II.BASKI ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK MI?

II.BASKI ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK MI?

Bundan 8 ay önce konuyu gündeme taşımıştık.

Güncelliğini koruduğu için konuyla ilgili düzenlemeyi beklemeye devam ediyoruz.

Onun için bugün konuyu hatırlatma adına 2.Baskı yazalım dedik.

Konuyu hatırlamanız adına aşağıdaki yazı aynen alıntı yapılmıştır.

Devamını oku...

YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ÇALIŞANLARINDA OTUZ İŞÇİ SAYISI

YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ÇALIŞANLARINDA OTUZ İŞÇİ SAYISI

Ülkemizde yabancı sermayeli şirketlerin çalışanlarından bazılarının iş akitleri sonlandırılması sırasında işe iade davalarında 30 işçi sayısı tespit edilirken çalışan sayısı Türkiye’de çalışanlar mı yoksa  yabancı sermaye şirketinin yurtdışında çalışan sayısı da dikkate alınacak mıdır?

Bu soru hukukçular tarafından tartışıla dursun,sorunun cevabını Yargıtay kararları veriyor.

Devamını oku...

6552 SAYILI KANUN VE 5510 SAYILI KANUNUN 4/a 4/b 4/c KAPSAMINDA ÇALIŞAN TÜM KADIN OKURLARIMIZIN SORU

6552 SAYILI KANUN VE 5510 SAYILI KANUNUN 4/a 4/b 4/c KAPSAMINDA ÇALIŞAN TÜM KADIN OKURLARIMIZIN SORULARINA CEVABEN.


Doğum Borçlanması İle İlgili Bilmemiz Gereken 11 Önemli Maddeyi ve Sırasıyla Bilgilerinize  Aktarmaya  Çalışırız Faydalanılması Dileği ile Esen Kalın..

Devamını oku...

Sözleşmeli Öğretmenliğe Kimler Nasıl Alınacak?

Ülkemizde bölgeler arası sosyoekonomik farklılığın giderilmesi hep istenen hedeflerden olagelmiştir. Bu hedefin bir ayağı da eğitim-öğretim alanındadır ve öğretmen ihtiyacının sağlıklı dağılımı da bir türlü başarılamamıştır. Norm kadro uygulaması eş durumundan tayin ve sağlık durumundan tayin gibi gerekçelerle kısa sürelerde delinmiş ve mahrumiyet yaşayan yerlerdeki mahrumiyet eğitim-öğretim alanında da giderilememiştir.

İşte bu soruna parmak basarak çözmek amacıyla Hükûmet yeni bir uygulama başlatıyor: Sözleşmeli öğretmenlik.

Devamını oku...

Yeni Torba Kanundaki Önemli Değişiklikler

Şeffaflık kamu yönetiminde çağdaş bir ilke ve özellik. Ne kadar şeffafsanız güvenilirliğiniz o kadar artar. Norm ve standart birliğini yaptıklarınızın ne kadar övünülesi şeyler olduğunu ancak şeffaflıkla gösterebilirsiniz.

İnternet siteleri de artık günümüzün kaçınılmazı, artık ticari şirketler için bile zorunlu hale getirilmiş durumda. Kamu kurumları olunca zaten örnek olma babında büyük önem arz ediyor.

Devamını oku...

12,5 YIL VE 15 YIL EMEKLİLİK HABERİ NEDİR?

12,5  YIL VE 15 YIL EMEKLİLİK HABERİ NEDİR?

Basında 06/08/2016 tarihinde GENÇLERİN EMEKLİLİĞİNDE 12,5 YIL VE 15 YIL YETERLİ denilmesiyle birlikte tarafıma sorular sorulmaya başlandı.

Soranlar ısrarla yasal değişiklikler mi oldu diyorlar.

Oysa yeni bir şey yok.

Zaten köşemde buna benzer yazıları yılda en az 3 yada 5 defa yazmışım,hatta tablolara da yer vermişiz.

Bütün bunlara rağmen Gazete de manşet yapılan habere gelince bana göre bir hatırlatma olmuştur.

Okurlarımız rahat olsunlar değişen bir şey yok,kanunlar eskiden olduğu gibi devam ediyor.

İŞÇİ İÇİN 12,5 YIL NEDİR?

Devamını oku...

AFET DURUMUNDA MÜCBİR HALLER EKLENEREK YENİ DÜZENLEMEYE YER VERİLDİ

AFET DURUMUNDA MÜCBİR HALLER EKLENEREK YENİ DÜZENLEMEYE YER VERİLDİ

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi MADDE 91- (ESKİ ŞEKLİ)

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır. 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

Devamını oku...

BUGÜNDEN İTİBAREN EKLENEN SGK İDARİ PARA CEZALARI(*)

BUGÜNDEN İTİBAREN EKLENEN SGK İDARİ PARA CEZALARI(*)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgelerinin birleşmesiyle birlikte aşağıdaki düzenlemeye de verilmiştir.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

YENİ CEZA (102/m)

Devamını oku...

AHISKA TÜRKLERİNİN İSTEKLERİNE DUYARSIZ OLMAYALIM

AHISKA TÜRKLERİNİN İSTEKLERİNE DUYARSIZ OLMAYALIM

1944 yılında Ahıska Türkleri sürgüne gönderilmiştir. Türklük kimliğine haiz olanlar ülkemizi tercih etmişler.

1992 yılında özel bir kanununla AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN 1’incisi Maddesiyle ‘’ Eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan ve "Ahıska" Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla, serbest veya iskanlı göçmen olarak kabul olunabilirler’’ denilerek ülkemize kabul edildiler.

Kanayan yara ise ;

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-6

5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-6

Yaptıkları iş nedeniyle tabloda belirtilen işyeri ve işlerden aynı anda birden fazlasına tabi olan sigortalılara en yükseğine göre fiili hizmet süresi zammı verilir.

Tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarda çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya unvanlarda geçmesi, (18) numaralı sırasında yer alanların ise bu görevleri yapması gerekir.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-5

5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-5

 

Tablonun;

a) (10) numaralı sırasında yer alanlar için hiçbir sınırlama olmaksızın fiili hizmet süresi zammının tamamı,

b) (18) numaralı sırasında yer alanlar için 3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının tamamı,

c) Diğer sıralarda yer alan sigortalılar için ise yine 3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı,

emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-4


5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-4

Tabloya göre  fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaş hadlerinden indirilmesinde, Tablo da yer alan işyerlerinde

a) (10) uncu sırasında yer alanlar için en az 1800,

b) (18) inci sırada yer alanlar hariç olmak üzere diğer sıralardakiler için en az 3600,

gün çalışılmış olması gerekir.

 

Malullük ve ölüm hallerinde emeklilik yaş haddinden indirim uygulanmaz.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-3

5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-3

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ DEĞERLENDİRME ESASI NEDİR?

 

Tabloda belirtilen işyeri ve işlerde Kanunun 4 -1 (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenir.

Devamını oku...

İADE-İ İTİBAR ÖNCELİKLE LİYAKAT KAVRAMINA YAPILMALIDIR.

 

Kamu görevlilerinin haklarının kanunla düzenleneceği Anayasamızın 128. Maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 3 Temel İlkeler  Fıkra C

“ Liyakat:

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır”

Şeklinde düzenlenmiştir.

Devamını oku...

DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN AĞIRLAŞTIRDIĞI YARGILAMA SORUNLARINA BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Darbe teşebbüsü nedeni ile;

 1. Darbecilerin ve terör örgütü yandaşlarının yargılanması sürecinde ceza yargılamasının artan yükü, (bu yargıyı çok uzun  süre meşgul edecektir)
 2. Görevi ile bağı kesilen savcı ve hakimlerinden boşalan pozisyonların deneyemli kişilerce doldurulması olarak;

Sorun-süreç özetlenebilir.

 

