7 BİN GÜNÜM VAR EMEKLİ AYLIĞIM BİN YETMİŞ SEKİZ LİRA

7 BİN GÜNÜM VAR  EMEKLİ AYLIĞIM BİN YETMİŞ SEKİZ LİRA

Genelde okurlarımız gönderdiği mesajlarda 4/a statüsünden işçi olarak çalıştıkları için ,piyasa koşullarında oturmuş olan asgari ücret mantığıyla düşük emekli aylığına mahkum olduklarını dile getirdikleri gibi,2016 yılında emekli olanlar şanslı olup 100 lira seyyanen zamla  Bin TL geçecek emekli aylığı bağlanıyor.

Okurumuz;

2000 öncesi

2000-2008/Eylül

01/10/2008-30/06/2016

Toplam Gün

1900

3150

2790

7840

 

Kazançlarını incelediğimizde 9475 göstergeyle aylık bağlanmıştır.

ABO oranları;

2000 öncesi ABO hesaplaması;

Devamını oku...

II.BASKI ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK MI?

II.BASKI ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK MI?

Bundan 8 ay önce konuyu gündeme taşımıştık.

Güncelliğini koruduğu için konuyla ilgili düzenlemeyi beklemeye devam ediyoruz.

Onun için bugün konuyu hatırlatma adına 2.Baskı yazalım dedik.

Konuyu hatırlamanız adına aşağıdaki yazı aynen alıntı yapılmıştır.

Devamını oku...

YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ÇALIŞANLARINDA OTUZ İŞÇİ SAYISI

YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ÇALIŞANLARINDA OTUZ İŞÇİ SAYISI

Ülkemizde yabancı sermayeli şirketlerin çalışanlarından bazılarının iş akitleri sonlandırılması sırasında işe iade davalarında 30 işçi sayısı tespit edilirken çalışan sayısı Türkiye’de çalışanlar mı yoksa  yabancı sermaye şirketinin yurtdışında çalışan sayısı da dikkate alınacak mıdır?

Bu soru hukukçular tarafından tartışıla dursun,sorunun cevabını Yargıtay kararları veriyor.

Devamını oku...

12,5 YIL VE 15 YIL EMEKLİLİK HABERİ NEDİR?

12,5  YIL VE 15 YIL EMEKLİLİK HABERİ NEDİR?

Basında 06/08/2016 tarihinde GENÇLERİN EMEKLİLİĞİNDE 12,5 YIL VE 15 YIL YETERLİ denilmesiyle birlikte tarafıma sorular sorulmaya başlandı.

Soranlar ısrarla yasal değişiklikler mi oldu diyorlar.

Oysa yeni bir şey yok.

Zaten köşemde buna benzer yazıları yılda en az 3 yada 5 defa yazmışım,hatta tablolara da yer vermişiz.

Bütün bunlara rağmen Gazete de manşet yapılan habere gelince bana göre bir hatırlatma olmuştur.

Okurlarımız rahat olsunlar değişen bir şey yok,kanunlar eskiden olduğu gibi devam ediyor.

İŞÇİ İÇİN 12,5 YIL NEDİR?

Devamını oku...

AFET DURUMUNDA MÜCBİR HALLER EKLENEREK YENİ DÜZENLEMEYE YER VERİLDİ

AFET DURUMUNDA MÜCBİR HALLER EKLENEREK YENİ DÜZENLEMEYE YER VERİLDİ

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi MADDE 91- (ESKİ ŞEKLİ)

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır. 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

Devamını oku...

BUGÜNDEN İTİBAREN EKLENEN SGK İDARİ PARA CEZALARI(*)

BUGÜNDEN İTİBAREN EKLENEN SGK İDARİ PARA CEZALARI(*)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgelerinin birleşmesiyle birlikte aşağıdaki düzenlemeye de verilmiştir.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

YENİ CEZA (102/m)

Devamını oku...

AHISKA TÜRKLERİNİN İSTEKLERİNE DUYARSIZ OLMAYALIM

AHISKA TÜRKLERİNİN İSTEKLERİNE DUYARSIZ OLMAYALIM

1944 yılında Ahıska Türkleri sürgüne gönderilmiştir. Türklük kimliğine haiz olanlar ülkemizi tercih etmişler.

1992 yılında özel bir kanununla AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN 1’incisi Maddesiyle ‘’ Eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan ve "Ahıska" Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla, serbest veya iskanlı göçmen olarak kabul olunabilirler’’ denilerek ülkemize kabul edildiler.

Kanayan yara ise ;

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-6

5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-6

Yaptıkları iş nedeniyle tabloda belirtilen işyeri ve işlerden aynı anda birden fazlasına tabi olan sigortalılara en yükseğine göre fiili hizmet süresi zammı verilir.

Tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarda çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya unvanlarda geçmesi, (18) numaralı sırasında yer alanların ise bu görevleri yapması gerekir.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-5

5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-5

 

Tablonun;

a) (10) numaralı sırasında yer alanlar için hiçbir sınırlama olmaksızın fiili hizmet süresi zammının tamamı,

b) (18) numaralı sırasında yer alanlar için 3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının tamamı,

c) Diğer sıralarda yer alan sigortalılar için ise yine 3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı,

emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-4


5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-4

Tabloya göre  fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaş hadlerinden indirilmesinde, Tablo da yer alan işyerlerinde

a) (10) uncu sırasında yer alanlar için en az 1800,

b) (18) inci sırada yer alanlar hariç olmak üzere diğer sıralardakiler için en az 3600,

gün çalışılmış olması gerekir.

 

Malullük ve ölüm hallerinde emeklilik yaş haddinden indirim uygulanmaz.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-3

5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-3

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ DEĞERLENDİRME ESASI NEDİR?

 

Tabloda belirtilen işyeri ve işlerde Kanunun 4 -1 (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenir.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-2

5510  SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-2

SGK DENETİM YAPAR

SGK, işyerlerinin  5510/ 40 ıncı maddesinde öngörülen fiili hizmet süresi zammı kapsamında olup olmadığının tespiti amacı ile işverenlerden uygun görülen bilgi ve belgeleri ister.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-1

5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE FİİLİ HİZMET NEDİR-1

Yönetmelikle birlikte yazı dizimizde fiili hizmeti okurlarımıza açıklıyoruz.

Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyeri, işveren, kamu idareleri ve sigortalılar açısından fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından 5510/ 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki işler yada işyerlerinde çalışan ve ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılır.

Devamını oku...

İLERİ YAŞLARDA EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

İLERİ YAŞLARDA EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Okurumuz Mustafa bey 1954 doğumlu olup ilk defa 01/08/1994 yılında SSK olmuştur.3600 günü 2016 yılında dolmuş.Ne zaman emekli olurum diye soruyor?

Mustafa bey için emekli olması için aranan kriter;

a.)Sigortalılık süresi

b.)Yaş

c.)Gün

ileri  yaşlarda ilk defa sigortalı olan kişiler için artık hedefte;

3600 gün olacaktır.

Okurumuz 40  yaşında sigortalı olmuş,15 yılı sigortalılık süresi adına dolmuş,2016 yılında 3600 günü dolmuşsa bundan sonra 60 yaşında emekli olacaktır.

Aşağıdaki tablo da buna işaret ediyor.

Devamını oku...

İHRAÇ EDİLENLERE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEZ


İHRAÇ EDİLENLERE EMEKLİ  İKRAMİYESİ  ÖDENMEZ

15 Temmuz Günü demokrasimize  ağır yenilgi vermek isteyen hain güçler tarafından tezgahlanan darbe girişimi karşısında ,tek vücut olan tüm vatandaşlarımız darbeye kalkışan güçlere bu işin kanunsuzluğuna anlatmak istemişler,oysa darbeciler onlara ateş açarak,demokrasiyi savunanları şehit etmiş,bazıları ise ağır şekilde yaralanarak gazi mertebesine ulaşmıştır.

Milletin darbeye hayır demesiyle ,milli irade onları ağır yenilgiye uğratmıştır.

Darbe girişimine karışmış TSK mensupları hakkında KHK birlikte,ihraç kararları verilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Başta bu darbeyi planlayan Generaller,Subaylar ve Astsubaylar artık rütbesiz (er) konumuna getirilmiştir.

Bu kişilerin emekli olma hakları olsa da ,makam ve görev tazminatı almadan düz memur statüsünden emekli olmaları gerekmektedir.

Tabi ki emekli ikramiyeleri ne olacak sorusu karşısında nasıl bir cevap verilecektir?

Devamını oku...

SON 4,5 YIL TAVANDAN PRİM ÖDEMİŞ SSK NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALIR?


SON 4,5 YIL TAVANDAN PRİM ÖDEMİŞ SSK NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALIR?

1/12/1968 Doğumluyum,01/03/1982 yılında SSK oldum.

Gün Dökümlerim :

1999 yılı sonuna kadar 880 gün,

2000 yılı ve 2008/Eylül sonrası (2 çocuk doğum borçlanması dahil)2280 gün,

2008/Ekim ve 2016/Haziran sonuna kadar=1890 gün,

Toplamda:5050 gündür.

1982 yılından 2008/Eylül dönemine kadar tüm primlerim asgari ücretten ödenmiştir.

2011 yılın ilk beş ayı asgari ücretten,son 4,5 yıl ise tavandan prim ödedim.30 Haziran’da emekliliğe müracaat ettim ne kadar emekli aylığı bağlanır.Tavandan prim ödememin etkisi ne olur?Tabandan prim ödemiş olsa idim ne kadar aylık alırdım.?İsmi saklı

Devamını oku...

TARIM SSK YADA EK/5 GÖRE EMZİREN KADIN SİGORTALININ İŞ KAZASI NEDİR?

TARIM SSK YADA EK/5 GÖRE  EMZİREN  KADIN SİGORTALININ  İŞ KAZASI NEDİR?

Antalya’nın Serik ilçesinde, bebeğini emzirmek için motosikletiyle eve giden genç kadın trafik kazasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi 32 yaşındaki B. Has, çalıştığı seradan izin alarak henüz 3 aylık bebeğini emzirmek için ……. …….. 43 plakalı motosikletle eve doğru yola çıktı. Seyir halindeyken dengesini kaybeden genç anne, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kask takmadığı öğrenilen genç kadın başını yere çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma  ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.(Basın)

2925 SAYILI TARIM SSK GÖRE İŞ KAZASI

Devamını oku...

