Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu

Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- Giriş:

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 46’ncı maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen düzenleme kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılmışlardır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esasların detayları, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine Ek 4.madde olarak eklenmiştir.

3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensuplarına getirilen sorumluluklar ve mesleki faaliyetleri sırasında bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle, işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen muhatap olabilecekleri konular, bu makalede açıklanacaktır.

II- Meslek Mensuplarının Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu:

5510 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına 6728 sayılı Kanun’unun 46.maddesiyle “Bu Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumludur.” hükmü eklenmiştir.

6728 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 12.madde metnine eklenen hüküm uyarınca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yazan bilgilerin işyeri yasal kayıt ve belgeleriyle uyumlu olmaması halinde işverenle birlikte arasında yazılı sözleşme imzaladığı SMMM ve YMM de müştereken ve müteselsilen sorumlu hale getirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 12.maddesinin ikinci fıkrasına eklenen hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği belirtildiğinden, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 05.12.2017 tarihinde yapılan değişiklik sonucu eklenen Ek 4.maddeye göre;

Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenir. Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren ilk defa tescil edilecek işyerlerine ilişkin olarak işverenler ve meslek mensupları arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği gerekli görülmesi halinde Kurumca istenir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce tescil edilen işyerlerine ilişkin olarak Kanuna ait hususların da yer aldığı yeni sözleşmenin bir örneğinin gerektiğinde ibrazı istenir.

Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, Kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. … Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekir.  İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır.”

Yönetmeliğin bu maddesine göre, Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin işyeri defter ve kayıtları ile bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkan prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı, idari para cezaları ve Kanunun 96’ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemeler bakımından meslek mensubun işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabilmesi için, meslek mensubunun işverenden habersiz olarak, işverenin ve SGK’nın aleyhine, kendisinin veya üçüncü kişilerin lehine bir menfaat elde etmesi sonucunda söz konusu olacaktır. Bunun en tipik örneği sahte sigortalı bildirimi oluşturmaktadır.

III- Meslek Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge, Bildirge ve Beyanname Düzenlemesi

Ayrıca SSİ Yönetmeliğine eklenen Ek 7. Madde hükmüne göre, “Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez. Bu maddeyle ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”   

Uygulamada, özellikle sahte sigortalılık soruşturmaları yürüten SGK denetim elemanları tarafından meslek mensupları hakkında da sahte sigortalı bildirimi nedeniyle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine eklenen Ek Madde 7 hükmüyle hangi amaçlarla belge, bildirge ve beyannamelerin düzenlenmesi gerekeceği örnekleme yoluyla belirtilmiştir. Buna göre, SMMM ya da YMM daha az prim ödemek, sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmak, asgari işçilik tutarını doldurmak, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından haksız menfaat sağlamak ve buna benzer menfaat temin etmek amacıyla belge, bildirge ve beyannamelerin düzenlenmiş olması gerekmektedir. İşveren tarafından kimlik bilgileri verilerek meslek mensuplarından kişilerin sigortalı giriş bildirgelerinin verilmesinin, sigortalılığa dair her ay prim belgelerinin Kuruma gönderilmesinin istenilmesi nedeniyle bu işlemleri yürüten, ancak işyerindeki çalışmaların fiili olup olmadığına dair iç denetim yetkisi bulunmayan meslek mensuplarının bu kapsamda sorumlu tutulması hakkaniyete uygun değildir. Ayrıca, bir kişinin yetkisi olmayan bir konuda sorumlu tutulması, evrensel hukuk ilkelerine de mantık’a da aykırıdır.

Yetki ve sorumluluğun dengelenmesi gereklidir. Asgari işçilik incelemelerinde de ihale makamı ile yazışma, belge ve bilgi temin etme yetkisi bulunmayan, SGK müdürlüklerindeki işyeri dosyalarını inceleme, faturalı işçiliklere dair karşı inceleme yetkisi bulunmayan SMMM ve YMM’lerin sorumlu tutulması yetki-sorumluluk dengesi açısından isabetli değildir. Nitekim Danıştay 9.Hukuk Dairesi 20.02.2019 tarih, 2017/2642 esas, ve 2020/988 karar sayılı karanında, “Karşı inceleme yetkisi bulunmayan SMMM meslek mensubunun sorumluluğunun bulunmadığına” hükmetmiştir

Bir diğer husus ise “kasti davranışın” SGK yetkilerince, özellikle denetim elemanlarınca tespit yetkisi bulunmamaktadır. Kastın tespiti ancak mahkeme kararı ile yapılabilecektir. SMMM ya da YMM’lerin daha az prim ödemek, sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmak, asgari işçilik tutarını doldurmak, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından haksız menfaat sağlamak ve buna benzer menfaat temin etmek amacıyla “kasten” hareket ettiğinin, mahkeme kararı olmadan ileri sürülmesi mümkün değildir. SGK’ya verilen belge, bildirge ve beyannamelerin belirtilen menfaatleri temin amacıyla kasten düzenlendiği sonucuna Kurum yetkililerinin varması ve meslek mensubu hakkında “kasti davranış” nedeniyle suç duyurusunda bulunması teknik olarak çok güçlü delillerin varlığına bağlıdır.

Belirtilen nedenlerle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan düzenleme yersiz, eksik, kendi içinde çelişkilidir. Mahkemelerin yetkisinde olan “kasti davranışı” tespit yetkisi SGK personeline verilmektedir.

IV- Meslek Mensuplarının İşverenle Birlikte Sorumlu Tutulmamaları

İçin Dikkat Edecekleri Hususlar:

İşverenlerle yaptıkları yazılı sözleşme ile işverenin yasal kayıt ve belgelerini düzenlemiş olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin, 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile getirilmiş olan bu sorumluluklardan ve idari para cezalarından etkilenmemeleri için işlerini titizlikle yapmaları ve ayrıca aşağıda yazılı bulunan hususlara mutlaka riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde isnat edilebilecek cezalardan sorumlu olmadıklarını ispat etmeleri mümkün olmayacaktır.

Bu bakımdan, yılın 365 günü çok yoğun olan iş yükü nedeniyle gece gündüz çalışmak zorunda olan meslek mensuplarının, mesleklerini icra ederken, meydana gelebilecek yasal dışı işlemlerden ve usulsüzlüklerden sorumlu tutulmamaları ve idari para cezalarına muhatap olmamaları için;

1- İşyeri açılışları yapılırken ve işe giriş bildirgeleri verilirken, işveren tarafından işe başlama tarihinin ve işçilerin hangi tarihte işe başlayacağının, AGİ hariç işçiye ödenecek net ücretinin ne kadar olacağının mutlaka işverenden yazılı ve imzalı olarak veya işveren adına kayıtlı e- mailinden mesaj olarak istenmeli ve alınmalıdır.

