06.08.2017-BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

 

Bilindiği gibi 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 2016 yılında çıkarılmıştı. Kanunun 18.maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik ise 03.08.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yer alan bizce öne çıkan bazı düzenlemeleri özetlemek gerekirse;

-Bilirkişilerden sözlü veya yazılı rapor alınabilecek, ayrıca bilirkişi olma yeteneğine sahip kişileri çalıştıran şirketlerde bilirkişi olabilecek. (Md.4-c)

-Bilirkişiler temel eğitimden geçirilecekler (md 4), temel eğitim en az 24 saatlik eğitimden geçmiş 5 yıl mesleki deneyimli kişilerden olacak (md.30)

-Bilirkişi eğitimini Adalet Bakanlığından izin alan Üniversiteler, Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, Odaların Birlikleri ve Odalar( Örneğin mühendislerin, mimarların, muhasebecilerin odaları yanında Ticaret Odaları,Esnaf Odaları ve birlikleri) verebileceklerdir(md.33).

-Bazı kişiler eğitimden muaftır.(Örn. Doktora ve üzeri akademik eğitim yapmış olanlar, diğer kişiler ayrıca genelge uyarınca listlenecektir.md.31)

-Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.(md.5)

-Sicile ve listeye kaydolan bilirkişiler ile liste dışından görevlendirilen bilirkişiler, bu Yönetmeliğin 7 ila 14 üncü maddelerindeki ilkelere ve bilirkişilik göreviyle bağdaştığı ölçüde 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelere uymakla yükümlüdürler.(md.6

-Bilirkişiler , sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler.(md.7)

-Reklam yasağı

MADDE 14 – (1) Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır.

(2) Bilirkişi; bilirkişilik görevi almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza gösteremez. Ancak, bilirkişilik görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla, internet sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece adı soyadı ve mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir.

(3) Bilirkişi, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek şekilde internet kısa yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz.

-Bilirkişi raporların arşiv kaydı tutulacak ve bilirkişilere performans değerlendirmesi yapılacaktır (md.69 ve 72).

-Bilirkişilik esasen 5 yıldır oluşturulan listelerden seçiliyordu. Yönetmelik ile hizmet ve kurallar ayrıntılandırılmıştır. Yönetmelikte aranan eğitim alma ve 3 yılda bir ek kurs görme yükümlülüğü önem  kazanmaktadır. Bu anlamda olmak üzere eskiden alınan yani Adalet Bakanlığından izin alınmadan  düzenlenen kurslardan alınan belgelerin yeni dönemde geçerli olup olmayacağıdır. Buna göre ya eski listeye kayıtlı olan kişilerin tamamı yeniden eğitim alacaktır, ya genelge ile halen bilirkişilik yapan kişiler veya daha önce eğitim gören kişilerek bir ayrıcalık tanınacak ve en azından ilk başvuru yılı için eğitim görmekten muaf kişiler listesinde yer verilecektir. Bu husus tabiki idari bir tasarruf olup maslahat bakımından doğru bir seçim olarak düşünülebilecektir. Aksi halde en kısa sürede (bilirkişilik başvuruların ekim ayında olduğu düşünüldüğünde Baro ve Odaların hemen izin  için başvuru yapmaları ve eylül ayını eğitimle geçirmeleri gerekir ki bu  karmaşa içinde tamda istenilen düzeyde bir eğitim verilememesi anlamına gelecektir. Üstelik 3 yılda bir ilave eğitim alma hususu da bilirkişilik yapıpta son 3 yılda yeni bir kursa katılmamış kişileri aceleci-zor bir duruma sokacaktır.

Getirilen reklam yasağını takdirle karşıladığımı beyan ederek, 2018 listeleri hazırlanırken eğitime katılma işlemlerinin geçici muafiyet listeleri oluşturularak geçici bir çözümle kolaylaştırılmasını dilemekteyim.