SGK BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

SGK BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakları, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesine yönelik düzenlemeler.

2016 Haziran ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

5510 sayılı Kanunun 4 -1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan,

Devamını oku...

CESUR YÜREKLERİ ÜZMEDEN YASAL DÜZENLEME YAPILIR/ÇSGB ve SGK ÇALIŞANLARI DEMOKRASİ NÖBETİNDE

CESUR YÜREKLERİ ÜZMEDEN YASAL DÜZENLEME YAPILIR/ÇSGB ve SGK ÇALIŞANLARI DEMOKRASİ NÖBETİNDE

15 Temmuz günü cuntacılara karşı direnen cesur yürekleri mağdur etmeyecek yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

O gün ellerinde sadece Türk bayrağı, göğüslerinde imanlarıyla Millet şuuruyla meydanda silahlı cuntaya karşı direnerek şehit ve gazi oldular.

Bunların içinde vefat edenlerden belki de net olmasa da Sosyal Güvenlik mevzuatına göre 5 yıl 900 gün yada 1800 günü tamamlayamayanlar var.

Aileleri mağdur mu olacak.

Tabi ki hayır.

Nasıl bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Ölüm Aylığı

Devamını oku...

DARBECİLERE DİRENEN ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE MADALYA VERİLMESİ


DARBECİLERE DİRENEN ŞEHİT AİLELERİNE  VE GAZİLERE MADALYA VERİLMESİ

15 Temmuz günü demokrasi düşmanlarına karşı direnen ,bu mücadele sonucu şehit ,gazi olanlara manevi değeri yüksek olan madalya  devlet töreniyle verilmesi gerekir.

2933 Sayılı Kanun ‘’Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenler.’’

a) Devlet Şeref Madalyası; Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilir.

b) Devlet Övünç Madalyası; Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir.

Madalyalar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde madalyalar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir.

Yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte;

Devamını oku...

TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER EMEKLİLİK PLANLAMASINI BİR BİLENLE YAPMALIDIR

TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER EMEKLİLİK PLANLAMASINI BİR BİLENLE YAPMALIDIR

01/02/1972 doğumluyum , ilk defa 01.04.1996 yılında SSK olmuş kadın sigortalıyım.Primlerim tavandan ödeniyor.Dökümlerim ektedir.Nasıl bir planlama yapmam gerekiyor.İsmi Saklı.

Devamını oku...

DARBECİLERE TUTUKLULUK SÜRESİNCE MAAŞ VERİLMESİ VİCDANLARI SIZLATIR


DARBECİLERE TUTUKLULUK SÜRESİNCE MAAŞ VERİLMESİ VİCDANLARI SIZLATIR

15 Temmuz karanlık günde,kamu görevlileri maaşlarını aldılar.

Bu aziz millet kendi aç yatar,milleti için hizmet edenlerin maaşlarını alması adına  varlığını feda eder.

15 Temmuz günü maaşlarını alan darbeciler ,hiç acımadan bu vatanı koruma adına meydanlara inenlere,silahsız yurttaşlarına  kurşun sıktılar.

15 Temmuz günü maaşını alan, bu vatana minnet duygusu olanlarsa,siz ne yapıyorsunuz bu vatanın insanları bizi okuttu,sırtımıza elbise,evimize aş, bize iş verdi diyerek, hainlere karşı direndi,şehit oldu gözü yaşlı eşler ve yetim çocukları bıraktı.(Güvenlik görevlileri,sivil memurlar,işçiler,esnaflar,sade vatandaş,emekli vs.)

Bunların 15 Temmuz’da aldıkları maaş helaldir.

Darbecilerin  maaşı ise haramdır.

Başbakanımız  ve Çalışma Bakanımız acilen bir yasal düzenleme için düğmeye basması gerekir.

926 TSK /Madde 65 – Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

f) Açığa alınan ya da tutuklananlar;

Devamını oku...

ŞEHİTLER VE YARALILAR İÇİN TERÖR TAZMİNATI VERİLMELİ

ŞEHİTLER VE YARALILAR İÇİN TERÖR TAZMİNATI VERİLMELİ

15 Temmuz günü yapılan darbe girişimi sonucu şehitler ve yaralılar meydanları doldurdu.

Sn. Cumhurbaşkanı , Sn.  Başbakan tarafından bu işin organize olmuş terör örgütü tarafından yapıldığı medya aracılıyla,diğer iletişim kanallarıyla  halkımıza duyurulmuştur.

Ana arterlerde  darbeye karşı direniş yapan yaşlısından gencine sivil vatandaşlar yanında ,güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenler ve yaralananlar vardır.

Yaralıların tüm tedavileri acil hizmetler kapsamında değerlendirilecek,SUT tebliğine bakılmadan,Sağlık Güvencesi olup olmadığı sorgulanmadan tüm tedavi ve tedavi sonrası giderleri karşılanmalıdır.

