11.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikler bildirim zorunluluğu, emeklilik ve benzeri haklarda önemli yenilikler meydana getiriyor. Bugünkü yazımızda bunlardan tahsise ilişkin bir kısmına yer vereceğiz.

Malûllükte Değişenler

Devamını oku...

04.12.2017-Memuriyetten Çıkartılanların Emekli İkramiyesi Sorununda Çözüm

Emekli ikramiyesi konusundaki değişiklikleri yıllardır yazılı ve görsel basında en çabuk ve en doğru biçimde yorumlayarak ilgililerin dikkatlerine sunmaktayım.

2009 yılından itibaren memurların emekli ikramiyesi konusunda Anayasa Mahkemesinin 05.02.2009 tarihli ve E:2005/40, K:2009/17 sayılı kararıyla başlayan “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’iincü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin iptal kararları ve son olarak 2012 yılında yürürlüğe giren 6270 sayılı Yasayı, hatta bu yasanın iptali konusunda iptal talebinin reddini içeren Anayasa Mahkemesinin 2012/33 Esas ve 2012/174 Karar sayılı kararın anlam ve sonuçlarını da ilk elden okurlarımla paylaşmıştım.

Memuriyetten emeklilik için gerekli hizmet süresi koşulunu tamamlamadan yahut gerekli hizmet süresini tamamlayarak yaş şartının dolmasını beklemek maksadıyla ayrılma veya ilgili personel yasasında gösterilen bir sebeple memuriyetten çıkarılma hayatın içinde olabiliyor.

Bu konuda bilhassa Emekli Sandığı iştirakçiliklerini 15.10.2008 tarihi öncesinde başlayan memurlarla, bu tarih ve sonrasında başlayan memurları ayırmakla işe başlamak icap ediyor. Yeni memurların ikramiyesi konusunu bir başka yazıya bırakalım ve halen gündemdeki eski memurların emekli ikramiyesi konusuna devam edelim.

Eski Memurların İkramiyesi

Devamını oku...

27.11.2017-Emekli Aylıkları Neden Düşük Bağlanır?

Bugünlerde bağlanan SSK aylıklarında hata olduğu şikâyetiyle çok sayıda başvuru alıyoruz. Bunların çoğunda hata çıkmıyor. Yaklaşık 10 kişi bu şikâyet ile bize gelmişse bunlardan sekizinde hata çıkmıyor, ikisinde hata çıkıyor ve bu hatanın neresinde olduğunu da bulup söylüyoruz. Hatalı olanlar, hatalı veri yani dönemsel gün sayılarının ya da matrahların olduğundan farklı girilmesinden kaynaklanıyor. Ancak veriler doğru girildiyse sistem elbette istisnasız doğru hesaplıyor.

Peki, vatandaş neden düşük bağlanan aylıklar hakkında genellikle bir yanlışlık olduğunu düşünüyor?

Bu düşüncenin sebebi çoğunlukla üç ayrı dönem için yapılan hesaplama farklılıklarından kaynaklanıyor.

Örnek Üzerinden Anlatalım

Devamını oku...

20.11.2017-“Toptan Ödeme – Tasfiye – İhya” Ne İşe Yarar?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak beş yıl ila on yıl arası hizmeti olanların bu hizmetleri, eğer sonrasındaki beş yıl içinde herhangi bir statüde sigortalı olmaması halinde 5434 sayılı Kanunun 117 nci maddesi kapsamında tasfiye olmuş sayılıyor.

İhyada Son Durum

Devamını oku...

13.11.2017-Taşıma İhaleli İşlerde Çalışanların Hizmet Çakışmasına Dikkat!

2008 yılından önceki SSK sigortalılığı 4/a sigortalılığı, Bağ-Kur sigortalılığı da 4/b sigortalılığı olarak devam ediyor. Dolayısıyla sigortalılık çakışmaları da önemini korumayı sürdürüyor. Hatta bu konu özellikle emeklilik aşamalarında sigortalılar için aksaklık ve elbette büyük maddi kayıplar doğurmaya devam ediyor.

Devamını oku...

06.11.2017-Hangi Anne-Babalar Sigortalı Çocuğundan Dolayı Sağlık Yardımından Faydalanabilir?

Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, Genel Sağlık Sigortası kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan gelir testi tespiti sonucuna göre aile içinde fert başına düşen gelir miktarı brüt asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen, diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan anne ve babanın, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılması gerekiyor.

Nikâh Şart Değil

Devamını oku...

30.10.2017-Ücretsiz İzindekilerin ve Askerdekilerin Sağlık Yardımı Hakkı

Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılıyor.

Hatta, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle de genel sağlık sigortasından faydalanma hakkına sahip bulunuyorlar.

Askere alınanların genel sağlık sigortası hizmette bulundukları kamu idaresi tarafından karşılanmak kaydıyla GSS’li yapılıyor. Başka kapsamda genel sağlık sigortalısı iken askerliğini er ve erbaş olarak yapmaya başlayanların bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılıklarının, askerliklerinin başladığı tarihten itibaren sona ermiş sayılıyor.

Başka Kapsamda GSS’si Olan Askerler

Devamını oku...

23.10.2017-Çakışma Halinde Sigortalıların Sağlık Yardımında Uygulama Nasıl Olmalı?

