02.06.2015-SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ SERBEST MESLEK ERBABI MIDIR

Değerli Okurlar ,

Sosyal Güvenlik doğumdan , ölüme kadar hatta öldükten sonra çocuklarımızın hayatını etkileyen bir haktır.Düşünün bir kere doğumda sizinle beraber sevinecek , yoksulluğunuzda para yardımı yapacak , hastalandığınız da size destek verecek , ölüm olduğu zaman yanınızda bulunacak. İşte bunları yapabilmek için çalışma hayatına girdiğiniz zaman sosyal güvenliğe , almış olduğunuz ücretten bazı kesintiler yapılmaktadır.Bunlar Kısa vadeli sigorta kolları  ve Uzun vadeli sigorta kolları adı altında prim kesintileridir.Kesintiler bir havuzda toplanıp ihtiyaç sahiplerine belli kanunlar çerçevesinde dağıtılmaktadır.Bu havuzdan size düşen hakkınızı almanız için sigortalı olmak  çok önemli.

Peki bu haklar nelerdir ? Nereden öğrenebilirim ?

Mevzuat o kadar derin ki ya bütün kanunları açıp okumanız ya da bu işin eğitimini almış mesleğinde uzman bir Sosyal Güvenlik Müşavirine danışmanız lazım.Sahada bu işi yapan yüzlerce arkadaşımız var ama yanlış yönlendirildiğiniz takdirde geleceğinizi ciddi risk altına atacak , Hatta iş hayatında para cezaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneğinin çatısı altında toplanmış toplam 200 ‘e yakın üyemiz var bu arkadaşlarımız konuyla alakalı kurslara gitmiş , hatta üniversitelerden eğitimlerini tamamlamış , sınavlara katılmış başarılı olmuş konusunda yetkin arkadaşlarımızdır.Şu an sosyal medyada , çeşitli Tv kanallarında , gazetelerde , web sitelerinde yazmış oldukları  yazılarıyla  sizin sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışıyorlar.

Sosyal Güvenlik müşavirleri bir doktor , avukat , mali müşavir , mühendis gibi ilmi , mesleki bilgiye veya ihtisasa dayalı hizmet vermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :85373914-120[40.01.45]-57-21/04/2015 Sosyal güvenlik müşavirliği faaliyetinde bulunan bir kişinin nasıl vergilendirileceği hakkında özelgedende anlaşılacağı gibi Serbest meslek erbabı olarak tescil edilip ticari faliyetine başlaması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili cevabında biraz daha detaya girersek aşağıdaki görüşe yer vermiştir.

‘’193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır. Ticari kazanç, esas itibarıyla sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmaktadır. Bu kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılan her türlü faaliyet ticari faaliyettir.

Aynı Kanunun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 65 inci maddesinde ise;

“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğin, “…bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması, devamlı olması, unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.

Bu unsurlar, bir taraftan serbest meslek kazancı ile ticari kazanç, öte yandan serbest meslek kazancı ile ücret ilişkisinin sınırlarını belirlemektedir. Ayrıca, faaliyetin devamlı olması özelliği de serbest meslek faaliyetini, arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetinden ayırmaktadır.

… gerek ücret gerek serbest meslek kazancı emeğe dayanan gelir unsurlarıdır. Serbest meslek kazançlarında emek; bir işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına değerlendirilmektedir. Bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışılması halinde ise elde edilen gelir ücrettir.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, hakkınızda düzenlenen 22.11.2014 tarihli yoklama fişinin incelenmesinden, … Sosyal Güvenlik Müşavirliği A.Ş ile franchise sözleşmesi yaparak Manisa ili sınırları içinde … Sosyal Güvenlik Müşavirliği marka unvanını kullanma yetkisini aldığınız, müşterilerinizi kendi adınıza kabul edip ödemelerin adınıza yapıldığı, işyeri kira kontratının adınıza düzenlendiği, elektrik ve su aboneliklerinin de kendi adınıza olduğu, …’den bugüne kadar herhangi bir ücret almadığınız ve adı geçene herhangi bir ücret ödemesinde bulunmadığınız, kendi nam ve hesabınıza faaliyette bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca sosyal güvenlik müşavirliği faaliyetinizi;

-Ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanarak kendi nam ve hesabınıza yapmanız durumunda, elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi,

-Şahsi mesaiden ziyade sermayeye dayalı olarak, ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılması veya franchise sözleşmesi yapılan şirkete marka bedeli veya sair adlar altında bir ödeme yapılması veya kazancın bir kısmının aktarılması halinde elde edilen kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi,

– Söz konusu faaliyetin bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak işçi işveren ilişkisi içerisinde yapılması halinde elde edilen kazancın ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir ‘’

Şu an bu görevi serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız üstlenmiş durumdalar.Fakat meslek mensubu arkadaşlarımızın o kadar çok iş yükü mevcut ki işleri başlarından aşkın bürokraside vergidairesi ne karşı sorumlulukları , sosyal güvenlik kurumuna karşı sorumlulukları hatta belediye istatistik kurumu Tuik , çevre şehircilik bakanlığı  ticaret bakanlığı , sanayi odası , gıda ve tarım bakanlığı , esnaf ve ticaret odaları gibi hemen hemen bütün bakanlıklara gerekli belge ve raporlamaları meslek mensubu arkadaşlardan tedarik edilmektedir.En azından meslek icrası olarak bu iş yükünün belli bir kısmına ortak olarak yardımcı olabiliriz.

Gelir idaresi başkanlığının vermiş olduğu görüş Sosyal Güvenlik Müşavirliğinin serbest meslek erbabı olacağını , meslek odası olma yolunda atılmış olumlu diğer sonuçlardan bir tanesidir. İş ve Sosyal güvenlik hayatınızda danışacağınız kişinin diploma , sertifika , uzmanlık belgesi , tanıtım kartını sorun ve o kişinin Sosyal Güvenlik Müşaviri olduğuna kanaat getirin.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği                                 Sosyal Güvenlik Müşaviri

Üye No : 117                                                                                                                               EMİN YILMAZ

Paylaş