10.04.2018-KAMU ALT İŞVERENLERİ İŞE BAŞLATILAMAYANLAR -İKAME PERSONEL (696)

Kamu alt işverenleri işçilerinden  kamunun sürekli işçi kadrolarına geçebilecekler en geç 02.04.2018 tarihinde başlamış oldular.

Sürekli işçi kadrolarına bu tarih ile geçemeyenlerden;

Eski hükümlü olanları bir önceki yazımızda incelemiş ve yönetmelik değişikliği ile çözüm bulunmaya çalışılmıştı.

İşe başlatılamayanların bir kısmı ise 04.12.2017 tarihinde sözleşmesi ASKI halinde olanlardır.

Bunlarda iki gruptur.

Askerlik-Doğum izni gibi halen başvuru yapamamış olanlar ile başvuru yaptığı halde işe başlayamayanlardır.

Başvuru yaptığı halde işe başlatılamayanlar;

  1. İKAME PERSONEL,
  2. İşe İade davası bu süreçte tamamlanmış olanlar.

İşe iade davası bu aşamada sürenler için resmi mercilerce getirilmiş bir açıklama olmadığından  idari yargıda çözüm arayışı doğru olacaktır. (Konu daha önce tarafımızca önceki yazılarda incelenmiştir.

İKAME PERSONEL

İşe giriş çıkışı olmadığı halde Aralık 2017 döneminde 30 gün bildirim yapılmamış ve 04.12.2017 tarihinde çalışmamış kişilerdir. İkame personel diğer personelden izin, hastalık gibi nedenler ile gelemeyenlerin yerine çağrılarak çalıştırılmaktadır.

Aşağıda ilgili yazıda bu kişilerinde sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri açıklanmış olmasına rağmen bazı kurum/kuruluşlar İKAME personeli (JOKER olarak anılmaktadır) sürekli işçi kadrosuna başlatmamışlardır.

Aşağıdaki yazıya göre bu kişilerin başlatılması gerektiğinden, ret işlemleri yerinde olmadığından öncelikle idari yargı dava sürüleri kaçırılmaksızın işlem yapılması doğru olabilecektir.

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı : 41515602-100-E. 16638 07.03.2018
Konu : 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesi

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25 inci maddeye dayanılarak, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır. Anılan usul ve esasların "Tereddütleri giderecek idarelerin belirlenmesi" başlıklı 51 inci maddesi uyarınca Bakanlığımız görev alanına giren hususlarda, aynı yönde gelen görüş taleplerine ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1) Askerlik ödevi
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "Birinci fıkradaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır, ..." hükmünü amirdir. Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen askerlik ödevi nedeniyle işten ayrılan işçilerden 4/12/2017 tarihi itibarıyla askerde bulunan işçiler ile askerlik ödevi 4/10/2017 tarihinde bitmiş olmakla birlikte işe dönmek için kanunda öngörülen iki aylık sürede henüz işe başlatılamamış olan işçilerin de, geçiş düzenlemesinden yararlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Geçiş için öngörülen 10 günlük başvuru süresi ve akabindeki geçiş süreçleri 4/12/2017 tarihinde askerlik ödevini yerine getirmekte olanlar için, bu ödevin bitişinden itibaren ilgili kanunda belirtilen işe başlatılma süresi de dikkate alınarak başlatılacaktır. Yanı askerlik ödevi sona erdikten sonra 10 gün içinde başvuruda bulunulması halinde idarelerce bu başvuruların kabul edilmesinin ve geçiş sürecinin bu durumda olan her işçi için usul ve esaslara uygun şekilde uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

2) İstirahat raporu, ücretli ve ücretsiz izin ile diğer eksik gün bildirimi nedenleri

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin birinci fıkrasında, "4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlardın düzenlemeden yararlandırılacakları hüküm altına alınmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında "Birinci fıkrada yer alan 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınır. Ancak söz konusu tarihe ilişkin olarak anılan Kuruma yasal süresi dışında verilen belgelere dayanılarak bu madde hükmünden yararlanılamaz." denilmek suretiyle 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılma şartının tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılma şartı, alt işveren ile işçi arasında devam eden bir iş sözleşmesinin varlığını ve işçinin söz konusu hizmet alımı nedeniyle yürütülen işler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na tescil edilen işyerinden sigortalı olarak bildirimini ifade etmektedir. Dolayısıyla, iş sözleşmesi devam eden ve 2017/Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden; tek hekim heyet raporu ile istirahat izni kullanan, ücretli/iicretsiz izinde bulunan veya 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen diğer eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışmamış olan işçilerin, 4S57 sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmadığından geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.

3) Hizmetlerin aksamaması amacıyla çalıştırılan işçiler

Alt işveren tarafından ihale kapsamında askerlik, izin, istirahat vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen (ikame) işçilerden, 4/12/2017 tarihi itibarıyla idarelerindeki alt işveren işyerinde çalıştırılma şartını yukarıda yapılan açıklamalar ve düzenlemenin ilgili hükümleri çerçevesinde sağlayanların geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Nurcan ÖNDER
Bakan a. Genel Müdür