26.05.2015-EVLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ALAN KADIN İŞÇİ TEKRAR ÇALIŞIR

EVLİLİK NEDENİYLE  KIDEM TAZMİNATI ALAN KADIN  İŞÇİ TEKRAR ÇALIŞIR

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi göndermesiyle, yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece bayanlara tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde kullanılması gerekir.

Kadın işçinin evlilik öncesinde bu hakkını kullanmaz.

Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkını kullanması halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğar. Feshin işverence kabul edilmesi gerekmez.

İŞVEREN İHBAR ÖNELİ İSTEYEMEZ

Aynı zamanda işçinin işverene ihbar öneli tanıması zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilir.

Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasa koyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir.

ANAYASAL HAK

Çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez.

Kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir.

YARGITAY KARARI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10999 Karar No. 2014/16076 Tarihi: 20.05.2014

Somut olayda; dosyada bulunan evlilik cüzdanı suretinden davacı işçinin 02.08.2008 tarihinde evlendiği, 06.07.2009 tarihli istifa dilekçesine göre sözleşmeli olarak çalıştığı davalı yanında artık çalışmak istemediğini bildirdiği, davacının dava dilekçesinde iş akdini evlenmesi gerekçesi ile feshettiğini beyan ettiği, iş akdinin kanunda öngörülen 1 yıllık süre içerisinde feshedildiği anlaşılmakla davacı işçinin kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 20.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş