İflas ve Tasfiye Edilme Hallerinde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Nasıl Sona Erer?

Şirket ortakları 5510 sayılı Yasa gereği genel olarak 4/b (Bağ-Kur)sigortalısı sayılmıştır. Ancak bazı nüanslar da mevcuttur. Örneğin anonim şirket ortakları aynı zamanda yönetim kurulu üyesi iseler 4/b sigortalısı sayılmakta aksi halde şirket ortağı olmaları onları doğrudan 4/b sigortalısı yapmamaktadır.

Nasıl sona erer?

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erecek, bu tarih şirket yetkililerince veya sigortalılarca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekir.

Kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin bittiği tarihte sona erer, bu tarih Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairelerince, vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Vergi terk işlemlerinin iki aydan önce tekemmül ettirilmesi halinde işlemlerin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi zorunludur.

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erer, bu tarihin sigortalılar veya şirket yetkililerince en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekir.

İflasın Açılmasına Mahkemece Karar Verilen Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi ve Bildirimi

İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte sona erecek, bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince, on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilecektir.

Ancak iflasın kapatılmasına mahkemece karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi mahkeme karar tarihinden geriye gitmeyecektir.

Tasfiyenin Açılmasına Mahkemece Karar Verilen Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi ve Bildirimi

Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının istemi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının isteminin olmaması halinde ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erer, bu tarih ticaret sicil memurluğunca veya sigortalılarca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekir.

Ancak tasfiyenin kapatılmasına mahkemece karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi mahkeme karar tarihinden geriye gitmez.

Şirketin Tasfiyesine Ortaklar Kurulu Tarafından Karar Verilmesi Durumunda, Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi ve Bildirimi

Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erer. Bu tarihlerin sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekir.

a=>