15.05.2018-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

Yabancı öğrencilere çalışma izni ve GSS Üç ay beklemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmak ne demek?

Çalışma izninin basitleştirilmesi yönünde çalışmalar olumludur.Bu yönde adım atılması yasal düzenlemeye gidilmesi de anlamlı olacaktır.Böylece kayıtdışı çalışam önlendiği gibi,teşvikte alınacaktır.

Yabancı öğrenciler için 3 aylık GSS bekletme söz konusu şimdilik değil,bu konuda 5510 sayılı SS ve GSS Kanununda düzenlemelere yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun ilk yıllarında GSS öğrenci ayrımı olmadan;

Ø  Türkiye'de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmazlar denilmiştir.

6111 sayılı Düzenleme ile ilk defa yabancı uyruklu öğrenciler GSS tanımı yapıldı

Ø  (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/34 md.) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük üçte birinin tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.

Ø  (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/34 md.; Değişik: 21/5/2013-6486/1 md.) Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.

6486 sayılı Kanununla yapılan değişiklikle birlikte;

Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ;

a.)     Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler(60/1.fıkra (d))

b.)     Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.(52’inci maddenin ikinci fıkranın)

şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar.

Bu durumda kayıt tarihinden itibaren 3 ay için talep etmeleri konusunda düşünme süresi verilmiştir.Zorunlu olarak hemen sisteme dahil edilmemişler,borçta çıkarılmamıştır.

3 aylık sürede GSS talebi yapmayanlar için öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci GSS istemesi halinde primlerini 5510/82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.(2029,50/30/3*%12=81,18 TL.)

Sonuç:

Yabancı uyruklu öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar.

Ödeyecekleri prim de 2018 yılı için 81,18 TL. öderler.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

05415161962 WhatSaPP