Geçici Görevli Kamu Personeline Kötü Haber

Denetçi ve müfettiş gibi teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip personelin geçici görevlendirmelerinde yolluk ile birlikte geçici görevde sarf edilen konaklama bedelleri de ödenirken genel kamu personeline bu bedeller ödenmiyordu.

6245 sayılı Harcırah Kanununun kamu personeline yurt içi görevlendirmelerde ödenecek yolluk tutarlarını düzenleyen 33 üncü maddesinin d) bendinde 5335 sayılı Torba Kanunla 27.04.2005'ten itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile tüm kamu personelinin de geçici görevlendirmelerinde sarf ettikleri konaklama bedellerinden 10 güne kadar olan kısmını alabilmelerinin önü açılmıştı.

Bahse konu düzenlemede;

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1


SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

08.09.1999 tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki (A) bendindeki seçeneklere göre yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

Devamını oku...

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

12 Eylül Askeri darbesi ile kesintiye uğrayan 1Mayıs Günün tatil olarak ilan edilmesi 5892 sayılı yasa ile 2429 sayılı yasada yapılan düzenleme sonucu 2009 yılından itibaren Ülkemizde Resmi Tatil günü olarak ilan edildi. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak benimsenmiştir. 
Bu günün tatil olarak ilan edilmesinde İşçi Sendikalarının etkin talepleri neden olmuştur.

Bu sene de 1 Mayıs günü meydanlarda kutlanacaktır.Sendikalar,sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar meydanları dolduracaktır.

Devamını oku...

İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİİŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ
İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

Devamını oku...

5510/SY-EK.22/KAPSAMINDA.OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARININ BİR KISIMININ CEVAPLARI.ve İ B S. LE İLGİL

5510/SY-EK.22/KAPSAMINDA.OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARININ BİR KISIMININ CEVAPLARI.ve İ B S. LE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMAMIZ.


SORU:1-İsteğe Bağlı Sigortalılık Hangi Hallerde ve Ne Zaman Sona Erer?

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 32/46/47/48/49 MADDELERİNE GÖRE İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİ İLE GÜNLÜK ÜCRETLERİN AY

Değerli okurlarımızın sorularına cevaben yazılan cevaplar. 4857 sayılı İş Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu Kanun hükmünde yer alan “Aylık Ücretli” kavramının yeterince açık olmaması, işverenin ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi bakımından uygulamada farklı yorumların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ücretin Aylık Olarak Ödenmesi ve Maktu Aylık Ücret Birbirinden Farklı:

Devamını oku...

Kadınların Erken-Geç ve Ölü Doğumlarında Doğum İzni Hakkı Nasıl Değişir?

Bilindiği üzere Yasa Koyucu kadın memurların göreve devam etmesinin sağlık nedeniyle imkânsız olduğu veya istirahatin hayati önemi haiz olduğu dönemleri insani yönden değerlendirmiş ve aylıklı doğum iznini öngörmüş bulunuyor. Belli bir takvimi içeren doğum olayında zaman zaman erken-geç veya ölü doğum olayları vuku bulabiliyor. Bugün de bu tür olağan dışı hallerin aylıklı doğum iznini nasıl etkileyeceğini DPB'nin konuya ilişkin Tebliği ışığında ortaya koyalım istedik.

Erken Doğum Halinde Analık İzni

Devamını oku...

OKURLARIMIZDAN GELEN BİR KISIM SORULARA VERİLEN CEVAPLAR

OKURLARIMIZDAN GELEN BİR KISIM SORULARA VERİLEN CEVAPLAR

SORU:Merhaba.Sn Yasin bey Hocam Yaklaşık 16.5 yılık çalışanım ve
Engeli daimi işçi kadrosunda çalışmaktayım Engelli işçi statüsünde çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir? cevaplarsanız çok makbul olur teşekkürler.İrfan ÖZTÜRK.

Devamını oku...

SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE SİGORTASININ SONA ERMESİ DURUMUNDA BİLMESİ GEREKENLER.5510 S Y KAN

SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE SİGORTASININ SONA ERMESİ DURUMUNDA BİLMESİ GEREKENLER.5510 S Y KANUN 9.MADDE.
Değerli okurlarımızın bilmesinde yarar gördüklerimiz.Sigortalılığın sona ermesi Türkiye’de sigortalı çalışanlardan herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten bir gün öncesinden sigortalılığı sona erer.(5510 SK Md. 9/b- 7)

Devamını oku...