2- İşten ayrılış bildirgesi verilirken,  işveren tarafından işçinin hangi tarihte işten ayrıldığı, işten ayrıldığı tarihe kadar ay içinde kaç gün çalıştığı, ayrılış nedeni, son ücreti, varsa mesaisi varsa başka alacağının mutlaka işverenden yazılı ve imzalı olarak veya işveren adına kayıtlı e- mailinden mesaj olarak istenmeli ve alınmalıdır.

Tabi bu şekilde işverenlerden bu belgelerin yazılı olarak istenmesi, meslek mensubu ile işveren arasında olması gereken güvene dayalı iş ilişkisini ve çalışma ortamını kaçınılmaz olarak olumsuz yönde etkileyeceği de bir gerçektir.

V- Sonuç :

05.12.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensuplarına, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen, meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşavirlerin sorumlu tutulmaları, bu hizmetleri veren meslek mensuplarını oldukça zora sokacak ve işlemediği bir suçtan, haberi dahi olmayacağı ve işverenin bilerek veya bilmeyerek yapacağı bazı iş ve işlemlerinden dolayı SGK tarafından tahakkuk ettirilecek olan cezalardan müştereken sorumlu tutulmaları, hukuka ve yapılan işin doğasına tamamen aykırıdır.

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369 Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği.

2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği.

         Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri   

            I- Giriş:

 

25.03.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve 26.03.2020 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. Maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen 80. maddesine göre özel sektör işyerlerinde 2016 yılından başlayıp, 2019 yılında sona erenasgari ücret desteği, 2020 Ocak ayından başlanmak üzere 12 ay süreyle tüm işyerleri için işçi başına aylık 75,00 TL olarak yeniden uygulanacakrtır.

 

2020 yılında yeniden uygulanacak olan asgari ücret desteği,geçmiş yıllardaki  uygulamalara göre farklı olacaktır. 2020 yılında uygulanmak üzere  yapılan bu düzenlemeye göre, 2020 yılı öncesinde tescil edilen işyerlerinde ve 2020 yılı içinde tescil edilen/edilecek olan işyerleri içinasgari ücret desteğinin ne şekilde uygulanacağı ve kimlerin nasıl yararlanabileceği, bu makalenin konusu olacaktır.

 

II- Asgari Ücret Desteğinden Kimler ve Nasıl Yararlanacaktır.

 

1- 7226 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 80. maddesine göre, 2020 yılı öncesi tescil edilen ve bu kanun’un 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerin; 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasarve prim hizmet beyannamesinde prime esas günlük kazancı 128 TL,(aylık 3.840,00 TL)ve altında bildirilensigortalılarıntoplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplamprim ödeme gün sayısının,2020 yılı Ocak ila Aralık ayları için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar,bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacaktır.(30 X 2,50 = 75,00 TL X işçi sayısı)

2- 2020 yılı içinde ilk defa kurulacakolan işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında bildirilen /bildirilecek tüm sigortalılara ilişkinSGK’ya verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 98,10 TL ila 735,75 TL arasında olan tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,2020 yılı Ocak ila Aralık ayları için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta prim tutarından mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacaktır.

III- Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Asgari Ücret Prim Desteği.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri  uyarınca  toplu  iş

sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için asgari ücret desteği, günlük 256 TL, (aylık 7.680 TL.) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının2,50 TL ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta prim tutarından mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacaktır.

 

            IV- Yer Altında Çalışan İşçilere Uygulanacak Asgari Ücret Desteği.

 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için prime esas günlük kazancı 341TL(aylık 10.230,00 TL) ve altında bildirilen sigortalıların, 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

V- Asgari Ücret Prim Desteğinden Yararlanamayacak Olanlar.

1- Asgari ücret Desteğinden yararlanılacak ayda, 2019 yılı Ocak ila Kasım aylarına ait aylık prim ve hizmet belgesi ile 4/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret prim desteği uygulanmayacaktır.

2- Bu düzenlemeye göre, mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,  şahıs işletmelerinde işletme sahibinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak – Aralık dönemi için eksik bildirilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla birlikte geri alınacak, bu iş yerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

3- İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait 2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi ve primlerinin ödenmemesi, çalıştırdıkları kişileri sigortalı olarak bildirmemeleri veya bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadıklarının tespit edilmesi durumunda bu işyeri, asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır. Ayrıca yararlanılmış olan bu tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

4- SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler bu asgari ücret desteğinden yararlanamaz. Ancak SGK’ya olan söz konusu bu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre taksite bağlayan işverenler, bu destekten yararlanabilecektir.

VI- SONUÇ: 

 

Emekli olup, Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışanlar ile 2020 yılında kurulacak olan işyerleri hariç, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerin, 2020 yılında uygulanmak üzere, 2019 yılının aynı ayına ait Kuruma vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinde  toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacaktır.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri ve geçmiş dönemlere ilişkin Kuruma herhangi bir borcunun bulunmaması veya taksite bağlanmış olması gerekmektedir.                                                                                 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

KORNAVİRÜS VEYA BAŞKA NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTIYA DÜŞEN        İŞVERENLER, KISA ÇALIŞMA VE  KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURARAK YARARLANABİLİRLER.

KORNAVİRÜS VEYA BAŞKA NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTIYA DÜŞEN        İŞVERENLER, KISA ÇALIŞMA VE  KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURARAK YARARLANABİLİRLER.

            I- GİRİŞ:                                                              

Bilindiği üzere, son günlerde dünyada etkisini artıran Koronavirüs Salgını, Türkiye’de de her geçen gün hızla yayılmakta, etkisini artırmakta ve gittikçe endişe verici bir şekilde kendini göstermektedir. Hiç kuşkusuz, artarak devam eden bu Kononavirüs Salgını, çalışma hayatını da oldukça olumsuz yönde etkilemekte ve başta turizm olmak üzere, birçok büyük perakende firmaların peş peşe faaliyetlerine geçici olarak ara vermelerine, işçileri işten çıkarmalarına veya ücretsiz izine ayırmalarına ve bazı işyerlerinin ise tamamen kapanmasına yol açmıştır..

Bu makalenin konusu, Koronavirüs Salgını veya başka nedenlerle ekonomik sıkıntıya düşen işverenlerin, işyerinde kısa çalışma yapmaları ve kısa çalışma ödeneğinden nasıl ve ne şekilde yararlanabilecekleri ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 II- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK:

            1- Kısa Çalışma Yapmanın Şartları Ve Süresi:

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirmesi gerekir. İşyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar uzatılabiliyor.

Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte (Ekli Talep Formu ile)  Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Bu talebin uygunluğunun tespiti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İş Müfettişlerince yapılır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşmamak üzere işyerinde kısa çalışma yapılabilir.

 Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir. 

            2- İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmanın Şartları:

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’un Ek 2. maddesine göre;

            1- İşverenin kısa çalışma talebinin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlınca uygun bulunması,
2- İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanun’un 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması, buna göre,
Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
3- Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
Gerekmektedir.

            III- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTERI VE ÖDENMESİ: 

            Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.

1- Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.
2- Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır.
3- Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

            Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

            IV- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ  İLE İLGİLİ  DİĞER UYGULAMALAR:

            1- İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından SGK’ya ödenecektir.

            2- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra,  daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanacaktır.

            3- Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenecektir.

            4- İşveren hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilecektir.

         5- Kısa Çalışma Ödeneğinin SGK’ya Bildirilmesi:

             Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi 18 Kısa Çalışma Ödeneği Kodu ile bildirilmesi gerekir.

         V-  KISA ÇALIŞMANIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ:

         İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Türkiye İş Kurumuna ve  varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

            VI- KORONAVİRÜS VEYA BAŞKA NEDENLERLE FAALİYETİNE GEÇİCİ                              ARA VEREN İŞVERENLER İŞÇİLERİ ÜCRETSİZ İZNE ZORLAYAMAZ:

            Koronavirüs Salgını veya başka nedenlerle ekonomik sıkıntıya düşen ve işyerindeki faaliyetlerine geçici olarak ara vermek zorunda kalan işverenler, İş Kanunu’na göre çalışanlarını ücretsiz olarak izin kullanmaya zorlayamazlar. Ancak, bu konuda işçi ile işverenin karşılıklı anlaşmaları ile mümkün olabilir. Şöyle ki;

1- İş Kanunu’na göre, işveren tarafından çalışanına ücretsiz izin kullandırılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani, işverenin çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izine gönderebilmesi ile ilgili bir hakkı bulunmamaktadır. Ancak, işçin rızası ve işverenin de uygun görmesi durumunda belli bir süreyle sınırlı olmak üzere çalışana ücretsiz izin verilebilir.

            2- İşyerinde geçici olarak faaliyetine ara vermek isteyen işverenlerin yapmaları gereken hususlar şunlardır:

 1. a) İşyerindeki çalışma faaliyetine hangi tarih itibarıyla ara verileceğini işçilere ilan etmeleri,
  b) Yıllık ücretli izini olan işçilerin yıllık izinlerini kullanmaları  için bir planlama yapmaları,
  c) Eğer işçilerin bir kısmına veya tamamına ücretsiz izin verilecek ise, bunun işçilere yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. İşçi ücretsiz izini 6 iş günü içinde kabul ederse, ücretsiz izin başlamış olur. Ancak işçi ücretsiz izine gitmeyi kabul etmezse bu durumda işveren işçinin geçerli neden kapsamında tazminatını ödeyerek iş akdini feshedebilir. İşveren fesih yapmaması halinde bu durumda işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

Bir işyerinin herhangi bir nedenle ekonomik krize girmesi, sürdürülebilir imkanı olmaması halinde, iki tarafın da bu durumu iyi niyetle, objektif ve sağ duyulu olarak değerlendirmeli, imkanlar elverdiği ölçüde öncelikle yıllık ücretli izin kullanımı seçeneği üzerinde durulmalıdır. Ücretsiz izin kullanma konusunda ise İş Kanunu’na göre  işçi ve işveren zaten birbirini zorlayamamaktadır. İşçinin rızası olmadan ücretsiz izin kullandırılması haklı fesi nedeni olarak değerlendirilecektir.

            VII- SONUÇ :

            4857 sayılı İş Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca, gerek Koronavirüs Salgını veya gerek  başka nedenlerle ekonomik sıkıntıya düşen işverenlerin, işyerinde kısa çalışma yapmaları ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakları bulunmaktadır. Koronavirüs Salgını nedeniyle işyerindeki faaliyetine geçici bir süre için ara vermek zorunda olan işverenlerin, aşağıda yazılı bulunan Kısa Çalışma Talep Formunu doldurarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın duyurduğu gibi 23.03.2020 tarihinden itibaren  Türkiye iş Kurumuna baş vuruda bulunabileceklerini belirtir, tüm Ülkemizin bu Koronavirüsten olabildiğince en az zararla kurtulmasının dilerim.

 

                                                                                            Ahmet  AĞAR

                                                                                    Sosyal Güvenlik Müşaviri                                                    

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA                                                                           Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371
e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com
Web : www.ahmetagar.com

 

 

KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU

1 İşyeri Unvanı  
2 İşyeri Adresi  
3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü İşyeri Numarası  
4 Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası  
5 Kısa Çalışmanın Başlatılacağı Tarih  
6 Kısa Çalışmanın Sona Ereceği Tarih  
7 Başvurunun Gerekçesi (Genel Ekonomik Kriz veya Zorlayıcı Neden)  
8 Başvuru Zorlayıcı Neden Gerekçesiyle Yapılmış İse Zorlayıcı Nedenin Ne Olduğu  
9 İşyerinde Çalışan Toplam Kişi Sayısı  
10 Kısa Çalışma Uygulanacak Kişi Sayısı  
11 İşyerinde Daha Önce Kısa Çalışma Uygulandı mı? Uygulandıysa Sebebi ve Süresi  
12 Kısa Çalışmanın Hangi Yöntemle Uygulanacağı (Haftalık Çalışma Süresinin Azaltılması veya Faaliyetin Kısmen/Tamamen Durdurulması)  
13 İşyerinde İrtibat Kurulacak Yetkilinin Adı Soyadı Unvanı  
14 İrtibat Kurulacak Yetkilinin Elektronik Posta Adresi  
15 İşyerinin Telefon ve Faks Numaraları  

13 Ocak 2009 tarih ve 27109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

 1. İşyerimde uygulanacak kısa çalışmaya ilişkin (varsa) kanıtları belirteceğim.
 2. Bakanlık iş müfettişi tarafından yapılacak inceleme esnasında; kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri http://statik.iskur.gov.tr/tr/kisacalisma/kisacalismabildirimlistesi.xls adreste yer alan formatta hazırlayarak, manyetik ortamda Türkiye İş Kurumu ………………… İl/Şube Müdürlüğüne, yazılı olarak da Bakanlık iş müfettişine teslim edeceğim.
 3. Varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya, kısa çalışma başvurusu ve sonucu hakkında bilgi vereceğim. Kısa çalışma talebi uygun görüldüğünde işyerinde yazılı olarak ilan edeceğim.
 4. Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması halinde bu durumu Kuruma bildireceğim.
 5. Normal faaliyete başlamaya karar vermem halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildireceğim
 6. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederim.

 

İşveren Adı Soyadı    :

Kaşe ve İmza              :

Tarih                           :…../…./……..

 

 

 

 

Derneğimizin izmir toplantısı

Derneğimizin izmir toplantısında emeği geçen katılım sağlayan tüm insanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız…

« 1 arasında 10 »

Üyelik Aidatları

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin yeni bir ivme kazanabilmesi, kurumsal alt yapısının oluşturularak, üyelerimize çağdaş, modern, süratli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için, öncelikle idari ve mali açıdan güçlendirilmesi gerektiği, bütün bunların realize edilebilmesi için yıllık üye aidatlarının tahsiline hız verilmesi ve bu konuda gerekli yaptırımların vakit geçirilmeksizin yürürlüğe konulması için gereki uyarılarımız internet sitemizde siz değerli üyelerimize çeşitli zamanlarda hatırlatılmak suretiyle ifade edilmiştir.