Genel sağlık sigortalılığı veya bakmakla yükümlü olunan kimse statüsünde bulunanların değişmesi, birleşmesi veya çakışması da sigortalılar için sık karşılaşılan durumlar olabiliyor.

Zira örneğin işsiz ve bekâr bir kadın babasının sigortalı bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda iken sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ayrı bir statüde genel sağlık sigortalısı olabiliyor. Ya da bunun tersi olarak sigortalı iken işsiz kalıp bir süre sonra yeniden sigortalı veya emekli anne babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumuna gelebiliyor.

Bugünkü yazımızda da bu tür geçişlerde genel sağlık sigortası haklarındaki değişikliği ele almak istedik.

Sürekli İş Göremezlik Geliri veya Ölüm Geliri Alanlar

Devamını oku...

16.10.2017-Emekli Gurbetçilerin Ülkemizden Sağlık Yardımı Hakları Nasıl İşler?

2147 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı borçlanması yaparak veya uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında borçlanmaksızın kısmi aylık bağlatmak Yurtdışında çalışarak ülkemize döviz kazandıran gurbetçi vatandaşlarımız için emeklilik bakımından çok önemli bir hak.

Yaşlılık veya malûllük aylığı bağlatarak emekli sıfatını kazananlar bu kapsamda genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar.

Mamafih yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların genel sağlık sigortasından yararlanmaları bakımından bazı farklılıklar ve hatta engeller bulunuyor.

Bu kapsamda gelir veya aylık bağlananların sağlık aktivasyonları SGK’ca otomatik olarak açılmayıp, sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere göre aktivasyon işlemi yapılması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olan Ülkelerden Borçlanarak Aylık Alanlar

Devamını oku...

09.10.2017-Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı Hangi Hallerde Derhal Sona Erer?

Ülkemizde 01.01.2012 tarihinden itibaren başlayan zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasının sağlık yardımlarından yararlanma bakımından bir zorunluluk oluşturması sigortalılığın bu bakımdan da ayrı bir önem kazanmasına yol açmış bulunuyor. Sigortalılık ve aylık ve gelirlerden yararlanma olgusu genel sağlık sigortasından yararlanmayı da sağlıyor. Ancak bunların şartları bulunuyor.

Kimi hallerde sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün kimi hallerde 10+90 gün ve kimi hallerde ise sigortalılık veya aylık ve gelir alma benzeri hallerin sona ermesinde itibaren GSS hakkı da sona eriyor.

Bir önceki yazımızda sigortalılıkları bittikten sonra 10 gün, 10+90 gün daha sağlık yardımlarından yararlanma hallerine değinmiştik.

Bu hak SSK, Bağ-Kur ve 4/c sigortalıları gibi zorunlu kapsamdaki sigortalılar için söz konusu olmaktaydı.

Bugün de sigortalılık veya aylık veyahut gelir alma gibi hallerin bitiminden itibaren sağlık yardımından yararlanma hakkının derhal sona ereceği durumlara değineceğiz.

Bu durum önemli zira kişi başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda değilse hakkın bitiminden itibaren GSS yükümlüsü olarak SGK’ya GSS primi ödeme zorunluluğu başlamış oluyor.

Genel Sağlık Sigortalılığının Bittiği Tarih İtibariyle Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Sona Erenler;

Devamını oku...

02.10.2017-Sigortalılığın Sona Ermesi Halinde Sağlıktan Yararlanma Hakkı Nasıl Uygulanır?

01.01.2012 tarihinden beri ülkemizde zorunlu genel sağlık sigortası uygulanıyor. Sigortalı çalışırken kendisi ve varsa bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında GSS hakkını da sağlamış oluyor.

Peki sigortalılığın sona ermesi, açığa alınması, tutuklanması, hüküm giymesi veya ölümü hallerinde zorunlu GSS kapsamında kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için durum nasıl evriliyor? Yani bu tür değişikliklerde GSS hakkının nasıl uygulanması gerekiyor?

Anlatalım.

Sigortalılık Sona Erdikten Sonra GSS Hakkı ve Süresi

Devamını oku...

18.09.2017-Dul ve Yetim Aylıklarında Paylaşım Nasıl Olur?

Okurum Yusuf Bey az bilinen ve çokça karıştırılan bir konuda soruyor;

Ölüm Aylığı paylaşımı konuda internette vefat eden SSK’lı eşten dul aylığı konusunda bir eş bir kız olmak üzere aylık alacak iki kişi varsa;

A - dul eş  %50  yetim kızı %25 toplam %75 alır diyor.

B - dul eş  %60  yetim kızı %30 toplam %90 alır diyor.

Hangi bilgi doğru? “Acaba biri alt sınır aylığı da yazmamış olabilirler mi?” dedim. Kafam karıştı işin içinden çıkamadım.

Devamını oku...

11.09.2017-Sonradan İptal Edilen Her Aylığın Temelinde Eksik Bilgi Yatar

Emekli aylığının bağlanması amacıyla tahsis talebi bulunması şart bulunuyor.

Tahsis talebinde sonra SGK’ca SSK (4/1-(a)) ve Bağ-Kur (4/1-(b)) sigortalılarının tahsis talep tarihi itibariyle yasalarda öngörülen aylık bağlama koşullarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Buraya kadar normal, ancak aksi durumlarla da sıkça karşılaşılabiliyor. Zira aylık bağlandıktan sonra bu koşulların oluşmadığının daha sonra saptanması durumunda, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibariyle iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidiliyor.

Sigortalılara yeniden tahsis talebinde bulunmaları halinde ise tahsis talep tarihlerini takip eden aybaşından itibaren tekrar aylık bağlanıyor.

Ancak, aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmediği halde sigortalıların hatasından kaynaklanmayan nedenlerden (hizmetlerin karışması, hizmet çakışmalarının daha sonra fark edilerek hizmet iptallerinin yapılması, yaş, prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yanlış tespit edilmesi vb.) SGK’nın kendi hatasından kaynaklanan nedenlerle yanlış aylık bağlandığının sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilirken, aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren tahsis talep şartı aranmadan aylıklarının bağlanması gerekiyor.

Hata Kimde?

Devamını oku...

28.08.2017-Kamu Çalışanlarına 2018-2019 yılları İçin Verilen Mali ve Sosyal Haklar

2018 ve 2019 yıllarında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleşme akdedilmiş ve Resmi Gazetede de yayımlanmış bulunuyor.

Bahse konu sözleşme zamlar bakımından hayal kırıklığı meydana getirmiş ve bu yönüyle kamuoyunda yaygın şekilde tartışılmıştı.

Zamlar Üzdü

Devamını oku...

21.08.2017-Turistik, Sağlık ve Özel Güvenlik İşyerlerinde Çalışma Daha da Esnekleşti

İş Kanunu açısından akşam 20 ile sabah 06 saatleri arası gece süresi sayılıyor ve gece sürelerinde çalışma saatinin 7,5 saati geçmemesi gerekiyor. Kadınların geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırılması da yasak bulunuyordu.

İşte bu sınırlayıcı yasa hükmünde 2015 yılında yürürlüğe giren 6645 sayılı Yasanın 37 nci maddesiyle bir esneklik getirilmişti.

İlgili Yönetmeliklerdeki değişiklik 19.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Bahse konu değişikliğe göre;

Devamını oku...

14.08.2017-Malûl Erkek Çocuklarının Çığlığını Duyun!

T.C.Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alan kız çocukları ile malûl olduğu için yaş sınırına bakmaksızın yetim aylığı almaya devam eden erkek çocuklarının durumu farklıdır.

Çalışamayacak derecede malûl erkek çocuklarının T.C.Emekli Sandığı’ndan, SSK’dan veya Bağ-Kur’dan yetim aylığı alma koşulları da farklıdır.

Tüm bu farklılıkların ortak yönü T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olanların malûl erkek çocuklarından istenen koşulların daha ağır olmasıdır.

Kız Çocuk – Malûl Erkek Çocuk Farkı

Devamını oku...

07.08.2017-Anayasa Mahkemesinin Son Kararı Emekli İkramiyesi Bakımından Ne Anlama Geliyor?

2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki;

“Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve…” ibaresi nedeniyle, uzun müddet Emekli Sandığına tabi görevlerde çalıştıktan sonra, örneğin bir gün bile SSK, Bağ-Kur gibi başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışıp yaşlılık aylığına hak kazananlara, Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi ödenmiyordu.

Yani memur istifa ettiği için değil, son defa başka bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödediği için emekli ikramiyesinden mahrum kalıyordu.

İptaller Art Arda Geldi

Devamını oku...

31.07.2017-SGK Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsilinde Neyi Niye Değiştirdi?

SGK tarafından yapılmış fazla veya yersiz ödemelerin tahsili konusu sigortalı, emekli veya hak sahipleri ile SGK arasındaki her dönem ihtilaflı konuları oluşturur.

Özellikle muvazaalı boşanma işlemi sonucu doğan yetim aylığı borçları, Bağ-Kur kapsamında kız çocuklarına bir bağlanan bir kesilen yetim aylıkları, 5335 sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden itibaren emeklilere getirilen kamuda çalışma yasağı, emekli aylığı alıyorken yurtdışında çalışmaya başlama veya sosyal yardım almaya başlama gibi konular bu tür ihtilafın sıklıkla yaşandığı alanlardan başlıcaları oluyor.

Bu tür anlaşmazlıklarda SGK yasaya aykırı gördüğü yersiz ödemeyi tespit ettikten sonra aylık sahibinin hatası varsa geriye dönük 10 yıla kadar ve süre tanımaksızın faiz uygulamaya başlayarak tahsil etmeye başlıyor.

Yok eğer kişi hatası olmaksızın SGK kurum personelinin hatası nedeniyle bağlanmışsa da o takdirde geriye dönük beş yıla kadar tahsil ederken 24 ay da faizsiz ödeme için süre tanıyor.

İşte bu iki konuda son günlerde bir değişiklik yapıldı.

Devamını oku...

24.07.2017-2017 Temmuz Aralık Döneminde SSK Taban Aylık ve Gelirleri Ne Oldu?

10 Temmuz 2017 günkü yazımızda Temmuz 2017 zammından sonra Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylıklarına ilişkin taban aylıkların tutarlarını değerlendirmiştik. Bugünkü yazımızda da Temmuz 2017 ayından itibaren SSK sigortalılığından bağlanacak dul-yetim aylık ve gelirlerinin taban tutarlarını ele alıyoruz. SSK gelir ve aylıklarında taban aylık ve gelir tutarları sigortalılık başlangıcı ve ölüm tarihlerine göre değişkenlik arz ediyor.