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR

Yaşlılık aylığından yararlanma yaşını  doldurmamış; ancak, bu yaşı doldurmuş bir insan kadar yaşlanmış ve çalışma gücü bu düzeyde düşmüş olanlar erken yaşlanmış sayılırlar.

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;

Ø  Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

Devamını oku...

Torba Yasa tamam, sıra uygulamada

6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM’den geçmişti. Binlerce GSS borçlusu genç, yüzbinlerce yaşlı ve engellinin gözü de bu yasada idi. Şimdi yasa dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

6704 sayılı Kanun ile 25 yaşına kadar üretilmiş GSS yani Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek. Yasa şimdi Resmi Gazete’de yayımlandı ve SGK, hazırlayacağı bilgisayar programı ile 25 yaşından önceki üretilmiş GSS borçlarını silecek. 25 yaşın ikmali ile başlamış olan borçlar ise devam edecek. Bu arada GSS borçlusu olsa da 30 Haziran 2016 gününe kadar hastanelerden yararlanma imkanı da devam ediyor.

Devamını oku...

Kadınların Doğum İzni Hakkında Değişiklikler Var

657 sayılı Kanunun 6663 sayılı Kanunla 2016 yılında değiştirilen 104 üncü maddesi gereği memurların doğum izinleri konusunda yarı süreli tam aylıklı çalışma, yarı zamanlı yarı maaşlı çalışma izni ve bu sürelerin borçlanılabilmesi hakkı gibi birtakım yeni haklar getirilmişti.

Anılan değişiklik sonucu kadın memura;

Devamını oku...

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI

5510 sayılı Kanuna göre sigortalılar sürekli iş göremezlik gelirine iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış olduğunun SGK'ca tespit edilmesini müteakip hak kazanmakta ve gelir başlangıç tarihi; 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi veya sigortalı geçici iş göremezlik hali tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girmişse buna ait sağlık kurulu raporu tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.

5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde de “hakkın kazanıldığı tarihten itibaren”5 yıllık süre için belirleme yapılmış olup yapılacak zamanaşımı tespitlerinde  sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi esas alınır.

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR


EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR

Annem 1962 doğumlu olup,2002 yılında ilk defa sigortalı oldu.4500 gün prim ödedi.Ne zaman emekli olur?