Sizlere daha çağdaş ve kaliteli hizmet sunulabilmesi ve kurumsal alt yapının oluşturulması için derneğimizin ekonomik açıdan güçlü bir konuma gelmesi hepimizin ortak dileğidir.

Herhangi bir hatırlatmaya gerek kalmaksızın veya Yıllık Üye Aidatlarının ödenmesi hususundaki talebimize kayıtsız kalmayarak, tüzük hükümlerine uygun bir şekilde aidatlarını ödeyen değerli üyelerimize teşekkürlerimizi sunarken, tüm hatırlatmalarımıza rağmen, henüz bu vecibelerini yerine getirmemiş bulunan değerli üyelerimize “Üye aidatlarımızı zamanında ödemek her üyemiz için tüzük gereği derneğimize karşı üyelerimiz adına taahhüt niteliğinde” olduğunu ve yıllık üye aidatını zamanında yatıran üyelerimize de yapılmış bir haksızlık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Henüz aidatlarını ödememiş bulunan değerli üyelerimizin yıllık üye aidatlarını (30) gün içerisinde aşağıda bilgilerini vermiş olduğumuz Derneğimize ait Banka Hesaplarına veya Dernek Merkezimize makbuz karşılığı yatırmalarını önemle rica ederiz.

Çetin ATEŞ

Y.Kurulu Başkanı

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI

 

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI

Doğumla başlayıp ölümden sonra bile devam eden, ekmek kadar su kadar ihtiyaç duyulan bir çağdaş hak olan sosyal güvenlik hakları konusunda mesailerini tüm vatandaşlarımızın doğru bilgilenmesine adayan bir mesleği temsil eden Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği olarak tüm yurttaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutlarız.”

Şevket Tezel
Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Yönetim .Kurulu Başkanı

04.05.2015-4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 82200845/010/23 12026 30/04/2015

Konu : 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

GENELGE
2015/13
1 – Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Geçici 63 üncü madde eklenmiştir.

Geçici 63 üncü maddede; “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek. Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 63 üncü maddeyle, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır,

2 – Kapsamdaki Sigortalılar

30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla;

– Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

– Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

– 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,

– Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırılmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

– Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirilmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 63 üncü madde kapsamında sayılacaktır.

3- Sigortalılığın Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendinnemeleri halinde, 1/5/2015 – 31/7/2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Üç aylık ödeme süresinin sonunda, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Üç aylık ödeme süresinin sonunda, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların sigortalılıkları ise oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 30/4/2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla durdurulacak ve prim borçlan silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 30/4/2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları aktif olanların yeniden sigortalılıkları, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 1/5/2015 itibariyle (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

Sigortalılıkları (64) sanal terk koduyla durdurulanların, daha sonra sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine değişik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde, aşağıda yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda (64) sanal terk kodu (63) gerçek terk koduna dönüştürülecekti r.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/2/2008 tarihinde sigortalılığı başlayan ve mükellefiyeti kesintisiz devam eden, 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’mn, 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 87 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Üç aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nın sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla tescil tarihi olan 1/2/2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, program aracılığıyla durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12/5/2009 tarihinde tescili yapılan ve mükellefiyet kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (Bynin, değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte 30/4/2015 tarihi itibariyle 45 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. Üç aylık ödeme süresinin sonunda (BJ’nın sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 30/4/2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, program aracılığıyla durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

3.1. Üç aylık ödeme süresi beklenilmeksizin talebe istinaden sigortalılığın durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut taksitlendirmemeleri halinde, sigortalılıkları üç aylık sürenin sonunda oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla durdurulacaktır.

Ancak, geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik i! müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (63) terk koduyla sigortalılıkları durduaılacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılığın durdurulmasından önce, ileride yaşanması muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakışan hizmet sürelerine ilişkin prim transferiyle ilgili işlemleri ile varsa diğer işlemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb) tamamlanacaktır.

Örnek I: Vergi mükellefiyetine istinaden 20/2/2012 tarihinde sigortalılığı başlayan ve mükellefiyet kaydı kesintisiz devam eden, 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 30/4/2015 tarihi itibariyle 38 ay prim borcu bulunmaktadır. Geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 5/5/2015 tarihinde müracaat eden (A)’nın sigortalılığı tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyetine istinaden 4/b kapsamındaki sigortalılığı 1/7/2010 tarihinde başlayan sigortalı (B)*nin ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME KODU ÖDEME TARİHİ ÖDEME TUTARI
1 15,02.2011 2.175,00
1 13.10.2011 2.307,00

30/4/2015 tarihi itibariyle 42 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-T de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 8/5/2015 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler önce cari ay primine, sonra arta kalan tutar en eski prim borcunun aslı ile gecikme cezası ve zammına orantılı olarak mahsup edildikten sonra, ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/9/2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır. 

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır. 

Örnek 3: Şirket ortaklığı kaydına istinaden 4/b kapsamındaki sigortalılığı 25/7/201 1 tarihinde başlayan ve 5/9/2014 tarihinde sona eren sigortalı (C)’nın ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME KODU ÖDEME TARİHİ ÖDEME TUTARI
1 10.12.2012 600,00
1 10.02.2013 300,00
1 05.03.2013 250,00
1 19.04.2013 500,00

30/4/2015 tarihi itibariyle 35 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1 ‘de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 6/5/2015 tarihinde müracaat eden (C)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler önce cari ay primine, sonra arta kalan tutar en eski prim borcunun aslı ile gecikme cezası ve zammına orantılı olarak mahsup edildikten sonra, ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/11/2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır. 

Örnek 4: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/1/2000 tarihinde başlayan sigortalı (D)’nin terk tarihi ve kodları ile ödemeleri aşağıdaki gibidir.

TERK TARİHİ TERK KODU
30.04,2000 19
01.05.2008 06

 

ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME
KODU TARİHİ TUTARI KODU TARİHİ TUTARI
1 10.06.2008 600,00 1 29.03.2011 656,00
4 01.07.2011 1.030,00 1 07.09.2012 7.933,28
4 28.09.2012 205,00 1 03.12.2012 205,00
1 31.10.2013 205,00 1 31.01.2013 205,00
26 31.10.2013 21.73 26 30.11,2013 22,93

 

26 31.12.2013 34,88 26 31.01.2014 59,05
26 28.02.2014 53,40 26 31.03.2014 51,09
26 30.04.2014 76,61 26 31.07.2014 74,06
26 20.08.2014 90,78 26 31,08.2014 86,69
26 30.09.2014 74,64 26 31 10.2014 52,49
26 30.11.2014 81,88 26 10.12.2014 83,10
26 31.12.2014 64,31 26 22.01.2015 69,25
26 23.01.2015 92,46 26 31,01.2015 82,64

30/4/2015 tarihi itibariyle 29 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12/5/2015 tarihinde müracaat eden (D)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/4/2013 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, tarımsal faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 5: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/10/2001 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı tescil tarihi itibariyle (19) terk koduyla durdurulan (E)’nin sigortalılığı 1/5/2008 tarihi itibariyle yeniden başlatılmış ve 1/12/2012 tarihinde sona ermiştir.