2000 yılından önce SSK sigortalılarına malûllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının yüzde 70’inden az olamayacağı kuralı söz konusu.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için bu alt sınır en düşük gösterge olan 9475 gösterge ile 31.12.1999 tarihinde geçerli olan 12.000 memur maaş katsayısının çarpımından oluşmaktaydı.

Devamını oku...

17.07.2017-Memurlarının 2017 Yılı Temmuz-Aralık Arası Borçlanma Tutarları Ne Kadar Olacak?

5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (18,96 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (142,20 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.

Emekli Sandığı kapsamında yapılacak borçlanmalarda ise daha farklı bir metot uygulanıyor. Bu yöntemin en önemli unsuru memur maaş katsayısı ise diğer unsuru ise memurun göreve giriş derecesine göre göstergeleri oluyor. Bu göstergeler unvana, sınıfa ve öğrenim derecesine göre değişiyor.

Devamını oku...

10.07.2017-Temmuz 2017 Zammıyla Emekli Sandığı Taban Aylıklarında Son Durum

Ekim 2008 ayından önce bir şekilde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmuş memurlara eski memur, ilk defa Ekim 2008 ayından sonra memuriyete atanmış memurlara ise yeni memur diyoruz. Eski memur ve yeni memurlar gerek emeklilik yaşı hesaplaması ve gerekse emekli aylığı hesaplaması bakımından birbirinden çok farklı haklara sahip bulunuyorlar.

Bu fark memurların ölümleri halinde dul ve yetimlerine de geçmiş oluyor.

 

Taban Aylık Eski Memurları Koruyor

Devamını oku...

08.07.2017-Yargı ve Emniyet Mensuplarının 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları

YARGI MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

Devamını oku...

07.07.2017-Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarlar

Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları


Önceki iki yazımızda en üst ve en alt düzeydekilerde dahil olmak üzere memur personel ile akademisyenlerin 2017 yılı Temmuz ayı emekli aylığı ve ikramiyelerini ele almıştık.

Bugün de askeri personelin  güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusunu somut ve net tablolarla işlemeye devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl uzman erbaşlara astsubay ek göstergesinin üçte ikisi yerine 5/6’sını (altıda beşini) alma hakkı getirilmiş ve azami ek gösterge hadleri de 3000’e yükseltimişti. Buna ilaveten uzman erbaşlarla ilgili olarak gösterge tablolarına yapılan ekle 1. ve 2.dereceye gelme yolu açılmış ve önemli bir eksiklik giderilmişti. Değişiklikle artık uzman erbaşların da uzman jandarmalar gibi 1.dereceye gelme ve azami 3000 ek göstergeden faydalanmaları artık mümkün kılınmıştı, biz de tablomuzu bu değişiklikler ışığında düzenledik.

Askeri personelde de yarbay rütbesinden itibaren makam ve görev veya temsil tazminatı başlamakta. Burada da aylıklarda ek göstergeden başka en önemli etkiyi bu tazminatlar gösteriyor.

Tablolar yıllara göre artan aylık bağlama oranına göre düzenlenmekle beraber yıl kesirleri için de oluşacak küsuratlı aylık bağlama oranlarının mümkün olabileceğini, tabloda sadece tam yıllar esas alınarak aylık hesaplandığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Enflasyon Farkı Var

Devamını oku...

06.07.2017-Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları

Kamu görevlisi çalışanların somut rakamlarla güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusuna bugün de akademisyenlerin emekli aylıkları ve ikramiye hakları ile devam ediyoruz.

Yasa Koyucu kendilerini kamu üniversitelerinde bilime ve öğretime adayan akademisyenlere ve tarafsızlıkları adaletin dolayısıyla devletin temeli sayılan yargı mensuplarına emeklilik yaşamlarında daha elverişli maddi imkânları sunacak bir düzenleme öngörmüş bulunuyor.

Buna göre doçent ve profesör unvanlarını kazanmanın yanında bu unvanlarda kamuda geçen görev sürelerine bağlı olarak artan ek gösterge ve makam-görev-temsil tazminatlarına göre farklı emekli aylıkları bulunuyor.

Devamını oku...

05.07.2017-Son Zamlarla Unvanlarına Göre Memurların Emekli İkramiyeleri ve Maaşları

UNVANLARINA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

Devamını oku...

03.07.2017-Memuriyete Geçen Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorununun Çözümü Var

Uzman erbaşlar beş yıla kadar varan sözleşmelerle Emekli Sandığı iştirakçiliğine tabi olarak çalıştırılıyor ve 45 yaşına girdikleri tarihten sonra göreve devam edemiyorlardı. Bu durumda 4759 sayılı Kanunla gelen yaş sınırları da söz konusu olunca uzman erbaşlar emeklilik yaşlarına kadar ortada kalıyorlardı.

Bu soruna çözüm 30.06.2010 günkü RG’de yayımlanan 6000 sayılı Kanunla gelmişti.

Buna göre;

Devamını oku...

28.06.2017-Sosyal Güvenlikte Doğru Bilgi Zamanında Alınırsa Kazandırır


Sigortalılar ve emekliler mail kutumuzu doldurmaya devam ediyor, biz de fırsat buldukça yanıtlamaya çalışıyoruz.

Örneğin okurum Oğuz Bey soruyor.

