03.04.2015-Hükümetin çeyiz ve konut yardımlarını nereden tutsanız elinizde kalıyor!

En çok 27 yaşında olan, 3 yıl içinde 25 bin lira biriktirirse 5 bin lira çeyiz parası verilecek. Karışık geldi değil mi? TBMM’de kabul edilen Torba Kanun gereğince;

EK MADDE 2- (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamına girenlere, 5411 sayılı Kanun’a tabi mevduat veya katılım bankalarının yurtiçi şubelerinde Türk lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5 bin Türk lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasında hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin ödeme planlarına, devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.”

ÇEYİZ PARASI 5 BİN LİRA

Madde metnini gördünüz. Bir bankada çeyiz hesabı açacaksınız, en az 3 yıl içinde bu hesapta 25 bin lira biriktireceksiniz, 27 yaşını doldurmadan evlenecek bir eş bulacaksınız, 27 yaşından önce nikahınızı kıydıracaksınız. Ancak ondan sonra devlet biriktirdiğiniz paranın yüzde 20’si kadar yani 5 bin lira çeyiz parası verecek.

Yine Torba Yasa ile getirilen çeyiz yardımına benzer bir de ev alma yardımı var ama akıllara zarar!

EK MADDE 3- (1) Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurtiçinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanun’a tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15 bin Türk lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.

(2) Devlet katkısı, bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

KOMEDİ GİBİ KONUT YARDIMI

(3) Bu madde kapsamında; devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.”

Madde metnini gördünüz, okudunuz. Buna göre hiç eviniz olmamış olacak, bir bankada konut hesabı açtıracaksınız, üç yıl boyunca bu hesapta 75 bin lira biriktireceksiniz. Sonra bir konut satın alırsanız devlet size 15 bin lira yardım edecek.

Paylaş