13.02.2018-İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI

 

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenlemeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 30.05.2013 tarih ve 2013/74966 sayılı kararı ile belirlenen 51 il ve 2 ilçede, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde, önce 31.12.2016 tarihine kadar, 29.12.2016 tarih ve 2016/9728 sayılı kararı ile 31.12.2017 tarihine kadar, daha sonra, 10.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11190 sayılı kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere,  bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

 

5510 sayılı Kanuna göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, 31.12.2018 tarihine kadar  uygulanacak olan  altı puanlık prim teşvikinden kimlerin nasıl yararlanacağı, bu makalenin konusu olacaktır.

 

II- ALTI PAUNLIK PRİM TEŞVİKİNDEN KİMLER YARALANCAKTIR:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yapılan bu değişikliğe göre, 2016/Mart ayı bildirgesinden itibaren 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işyerlerinin de beş puanlık prim teşvikine ilave olarak altı puanlık sigorta primi teşvikinden faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.

 

III- BELİRTİLEN İLLERDE SİGORTALI  ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN

UYGULANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ:

 

Aşağıda yazılı bulunan 51 il ve 2 ilçede faaliyet gösteren ve sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine  uygulanmak üzere, 6486 sayılı Kanununla sigorta primine yapılan altı puanlık ilave teşvik indirimi ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 81. maddesine yapılan ek düzenlemeye göre, gerek Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 21/05/2013 tarihinden önce işe alınan ve sigortalılığı devam eden, gerekse bu tarihten sonra işe alınacak olan sigortalıların tamamından dolayı yararlanılacaktır. Kural olarak 5 puanlık prim indiriminden yararlananlar, diğer şartların da varlığı halinde ilave  altı puanlık prim indiriminden de yararlanacaktır.

 

Buna göre; 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden, 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sosyoekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak üç ayrı bölgeye göre tespit edilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinde, sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde uygulanmak üzere, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki ile ilgili uygulama, 31.12.2018 tarihine kadar devam edecektir.

 

IV- BÖLGELERE GÖRE ALTI PUANLIK İLAVE PRİM TEŞVİKİ SÜRESİ:

Aşağıda , “Altı Puan ilave Sigorta Prim Teşviki Uygulanacağı İller “ listesinde yazılı olan işyerlerinde halen faaliyette bulunan veya 2018 yılı sonuna kadar faaliyete geçip sigortalı çalıştıracak olan özel sektöre ait işyerlerinde, 31.12.2018 tarihine kadar, bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

V- HAZİNECE KARŞILANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM

TUTARININ HESAPLANMASI :

Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimi, ardından Bakanlar Kurulunca belirlenen ilave 6 puan prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak işveren hissesi sigorta primi teşviki indirimi toplam %11 olacaktır.

 

VI- SİGORTA  PRİMİ DESTEĞİNDEN YARALANAMAYACAK OLANLAR:

– 5335 sayılı Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri; 2886 sayılı Kanun ve 4734  sayılı Kanun hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım  ve  yapım  işlerine  ilişkin  işyerleri ile,

–  Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar,

– 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,

– Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma (SGK) vermeyenler,

– Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar,

Beş puanlık sigorta prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmadığından altı puanlık ilave prim teşvikinden de yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu sigorta primi desteğinden yararlanacaktır.

 

Ayrıca, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir ay süreyle prim teşviki indiriminden yararlanamayacaktır. Teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde,  yararlanılan beş ve altı puanlık sigorta primi teşvik tutarının tamamı, işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

 

 

VII- SONUÇ :

6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenleme işverenlerin üzerindeki prim yükünü bir nebze de olsa hafifletecektir. Ancak bu indirim yukarıda belirtilen listede yazılı 51 ilde sigortalı çalıştıran işverenleri kapsadığından Türkiye geneline şamil olmayacaktır. Dolayısıyla,  bu şekildeki uygulama istismara ve usulsüzlüklere yol aça ihtimaline müsaittir. Bu nedenle,  5 puana ilave olarak 6 puan  sigorta primi işveren hissesi teşvik indirimi ile ilgili bu uygulamanın,  sigortalı çalıştıran  ülke genelindeki tüm işyerlerinde uygulanmasının daha adil ve yeni istihdamın yaratılması için büyük ve kesin yarar  sağlayacağı kanısındayız.

Altı Puan ilave Sigorta Prim Teşviki Uygulanacağı  İller Şunlardır:

( 31.12.2018 tarihine kadar uygulanacaktır.)

 

 

(I) SAYILI LİSTE 31.12.2018 kkadar

(II) SAYILI LİSTE 31.12.2018

(III) SAYILI LİSTE 31.12.2018

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

Muş

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

Kırşehir

Sinop

Şanlıurfa

Kütahya

Tokat

Şırnak

Malatya

Tunceli

Van

Nevşehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada ilçeleri

Rize

 

 

Sivas

 

 

Trabzon

 

 

Uşak

 

 

 

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

Paylaş