Devamını oku...

YILLIK İZİN KULLANAN YOL İZNİ DE KULLANIR

YILLIK İZİN KULLANAN YOL İZNİ DE KULLANIR

Sıcakların bastırması,ramazan ayı bitimiyle birlikte çalışanlar yıllık izin kullanmaya başladı.

Bir yılın yorgunluğunu üzerinden atmak adına kısaca enerji depolamak için her çalışanın yıllık izin kullanma ihtiyacı vardır.

4857 sayılı İş Kanununda Yol İzni Kavramı:

Devamını oku...

TEMMUZ AYINDA DEĞİŞECEK BORDRO PARAMETRELERİ VAR MI?


TEMMUZ AYINDA DEĞİŞECEK BORDRO PARAMETRELERİ VAR MI?

Her sene olduğu gibi,İK çalışanları kurulmuş çalar saat misali temmuz ayında parametre değişikliğini yaparlar.

2016 yılında özellikle SGK açısından parametre değişikliği olmayacaktır.

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi,AGİ değişmeyecektir.

Değişecek olanlar ise Kıdem Tazminatı Tavanı,Çocuk ve Aile Yardımları olacaktır.

Özellikle Kurumsal ve TİS sendikalı işyerlerinde bu değişiklikler önem arz edecektir.

Kısaca 2016 yılında İK bu kalemlerde değişikliği programlarında yapacaklardır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Devamını oku...

SGK DENETMENLERİ TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDEN GÖREV YAPIYOR

SGK DENETMENLERİ TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDEN GÖREV YAPIYOR

SGK Denetmenleri denetimde etkili olma adına,Kurum kayıplarını en aza indirmek için özellikle kayıtdışıyla mücadele başta olmak üzere,anlaşmalı boşanmalarında üzerine gidiyor.

Anlaşmalı boşanmayı belki de köşesinde en çok işleyenlerden biri de benim.

Devamını oku...

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK KAVRAMI

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK KAVRAMI

İş Kazası / Meslek Hastalığı sebebiyle işinden geçici bir süre çalışamayacağı hekim raporuyla, belirlenen sigortalıya, istirahatli  olduğu  her gün için SGK tarafından yapılan parasal yardıma geçici iş göremezlik ödeneği denir.

Sürekli iş göremezlik ödeneği ise, sigortalının iş kazası / meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engeller nedeniyle mesleğinde çalışamayacak derecede kazanma gücünü tümden/kısmen yitirmiş olmasını ya da mesleğini sürdürmekle birlikte, çalışma gücünün en az % 10 azalmış bulunması durumudur.

Sürekli iş göremezlik geliri 5510 sayılı SS ve GSSK “İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar” başlıklı 16. maddesinde yazılı parasal, sürekli ödenen gelir ve yardımlardan biridir.

Bu gelirin en önemli amacı sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünde bir kayba uğramasına bağlı olarak ortaya çıkacak gelir kaybını telafi etmekte , ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sonucu vefat eden hak sahiplerinde ölüm geliri bağlanır.

 

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

Devamını oku...

EMEKLİ AYLIĞIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

EMEKLİ AYLIĞIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

1964 doğumluyum,ilk defa 16 yaşında SSK oldum.36 yıl sonunda bağlanan emekli aylığı beni şoka soktu.Acaba tarafıma doğru aylık mı bağlandı?

Okurumuzun gün dökümlerini bize göndermiş.

2000 öncesi:810 gün

2008/Eylül kadar:1679 gün

2008/Ekimden günümüze kadar:2680 gün toplamda 5169 gün var.

Tüm ödemeleri asgari ücretten yatırılmıştır.

Aylık Bağlama Oranı:

Devamını oku...

İŞÇİ ESNAF EMEKLİ AYLIK ARTIŞLARI VE EK ÖDEME MİKTARI


İŞÇİ ESNAF EMEKLİ AYLIK ARTIŞLARI VE EK ÖDEME MİKTARI

04 Temmuz 2016 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre 2016 Haziran ayı itibariyle; bir aylık enflasyon yüzde 0,47 oranında, on iki aylık enflasyon yüzde 7,64 oranında ve yıllık ortalama enflasyon yüzde 7,74 oranında artış göstermiştir.

Ocak - Haziran 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Haziran 2016 endeks değeri olan 279,33 rakamının, aralık 2015 endeks değeri olan 269,54 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,63 oranındadır.

Türk-İş Haziran ayı itibarıyla;

Açlık sınırı:1.350 TL.

Yoksulluk sınırı:4.398 TL.

Devamını oku...

RAMAZAN ERZAKINDA İŞVERENİN HATASI 100 LİRA TEŞVİKİN YASAKLISI YAPAR

RAMAZAN ERZAKINDA İŞVERENİN HATASI 100 LİRA TEŞVİKİN YASAKLISI YAPAR

Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan da işverenler çalışanlarına karşı şefkatli ve cömert  davranırlar.

Bazı işyerleri toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince ramazanda oruç tutan ve tutmayan ayrımı yapmadan toplu olarak belirlenen oranlarda ramazan erzakı dağıtılır.

