2024 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı?

 • Ana Sayfa
 • Makaleler
 • 2024 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı?
aciklama

2024 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında yapılan zam ile 17,002.12 TL olarak açıklandı.

Asgari Ücret 2024

Asgari Ücret 2024 Yasal Kesintileri
Brüt Ücret20.002,50
Sigorta Primi İşçi Payı2.800,35
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı200,03
Kesintiler Toplamı3.000,38
NET ÜCRET (Asgari Ücret)17.002,12 

İşverene Maliyeti 2024

Asgari Ücret20.002,50
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)3.100,39
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu400,05
İşverene Toplam Maliyeti23.502,94


01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 666,75.-TL Aylık brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12.-TL olarak açıklamıştır.

01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI:

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.

Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,5 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

Sigorta Primi işçi payı (%14):2.800,35 TL

Sigorta Primi işveren payı (20,5): 4.100,51 TL

Sigorta Primi işveren payı (15,5):3.100,39 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 200,03 TL

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 400,05 TL

İşverene Maliyeti: 24.503,06 TL

İşverene Maliyeti: 23.502,94 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

Net Ücret:17.002,12

Asgari ücret Desteği: Sigortalı başına 700 TL

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. 

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik Ödeneğine Başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır. 

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

 • İşsizlik Ödeneği
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri
 • Yeni bir iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Hzmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
  süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. 

Sigortalı işsizler, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT Bank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

İşsizlik ödeneği almakta iken;

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,

İşsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. 

 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

 • İkamet adresinin değişmesi,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • Silahaltına alınılması,
 • Yurtdışına çıkılması,
 • Bir işte çalışmaya başlanması veya
 • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

Hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile ödemek zorundadır.

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

e-şube için tıklayınız.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkânı bulunmamaktadır

İşten Çıkış Koduİşten Çıkış ve Fesih Nedenleriİşsizlik Maaşı
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi+
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi+
8Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle 
9Malulen emeklilik nedeniyle 
10Ölüm 
11İş kazası sonucu ölüm 
12Askerlik* * *
13Kadın işçinin evlenmesi 
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 
15Toplu işçi çıkarma+
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli 
17İşyerinin kapanması+
18İşin sona ermesi+
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 
21Statü değişikliği 
22Diğer nedenler 
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih+
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih+
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih+
26Disiplin Kurulu kararı ile Fesih 
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih+
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih+
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih+
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi+
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi+
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih+
356495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler 
36KHK ile işyerinin kapatılması 
37KHK ile kamu görevinden çıkarma 
38Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma 
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş 
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış+
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur. 
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 
 *** Askerlik sonrasında alınabilir. 

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

Nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.
Bununla birlikte, 18 Ocak 2019 Tarih 30659 Sayı ile Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7161 Kanunun 25. Maddesi ile MADDE 25- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir. Hükmü gereği 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. İşçiler, işsizlik ödeneği alırken kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

 2023 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

 Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Oranı

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay 2023 Yılının İkinci Dönemine Ait Asgari Ücretle Çalışan13.414,505.365,800,007595.325,07
Son 4 Ay 15.000 TL ile Çalışan15.000,006.000,000,007595.954,46
Son 4 Ay 30.000 TL ile Çalışan30.000,0010.371,60(*)0,0075910.650,15
(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.


İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik maaşından icra kesintisi yapılabilir mi?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50nci maddesinde bu husus açıkça ifade edilmiştir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez hükmü bulunmakta olup, İşsizlik maaşı ancak bir durumda haczedilebilmektedir. Eğer işçinin icra takibine konu olan borcu bir nafaka borcu ise, işsizlik maaşının ¼’ü haczedilebilmektedir.

Bunun dışında, işçinin borcundan dolayı işsizlik maaşı hiçbir şekilde haczedilemez ve işçiye tam olarak ödenmeye devam edilir.

Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir

İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

2024 YILI İÇİN BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN DOLAYI İŞSİZLİK MAAŞI ALMAKTA OLANLARIN İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK MI?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin brüt 20,002,50 TL olarak belirlenmesi, çalışma hayatındaki bütün parametreleri değiştirdi.

Yeni asgari ücret, işsizlik maaşının taban ve tavan rakamlarını da yukarı çekti. Buna göre 5.325,07TL olan en düşük işsizlik maaşı 7.940,27TL’ye; 10.650,15TL olan en yüksek işsizlik maaşı ise 15.880,54 TL’ye yükselecek.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/15 Md.) Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez hükmü bulunmaktadır.

Bu duruma göre 2023 Yılındaki işsizlik maaşı

2023 Yılı ikinci dönemine Ait İşsizlik MaaşıAylık BrütDamga VergisiAylık Net
Asgari5.365,8040,735.325,07
Azami10.731,60 TL81,4510.650,15TL

2023 yılı için asgari ücret %49 oranında artış yapılması dolayısıyla;

2024 yılında İşsizlik maaşı asgari ve azami işsizlik maaşı tutarları artış göstermiştir.

2024 Yılındaki işsizlik maaşı

2024 Yılı İşsizlik MaaşıAylık BrütDamga VergisiAylık Net
Asgari8.001,00 TL60,737.940,27 TL
Azami16.002,00 TL121,4615.880,54 TL

Peki bu değişiklik, hali hazırda işsizlik maaşı almakta olanları etkileyecek mi?

Örneğin 10 aylık işsizlik maaşına hak kazanan ve bunu 2 ayını 2023 dönemine alan bir kişi, yeni yılda 2024 döneminde kalan 8 aylık alacağı işsizlik maaşını zamlı mı alacak?

Asgari ücretteki bu artış, işten ayrılmadan önceki son dört ayda ortalama brüt ücreti “26.829,00” TL’nin üzerinde olup, halen işsizlik maaşı olanları etkileyecek.

Örneğin, 2023 yılında ortalama brüt ücreti 38.500,00 TL olan işsizlik maaşı alan bir kişi, , 2023 yılındaki ikinci dönem işsizlik maaşı üst limiti dolayısıyla 10.650,15TL işsizlik maaşı bağlanmıştı. 2024 yılında Asgari ücretteki bu artış nedeni ile bu kişinin maaşı 15.283,11 TL’ye yükselecek

Hali Hazırda Alt Limitten İşsizlik Maaşı Almakta Olanları Etkileyecek mi? 

Sigortalının işsizlikten önceki son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancı “26.829,00” TL’nin altında kalanların

İşsizlik maaşı yeni yılda da değişmeyecek.

SONUÇ OLARAK

İşsizlik Ödeneği Miktarı; Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. 2024 yılı için asgari ücret yüzde 49 oranında artış yapılması dolayısıyla işsizlik maaşı almakta olan kişilerin maaşının artıp artmayacağını merak etmektedir.

İşsizlikten önceki son dört ayda ortalama brüt ücreti ortalama brüt kazancı “26.829,00” TL’nin üzerinde olanlar, Brüt ücret tutarlarına göre asgari ücret artışından faydalanabilecek. İşsizlikten önceki son dört ayda ortalama brüt ücreti ortalama brüt kazancı “26.829,00” TL’nin altında olanların işsizlik maaşı ise Asgari Ücret artışından etkilenmeyecek.

 

https://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/musacakmakci/0225/