09.01.2018-Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri

Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri                            İdari Para Cezaları Getirilmiştir.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

Giriş:

 

Bilindiği gibi, 09.08.2016 tarih  6728  Sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 12. maddesine eklenen yeni bir düzenleme ve yapılan bu düzenlemeye paralel olarak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere, 05.12.2017 tarihinden itibaren işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen yeni bazı sorumluluklar ve bu sorumlulukların sonucu olarak da çok ağır idari para cezaları getirilmiştir.

Bu makalenin konusu, 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensuplarına getirilen  yeni sorumluluklar ve mesleki faaliyetleri sırasında  bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle, işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen muhatap olabilecekleri oldukça ağır idari para cezaları ve aynı yönetmelikle işverenlere getirilen bazı düzenlemelerle ilgili açıklamalar olacaktır. 

II- Meslek Mensuplarına Getirilen Yeni Sorumluluklar:

5510 sayılı Kanunun 12. maddesi ve buna istinaden 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. maddesi ile bu yönetmeliğe ek 4. madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile  meslek mensuplarına çok değişik şekilde yorumlanacak ve değerlendirilebilecek yeni sorumluluklar getirilmiştir.

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre;

1- Kanuna göre düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

2- Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi için işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında mutlaka yazılı sözleşme düzenlenmelidir.

3- Meslek mensupları ile işverenler arasında meslek faaliyeti için düzenlenen sözleşmenin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde  SGK’ya  bildirmesi gerekecektir.

4- İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için meslek mensupları doğrudan sorumlu sayılacaktır.

5- Meslek mensupları tarafından  düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için, söz konusu defter, kayıt ve belgelerin  işveren veya  imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikal ettirilmiş olması gerekir.

 

6- İşveren tarafından yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, Kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmesi  halinde, meslek mensupları ortaya çıkacak olan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve Kanun kapsamında fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

III- Kayıt ve Belgelerin Saklanmasından İşveren Sorumludur.

Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve yetkili mercilere  ibrazından işverenler sorumludur. Ancak bunun için de, işlemleri bitmiş olan yasal kayıt ve belgelerin, meslek mensubu tarafından işverene yazılı tutanak ile mutlaka teslim edilmiş olması gerekir. Aksi halde sorumlu olmadıklarını ispat edemeyecek ve işverenle birlikte, evrakların ibraz edilmemesinin cezası olan yasal asgari ücretin 12 katı tutarında tahakkuk ettirilecek 24.354,00 TL. idari para cezasından işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

 

IV- Meslek Mensuplarının İşverenle Birlikte Sorumlu Tutulmamaları

İçin Dikkat Edecekleri Hususlar:

 

İşverenlerle yaptıkları yazılı sözleşme ile işverenin yasal kayıt ve belgelerini düzenlemiş olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin, 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile getirilmiş olan bu sorumluluklardan ve idari para cezalarından etkilenmemeleri için işlerini titizlikle yapmaları ve ayrıca aşağıda yazılı bulunan hususlara mutlaka riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde isnat edilebilecek cezalardan sorumlu olmadıklarını ispat etmeleri mümkün olmayacaktır.

 

Bu bakımdan, yılın 365 günü çok yoğun olan iş yükü nedeniyle gece gündüz çalışmak zorunda olan meslek mensuplarının, mesleklerini icra ederken,  meydana gelebilecek yasal dışı işlemlerden ve usulsüzlüklerden sorumlu tutulmamaları ve idari para cezalarına muhatap olmamaları için;

 

1- İşyeri açılışları yapılırken ve işe giriş bildirgeleri verilirken, işveren tarafından işe başlama tarihinin ve işçilerin hangi tarihte işe başlayacağının, AGİ hariç işçiye ödenecek net ücretinin ne kadar olacağının mutlaka işverenden yazılı ve imzalı olarak veya işveren adına kayıtlı e- mailinden mesaj olarak istenmeli ve alınmalıdır.

 

2- İşten ayrılış bildirgesi verilirken,  işveren tarafından işçinin hangi tarihte işten ayrıldığı, işten ayrıldığı tarihe kadar ay içinde kaç gün çalıştığı, ayrılış nedeni, son ücreti, varsa mesaisi varsa başka alacağının mutlaka işverenden yazılı ve imzalı olarak veya işveren adına kayıtlı e- mailinden mesaj olarak istenmeli ve  alınmalıdır.

 

Tabi bu şekilde işverenlerden bu belgelerin yazılı olarak istenmesi, meslek mensubu ile işveren arasında olması gereken güvene dayalı iş  ilişkisini ve çalışma ortamını kaçınılmaz olarak olumsuz yönde etkileyeceği de bir gerçektir.

 

V- Birleştirilerek Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Olarak Verilmesi Gereken

Tarih 01.07.2018 Tarihine Ertelenmiştir:.

 

Yazı metinde ve yönetmelikte geçen ve 01.01.2018 tarihinden itibaren SGK aylık prim ve hizmet belgesi ile vergi dairesine verilmekte olan muhtasar beyannamenin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak verilmesi ile ilgili uygulama,  Maliye Bakanlığının 21.12.2017 tarihli ve 3 nolu Genel Tebliği ile (Kırşehir’de 01.07.2017)  Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 01.01.2018 tarihinden itibaren başlanacak olup, bu illerin dışında kalan diğer bütün illerde ise 01.07.2018 tarihine ertelenmiştir.

 

VI- İşverenlere Yönetmelikle Getirilen Yeni Düzenlemeler :

1- Bilindiği gibi yönetmeliğe göre, işyeri tescili ile ilgili  olarak, aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek işyeri dosyası açılmaktaydı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 05.12.2017 tarihinde yapılan yeni düzenlemeye göre,  İşverenin talebi üzerine aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere işin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tekraren verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı işlerinde yeni bir işyeri bildirgesi verilmeksizin söz konusu işlerin yürütüldüğü önceki işyeri dosyası üzerinden  yapılabilecektir. Ancak bu yeni uygulamaya ilişin  usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecektir.

2- Aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan ve sigortalı çalıştıran tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine Kurumca izin verilebilir; birden fazla ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği ünite, Kurumca belirlenir.

 

3- Sigortalı çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyeri işverenleri tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı kamu kurum ve kuruluşu işverenine ait iş kolu kodu aynı olan ve birden fazla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü sınırları içindeki tüm işyeri dosyalarının birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine istihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermeyecek şekilde Kurumca izin verilebilir.

 

VII- Sonuç :

05.12.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensuplarına, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen, meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşavirlerin sorumlu tutulmaları, bu hizmetleri veren meslek mensuplarını oldukça zora sokacak ve işlemediği bir suçtan, haberi dahi olmayacağı ve işverenin bilerek veya bilmeyerek yapacağı bazı iş ve işlemlerinden dolayı SGK tarafından tahakkuk ettirilecek olan cezalardan müştereken sorumlu tutulmaları, hukuka ve yapılan işin doğasına aykırıdır.

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

 

Paylaş