İşte bu süreçte İnsan Kaynakları ve Muhasebe yetkililerinin kafası karışır.

Yılda bir defa yapılan bu erzak yardımları karşısında Vergi ve SGK açısından nasıl işlem yapılması gerekir.

İşverenler Ramazan Ayında Çalışanlarına İftar Yemeği Çıkarması Durumunda:

Devamını oku...

HAVA LİMANI MAĞDURLARI GELİR,AYLIK VE TERÖR TAZMİNATI ALABİLİR

HAVA LİMANI MAĞDURLARI GELİR,AYLIK VE TERÖR TAZMİNATI ALABİLİR

Terör  kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Hainler masumlara hiç acımadan,savunmasız insanları öldürmüş,bazılarını ise yaralamıştır.

Saldırı haince planlanmış,masum siviller yaralanmış,bazıları da hayatlarını kaybetmiştir.

Alçak terör sonucunda 41 Kişi ölmüş,239 Kişi de yaralanmıştır.

Ölenler ve yaralananlar arasında gençler,yaşlılar,çocuklar ve çalışanlar yer almaktadır.

Yer Hizmetleri çalışanları,taksi şoförleri , gümrük muhafaza memuru ve özel güvenlik çalışanları olmak üzere.

Ölenlere öncelikle Allah(cc) rahmet,yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Devamını oku...

HUKUK ELİ İLE İKALEYE KILIF HAZIRLANIYOR

HUKUK ELİ İLE İKALEYE KILIF HAZIRLANIYOR

İş Mahkemeleri Kanunu tasarısının 3'üncü maddesi iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğa ilişkili olduğunu belirterek, "Bu Kanun tasarı taslağına göre kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirilecektir. Bu hususta, arabuluculuğa başvurulacak uyuşmazlıklar kanundan, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bireysel hak uyuşmazlıkları olacaktır.'' deniliyor.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu tamamen yürürlükten kaldırılırken, işçi alacakları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getiriliyor.

Dava açmadan önce arabulucu şartı;
Tasarıda arabuluculuk, iş davalarında ihtiyari olmaktan çıkartılarak zorunlu hale getirilmiş. Fazla çalışma, genel tatil ücretleri, kıdem ihbar tazminatları, fesih sırasında kullanılmayan yıllık izin ücretleri, toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmiş ücret zamları, sosyal haklar, ikramiye, prim alacakları, ödenmediğinde işçi iş mahkemelerinde doğrudan dava açamayacak. İşçilerin iş sözleşmeleri sona erdirildiğinde feshin geçersizliği ve işe iade istemli dava açabilme hakları da öncelikle zorunlu arabulucu aşamasına başvurmuş olma koşuluna bağlanıyor.

İKALE NEDİR?

Devamını oku...

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ SERTİFİKA ALMAMIŞSAN 156 BİN TL CEZAN VAR

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ SERTİFİKA ALMAMIŞSAN 156 BİN TL CEZAN VAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ'nde yer alan az tehlikeli işyerleri 1 Temmuz sabahı 6331 sayılı Kanunun 38.Maddesine göre 50’den az çalışanı(49 kişi)  olan kanunda yazılı 6.Madde gereği İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmaz yada bu hizmetleri OSGB satın almazsa İPC ile karşı karşıya kalacaktır.

30/06/2012 tarihinde RG yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiş. 4 yıldan beri  uygulamada olup,bu kanunun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması , mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemesi işlevi vardır.

1 Temmuz 2016 itibaren 49 ve daha az çalışanı olan az tehlikeli özel sektör iş yerlerinde zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman,İş Yeri Hekimi bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Devamını oku...

MUHTASAR SGK BİRLEŞTİRİLMESİ YASA TASLAĞINDA İŞVERENLER -İŞVEREN SENDİKALARI-TURMOB -YMM-SMMMO UYANM

MUHTASAR  SGK  BİRLEŞTİRİLMESİ YASA TASLAĞINDA İŞVERENLER -İŞVEREN SENDİKALARI-TURMOB -YMM-SMMMO  UYANMALI

Bugünlerde TBMM gelen taslak kanun teklifi aslında ,bundan 10 yıl önce planlaması yapılmıştı.

17/12/2008 tarihinde Muhasebenet sitesinde  haberi yapan Eyüp Yüceli;

E-bildirge ile muhtasar beyanname birleşiyor

Devamını oku...

EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANIN YEDEKSUBAY YIPRANMASI KAMU DA YAŞTAN DÜŞMEZ

EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANIN YEDEKSUBAY YIPRANMASI KAMU DA YAŞTAN DÜŞMEZ

İlk defa yedek subaylık esnasında 4/c statüsünden sigorta bildirimim Eylül/2009 yılında yapılmıştır.

Bu esnada 3 aylık yıpranmalı çalışmam mevcuttur.

2011 yılından itibaren Kamu Kurumunda vergi memuru olarak çalışmaya devam ediyorum.

9000  günüm olmadan 60 yaşından önce emekli olamayacağım.

Eski memur arkadaşlar aralarında konuşurken duydum.Önceleri Yedek subaylık yapanlar kamuda yaş engelline takılsalar bile 3 ay erken emekli olabiliyor muş?Benim de  böyle bir hakkım var mı?Memur

Devamını oku...