5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci madde uygulamasına istinaden tescil tarihi itibariyle (19) terk kodu ile sigortalılığı durduaılan, faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 1/5/2008 tarihi itibariyle (06) kodu ile yeniden sigortalılığın başlatıldığı tarihten sonra da hiç prim ödemesi bulunmayan ve geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 7/5/2015 tarihinde müracaat eden (E)’nin sigortalılığı, yeniden sigortalılığının başlatıldığı 1/5/2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Sigortalı (E)’nin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki çalışmasının 1/12/2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle yeniden sigortalılığı başlatılmayacaktır.

3.2. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki prim borçlarını yapılandıranların sigortalılıklarının durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat ederek prim borçlarım yapılandıranların, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden öncelikle yapılandırma kapsamında varsa (25) ödeme türünde ödedikleri tutarlar (1) prim ödeme türüne alınacak ve yapılandırmaları iptal edilecek (6552 yapılandırma taleplerini iptal etme yetkisi bütün il/merkez müdürlüklerimize açılmıştır), 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması halinde, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. 12 aydan az prim borcu olması halinde, sigortalının 6552 talebi yeniden onaylanacak ve (1) prim ödeme türüne alınan ödemeler tekrar (25) ödeme türüne aktarılacaktır.
Örnek l: Ziraat odası kaydına istinaden Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki tarım sigortalılığı 26/9/2009 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden (A)’nın ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME
KODU TARİHİ TUTARİ KODU TARİHİ TUTARI
1 23.02.2010 1.139,00 1 02.03.2010 145,00
1 25.03.2010 145,00 ı 24.05.2010 150,00
1 12.07.2010 300,00 1 16.09.2010 300,00
1 30.12.2010 300,00 1 01.03.2011 450,00
1 29.08.2013 1.500,00 ı 30.01.2015 2.592,46
1 10.02.2015 331,14 25 10,02.2015 469,81
1 23.03.2015 470,00

Sigortalı (A), 27/1/2015 tarihinde il müdürlüğüne müracaat ederek prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuş ve taksit tutarları 469,12 TL olarak tespit edilmiştir. Yapılandırma kapsamında sadece bir kez ödeme yapan sigortalı (A), Ek-Tde yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12/5/2015 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir. 

Sigortalı (A)’nın, yapılandırması iptal edilerek (25) ödeme türünde ödediği tutarı (1) prim ödeme türüne alındıktan sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 1 1 ay prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılığı prim ödemelerine göre durdurulmayacak ve iptal edilen yapılandırması tekrar onaylanarak (1) prim ödeme türüne alınan ödeme tekrar (25) ödeme türüne aktarılacaktır. 

Örnek 2: 16/7/2005 tarihi itibariyle vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B)’nin terk tarihleri ile ödemeleri aşağıdaki gibidir.

TERK TARİHİ TERK KODU
21/11/2005 01
22/6/2006 06
ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME
KODU TARİHİ TUTARI KODU TARİHİ TUTARI
1 31.03.2011 1.252,53 1 8.04.2011 315,00
4 30.05.2011 942,43 1 31.05.2011 315,00
1 24.06.2011 315,00 1 29.07.2011 320,00
1 09,09.2011 330,00 4 09.09.2011 942,21
4 31.10.2011 943,00 1 31,10.2011 330,00
1 30.11.2011 330,00 1 28.12.2011 330,00
4 28.12.2011 942,21 1 31.01.2012 350,00
1 29.02.2012 350,00 4 29.02.2012 942,21
1 30.03,2012 350,00 4 30,04.2012 942,21
1 30.04.2012 638,46 1 30.05.2012 345,74
1 28.06.2012 345,74 4 28.06.2012 942,21
1 31.07.2012 366,80 4 31.08.2012 943,00
1 03.09.2012 370,00 1 28.09.2012 363,60
1 01,11.2012 400,00 4 01.11.2012 819,32
4 31.12.2012 942,21 1 31.12.2012 350,00
1 12.03.2013 400,00 4 12.03.2013 130,00
4 12.03.2013 942,21 4 31.05,2013 942,21
1 31.07.2013 942,50 25 30.12.2014 615,60

Sigortalı (B), 17/11/2014 tarihinde il müdürlüğüne müracaat ederek prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuş ve taksit tutarları 615,60 TL olarak tespit edilmiştir. Yapılandırma kapsamında ilk taksitini 30/12/2014 tarihinde ödeyen sigortalı (B), Ek-1 ‘de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 18/5/2015 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (B)’nin, yapılandırma taksiti olarak (25) ödeme türünde ödediği 615,60 TL (1) prim ödeme türüne alınması ve yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 17 ay prim borcunun bulunduğu tespit edildiğinden, sigortalılığı prim ödemelerine göre 31/12/2013 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3. Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerin sigortalılıklarının durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında prim borçlarını taksitlendiren ve tecil talebi bozulmamış olanların, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek taksitlendirm el erinin bozulmasını talep etmeleri ve 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması şartıyla, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

3.3.1 Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48 inci madde talebi bozulmamış olanlar:

Bu durumda olan sigortalıların 48 inci madde talebi iptal edilerek, ödenen peşinat ile taksit tutarları prim koduna aktarılacaktır, 48 inci madde talebi ihlal olmadığı için ödenen tutarlar irat olarak kaydedilmeyecektir.

Örnek 1: 4/b kapsamındaki sigortalı (A), prim borçlarını 18/8/2014 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2015/4 üncü aya kadar olan taksitleri ile cari ay primlerini süresinde ödemiştir. 48 inci madde taksitlendirmesi devam eden sigortalı (A), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 25/5/2015 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Öncelikle, ihlale girmemiş ve devam eden 48 inci madde talebinin iptal edilerek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme koduna alınacaktır. 48 inci madde talebi ihlal olmadığı için ödenen tutarlar irat olarak kaydedilmeyecektir. Bu işlemden sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması halinde (A)’mn sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının 48 inci madde taksitlendirme iptaline ilişkin yapılan işlemler sonucunda 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan az prim borcunun olması halinde, 18/8/2014 tarihli 48 inci madde talebi yeniden onaylanacak ve (1) prim ödeme koduna alınan ödemeler tekrar (22) ve (2) ödeme koduna alınarak sigortalının 48 inci madde talebi tekrar geçerli hale getirilecektir.

3.3.2 Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48 inci madde talebi ihlale girmiş olanlar:

48 inci madde taksitlendirmesi ihlale girenler (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) hakkında öncelikle 48 inci madde talebi iptal edilecek ve aşağıda belirtilen şekilde irat kaydı yapılacaktır.

– “48. Madde” programında yer alan “Talep görüntüleme” mönüsündeki ”iptal onay” seçeneğinden talep iptal edilecektir.

– “48. Madde” programında yer alan “Tecil ve Taksitlendirme” menüsündeki “Taksit Bozma” seçeneği kullanılmak suretiyle irat kaydı yapılacaktır. Sigortalının sadece peşinat ödemesi var ise, peşinat tutarında tecil faizinin olmaması nedeniyle irat kaydı yapılmayacaktır. Program, son ödenen (2) kodundaki taksit ödemesinden alınması gereken iradı otomatik olarak hesaplamakta ve hesaplanan tutarı (27) kodunda prim hesabına kaydetmektedir. (2) kaynak kodunda kalan ödeme tutarı (l)prim ödeme koduna alınacaktır.

– Bu işlemden sonra tecil kapsamında daha önce ödenen (22) ve (2) kodundaki diğer ödemeler “Güvence Parasal İşlemler” menüsünden manuel olarak (1) prim ödeme koduna alınacaktır.

Örnek 2: 4/b kapsamındaki sigortalı (B), prim borçlarını 17/2/2014 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2014/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu ayda ödenmesi gereken taksitler ile cari ay primlerini zamanında ödemiş ancak, 2014/11 ve 12 nci ayda ödemesi gereken taksitlerini cari ay primleriyle birlikte ödemediği için 48 inci madde talebi ihlale girmiştir Sigortalı (B), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 13/5/2015 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce 48 inci madde talebinin ihlale girmiş olması nedeniyle, öncelikle 48 inci madde talebi iptal edilecek, programdaki taksit bozma menüsünden irat kaydı yapıldıktan sonra (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme koduna alınacaktır. Bu işlemden sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması halinde (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, 48 inci madde talebinin iptaline ilişkin yapılan işlemler sonucunda 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan az prim borcu olması halinde, sigortalılığını durdurma talebi reddedilerek prim borcu tahsil edilecektir.

4- (64) sanal terk kodunun (63) gerçek terk koduna dönüştürülmesi

Program tarafından (64) sanal terk koduyla sigortalılığı durdurulanların, bu Genelgenin 3.1, 3.2 ve 3.3 üncü bölümlerinde yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda gerçek terk tarihi belirlenecek ve (64) sanal terk kodu kaldırılarak (63) gerçek terk kodu işlenecektir.

5 – Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması

Geçici 63 üncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır” hükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları geçici 63 üncü madde gereğince durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 1/5/2015 itibariyle (06) koduyla yeniden başlatılacaktır. 

6- 4/b Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği

Geçici 63 üncü maddeye göre durdurulan sigortalılık süreleri içerisinde, çakışma nedeniyle daha önceden geçersiz kabul edilen diğer mülga sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalılık süreleri geçerli sayılacaktır. 

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 2/12/2004 -31/12/2008 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanun kapsamında, 1/9/2005 ile 7/8/2008 tarihleri arasında ise 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları bulunan (A)’nın, daha önce başlayan sigortalılığı 1479 sayılı Kanun kapsamında olması nedeniyle, 506 sayılı Kanuna tabi hizmetleri geçerli sigortalılık süresi olarak kabul edilmemiştir. 

1479 sayılı Kanun kapsamında hiç prim ödemesi olmayan (A)’nın sigortalılığı, tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur. Bu durumda, daha önceden geçersiz olan 1/9/2005 -7/8/2008 tarihleri arasındaki 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık sürelerinin tamamı geçerli sayılacaktır. 

Örnek 2: 3/2/2004 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 3/2/2004 tarihinde başlatılan (B)’nin, 1/5/2008 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları da bulunmaktadır. Her iki kapsamdaki çalışmaları kesintisiz devam eden (B)’nin 4/b kapsamındaki sigortalılığı 53 üncü madde uygulamasına göre, 28/2/2011 tarihinde sonlandırılarak, 1/3/2011 tarihi itibariyle 4/a kapsamında sigortalılığı başlatılmıştır 

1479 sayılı Kanun kapsamında değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan, 30/4/2015 tarihi itibariyle de 51 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 3/6/2015 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerine göre 30/6/2010 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur. Bu durumda, 

(B) ‘nin daha önceden geçersiz sayılan 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı, 4/b kapsamında (63) terk kodu ile sigortalılığının durdurulduğu 30/6/2010 tarihini takip eden 1/7/2010 tarihi itibariyle geçerli sayılacaktır. 

(B) nin 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının 25/10/2015 tarihinde sona erdiği varsayıldığında, sigortalının vergi mükellefiyetinin devam etmesi nedeniyle, 4/b kapsamında yeniden sigortalılığı 26/10/2015 tarihi itibariyle (06) kodu ile başlatılacaktır. 

Örnek 3: 1/3/2008 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/3/2008 tarihinde başlatılan 

(C) ‘nin, aynı zamanda yasal süresi içerisinde Kuruma bildirilmiş olan ve 1/11/2008 tarihinde başlayarak kesintisiz devam eden ziraat odası kaydı da bulunmaktadır. 

1479 sayılı Kanun kapsamında hiç prim ödemesi olmayan (C)’nin sigortalılığı, 30/4/2015 tarihi itibariyle 84 ay prim borcu bulunması nedeniyle tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durduaıl muştur. 

Sigortalı (C)’nin, yasal süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal eden ziraat odası kaydı bulunmasına rağmen, 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı nedeniyle 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında başlatılmayan sigortalılığı 1/11/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır. Bu kapsamda da hiç prim ödemesi bulunmayan (C)’nin sigortalılığı, tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Her iki kapsamdaki sigortalılığı durdurulan ve hem vergi mükellefiyet kaydı hem de ziraat odası kaydı kesintisiz devam eden (C)’nin yeniden sigortalılığı, vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılacaktır

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi:

30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken, geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır Ancak, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutan = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 X 22/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2015 yılındaki ihya tutarı 22 gün üzerinden hesaplanacak olup, “22” ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir

Diğer taraftan, sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu Genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/5/2008 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 84 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 1/5/2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (A), Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 17/9/2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17/9/2015 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden prime esas günlük kazanç tutarı olarak 42,45 TL beyan edilmiştir.

30/4/2015 tarihi itibariyle durdurulan sigortalılık süresinin 2520 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X%34,5

İhya tutan = 2520 X 42,45 X %34,5 İhya Tutan= 36.906,03 TL

Hesaplanan 36.906,03 TL tutarındaki ihya borcu 17/9/2015 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğedilen ihya borçlanma tutarının tamamını 15/12/2015 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan sureler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2: 1/3/2000 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/3/2000 tarihinde başlatılan (B)’nin, 30/4/2008 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 60 aydan fazla prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının tescil tarihi olan 1/3/2000 itibariyle (19) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki yeniden sigortalılığı 1/5/2008 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

1/5/2008 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerinde değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 49 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 3 1/3/2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla ikinci kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle, yeniden sigortalılığı 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılmıştır.