Bizler askeriyede muvazzaf subay olarak görev yapmış harp okulundan mezunu kişileriz. Çeşitli sebeplerden zamanı gelmeden istifa ederek mesleklerimizden ayrıldık ve özel sektöre geçen kişileriz. Bu bakımdan emeklilik konusunda hassa bir plan yapmamız gerekiyor. Konuyla ilgili makalenizi ben ve benim durumumdaki birçok arkadaşım okuduk. Maalesef son yedi yıl kuralı ile ilgili olarak SGK tarafından yanlış bilgilendirilmiş olduğumuzu ve bu yüzden de ciddi kayıplara uğramış olduğumuzu düşünüyoruz. Bize verilen bilgide hep son 7 yılda 3,5 yıl en çok çalışılan kurumdan emekli olacağımızdır.

Devamını oku...

23.06.2017- RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Değerli Üyemiz, Ramazan Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıkla kutlanacak nice bayramlar dilerim.


Şevket Tezel

Y.K. Başkanı

19.06.2017-Evlenme ve Eşin İş Durumu Değişikliklerinde Aile Yardımı Ödeneği

Okurum Özkan Bey soruyor:

13.06.2017 tarihinde eşi işten ayrılan memurun aile yardımı ödeneğini 15 Haziran’da mı yoksa 15 Temmuz’da mı alması gerekir?

13.06.2017 tarihinde evlenen memurun aile yardımı ödeneğini 15 Haziran’da mı yoksa 15 Temmuz’da mı alması gerekir?

Öncelikle memurun aile yardımı ödeneği hakkını anımsatalım.

Kimler Aile Yardımı Ödeneği Alır?

Devamını oku...

12.06.2017-Emekliye Temmuz Zammında İşin Doğrusunu Bizden Okuyun

Geçtiğimiz sonbaharda yaşanan gizli devalüasyon görüntüsü veren döviz artışlarından kaynaklı enflasyon artışı yaşanmaya devam ediyor. Ekonomistlerin de öngördükleri üzere bu etki 2017 yılının ilk yarısında etkili olacaktı ve olmaya da devam ediyor.

TÜİK’in enflasyon hesaplama paketinde yaptığı değişikliğe rağmen TÜFE artış oranı 1 Ocak 2017 – 31 Mayıs 2017 tarihleri arası TÜFE artış oranı yüzde 6,18 oldu. Bilindiği üzere TÜİK 2017 yılı başında enflasyon hesaplama kriterleri içindeki gıda, barınma ve elektrik ve su masrafları gibi herkesin kullanma zorunda olduğu giderlerde meydana gelen fiyat artışlarının enflasyonu etkileme derecesini azaltmıştı.

Gelinen noktada enflasyon artışlarının fiyatları etkileme sürecinden sonra sıra memur ve emeklilerin aylıklarını etkilemesine geldi. Haziran ayı TÜFE rakamlarının da belli olmasıyla Temmuz 2017 ayında memur ve emekli aylıklarına yapılan zamlar netleşecek.

Yani memur emeklileri ve memurlar yılın ilk yarısında enflasyonun altında kalmış olan zam nedeniyle yaşadıkları kaybı ilan edilen enflasyon rakamlarına göre telafi etmiş olacaklar.

Jest Değil Borcun İfası

Devamını oku...

05.06.2017-Satış Primlerinin Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primi Açısından Önemi - Yeni Madencinin Emek

Bir firmanın muhasebeciliğini yaptığını belirten okurum İsmail Bey soruyor: “Belli bir ücret karşılığında çalışan satış personelleri her hangi bir mesai yapmaksızın haftalık 45 saat çalışma saatlerini geçmemiş ve kendi yetenekleri karşılığında satışı artırdıkları için satış primi ile ödüllendirilmişlerdir. Bu satış primi SGK primine eklenir mi ve eklenirse kıdem tazminatını etkiler mi?

Hemen cevaplayalım.

Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamının esas alınması gerekiyor.

Yani satış primleri ödenmişse o ayın sigorta primine esas matrahına girmesi gerekiyor.

Satış priminin sigorta primine esas kazanç hesabına girmesi doğrudan kıdem tazminatına da girmesi anlamına gelmiyor. Zira iki unsurun yasal tanımı açısından primin anlamı farklı bulunuyor. Özellikle içinde çok sayıda ihtilaf barındıran kıdem tazminatı açısından Yargı kararları da bu uygulamayı etkiliyor.

Şayet bu satış prim ödemeleri, ikramiye gibi düzenli bir ödeme şeklinde yapılıyorsa ve 12 ay boyunca ödenmiş ise kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekecektir. Sözgelimi onbir ay ödenmiş fakat bir ay dahi ödenmemiş olsa, kıdem tazminatı hesabına girmesi gerekmez. Bu şekilde Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu da “Prim veya ikramiyelerin kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret kavramına dâhil bulunduğu” kararını almış bulunuyor.

2008 Sonrası Madenci Olan Sigortalının Emekliliği

Bir başka okurum Bertan Bey de sorusunu yöneltiyor: “Nisan 1972 doğumluyum. Üniversite mezuniyetim sonrası Temmuz 1998 'de Asteğmen oldum. 12 aylık asteğmenliğimin akabinde Şubat 2000'de de sigortalı olarak çalışmaya başladım. Şu an prim gün sayım 6 bini geçmiş durumda ve son bir yıldır da madende yeraltı olarak çalışıyorum. Madende beş yıl bitiminde 1800 günü tamamlayabilirsem 51 yaşımda emekli olabiliyor muyum? Değilse 57 olan normal emeklilik yaşım kaça düşüyor?

