31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak  İşçiler  İçin

İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacaktır.

I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. madde ile  özel sektör işverenlerince 01.02.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, mevcut çalışan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınacak olan işçilerin, asgari ücrete takabül eden bütün sigorta primi ve gelir vergisi İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu makalenin konusu, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerine getirilmiş olan sigorta prim desteğinden kimlerin nasıl ve ne şekilde yararlanacakları ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

 

II- 31.12.2017 Tarihine Kadar İşverenlere Getirilen Prim Ve Vergi Desteği:

 

1- 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni bir düzenlemeye göre, 01.02.2017 tarihinden, 31.12.2017 tarihine kadar işe alınacak olan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenleri tarafından işe alınacak olan işçilerin, aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri de dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

Buna örnek olarak, ayda 30 gün çalışan bir sigortalı için 30 X 22,22 = 666,60 TL tutarında sigorta prim indirmi yapılacaktır. Bu da, 1.777,50 TL olan asgari ücretin % 37,50  olan işçi ve işverenin ödeyeceği tüm sigorta prim tutarına denk gelmektedir.  (1.777,50 X 37,50 = 666,57)

 

2- Ayrıca, işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Bu şekilde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaktır.

III- Sigorta  Primi Ve Vergi Desteğinden Kimler  Nasıl Yararlanacak:

 

İşverenlerin sigorta prim ve vergi desteğinden yararlanabilmeleri için işe alınacak olan işçilerin;

 

1- 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından ve İş Kur kanalıyla işe alınmaları,

 

2- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, yani en az son üç aydan beri işsiz olmuş olmaları,

 

  1. 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki işyerinde çalışan

sigortalı sayısına ilave sayıda olmaları,

 

Gerekmektedir.

Bu şartları ihtiva eden ve bu nitelikteki işçileri işe alan işverenler, asgari ücret üzerinden

hesaplanmak üzere, sigorta primi ve vergi desteğinden yararlanacaktır.

IV- Sigorta  Primi Ve Vergi Desteğinden Yaralanamayacak Olanlar:

 

1- Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma veremeyenler,

2- yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi,

3- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar, prim ve vergi desteğinden yararlanamazlar.

 

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu prim ve vergi desteğinden yararlanacaktır.

 

4- 687 sayılı Kanunla getirilen sigorta primi ve vergi desteği; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

5- Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

 

V- Sonuç:

 

Özel sektör işverenleri tarafından 2017 yılı sonuna kadar yeni işe alınacak  ve yukarıda IV. Bölümde belirtilen şartları taşıyan işçilere uygulanmak üzere getirilmiş olan ve asgari ücrete kadar olan ücretler üzerinden tahakkuk edecek işçi ve işverenin bütün sigorta primi ve gelir vergisi  işverenden alınmayarak, İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

İşverenlere maddi anlamda son derece önemli avantajlar sağlayan bu uygulamadan yararlanacak olan işverenlerin, oldukça kârlı çıkacakları bir gerçektir.

Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

 

 

Paylaş