08.04.2018-Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri Ve

Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri Ve                                                               Diğer Teşviklerden Geriye Doğru Yararlanma İmkânı Getirildi.

 

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

 

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 21.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Kanunla, 5510 ve 4447 sayılı Kanunlarda yapılan bazı  düzenlemelerle özel sektör işverenlerine yeni istihdam prim teşviki ve desteği getirilmiş ve ayrıca, 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanamamış olan işverenlerin, 31.05.2018 tarihine kadar SGK’ya başvurmaları halinde, prim teşviki, destek ve indirimlerden 7 yıl geriye yönelik olarak yararlanmaları mümkün olacaktır.

 

Yapılan bu yeni düzenlemeler ile  5510  ve  4447 sayılı  Kanunlara göre  özel sektör

işverenlerine  getirilmiş olan yeni istihdam prim teşviki ve desteklerin neler olduğu ile  6111 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre prim teşvik ve indirimlerden yararlanması gerektiği halde  01.04.2018 tarihinden önceki dönemlerde yararlanamamış olan işverenlerin 31.05.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kanuni faizi ile birlikte işverene hesaplanarak borcuna mahsup edilmesi veya iade edilmesi ve ilave istihdam için 12 ay, genç işçi çalıştıracak olan işverenlerin ise 18 ay süreyle prim ödememe avantajından yararlanmaları için gerekli şartların neler olduğu, bu makalenin konusu olacaktır

II- Sigortalı Sayısına İlave Olarak Yeni İstihdam Edilecek İşçi İçin 12 Ay süreyle

İşçi ve İşveren Hissesi Tüm Primler İşsizlik Fonundan Karşılanacaktır:

7103 sayılı Kanununla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 19. maddesine göre; işverenlerin 12 ay süreyle brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinin işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında ilave istihdam prim teşvikinden yararlanabilmeleri için;

 

1- Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olan işsizler arasından olmak üzere, 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin  (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe alındıkları aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, 4 (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur)  sigortalı olmamaları,

 

2- İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere,  (67,65 X 30= 2.029,50) sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise, sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene istihdam prim desteği sağlanacak ve bu destek tutarı İşsizlik Fondan karşılanacaktır.

3- Özel sektör işverenlerine yeni sağlanan bu prim desteği 2020 Aralık  ayına kadar, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır,

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE  Rev.2  Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

4- Yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, 12 veya 18 aylık istihdam prim desteğinden  yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde,  bu söz konusu sigortalının yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak keza yukarıda belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanabilecektir.

III- 01.01.2018 Tarihinden Sonra Yeni Tescil Edilecek Ve İşçi Çalıştırılacak

İşyerlerinin Teşviklerden Yararlanma Şartları:

 

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni tescil edilecek işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi vermemiş işyerleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde belirtilen ve yukarıda yazılı şartları sağlamak kaydıyla, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren bu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen (12-18 ay) süre kadar bu destekten yararlanacaktır.

 

IV- 2017 Yılında 1 ila 3 İşçi Çalıştırmış Olan İmalat İşyerlerinin 6 Ay Süreyle

İstihdam Teşviki Priminden İki İşçinin Ücretinden Yararlanması:

 

1- 7103 sayılı Kanununla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 20. maddesine göre;  2017

yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerinde, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 01.01.2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesini (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında  (Bağ-Kur) sigortalı olmamaları,

 

2- 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

 

3- Destek kapsamındaki sigortalılar için yukarıda belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, (30X53,44 = 1.603,20 TL.) ücret desteği olarak Türkiye İş Kurum tarafından işverene ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır.

 

4- Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayını geçmemek ve  en fazla iki sigortalı için olmak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

Yapılan bu düzenlemeye göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan ve ortalama 1 ila 3 sigortalının çalıştığı işyerinde bu kapsama giren en fazla iki işçinin ücreti bir ay Türkiye İş Kurumu,  bir ay da işveren tarafından ödenecektir.

 

İşyerinde işe giriş tarihinde işçinin, işverenin  birinci derecede kan ve kayın hısmı ya da eşi olması durumunda, işveren söz konusu destekten yararlanamaz.

 

V- Sigorta Prim Teşviki  Ve Desteklerden Yararlanabilmenin Şartları:

 

İşverenlerin, 7103 Sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemelerle getirilmiş ve yukarıda yazılı bunun bütün bu prim teşvikleri, indirim ve desteklerden yararlanabilmeleri için;

 

1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kurumuna  verilmesi,

 

2- Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarının yasal süresinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.

 

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve  gecikme  zammı  borçlarının  6183  sayılı Kanunun 48  inci  maddesine göre  tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu prim desteğinden yararlanmalarına engel teşkil etmez.

 

VI- Sigorta  Prim Teşviki  Ve Desteklerin  Uygulanmayacağı İşyerleri:

 

Yukarıda yazılı bulunan sigorta prim teşvikleri, indirim ve destekleri ile ilgili kanun hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

VII- Teşviklerden Yersiz Olarak Yararlanma Durumu Ve Geri Alınması:

 

1- Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz olarak yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

2- Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

 

VIII-  Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Geriye Doğru Yararlanma:

 

1- 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17. maddesine göre; 5510 ve 6111 sayılı Kanunlar ve 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile işverenlere sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmamış olan işverenler, 31.05.2018 tarihine kadar SGK’ya müracaat etmeleri halinde yararlanmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerden geriye yönelik olarak yararlanabilecek, veya daha önce yararlanmış olduğu prim teşviki, destek ve indirimleri, başka bir teşvik, destek ve indirimi ile değiştirebilecektir.

 

2- 31.05.2018 tarihinden sonra yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde SGK’ya  müracaat edilmesi halinde ise, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ait olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

 

3- Bu şekilde talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenecektir. Ödeme, öncelikle muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilecek, Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacaktır.

 

IX- Sonuç :

1- Yapılan bu yeni düzenlemelerle, özel sektör işverenlerine  getirilmiş olan yeni istihdam

prim teşviki, destek ve indirimler ile 5510 ve 6111 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre prim teşvik ve indirimlerden yararlanması gerektiği halde yararlanamamış olan işverenlerin 31.05.2018 tarihine kadar SGK’nin ilgili Müdürlüğüne başvurmaları halinde, 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ait 7 yıl geriye doğru teşviklerden dolayı doğacak alacakların kanuni faizi ile birlikte borcuna mahsup edilmesi veya iade edilecektir

 

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ilave işçi çalıştıracak olan işverenlere 12 ay

süreyle, ilave genç işçi  çalıştıracak olanlara ise 18 ay süreyle sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Fondan karşılanacak ve böylece ilave işçi ve genç işçi çalıştıracak ve yeni istihdam yaratacak  olan işverenlere istihdamı teşvik desteği verilecektir.

 

Temennimiz, işverenlere maddi anlamda çok önemli avantajlar sağlayacak olan bu yeni düzenleme, iş bulamayan gençlerimize yeni iş bulmalarını sağlar  ve işsizliğe çare olur: Yeni işçi istihdamı yaratacak olan işverenlerin de çalışma azmini ve motivasyonunu arttırarak, çalışma hayatında başarıya giden yolda moral ve güven  verme ve umut yaratma vesilesi  olur.

 

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

Paylaş