Öncelikle yer altı maden işçilerinin maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlardan, bu işlerde;

- En az 20 yıldan beri çalışan,

- 50 yaşını dolduran

- En az 7200 gün

Devamını oku...

29.05.2017-7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor?

27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı son yapılandırma Kanunu, bu tür kanunlar içinde bir önceki yapılandırma kanunu ile en yakın tarihte çıkarılmış bir yasa olmasıyla öne çıkıyor.

6736 sayılı Yapılandırma Kanununun üzerinden 10 ay bile geçmeden çıkartılan bu kanunun 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ayrı bir ilgisi bulunuyor. O da 6736 sayılı Kanundan yararlananların 7020 sayılı Kanundan yararlanamayacak olması.

Bu iki kanunun kitlesini birbirinden ayırmada 6770 sayılı Kanunun önemli bir işlevi olmuştu.

6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile vergi ve prim borçları için uygun ödeme imkânları getirilmişti.

Bahse konu yapılandırma ile;

İşverenler için;

Devamını oku...

22.05.2017-Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder?

Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder? - İstifa Eden Emniyetçinin Akademi Süresini Borçlanması

Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder?

Rize’den okurumuz Ahmet Bey soruyor “Emeklilik hakkını yaş ve yıl olarak kazanmış (çok çok fazlasıyla) durumdayım. Öğretmenlik öncesi 12 ay sigortalı çalışma süremi daha önceden hizmet birleştirmesi yaptırarak "Meb sistemine" işlettim. Benim öğrenmek istediğim bu 12 aylık sigortalılık süresinin emekli ikramiyesine ve emekli aylığına bir katkısı olur mu?”

İntibak memurlar için önemli bir haktır. Memur iken tamamlanılan üst öğrenim intibakı gibi memuriyet öncesindeki diğer sigortalılıkların intibakı da önem taşır.

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI

Çağdaş devlet olmanın bir şartı olan yurttaşların sosyal güvenliğinin en iyi biçimde sağlanması konusunda farkındalık oluşturması dileğimizle tüm vatandaşlarımızın ve bu konuda hizmet veren tüm kamu personelinin Sosyal Güvenlik Haftasını kutlarız.

 

Şevket TEZEL

SGMD Y.K. BAŞKANI

15.05.2017-Emekli Aylıklarına Hacizde Önemli Yargısal Gelişme

5510 sayılı Kanunla SGK’nın tahsili gereken kendi prim v.b. alacakları ile nafaka borçları dışında emekli aylıklarının haczedilmesi yasağı devam ettirilmişti.

Uygulamada ise alacaklı yine de haciz talebini göndererek haczi başlatabiliyor, borçlu itiraz ettiğinde haciz durduruluyordu.

Nitekim bu duruma istinaden 5510 sayılı Yasaya 5838 sayılı Kanun ile 28.02.2009’dan itibaren eklenen hüküm ile 506 sayılı Yasadan farklı olarak muvafakat şartını getirmişti.

Devamını oku...

08.05.2017-Yeni Borç Yapılandırması Bağ-Kurlular ve İşverenler Açısından Ne Anlama Geliyor?

Prim yapılandırmaları bu ülkede hep konuşula gelmiş hep eleştirile gelmiştir. Eleştirilerin büyük kısmı neyin ne olduğunu bilmeden yapılan eleştirilerdir, ama neyin ne olduğunu bilenlerin yaptığı eleştirilerin dikkate alınması gereken eleştiriler olarak altını çizelim.

Halen TBMM’ye Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yeni bir yapılandırma kanunu sevk edilmiş bulunuyor. Artık iki yılı geçtim her yıl çıkmaya başlayan yapılandırma kanunları aslında bir arızayı işaret ediyor.

Halen TBMM’de görüşülmekte olan son “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” bunlardan sonuncusu. Bir önceki yapılandırma kanunu olan 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanun gereği ödenecek borç taksitleri genel olarak aksamış ve 6770 sayılı Kanun ile de Ocak 2017 ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler dörder ay uzatılmıştı. Yeni bir kanun çıkarıldığına göre anlaşılan bu uzatma da beklenen işlevi görmemiş olduğu anlaşılıyor.

Bağ-Kur’lunun Yapılandırma Sorunu

Devamını oku...

Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 2

Bir önceki yazımızda memurların doğrudan malûliyet raporu alma yoluyla malûlen emekliliğinin iki türü olduğunu ve bunun koşullarını belirtmiştik. Bugünkü yazımızda da memurların doğrudan maluliyet raporu alma yoluna gitmeksizin personel kanunlarına göre aldıkları sıhhi izin sürelerini doldurmaları yoluyla kurumlarınca malûlen emekliliğe sevk edilmeleri ile açıktaki memurların malulen emeklilikleri konusunu ele alacağız.

Sıhhi İzin Müddetinin Doldurulması Sebebiyle Adi Malûllük

Devamını oku...

Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 1

Emekli Sandığı mevzuatına göre malûllük, her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutta hâsıl olan arızalar veya duçar olunan tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden görevini yapamayacak duruma girme hali oluyor. İşte bu gibi hallerin yapılan vazifeden kaynaklı olmaması durumunda adi malûllük olarak işlem görüyor.

