09.06.2015-KALP PİLİ TAKILDI MALULLEN EMEKLİ OLUNUR MU?

KALP PİLİ TAKILDI MALULLEN EMEKLİ OLUNUR MU?

Kalbim aniden durması , acilen ambulans ile hastaneye yetiştirilmem neticesinde, yapılan tetkikler sonucu kalp pili takılmasına karar verildi.

Yapılan operasyonla kalp pilim  takılmıştır.Malullük’le  emekli olmam için nasıl bir yol izlemem gerekir.?Raif  Açık

Okurumuz Raif bey’e öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

5510 Sayılı SS ve GSSK göre Malullen emekli olmak için şartları kısaca hatırlatmak isteriz.

Malul Sayılma

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-(a/SSK) ve 4/1-(b/BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşulları

5510/ 26. maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

– 5510/25. maddesine göre malul sayılması,

– En az 10  yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

– Maluliyeti nedeniyle SSK sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya BAĞ-KUR sigortalı işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra SGK’dan yazılı istekte bulunması,

gerekmektedir.

Ancak, 4.  (b/BAĞ-KUR) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

 

Önemli Ayrıntıya Dikkat Edelim

5510 SS ve GSSK göre sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının maluliyet durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapılacak sigortalının, sevk talebinde bulunduğu tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilecektir.

İşten ayrılma, işyerini kapatma veya devretme koşulu tahsis talep aşamasında aranacak olup, sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekmektedir.

 

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLER YÖNETMELİĞİ DEVREYE GİRER

03/08/2013 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin dikkate alınarak kararlar verildiğini açıklamaya çalışıyoruz.

SGK müracaat ederek yukarıda açıkladığımız şartların oluşması ile birlikte SGK ilgili ünitesince sevk işlemi yapılır.

Maluliyet tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili olan hastaneler belirlenir,sigortalının ulaşımına uygun olan hastane belirlenir.

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,

b) Devlet üniversite hastaneleri,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri,

ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet hastaneleri,

d) Belgelenmesi kaydıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesinde; yoğun bakımda tedavisi devam eden ve yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyorsa yatmakta olduğu hastane,

e) Belgelenmesi kaydıyla (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan yataklı sağlık hizmet sunucularında yoğun bakımda tedavisi devam ederken yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlara yatmakta olduğu hastaneler yetkilidir.

Bütün bu raporlar  Malullük için şartların oluştuğunun onaylanması  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen kararlar  SGK  sağlık kurullarını bağlar.

Son Olarak Yönetmelik Ekine bakılır

KARDİYOLOJİ

  1. Kardiyak Aritmiler

A. İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim, kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden ventriküler aritmiye bağlı semptomların devam etmesi.

veya

B. İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen Avrupa kalp ritim derneği (EHRA) skoru EHRA IV olan kronik atriyal fibrilasyon

veya

C. Ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan hastalarda medikal tedaviye dirençli ventriküler aritmilerin varlığı

veya

D. Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmiş yaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisi olmayan kalp hastalıklarının varlığı

buna göre karar verilir.

Sonuçlar olumsuz çıkarsa SGK Malullen emekli aylığı bağlanmadığı durumlarda dava yoluna gidilerek hak aranabilinir.

 

Paylaş