Daha sonra sigortalı (B), Ek-2’deyer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 21/10/2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir

Sigortalı (B)’nin (19) terk koduyla 2940 gün, (63) terk koduyla 1470 gün olmak üzere toplam 4410 gün durdurulan sigortalılık süresinin olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutan = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X%34,5 İhya tutarı =4410 X 42,45 X %34,5

İhya Tutara 64,585,55 TL

Hesaplanan 64.585,55 TL ihya borç tutan 21/10/2015 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 11/1/2016 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 3: Ziraat odası kaydına istinaden, Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 1/3/2009 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C)’nin, 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 74 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı 1/3/2009 tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (C), Ek-2’deyer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 24/9/2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 24/9/2015 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden prime esas günlük kazanç tutarı olarak 42,45 TL beyan edilmiştir.

30/4/2015 tarihi itibariyle durdurulan sigortalılık süresinin 2.220 gün olduğu anlaşılmıştır. İhya Tutarı=Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 X 22/30

İhya tutarı = 2.220 X 42,45 X%34,5 X 22/30

ihya Tutan- 23,842,46 TL

Hesaplanan 23,842,46 TL tutarındaki ihya borcunun 24/9/2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 21/11//2015 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

8- Sigortalılığın Durdurulması ve Yeniden Başlatılmasında Devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan 03/08/1995 Tarihli ve 1995/11 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1/5/2015 – 31/7/2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık süresinin tespitinde 3/8/1995 tarihli ve 1995/11 sayılı Genelgeden yararlanma talebi olmayanların sigortalılıkları 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması halinde geçici 63 üncü madde uyarınca durdurulacaktır Durdurulan sürelerin ihya edilerek değerlendirilmesinin usul ve esasları geçici 63 üncü maddede yer aldığından, sigortalılık süresinin durdurulmasından sonra sigortalı ya da hak sahiplerinin 1995/11 sayılı Genelge hükümlerinden yararlanma talepleri dikkate alınmayacak ve ihya süresinin tespitinde 1995/11 sayılı Genelge hükümleri uygulanmayacaktır.

Örnek 1- 1/5/1994 – 25/5/2004 tarihleri arasında meslek kuruluşu kaydı, 20/05/1998 -24/2/2002 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet kaydı bulunan (A)’nın, mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/5/1994 – 25/5/2004 olarak tespit edilmiştir. Değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan (A)’nın 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılığı 3 1/3/2000 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Sigortalılığı durdurulduktan sonra 17/11/2015 tarihinde 95/11 numaralı Genelge hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan (A)’nın bu talebi işleme alınmayacaktır.

Örnek 2- Yukarıdaki örnekte yer alan sigortalının sigortalılık süresinin durdurulmasından önce 95/11 numaralı Genelge hükümlerinden yararlanma talebinde bulunduğu varsayıldığında, mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı vergi mükellefiyet kaydına istinaden 20/5/1998 – 24/2/2002 olarak tespit edilecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmadığı varsayıldığında (A)’nm sigortalılığı tescil tarihi olan 20/5/1998 itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Daha sonra sigortalı (A), Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep ettiğinde, oda ve sicil kayıtları dikkate alınmadan sadece vergi kayıtlarına istinaden belirlenen ve geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulan süreler dikkate alınarak ihya işlemi sonuçlandırılacaktır.

9- Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar

30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. 

Ancak, tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması halinde, ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir. 

Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek, ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutan üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır. 

Diğer taraftan tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek, değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. 

10- Hizmetlerin Bildirilmesi

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1/5/2015 – 31/7/2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir. 

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmayacaktır. 

Geçici 63 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri tescil tarihi itibariyle durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalılık başlangıç tarihi itibariyle sigortalılığın durdurulduğu ve bu nedenle de birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir. 

Geçici 63 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanlann, durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleri bildirilecek hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayılı Kanunlara göre aylık bağlama ve toptan ödeme işlemlerinde de dikkate alınacaktır. 

11- Diğer Hususlar

11.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı, sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden verilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgiliye tebliğ edilecektir. 

Ödeme planlan oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planlan tebliğ edilememiş borçlulann her ne kadar ödeme planlan taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.


11.2- Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortalılığı

Geçici 63 üncü madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 1/1/2012 tarihinden 30/4/2015 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescilleri yapılmayacaktır.

11.3 – İhya edilerek kazanılan hizmet sürelerinin geçerlilik tarihi

Geçici 63 üncü madde kapsamında ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

11.4- Sigortalılardan alınacak belgeler

Geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığım durdurmak isteyenlerin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri, bu sürelerin yeniden değerlendirilmesi için ihya talebinde bulunanların ise Ek-2’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, sigortalı ya da hak sahiplerinden güncel sigortalılık belgesi istenecektir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

Murat YAZICI Kurum Başkanı V.

EKLER:

1- Sigortalılık durdurma talep formu

2- İhya talep formu

Kaynak ve Ekler İçin Tıklayınız…

SGK Genelgesi 2015/13 (4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)

Posted by Alo Sgk on 18:07 in | Comments : 0

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 82200845/010/23 12026 30/04/2015

Konu : 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

GENELGE
2015/13
1 – Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Geçici 63 üncü madde eklenmiştir.

Geçici 63 üncü maddede; “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek. Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 63 üncü maddeyle, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır,

2 – Kapsamdaki Sigortalılar

30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla;

– Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

– Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

– 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,

– Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırılmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

– Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirilmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 63 üncü madde kapsamında sayılacaktır.

3- Sigortalılığın Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendinnemeleri halinde, 1/5/2015 – 31/7/2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Üç aylık ödeme süresinin sonunda, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Üç aylık ödeme süresinin sonunda, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların sigortalılıkları ise oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 30/4/2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla durdurulacak ve prim borçlan silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 30/4/2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları aktif olanların yeniden sigortalılıkları, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 1/5/2015 itibariyle (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

Sigortalılıkları (64) sanal terk koduyla durdurulanların, daha sonra sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine değişik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde, aşağıda yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda (64) sanal terk kodu (63) gerçek terk koduna dönüştürülecekti r.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/2/2008 tarihinde sigortalılığı başlayan ve mükellefiyeti kesintisiz devam eden, 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’mn, 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 87 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Üç aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nın sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla tescil tarihi olan 1/2/2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, program aracılığıyla durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12/5/2009 tarihinde tescili yapılan ve mükellefiyet kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (Bynin, değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte 30/4/2015 tarihi itibariyle 45 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. Üç aylık ödeme süresinin sonunda (BJ’nın sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 30/4/2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, program aracılığıyla durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

3.1. Üç aylık ödeme süresi beklenilmeksizin talebe istinaden sigortalılığın durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut taksitlendirmemeleri halinde, sigortalılıkları üç aylık sürenin sonunda oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla durdurulacaktır.

