30 EYLÜL GSS BORÇLULARI İÇİN ÖNEMLİ BORÇLARI SIFIRLAYABİLİRSİNİZ

30 EYLÜL GSS BORÇLULARI İÇİN ÖNEMLİ BORÇLARI SIFIRLAYABİLİRSİNİZ

6552 sayılı Kanunun 57. maddesi ile 5510 sayılı Kanununa geçici 53. madde eklenmiş olup söz konusu maddede,

“60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

30/09/2015 TARİHİ ÖNEMLİ

30/9/2015 tarihi mesai bitimine kadar  yerleşim yerinin   bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi   için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi   sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve   belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

EN AZ 50,94 TL. EN ÇOK 305,64 TL.

C-1 ÜCRET ALINMAZ

G-1:50,94

G-2:152,82

G-3:305,64

11/9/2014 tarihi itibariyle, bu kapsamdaki   kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi   esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk   ettirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Genel   sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak   suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu sosyal   güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması   gerekmektedir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde;

ü  Taahhütlü,

ü   İadeli taahhütlü,

ü  PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS   yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği   tarih SGK verildiği tarih olarak kabul edilecek,

ü   Buna karşın adi   posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun SGK   evrak kayıtlarına giriş tarihi SGK verildiği tarih olarak kabul   edilecektir.

PEŞİN ÖDEME DE FAİZ YOK

Genel sağlık   sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 30/11/2015 tarihine   kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz   alınmayacaktır.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların,   yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde   ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali   meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden   çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal   edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri   taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite   çevrilecektir.
Dolayısıyla borçluların en geç 31/3/2016 tarihine   kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin   ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

TAKSİTLE ÖDEME DE VAR

Hesaplanan   tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksit sekiz ay   içerisinde, diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on   sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Borçluların başvuru sırasında   altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden   birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde   ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç   taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit   süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit   taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.
Yine, borçlarını   taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda   seçebilecekleri

ü  altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine   farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın   üst dilimdeki taksit sayısını, on sekiz taksitten daha fazla süreli bir   taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit   süresini tercih ettikleri kabul edilecektir.
Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

TAKSİTLENDİREN VE PEŞİN ÖDEYENE HEMEN SAĞLIK HİZMETİ VAR

Borçlarını   yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan   borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi   ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden

ü  60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde   sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Ancak, taksit   ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok   zor durum hali olmaksızın

ü  bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde   ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına   ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık   hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 2/11/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

 

Paylaş