Ballı Teşvike Kaymak Geldi

25 Şubat 2019

7103 sayılı Kanun ile 01.01.2018-31.12.2020 yılları arasında işe alınan işçiler için belli koşullar dahilinde asgari ücret üzerinden tahakkuk edecek “vergi + prim tutarı” kadar teşvik uygulaması yürürlüğe girmişti.

Bu teşvikte gerekli koşullar işe alınacak işçinin son üç ayda en fazla 10 gün sigortalı olarak çalışmış olması ve o işyerinde bir önceki takvim yılında çalıştırılan ortalama işçi sayısının üzerinde alınmış olması ve işverenin prim borcunun bulunmaması idi.

Şimdi bu teşvike 22.02.2019 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7166 sayılı Kanun ile bir de “Kaymak” teşvik geldi.

Şöyle ki işe alınacak işçilerin 1 Şubat 2019 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında alınmış olması halinde bu defa net ücret konusunda ek bir teşvik daha geliyor. Bu yeni teşvike göre 2018 takvim yılında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki işçi sayısının üzerinde bildirilmiş olma ve iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Fonundan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacak. Bahse konu bu hak kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecek, işverene direkt ödenmeyecek.

Engelli Bakım Ücretine İkramiye Engeli Kaldırıldı

Ayrıca yine 7166 sayılı Kanun ile “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler” toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanıyor. 7166 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile işte buradaki gelir hesabında Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen/ödenecek 1000 TL’lik bayram ikramiyelerinin dikkate alınmaması sağlanacak.

Evde bakım yardımı almakta iken 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca 2018 yılında ödenen bayram ikramiyeleri nedeniyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir şartının aşılması hâlinde; 22.02.2019 tarihine kadar evde bakım yardımı henüz kesilmemiş olanların yardımları kesilmeksizin ödenmeye devam olunması, kesilmiş olanların yardımları kesildiği tarih itibarıyla tekrar başlatılması ve kesilen döneme ilişkin ödenmeyen yardım tutarlarının defaten kendilerine ödenmesi gerekiyor.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

kadikoy@alitezel.com

sevket@tezel.com

Paylaş