Adi malûllük aylığı bağlanabilmesi için kanunun öngördüğü hizmet süresi 53. Maddedeki istisna dışında 10 yıl oluyor.

Adi malûllerin aylık başlangıç tarihleri; hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşıdır. Eğer malûl duruma düşen iştirakçinin hizmet süresi 10 yılın altında ise bunlara toptan ödeme yapılması gerekiyor

Kat’i Sağlık Kurulu Raporları Üzerine

Devamını oku...

İflas ve Tasfiye Edilme Hallerinde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Nasıl Sona Erer?

Şirket ortakları 5510 sayılı Yasa gereği genel olarak 4/b (Bağ-Kur)sigortalısı sayılmıştır. Ancak bazı nüanslar da mevcuttur. Örneğin anonim şirket ortakları aynı zamanda yönetim kurulu üyesi iseler 4/b sigortalısı sayılmakta aksi halde şirket ortağı olmaları onları doğrudan 4/b sigortalısı yapmamaktadır.

Nasıl sona erer?

Devamını oku...

Sosyal Güvenlikte Bedava Bilgi Ne Kadar Ucuz?


Emeklilik herkesin ilgi alanında bir husus kuşkusuz. Peki ya emeklilik planlaması? Maalesef ülkemizin her alanında olduğu gibi bireylerin dünyasında da planlama hak ettiği yeri alamıyor. Bunun en yakın tanığı biz sosyal güvenlik müşavirleriyiz.

Verdiğimiz bilgi hizmeti esnasında çoğunluğu geç kalmış vakalar oluşturuyor maalesef.

Mesleğimiz gereği vatandaşlarımızın emeklilik, tazminat velhasıl tüm çalışma yaşamı sorunlarında bilgi desteği sunuyoruz. Bu desteği kâh radyo programlarında kâh TV programlarında kâh köşe yazılarımızda ücretsiz olarak, kendi ofislerimizde de ücretli olarak sunuyoruz.

Herkesin bu bilgilerden aldığı bir şey var, sorulan sorunun problemin oluşma tarihine olan ilgisine göre bir yararlanma ölçüsü oluyor.

Yararlanmada diğer ölçü soruya ayrılan zaman oluyor. Zira TV’de ya da radyo programlarında izleyicinin sorusunu aktarımına göre ama doğru cevap veriyoruz. Ancak izleyici çoğu zaman ne soracağını da bilemeyebiliyor ya da belgeleri uzman görse bir bakışta tespit edebileceği noksanlıkları izleyicinin dil ile ekrana aktarabilmesi mümkün bulunmuyor.

Çok değil, daha geçen hafta bize müracaat eden iki müşterimizden örnek vereyim.

Devamını oku...

Referandumdan Sonra Kıdem Tazminatına Ne Olacak?

Referandumdan sonra Hükümetin bir vaadi de Kıdem Fonunun kurulması ile ilgili idi ve bu konu basına defaatle yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında güçlü bir fonun kurulacağını değişiklik için yüzde 70'i yakaladıklarında bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı düzenlemesini Meclis'e göndereceklerini vurgulamıştı. Sistem için hükümet de işverenin yükünü hafifletmek için sisteme katkı verecek, bir yılın karşılığında kazanılan 30 günlük kıdem süresi ise kesinlikle korunacağı vurgulanmıştı.

Tazminat Hakkında Ne Değişecek?

Devamını oku...

Sağlık Çalışanlarına Referandumdan Sonrası İçin Vaat Edilen Fiili Hizmet Zammı Kime Ne Kazandıracak?

Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende sağlık personeline yıpranma payı konusu referandumdan sonra gündeme geleceğini duyurdu.

Peki yakın birkaç yıldır defaatle gündeme gelen ve bir türlü çıkmayan sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı hakkı ne anlama geliyor? Bu merakla beklenen bir konu, açıklayalım.

Sağlık Çalışanlarına FHZ Nasıl Hesaplanacak?

Devamını oku...

8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK

8200 GÜN ÇALIŞARAK PLANLANMAYAN EMEKLİLİK DÜŞÜK AYLIK

Okurum SSK emekli olmuştur.2017 Yılında Mart ayından itibaren emekli maaşı bağlanmıştır.

01/01/1965 yılında doğmuş.Askerden sonra ilk defa SSK olmuş.12.08.1991  tarihinde.

Devamını oku...

Okurları Cevaplamaya Devam Ediyoruz

Okurum Mehmet Bey 15.11.1985 doğumlu olduğunu, halen Uzman Jandarma olarak görev yaptığını, 10.09.2004 tarihinde Uzman Jandarma Okuluna girdiğini, 30.08.2005 tarihinde göreve başladığını, 12 yılını doldurunca istifa etmeyi düşündüğünü belirterek soruyor: “Ayrılınca tazminat alabilir miyim? Tavsiyeniz ne olur?”

Okurum asker olduğu için bir yıl fiili hizmete karşılık 3 aylık fiili hizmet zammı hakkına sahip bulunuyor.

Devamını oku...

Esnaf Ahilik Sandığı Aslında Ne Getiriyor?


İşçiler için işsizlik sigortasına benzer şekilde bağımsız çalışan esnaflar için de Esnaf Ahilik Sandığı 6824 sayılı Kanunla 01.01.2018 tarihinden geçerli olarak kurulmuş bulunuyor.