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. Memurların Açıkta Geçen Sürelerinin Hizmete Sayılmasında Önemli Noktalar
 2. 5510/S.Y.3./VE 3308/SAYILI MEK. GÖRE AÖL VE YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİLERİN BİLMELERİ GEREKEN YÜKÜMLÜLERİN
 3. EMZİRME ÖDENEĞİNİ ALMAK İÇİN (5510 S.Y.4.MADDE SİNİN 120 GÜN ŞARTI ÖNEMLİ) NEREYE BAŞ VURULUR VE EMZ
 4. Dul ve yetimlere Anayasa Mahkemesi’nden 10 bin lira
 5. Engelli emeklisine kontrol muayenesi ısdırabı
 6. İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat!
 7. ÇOCUK İŞÇİ
 8. 4857/16.MADDE.TAKIM SÖZLEŞMESİ DEMEK BİRDEN ÇOK İŞÇİNİN TEMSİLEN İŞVERENLE YAPTIĞI SÖZLEŞME DEN.
 9. 4857/66/1/B.NE GÖRE İŞÇİLERİN İŞ VEREN TARAFINDAN BAŞKA İŞ YERİ VEYA FARKLI İŞTE ÇALIŞTIRMA DURUMU.
 10. İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat!
 11. EKİM 2008 İLK DEFA SİGORTALI OLANIN VEFATI HALİNDE ÇOCUKSUZ DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANMASINDA ESAS NEDİ
 12. KAYITDIŞI ÇALIŞAN ALACAK DAVASI AÇABİLİR
 13. KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLİR Mİ?
 14. İşsizlik vergisi gibi Genel Sağlık Sigortası
 15. Memurların Emekliliğinde Milat Tarihi Nedir?
 16. ESNAF YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAKLARI VAR
 17. İŞÇİ KADROSUNDAKİ ÇALIŞAN NE KADAR HAKLARINDAN HABERDARDIR.SORU VE CEVAPLARI.
 18. SAĞLIK RAPORU İLE BELGELENMİŞ SÜRE VEYA ZAMANLAR YILLIK İZİNLERDEN MAHSUP EDİLMEZ.
 19. GSS Prim affı için müracaata gerek yok
 20. HER ÇALIŞANIN BİLMESİN DE YARARI OLACAĞINA İNANDIĞIM ÇALIŞMALARDAN BİR KAÇ SORU VE CEVAPLARI?
 21. SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANIN ELİYLE YÜRÜTÜLEN HİZMETLERE İLİŞKİN ALANLARINDA EĞİTİMLİ OLMALARI ŞARTTIR.
 22. TÜRK MEDENİ KANUNUNA UYGUN OLARAK EVLİLİK DURUMU OLMAYAN İKİNCİ EŞE YANİ DİNİ NİKAHLA EVLENMİŞ EŞE
 23. Hadi bakalım SGK şimdi dul maaşı bağla
 24. İsteğe Bağlı İştirakçiliğin Püf Noktaları
 25. EVDE BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE RAKAMI OLUNCA ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ
 26. 2016 YILINDA EMEKLİ OLDUM NİSAN FARKI NASIL YANSIYACAK
 27. Vergi kaydı olmayan şirket ortağına kolaylık
 28. Taşeron İşçileri ile 5620 Mağdurlarının Haklı Beklentileri
 29. SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA AYNI AYDA ÇALIŞMASI OLANLARIN GÜN SAYISININ BELİRLENMESİ ESASI NEDİR?
 30. AVUKAT MESLEŞTAŞLARIMIN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN (EMEKLİLERDEN SAĞLIK SİGORTASI KESİNTİSİ SORUNU)
 31. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUN 66.MADDESİN DE YURT DIŞINDA TEDAVİ G
 32. VEFAT EDEN SSK ÇALIŞANIN BABA VEYA ANNESİNE MAAŞ HAKKI DOĞAR MI VE NE ORANDA HAK TANINIR VE YAPMALA
 33. GSS borçlarını kapatana geri ödeme yok
 34. Hastanelerden mutlaka fatura isteyin
 35. Kimler Çifte Emekli Olabilir?
 36. ÇALIŞAN MAAŞLARINDA 10 KİŞİ SINIRI 5 KİŞİYE İNMESİ İÇİN DÜZENLEMEDE GERİ SAYIM BAŞLADI
 37. OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 38. KANUNLARIMIZDA DOĞUM YAPAN KADINLARA TANINAN HAKLAR VE 15 MAYIS 2015 SONRASI VERİLEN HAKLARIN DURUMU
 39. TEDBİR ALMAYAN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE HER YAPILAN KAZA İŞ KAZASI DEĞİLDİR VE İŞ VERENDE SORUMLU TUT
 40. Evlenene devletten 5 bin TL
 41. Oğuzlar’ı ağlatmayın
 42. İşsizlik maaşı hangi şartlarda hak edilir?
 43. Dikkat! Doğum Borçlanması İle Paranızı Sokağa Atıyor Olabilirsiniz
 44. Taşeron İşçilerinin Kamuya Alınması ve Hakları Nasıl Olacak?
 45. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-4
 46. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-2
 47. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-3
 48. VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-1