SGK -MALİYE - DİYANET- SYDV 1 LİRA KARŞILIĞINDA GİDEN HAYATI SORGULAMALI

SGK -MALİYE - DİYANET- SYDV 1 LİRA KARŞILIĞINDA GİDEN HAYATI SORGULAMALI

Üç yol Maslak Camii’nin hemen yanında bulunan tuvaleti Fırat Karavil işletiyordu. Müftülük, Karavil’in ailesi ile kalması için aynı yerde oda da verdi. 8 yıldır, anılan caminin tuvaletini işleten Karavil, aldığı 1’er liralık ücretlerle ailesinin geçimini sağlıyordu.

Görevlinin, ''Ben burayı temizleyerek geçimimi sağlıyorum. Sen vermezsen, o vermezse nasıl sağlayacağım.'' dedi. Bunun üzerine S.İ 200 lira çıkartarak görevliye verdi. Görevlinin parayı bozdurmaya gittiğini gören S.İ ''Sen ne biçim insansın? 1 lira için 200 lira mı bozdurulur?'' diyerek küfretti. S.İ. yanında taşıdığı silahı çıkararak ateşledi ve Fırat Karavil'i öldürdü.

Devamını oku...

MEMUR ve İŞÇİ BABALARA SON DÜZENLEMEYLE VERİLEN HAKLAR

MEMUR ve İŞÇİ BABALARA SON DÜZENLEMEYLE VERİLEN HAKLAR

Dün babalar günü kutlamasıyla beraber,bugün de memur ve işçi babaların son düzenlemelerle birlikte yeni kazanımlarına değinmek istedik.

Özellikle 657 sayılı DM Kanuna tabi olanların yanında,4857 sayılı İş Hukukuna tabi çalışanlarla birlikte,Basın ve Deniz İş Hukukuna göre hizmet akdiyle çalışanlar,son olarak da TESK çatısı altında esnaf yanında çalışan babaların yasal kazanımlarına bakarak,hak kayıplarını önleyelim istedik.

Memur Baba İçin Yeni Mazeret İzni Düzenlemeleri

Devamını oku...

EMEKLİLİK YAKLAŞTIKÇA SORULAR ÇOĞALIYOR

EMEKLİLİK YAKLAŞTIKÇA SORULAR ÇOĞALIYOR

Bizleri takip edenler çoğunlukla emeklilik süreleri yaklaştıkça ne zaman emekli olurum soruları ve aynı zaman da ne kadar emekli aylığı bağlanır sorularıyla karşı karşıya kalıyoruz.

 

Son günlerde kulaktan dolma bilgiler edinenler, meslek adına yanlış cevaplar vererek,hem sigortalıyı hem de hak sahiplerini yanıltıyor.

 

Bu alanda herkes uzman olduğu konuda konuşmalıdır.

Devamını oku...

SİGORTALILAR BORÇLANMA YAPABİLİR

SİGORTALILAR BORÇLANMA YAPABİLİR

Bu yıl borçlanma tutarları artmayacaktır.Borçlanma yapacaklara küçük hatırlatmalar yapacağız.

Borçlanma tutarları 2016 yılı sonuna kadar aşağıdaki tutarlar dikkate alınacaktır.

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının

Alt sınırı; 54,90 TL x % 32 = 17,57 TL,

Üst sınırı; 356,85 TL x % 32 = 114,19 TL,

esas alınacaktır.

Devamını oku...

YILLIK İZİN DE SÜRE ARTMADI UYGULAMA DA BU YÖNDE DEĞİL

YILLIK İZİN DE SÜRE ARTMADI UYGULAMA DA BU YÖNDE DEĞİL

Son günlerde yazılı basında ,görsel medya da hızla yıllık izin süreleri arttı diyerek hem çalışanların hem de işverenlerin aklı karışmaya başladı.

Aslında 4857 sayılı İş Kanunda küçük bir değişikliğe gidildi.

Bunun dışında yasa da belirlenen asgari yıllık izin süreleri değişmedi.

Yasa da belirtilen süreler ancak,bireysel yada toplu iş sözleşmeleriyle artar.

Bu konuda kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine son verme adına tekrar yazma ihtiyacı duyduk.

Devamını oku...

BİLİNÇLİ YURTDIŞI BORÇLANMA İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIZ

BİLİNÇLİ YURTDIŞI BORÇLANMA İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIZ

Yurtdışı borçlanma yapmak isteyen gurbetçiler yaşam standartlarını yüksek tutmak istiyorlarsa,emekli maaşı hesaplaması yapan Sosyal Güvenlik Müşavirinden danışmanlık alarak destek alması konusunda uyarıda bulunmak isterim.

Özellikle borçlanma yapılacak sigortalılık statüsünün tespit edilmesi,buna göre borçlanma taslaklarının ve emekli aylığı(tahmini ) hesaplamalarını yaptırmaları gerekir diye düşünüyorum.

Devamını oku...

İŞÇİ - İŞVEREN SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLAR PAMUK ELLER CEBE NE BEKLİYORSUNUZ?

