30.05.2015-SAYIŞTAY SGK DENETLER , SGK VERGİDAİRESİNE SORAR , YANLIŞ BİLDİRİM MESLEK MENSUBUNDAN

SAYIŞTAY SGK DENETLER , SGK VERGİDAİRESİNE SORAR , YANLIŞ BİLDİRİM

MESLEK MENSUBUNDAN DÖNER .

Değerli okurlar ,

Aylık ve üç aylık verilen muhtasar beyannameleri çok dikkatli bir şekilde doldurmamız gerekmektedir.Keza yanlış bir bilgi verildiği takdirde düzeltilmesi meşakkatli olan bir sürece girersiniz. Özellikle Muhtasar beyannamenin 011 Asgari ücretli , 012 Diğer ücretli , 013 Kıdem tazminati tutarı , 014 Huzur hakkı ile ilgili hesaplamalar Sayıştay , SGK ve Vergi dairesi çapraz inceleme sonuçu ortaya çıkmaktadır.

Sayıştayı tanıyalım : Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

Daha yalın bir dille anlatırsak

Sayıştay : Parlamento adına kamu kurum ve kuruluşların yıllık bütçelerini denetleyen kurumdur.

2013 yılı Sayıştay raporunda

‘’ BULGU 8: Vergi Dairelerine Beyan Edildiği Halde SGK’ya Bildirilmeyen Çalışmalar

5510 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, 5510 sayılı Kanunda öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere SGK prim almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır. Aynı Kanunun 86. maddesinde de işyerlerinin çalıştırdıkları sigortalıların ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını, prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını SGK’ya bildirmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre işverenler hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden gelir vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. Tevkifat yapması gerekenler aynı Kanunun 98 ve 99 uncu maddelerine göre muhtasar beyanname düzenleyerek ücret gelirlerinden yaptıkları kesintileri ilgili vergi dairelerine ödemektedirler. SGK’ya işyerleri tarafından verilen bildirgeler ile vergi dairelerine gelir vergisi stopajına istinaden verilen muhtasar beyannamelerin konusu esasen aynıdır, ikisi de ücret gelirlerini temel alan ve bu gelirlerden alınan bedellerdir. Bu itibarla bu iki kuruma verilen ücrete ilişkin beyan bilgilerinin birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir. 2012 yılı baz alınarak yapılan çalışmada Gelir İdaresi Başkanlığından alınan muhtasar beyanname verileri ile SGK’nın prim bildirge verileri karşılaştırılmıştır. Bu çapraz karşılaştırmada; her iki kurum da ücret üzerinden işlem yapmasına rağmen vergi ve sigorta primi alınması yönünden mevzuat düzenlemelerinin uyumlu olmaması ve söz konusu kurumların bilişim sistemlerinin salt kendi mevzuatları düşünülerek yapılandırılmasından kaynaklanan zorluklarla yüz yüze gelinmiştir. Bu yapısal problemler iki kurumun verilerinin tam olarak karşılaştırılmasına engel teşkil etmiştir. Bahse konu engeller de hesaba katılarak yapılan çapraz incelemede bazı işverenlerin SGK’ya ve vergi dairelerine farklı çalışan sayısı bildirdiği tespit edilmiştir. Vergi dairelerine beyan edildiği halde SGK’ya eksik bildirildiği tespit edilen çalışan sayılarının asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken prim tutarlarıyla çarpılması sonucu yaklaşık olarak 2,2 milyar TL sigorta prim kaybı olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum gelir vergisi stopajına istinaden verilen muhtasar beyanname ile prim bildirgelerinin birbirinden bağımsız olarak yapılandırılmasından kaynaklanmaktadır.

Kamu idaresi cevabında: Tespit edilen hususa ilişkin, GİB’den muhtasar beyanname veren vergi mükelleflerinin bilgisinin istendiği ve gelecek bilgi doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak :  Öncelikle söz konusu durumun ortaya çıkmasında Sosyal Güvenlik Kurumunun tek başına bir sorumluluğu yoktur. Bu durum gelir vergisi stopajına istinaden verilen muhtasar beyanname ile prim bildirgelerinin birbirinden bağımsız olarak yapılandırılmasından kaynaklanmaktadır. Bunu önlemek için ortak veri tabanı kullanımının sağlanması ve bu yönde yapılan çalışmaların hızla neticelendirilmesi gerekir.’’

Örnek verecek olursak : Abc Ltd.Şti asgari ücretli çalışan sayısı 9 , asgari ücret dışında çalışan 3 , şirket ortakları huzur hakkı olarak 2 kişi ödeme almaktadır.

Örnek Cevabı : Muhtasar beyannamenin ilk sayfasında Matrah ve Vergi bildiriminde

Ödemlerin Tür Kodu                  Ödemelerin Gayrisafi Tutarı                   Vergi Kesinti Tutarı

011                                                      xxxxx                                                  xxxxx

012                                                      xxxxx                                                  xxxxx

014                                                      xxxxx                                                  xxxxx

Şeklinde Tutar ve kesintiyi doğru  bir şekilde yazdık ,

Muhtasar beyanın 2.sayfasında Çalıştırılan işçi sayısı  kısmında

Asgari ücretli………………………………9

Diğer ücretli ……………………………….3

Sgk Muaf/İstisna (Huzur hakkı)………….2

………………………………………………………

Toplam ……………………………………14 kişi

 

Eğer huzur hakkına ait olan kişi sayısını diğer ücretliye dahil edip yazarsak veya işçi sayısı kısmını eksik veya fazla yazarsak Çapraz inceleme sonucu tespit yapılmaktadır , bu sebepten dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu izahat istemektedir.Çünkü asgari ücretli ve diğer ücretli SGK primine tabidir fakat Huzur hakkı ödemeleri SGK primine tabi değildir.

Şu an SGK ve vergi dairesi arasında sadece 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu gereğince Bağkur kayıtları ile alakalı vergi mükellefinin açılış ve kapanış tarihlerinin tespiti için ortak ekran kullanılmaktadır.İlerleyen dönemlerde muhtasar beyannamede işçiliklerle tür kodları ile verilen Ssk prim bildirgelerinin karşılaştırılması ile çapraz incelemeler daha fazla olacaktır.Bu sebepten dolayı meslek mensubu arkadaşlarımızın yaptıkları işte çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği                                             Sosyal Güvenlik Müşaviri

Üye No : 117                                                                                       Emin YILMAZ

Paylaş