Önce şunu samimiyetle ifade etmek gerekir ki, adres teslim denilen baştan parası verilen ve baştan söylenen kararların haklı haksız ilgililere teslim edildiği sorun artık geride kalmıştır. Adalet ilkesinden ülkemizi uzaklaştıran kişiler asla bunu yapamaz hale gelmiştir. Yargı’da yapılanlar zamanla gün yüzüne çıkacak, bir çok karar hukuki yöntemler ile geçmişe etkili olarak olması gereken şekle gelecektir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. DARBECİLERE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ TALEBİMİZ
 2. TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN ZARARLARDA İHTİYARİ ARABULUCUK DÖNEMİ BAŞLADI
 3. ERKEN EMEKLİLİK SADECE RAPORU OLANLARA VAR..
 4. 4-B BAĞKURLULARDA 4-A SSK LI OLABİLİRLER
 5. Sayın Bakan Soylu’ya bir teşekkür ve öneri
 6. BAĞ-KUR’DA 01.06.2002 TARİHİNİN ÖNEMİ
 7. İAB verilmeyenin eşi sağlık hizmetinden yararlanabilir mi
 8. Engelli memur emekliliği
 9. PRİM BORCU OLANLARA TEDAVİ HAKKI 3. KEZ VERİLDİ
 10. 1 Temmuz’dan itibaren paranız yoksa hastalanmayın!
 11. KIDEM TAZMİNATINIZI ALIR, İHBAR TAZMİNATI ALAMAZSINIZ
 12. 400 bin işveren af beklerken cezalar 400 bin TLye ulaştı
 13. PRİM ÖDERSEM MAAŞIM DÜŞER Mİ
 14. Son değişikliklerle yıllık izin
 15. ÇIRAKLIK VE STAJ BAŞLANGICI EMEKLİLİK HESABINA SAYILMAZ
 16. YILLIK İZİNLERİ HAKKI BAKIMINDA İŞÇİ MEMURDAN ÇOK DAHA AVANTAJLI.657 SY DMK 103.105.MADDELERİ İLE 48
 17. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-2
 18. 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-1
 19. Fiili Hizmet Zammında Son Durum
 20. Olağanüstü Hal Hukuku ve Memurları Nasıl Etkileyecek?
 21. İLERİ YAŞLARDA EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
 22. İHRAÇ EDİLENLERE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEZ
 23. SON 4,5 YIL TAVANDAN PRİM ÖDEMİŞ SSK NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALIR?
 24. TARIM SSK YADA EK/5 GÖRE EMZİREN KADIN SİGORTALININ İŞ KAZASI NEDİR?
 25. SİVİL ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN TEK DOSYADAN MI ÇİFT DOSYADAN MI SGK ÖDEMESİ YAPILIR ?
 26. (PİLOTLAR vb.) KAMU GÖREVİNE DÖNECEK EMEKLİLERİN ÖNÜNDEKİ BİR ENGELİ KALDIRALIM- EMEKLİ AYLIKLARI KE
 27. SOSYAL YARDIM VAKIFLARI TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR (KAYMAKAMLIKLAR)
 28. İŞ VEREN İÇİN KANUN KURAL VARSA ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİNDE AYNI KANUN VE KURALLAR GEÇERLİDİR VE ŞÜPHESİZ H
 29. ÇOCUKLARIN ANNE VE BABA ÜZERİNDEN FAYDALANDIĞI.5510,SSS.GSS.10.3.657/209,MADDELERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
 30. SGK BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR
 31. İlave Emekli Aylığını Kimler Nasıl Alır?
 32. 15 TEMMUZ VE SONRASI İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER VEYA İŞ AKDİ ASKIYA ALINANLAR
 33. DARBECİLERİN MALVARLIKLARINA TEDBİR- DARBE GİRİŞİMİNDE ZARAR GÖRENLERİN DARBECİLERDEN TAZMİNAT İSTEK
 34. Memurlarının Yeni Hizmet Borçlanma Rakamları Ne Kadar Olacak?
 35. CESUR YÜREKLERİ ÜZMEDEN YASAL DÜZENLEME YAPILIR/ÇSGB ve SGK ÇALIŞANLARI DEMOKRASİ NÖBETİNDE
 36. DARBECİLERE DİRENEN ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE MADALYA VERİLMESİ
 37. TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER EMEKLİLİK PLANLAMASINI BİR BİLENLE YAPMALIDIR
 38. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.(iş kanunu kapsamında)
 39. DARBECİLERE TUTUKLULUK SÜRESİNCE MAAŞ VERİLMESİ VİCDANLARI SIZLATIR
 40. MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN (MAĞDUR OLANLARIN HAKLARI)
 41. En Düşük SSK Dul-Yetim Aylıkları Ne Kadar Oldu?
 42. ŞEHİTLER VE YARALILAR İÇİN TERÖR TAZMİNATI VERİLMELİ
 43. YILLIK İZİN KULLANAN YOL İZNİ DE KULLANIR
 44. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 45. Yargı Mensupları ve Akademisyenlerin Temmuz 2016 Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 46. Tüm Rütbe ve Sınıflarına Göre Asker ve Polislerin Temmuz 2016 Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 47. TEMMUZ AYINDA DEĞİŞECEK BORDRO PARAMETRELERİ VAR MI?
 48. SGK DENETMENLERİ TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDEN GÖREV YAPIYOR
 49. SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK KAVRAMI
 50. EMEKLİ AYLIĞIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
 51. 5510 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ YOL YEMEK YARDIMLARINDAN KESİLEN PRİMLER-1.1.2004 TEN İTİBAREN YEMEKTEN
 52. YAZI EN AZ OTUZ MİLYON ŞEHİRDE YAŞAYAN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR. KAPICI MALİYETLERİ NASIL AZALTILIR,KAP