İŞÇİ - İŞVEREN SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLAR PAMUK ELLER CEBE NE BEKLİYORSUNUZ?

Ülkemiz de son günlerde terör belasından bir çok güvenlik görevlisi hayatını kaybederken yada yaralanarak gazi oluyor,bu olaylardan sivillerde zarar görüyor.

6356 sayılı kanuna tabi olan işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonları kanundan gelen düzenlemeyle yaraların sarılmasında,özellikle şatafatlı iftar sofraları kurarak elit tabakalara hizmet götürmektense bu vatanın birliği için çalışan güvenlik görevlilerinin dul,yetimlerini sevindirmesi,terörden zarar gören sivillerin gönüllerini kazanması gerekir.

Sendikaların başlıca gelirleri;

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

YURTDIŞI BORÇLANMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, 3201 Sayılı Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, 3201 Sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.

Borçlanmanın şartları

Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklandığı şekilde;

Ø  Türk vatandaşı olmak,

Ø  Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak,

Ø   Hizmetleri belgelendirmek,

Ø  Yazılı istekte bulunmak,

şartları aranacaktır.

 

Hangi ülkelerde isteğe bağlı prim ödemesi ile çakışması

Türkiye ile imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurt dışından Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim ödemenin mümkün olduğu ;

Ø  Fransa,

Ø  İngiltere,

Ø  İsveç,

Ø  İsviçre

hariç olmak üzere sözleşmeli ülkedeki çalışma süreleri ile Türkiye’deki isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerin çakışması halinde, isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilecek ve yurt dışı süreleri talep halinde borçlandırılacaktır.

Ancak, bu ülkelerdeki ev kadınlığı süreleri ile Türkiye’deki isteğe bağlı sigortaya tabi sürelerin çakışması halinde ise isteğe bağlı sigorta geçerli kabul edilecek ve bu sürelerdeki yurt dışında geçen ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacaktır.

A.)Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerden Oluşuyor?

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi SGK’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Islak mühür ve imza olup olmadığına bakılmaksızın, çalışılan ülkede bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları.

2) Sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın, çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeleri.

3) Yurt Dışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi.

4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

B)Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerden Oluşuyor?

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi SGK’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

2) Yurt Dışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri.

3) Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alacakları ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri.

Yukarıda açıklandığı üzere sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanacak olanlar, yurt dışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerini ibraz etmek suretiyle belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaktadırlar.

C.)Yurt Dışında Ev Kadını Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler Nelerdir?

Ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılmasında, ev kadınlarının yurt dışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesi, ayrıca aşağıda belirtilen belgelerden biri ile teyit edilecektir.

1) İkamet belgesinin Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesi.

2) Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belge.

3) Yukarıdaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen belgeler temin edilemiyorsa yurt dışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi.

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin pasaport fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış çizelgesi ile borçlanılması halinde, sadece yurt dışında bulunulan süreler borçlandırılacak, pasaport fotokopisi veya yurda giriş-çıkış çizelgesinden ülkemizde bulunulduğu tespit edilen süreler hiçbir şekilde borçlandırılmayacaktır.

D)Sözleşmesiz Ülkelerde Türk İşverenlerce Çalıştırılan Türk İşçilerine Ait Belgeler

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, anılan Kanunun 4-1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kollan ile genel sağlık sigortası hükümleri, bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde ise haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmaktadır.

İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyenler ise yurt dışında iken ya da yurda döndükten sonra yurt dışında geçen söz konusu sürelerinden diledikleri kadarını Kanuna göre borçlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışılan yurt dışı sürelerinin 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasında, belge türü “21” olan Aylık Prim ve Hizmet  Belgeleriyle daha önce SGK’na bildirilen hizmetlere ait bilgisayar kayıtlarının çıktısı esas alınacak, bunlardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışıldığı belirtilen süreler için belge türü “21” olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kuruma verilmemişse, yukarıda belirtilen belgelerden durumlarına uygun olan belgenin SGK’na ibraz edilmesi, belgelendirme mecburiyetinin yerine getirilmesinde yeterli sayılacaktır.

2014 yılı başından beri bu konuda uygulama değişikliğine gidilmiş olup müracaatın başvurucunun Türkiye’de sigortalılığı olup olmadığına ve dilekçesinde belirttiği adrese bakılmaksızın;

1) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

2) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki,

3) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

4) Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı adresi ve nüfusta kaydı bulunmayan sigortalı ve hak sahiplerinin başvurduğu ildeki,

sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince yürütülmesi gerekiyor.

Vekil aracılığı ile yapılan borçlanma başvurularında da vekilin değil, sigortalı veya hak sahibinin yukarıdaki adres ve kayıt bilgilerine göre saptanacak başvuru mahallerinin esas alınması gerekiyor.