 49. .ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ BİLMESİN DE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZ. ÖRNEK BAYAN İŞÇİ DAHA AVANTAJ
 50. TEK HEKİM TARAFINDAN ÇALIŞAN BİR İŞÇİ YE YIL İÇİNDE 40 GÜN RAPOR VERİLEBİLİR ANCAK ŞARTLAR DAHİLİNDE
 51. Staj sigortası TBMM’de çözülmeli
 52. 2016 YILINDA İLK DEFA EMEKLİ OLANLARA NİSAN AYINDA FARK VERİLECEK
 53. Memuriyetten Emeklilikte Hizmet Hesabı Nasıl Yapılır?
 54. İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKAN İŞÇİ HAKLI NEDENLE İŞTEN ÇIKARILIR
 55. İPTAL
 56. Taşeronun kıdemi gitmiyor dava açma hakkı gidiyor
 57. YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK
 58. BİRAZ KAMU, BİRAZ SÖZLEŞMELİ, BİRAZ DA SSK… İŞTE YENİ TAŞERON MODELİ!
 59. Emekli Sandığı Süreleri Neden Tasfiye Olur? Nasıl Canlandırılır?
 60. TORBA YASADA ELE ALINMAYAN KONULAR
 61. Askerlik süresine de kıdem tazminatı verilir
 62. 5216 SAYILI BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİN KANUNEN ZORUNLU YAPMASI GEREKENLER
 63. YETKİLİLERİN DİKKATİNE EVET HAKLI OLARAK KADIN SİGORTALILAR DA ADALET İSTİYOR)
 64. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜNDÜR VE İDARECİ İSTERSE İDARİ İZİNLE SÜREYİ UZATAB
 65. Taşeron işçi kamuya nasıl geliyor nasıl gelmeli?
 66. 2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
 67. İş, Meslek ve Kariyer Danışmanlığı üzerine…
 68. GSS borçlarına af bekleniyor
 69. YETİM AYLIĞI ALAN KİMSE EMEKLİ SANDIĞI MENSUBU ÇOCUĞU OLURSA ŞARTLAR FARKLI OLABİLİR.
 70. Emekli Sandığı İştirakçiliğinde Yaş Sorunları ve Çözümler
 71. KIDEM TAZMİNATI HESAPLARKEN EZBERE DEĞİL YARGI KARARINI DA DEĞERLENDİREREK HESAPLAYIN
 72. HAKKINI BİL HER ÇALIŞAN İŞÇİ BUNU BİLMELİDİR MAZERET İZİNLERİ YILLIK İZİNDEN MAHSUP EDİLEMEZ
 73. KIYMETLİ OKURUM 657 SAYILI KANUN UN 101. MADDESİ İLE 104. MADDELERİNİ OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUM.
 74. SAHTE SİGORTALILIK…
 75. DAİMİ KADROSUNDAKİ BİR İŞÇİ YIL İÇİNDE KAÇ GÜN RAPOR ALABİLİR VE İŞÇİ İÇİN RAPOR ALMAK İŞ AKDİNE S
 76. ENGELLİLERDEN 01.10.2008 DEN ÖNCE İŞE GİRENLER Mİ SONRA İŞE GİRENLER Mİ DAHA ÖNCE/KOLAY YAŞLILIK AYL
 77. Büyükşehirlerin Muhtarların Sigortalılığına Etkisi Nasıl Oldu?
 78. BOŞANMA AŞAMASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ DİĞER TARAFA DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?
 79. Kıdem tazminatında Brezilya modeli ne getirecek?
 80. İflas eden şirketin çalışanı parasını nasıl alır?
 81. ŞİRKET ORTAĞI BABA VEFAT ETMESİ DURUMUN DA VE DİĞER KALAN ORTAKLARIN YAPMALARI GEREKENLER
 82. Memurun Emekliliğe Esas Derecesi Nasıl Artar?
 83. ENGELLİ İŞÇİNİN MAAŞ HESAPLAMASI
 84. YENİ İŞ YERİ AÇAN VEYA KURAN VE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYAN İŞ VEREN NELERE DİKKAT ETMELİ.
 85. ENGELLİ MEMUR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLUYOR?
 86. Hekimlerin emeklilik üst yaşı 72’ye çıkacak
 87. LİSE/ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İKİ YIL GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEDAVA
 88. YEREL YÖNETİMLER DE SORUMLULUK ALANLARA BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM
 89. ÇALIŞIRKEN VEFAT EDEN İŞÇİYE 3 YARDIM KURALI
 90. İkramiye Davasında Ne Zaman Dağ Fare Doğurur?
 91. STAJYER /AR-GE GÖREVLİ BURSİYER ERKEN EMEKLİ OLAMAZ
 92. Piyasalar prim ve vergi affına odaklandı
 93. YEDEK SUBAYLIK HER ZAMAN ERKEN EMEKLİ ETMEZ
 94. ASGARİ ÜCRETTE KİM HAKLI?
 95. ARTIK TAŞERON İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ DEĞİL DİREK KADRO VERİLMELİ
 96. Nikahsız yaşayan erkeğe dul aylığı verilir
 97. BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN MAAŞ ALANLAR VERGİNİZ VAR UNUTMAYIN!
 98. GÜN GELECEK HERKES EV HİZMETLİSİ OLACAK
 99. Eski Memurun İkramiye Davası Nasıl Sonuçlanır? - Uzman Erbaşların İntibak Hakkı
 100. EMEKLİLİK PLANLAMASI YAPMAK İÇİN NE KADAR ZAMANINIZ VAR?