 53. Kapıcılık ve Büro Gibi Az Tehlikeli Bütün İşyerleri İçin Doktor Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zo
 54. AF GELİYOR AMA KİMLERİ KAPSIYOR ?
 55. 4875 SAYILI İŞ KANUNU VE 5510 SAYILI SSGSSK KANUNLARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN
 56. 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA VERİLEN BİR KISIM CEVAPLAR
 57. İŞÇİ ESNAF EMEKLİ AYLIK ARTIŞLARI VE EK ÖDEME MİKTARI
 58. Unvanlarına Göre Tüm Memurların Temmuz 2016 Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 59. RAMAZAN ERZAKINDA İŞVERENİN HATASI 100 LİRA TEŞVİKİN YASAKLISI YAPAR
 60. Emekli Memurlar ile Dul ve Yetimlerinin Temmuz 2016 Taban Aylıkları
 61. HAVA LİMANI MAĞDURLARI GELİR,AYLIK VE TERÖR TAZMİNATI ALABİLİR
 62. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 69.63.51.37.34.VE 32. MADDELERİN FAZLA MESAİ VE ÇALIŞMALARA VERDİĞİ ÖNEM VE D
 63. HUKUK ELİ İLE İKALEYE KILIF HAZIRLANIYOR
 64. AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ SERTİFİKA ALMAMIŞSAN 156 BİN TL CEZAN VAR
 65. 01/07/2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 66. 5510 SAYILI KANUNUN EK/9.MADDESİ KAPSAMINDA EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN DAHA AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTA
 67. Aylıksız İzindeki Memurun SSK'lı Çalışması Geçersiz mi?
 68. MUHTASAR SGK BİRLEŞTİRİLMESİ YASA TASLAĞINDA İŞVERENLER -İŞVEREN SENDİKALARI-TURMOB -YMM-SMMMO UYANM
 69. 657 SY MEMUR VE 4857 SY İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ARDAKİ FARKLAR
 70. Tıp Doktorlarına Özgü Borçlanma Hakları
 71. EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANIN YEDEKSUBAY YIPRANMASI KAMU DA YAŞTAN DÜŞMEZ
 72. 01.07. 2016 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bütün İşyerlerinde İş Güve
 73. KIDEM TAZMİNATINA SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDE ÇÖZÜM BULUNAMAZ MI ?
 74. SGK -MALİYE - DİYANET- SYDV 1 LİRA KARŞILIĞINDA GİDEN HAYATI SORGULAMALI
 75. İŞ HUKUKU KAPSAMIN DA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARININ BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 76. 5434 SAYILI.E S K.74.MADDESİ İLE 5510 SAYILI G S.S.K.54.MADDESİ NE GÖRE 25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ YETİM
 77. Otuz Yıl Üzeri İkramiye Hakkında Çözüm Ne Olmalı?
 78. MEMUR ve İŞÇİ BABALARA SON DÜZENLEMEYLE VERİLEN HAKLAR
 79. EMEKLİLİK YAKLAŞTIKÇA SORULAR ÇOĞALIYOR
 80. Kadınların Ağır Engelli Çocuklarından Dolayı Erken Emekliliğinde Önemli Noktalar
 81. ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSANIZ DİKKAT!
 82. SİGORTALILAR BORÇLANMA YAPABİLİR
 83. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ BİRÇOK SORUNUN RAMAZAN AYIN DA ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLAR İÇİN İFTARDAN SONRA ÇA
 84. YILLIK İZİN DE SÜRE ARTMADI UYGULAMA DA BU YÖNDE DEĞİL
 85. BİLİNÇLİ YURTDIŞI BORÇLANMA İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIZ
 86. Aylıksız İzin Borçlanmasında Altı Aylık Bekleme Süresine Takılmayın
 87. İŞÇİ - İŞVEREN SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLAR PAMUK ELLER CEBE NE BEKLİYORSUNUZ?
 88. KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ALINAN HUSUSLAR (PRİM,ÖZEL HAYAT,SAĞLIK SİGORTASI)
 89. EYT ÇÖZÜMÜ KIDEM SORUNUNU AZALTIR-FONUN YOLUNU AÇAR
 90. HER ÇALIŞAN BİREYSEL EMEKLİLİĞE GİRMELİ Mİ- YASAL OLARAK ZORLAMAK NE KADAR DOĞRU
 91. Kamu Kurumlarında Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatlarında Farklı ve Önemli Noktalar
 92. YURTDIŞI BORÇLANMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 93. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 41 İLE 47.MADDELERİ KAPSAMINA GÖRE ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİ VE FAZ
 94. UYARILARA RAĞMEN ISRARLA SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIR
 95. BİREYSEL EMEKLİLİK NEDEN İSTENİR?
 96. 6715 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİKLİK SONRASI GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURALLARI İÇİN ANLATILANLAR-YORUMLAR-EKLEM
 97. 04/10/2000 ÖNCESİ BAĞKUR TESCİLİ HAKKINDA
 98. İşsizlik Ödeneğinde Artış Hız Kesmiyor
 99. TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER 3 BİN İLA 4BİN ARASINDA EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR
 100. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ YERİ VEYA İŞLETME YADA KURUM ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN 3