BORÇLANMA MİKTARININ TESPİTİNDE GEÇERLİ OLAN GÜNLÜK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI

2016 YILI İÇİN KULLANILACAK VERİLER

TABAN GÜNLÜK SPEK

TAVAN GÜNLÜK SPEK

Günlük SPEK

Günlük SPEK

54,90 TL

356,85 TL

Günlük Borçlanma SPEK

Günlük Borçlanma SPEK

17,57 TL

114,19 TL


UYARILARA RAĞMEN ISRARLA SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIR

UYARILARA RAĞMEN ISRARLA SİGARA İÇEN İŞÇİNİN  İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIR

İşyerlerinde özellikle sigara içilmemesi konusunda uyarılara rağmen ,çalışanlarda sigara içmeye devam ederse bu durumda iş sözleşmeleri işveren tarafından sonlanabilir.

Kurallara uymayan çalışan için en büyük tehlike iş sözleşmesinin bitiş aşamasına gelmesidir.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=4866 konuyla ilgili 5/10/2011 tarihinde yazımızla okurlarımızı uyarmıştık.

Devamını oku...

BİREYSEL EMEKLİLİK NEDEN İSTENİR?

BİREYSEL EMEKLİLİK NEDEN İSTENİR?

Son günlerde medya da tartışmaya açılan ,çalışanlardan zorunlu tasarruf  olarak kesinti yapılacağı yolunda haberlere rastlarken,ısrarla bazı yazarlarında bu konuda olumlu yönde yazılar yazdıklarını gördüğümüzde acaba gerçekler mi yazılıyor,yoksa konu çarpıtılarak mı yazılıyor.

Bizler konuyu kanun nezdinde bakarız.

Şu anda mevcut uygulama da kanun şartları değişmedikçe tüm söylenenlere gülüp geçeriz.

Bireysel emeklilikte ,yatırım yapan başta bankalar olmak üzere,iştirakçisi olan finans kuruluşlarının bireysel emeklilik pazarında yaptıkları yatırımın karşılığını bulamadıkları için inanılmaz oran da bir pazar kavgası yatıyor.

Bireysel emeklilik pastası  büyük ,iştah kabartıyor .Bu pasta dan pay almak isteyen yatırımcı şirketler de işi tasarruf yönünde körükleyerek ,bir eli yağda bir eli bal da olan çalışanları sisteme dahil etme telaşından dolayı, körükleme de  son hızla devam ediyor.

BES   slogan   %25 devlet katkısının vurgulanması .

BİREYSEL EMEKLİLİK  TAMAMLAMA AMACI NEDİR?

Devamını oku...

TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER 3 BİN İLA 4BİN ARASINDA EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR


TAVANDAN PRİM ÖDEYENLER 3 BİN İLA 4BİN ARASINDA EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR

İşçi emeklisi dediğimiz kesim arasında prim ödemeleri tabna yada tavan arasında yapılmaktadır.

Genelde sendikalı kamu işyerleri yada özel sektör işyerlerinde 27 yıl ila 35 yıl arasında tavandan prim ödeyenlerin bugünlerde emekli aylıkları 3 Bin 500 Lira ila 4 Bin 300 Lira arasında emekli aylığı bağlanmaktadır.

Bunun nedeni kişilerin SGK esas SPEK yüksekten gösterilmesi,gerçek kazançlardan matrah beyanlarından dolayıdır.

Okurumuz 28 yıla yakın Özel Sektörde Sendikalı işyerinde çalışması sonucu 3 Bin 900 Lirayı yakın aylık bağlanmıştır.

Özellikle çok şanslı olduğunu fakat 2008 sonrası GH düşük olması ile tavandan prim ödeyenlerinde mağdur olduğundan yakınıyor.

Ek ödeme tutarının %5 olarak tüm çalışanlara da sabit olmasını istiyor.

Devamını oku...

BORÇLAR KANUNUNDA / DEVLET MEMURLARI YILLIK İZİN

BORÇLAR KANUNUNDA YILLIK İZİN

Hizmet akdi kapsamında Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olanlar için Yıllık İzin düzenlemesi yapılmıştır.

İşveren,

Ø  En az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ,

Ø  18 yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlüdür.

Burada hafta kavramı ile izin ele alınmıştır.

Yıllık İzinde İndirim Kavramı:

Devamını oku...

DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN/BASIN İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN

DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN

Gemi Adamı Deniz İş Hukuku kapsamında çalışmasında 854 sayılı Kanuna tabi olacaktır.Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan gemilerde hizmet akdiyle çalışan gemi adamlarıyla bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Deniz İş hükümlerinin uygulanabilmesi için, T.C. vatandaşı olması ve “gemi”’ nin de Deniz İş anlamında işyeri sayılması gerekir.

Deniz İş Hukukunda Yıllık İzin:

Devamını oku...

YILLIK İZİNDE ÖNEMLİ AYRINTILAR

YILLIK İZİNDE ÖNEMLİ AYRINTILAR

YILLIK İZİN İSTEĞİ YAZILI YAPILIR

 

İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.İşveren veya işveren vekilleri, bu istekleri izin kuruluna yada ilgili kişilere bildirir.

Devamını oku...

YILLIK İZİN KURULU NEDİR?

YILLIK İZİN KURULU NEDİR?

100 KİŞİDEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE İZİN KURULU ŞARTI VAR

İZİN KURULU 3 KİŞİDEN OLUŞUR

 

İşçi sayısı 100 fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur.

 

İŞVEREN BAŞKAN OLUR

Devamını oku...

Diğer Makaleler...