İlkeleri esaslarına bakıldığında işsizlik sigortasına göre birey lehine ekstradan tek yeni nokta alınacak primin de ödenecek ödenek gibi bir üst sınırı bulunuyor. Yani Esnaf Ahilik Fonu İşsizlik Fonu gibi kepçe ile alıp kaşık ile vermeyecek, kaşık ile alıp yine kaşık ile verecek.

İşsizlik sigortasında prim tahsili ve işçiye geri ödeme bakımından açık bir adaletsizlik var ve bu adaletsizlik nedeniyle İşsizlik Sigortası Fonu işçinin sırtından her geçen gün artmaya devam ediyor.  Artan bu tutar Hükümetler için önemli bir kaynağı teşkil ediyor.

Bu durumda her ne kadar prim matrahında bir üst sınır olsa bile Esnaf Ahilik Fonunun da İşsizlik Sigortası Fonunun ağız sulandıran cazibesi eksininde düşünüldüğü ortaya çıkıyor. Gelir ve giderleri İşsizlik Fonunun gelir ve gider esaslarıyla aynı bulunuyor.

Peki ne getiriyor bu Ahilik Sandığı?

Devamını oku...

Vatandaşın Krizde de Derdi Emeklilik, İkramiye ve Tazminat

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamı bizleri de etkiledi. Basılı ve elektronik medya ortamlarında telif karşılığı yazı yazacağımız meydanlar ekonomik ve sair gerekçelerle ortada kalmadı. Yazılarımızın bir örneğini yayımladığımız www.alitezel.com da bu yoksunluktan nasibini almış oldu.

Ancak okurlarımızın ilgisi sürmekte, zira okurun yani vatandaşın sosyal güvenlik ve çalışma yaşamına ilişkin sorunları inkıtasız devam ediyor.

Düzenli yazılarımız sürmese de okurlar soru sormaya devam ettiğinden arada onların sorularına cevaplayacağımız yazılarımız olacak. Önemli yasal değişikliklerinde olacağı gibi okurları aydınlatmaya devam edeceğiz.

Örneğin okurum Özdemir Bey 35 yıl 11 ay 28 günlük hizmete 35 yıllık ikramiye ödendiğini 11 ay 28 güne ikramiye ödenmediğini, aynı durumdaki kıdem tazminatı alacak kişilere bir yıldan az sürelere de tazminat ödendiğini belirterek bu durumun düzeltilip düzeltilmeyeceğini soruyor.

İkramiye – Tazminat Farkı

Devamını oku...

Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor?

Son günlerde Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla iki ayrı Torba Kanun tasarısı TBMM’ye sevk edildi. Bunlardan ilkine geçen yazımızda değinmiştik.

Bugün de diğerine değineceğiz.

Bu torba kanunda da çalışma dünyası ve sosyal güvenlikle ilgili olarak genel sağlık sigortası primlerinin düşürülmesi, 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin yıllık izin haklarına ilişkin iyileştirme ile esnaf için Esnaf Ahilik Sandığı’nın oluşturulması gibi önemli başlıklar bulunuyor.

İşsizlik Sigortası Fonunun hükümetler için ne derece ballı kaymak değerinde kaynak olduğu görülünce işçiler için işsizlik sigortası fonunun benzeri olarak esnaflar için de Ahilik Sandığı oluşturulacağı anlaşılıyor. Adına Ahilik Sandığı dense de bu bir çeşit fon ve buna ilişkin detayı başka bir yazımıza bırakıp GSS ve 399’lular için neler getiriliyor ona bakalım.

2012 yılı başında yürürlüğe giren zorunlu Genel Sağlık Sigortasında aile içinde birey başına gelir durumuna göre dört ayrı standart uygulanıyordu.

Eğer birey başına gelir düzeyi,

Devamını oku...

2017 Krizine Karşı Yeni Teşvik Geldi

687 sayılı KHK’ile yeni istihdam teşvik hakları getiriliyor. Teşvik hem sigorta primleri ve hem de vergi bakımından parasal avantajlar içeriyor.

Buna göre;

Devamını oku...

6770 sayılı Son Torba Kanun Ne Getiriyor?

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Torba Kanunun önemli bir getirisi otuz yıl üzeri hizmetle 2014 yılı ve öncesinde emekli olan memurların otuz yıl üzeri ikramiye haklarının ödenmesi koşullarını içeriyor.

Otuz Yıl Üzeri İkramiye Hakkı

Devamını oku...

Grev ve Lokavtta Haklar ve Sınırlamalar


İşçi ücret ve çeşitli sosyal haklar karşılığında iş gücünü, emeğini sunar işveren de işçiye karşı ücret ve çeşitli diğer haklar bakımından yükümlülüğünü yerine getirir. Sendikalı işçi toplu iş sözleşmeleriyle işverenleriyle bu ücret/iş gücü değişiminde anlaşmasını periyodik olarak günceller. İşte bu güncelleme esnasında doğan anlaşmazlıklarda işçi tarafının elinde grev kozu, buna karşın işveren tarafın elinde lokavt kozu bulunuyor. Grev ve lokavtın hangi şartlarda yapılabileceğini Yasa Koyucu 2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Kanun ile öngörmüş bulunuyor. Biz de bugünkü yazımızı bu konuya ayırdık.

Grev

Devamını oku...

Diğer Makaleler...