Ancak, geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik i! müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (63) terk koduyla sigortalılıkları durduaılacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılığın durdurulmasından önce, ileride yaşanması muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakışan hizmet sürelerine ilişkin prim transferiyle ilgili işlemleri ile varsa diğer işlemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb) tamamlanacaktır.

Örnek I: Vergi mükellefiyetine istinaden 20/2/2012 tarihinde sigortalılığı başlayan ve mükellefiyet kaydı kesintisiz devam eden, 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 30/4/2015 tarihi itibariyle 38 ay prim borcu bulunmaktadır. Geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 5/5/2015 tarihinde müracaat eden (A)’nın sigortalılığı tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyetine istinaden 4/b kapsamındaki sigortalılığı 1/7/2010 tarihinde başlayan sigortalı (B)*nin ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME KODU ÖDEME TARİHİ ÖDEME TUTARI
1 15,02.2011 2.175,00
1 13.10.2011 2.307,00

30/4/2015 tarihi itibariyle 42 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-T de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 8/5/2015 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler önce cari ay primine, sonra arta kalan tutar en eski prim borcunun aslı ile gecikme cezası ve zammına orantılı olarak mahsup edildikten sonra, ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/9/2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır. 

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır. 

Örnek 3: Şirket ortaklığı kaydına istinaden 4/b kapsamındaki sigortalılığı 25/7/201 1 tarihinde başlayan ve 5/9/2014 tarihinde sona eren sigortalı (C)’nın ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME KODU ÖDEME TARİHİ ÖDEME TUTARI
1 10.12.2012 600,00
1 10.02.2013 300,00
1 05.03.2013 250,00
1 19.04.2013 500,00

30/4/2015 tarihi itibariyle 35 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1 ‘de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 6/5/2015 tarihinde müracaat eden (C)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler önce cari ay primine, sonra arta kalan tutar en eski prim borcunun aslı ile gecikme cezası ve zammına orantılı olarak mahsup edildikten sonra, ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/11/2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır. 

Örnek 4: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/1/2000 tarihinde başlayan sigortalı (D)’nin terk tarihi ve kodları ile ödemeleri aşağıdaki gibidir.

TERK TARİHİ TERK KODU
30.04,2000 19
01.05.2008 06

 

ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME
KODU TARİHİ TUTARI KODU TARİHİ TUTARI
1 10.06.2008 600,00 1 29.03.2011 656,00
4 01.07.2011 1.030,00 1 07.09.2012 7.933,28
4 28.09.2012 205,00 1 03.12.2012 205,00
1 31.10.2013 205,00 1 31.01.2013 205,00
26 31.10.2013 21.73 26 30.11,2013 22,93

 

26 31.12.2013 34,88 26 31.01.2014 59,05
26 28.02.2014 53,40 26 31.03.2014 51,09
26 30.04.2014 76,61 26 31.07.2014 74,06
26 20.08.2014 90,78 26 31,08.2014 86,69
26 30.09.2014 74,64 26 31 10.2014 52,49
26 30.11.2014 81,88 26 10.12.2014 83,10
26 31.12.2014 64,31 26 22.01.2015 69,25
26 23.01.2015 92,46 26 31,01.2015 82,64

30/4/2015 tarihi itibariyle 29 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12/5/2015 tarihinde müracaat eden (D)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/4/2013 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, tarımsal faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 5: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/10/2001 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı tescil tarihi itibariyle (19) terk koduyla durdurulan (E)’nin sigortalılığı 1/5/2008 tarihi itibariyle yeniden başlatılmış ve 1/12/2012 tarihinde sona ermiştir.

5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci madde uygulamasına istinaden tescil tarihi itibariyle (19) terk kodu ile sigortalılığı durduaılan, faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 1/5/2008 tarihi itibariyle (06) kodu ile yeniden sigortalılığın başlatıldığı tarihten sonra da hiç prim ödemesi bulunmayan ve geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 7/5/2015 tarihinde müracaat eden (E)’nin sigortalılığı, yeniden sigortalılığının başlatıldığı 1/5/2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Sigortalı (E)’nin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki çalışmasının 1/12/2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle yeniden sigortalılığı başlatılmayacaktır.

3.2. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki prim borçlarını yapılandıranların sigortalılıklarının durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat ederek prim borçlarım yapılandıranların, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden öncelikle yapılandırma kapsamında varsa (25) ödeme türünde ödedikleri tutarlar (1) prim ödeme türüne alınacak ve yapılandırmaları iptal edilecek (6552 yapılandırma taleplerini iptal etme yetkisi bütün il/merkez müdürlüklerimize açılmıştır), 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması halinde, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. 12 aydan az prim borcu olması halinde, sigortalının 6552 talebi yeniden onaylanacak ve (1) prim ödeme türüne alınan ödemeler tekrar (25) ödeme türüne aktarılacaktır.
Örnek l: Ziraat odası kaydına istinaden Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki tarım sigortalılığı 26/9/2009 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden (A)’nın ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME
KODU TARİHİ TUTARİ KODU TARİHİ TUTARI
1 23.02.2010 1.139,00 1 02.03.2010 145,00
1 25.03.2010 145,00 ı 24.05.2010 150,00
1 12.07.2010 300,00 1 16.09.2010 300,00
1 30.12.2010 300,00 1 01.03.2011 450,00
1 29.08.2013 1.500,00 ı 30.01.2015 2.592,46
1 10.02.2015 331,14 25 10,02.2015 469,81
1 23.03.2015 470,00

Sigortalı (A), 27/1/2015 tarihinde il müdürlüğüne müracaat ederek prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuş ve taksit tutarları 469,12 TL olarak tespit edilmiştir. Yapılandırma kapsamında sadece bir kez ödeme yapan sigortalı (A), Ek-Tde yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12/5/2015 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir. 

Sigortalı (A)’nın, yapılandırması iptal edilerek (25) ödeme türünde ödediği tutarı (1) prim ödeme türüne alındıktan sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 1 1 ay prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılığı prim ödemelerine göre durdurulmayacak ve iptal edilen yapılandırması tekrar onaylanarak (1) prim ödeme türüne alınan ödeme tekrar (25) ödeme türüne aktarılacaktır. 

Örnek 2: 16/7/2005 tarihi itibariyle vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B)’nin terk tarihleri ile ödemeleri aşağıdaki gibidir.

TERK TARİHİ TERK KODU
21/11/2005 01
22/6/2006 06
ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME ÖDEME
KODU TARİHİ TUTARI KODU TARİHİ TUTARI
1 31.03.2011 1.252,53 1 8.04.2011 315,00
4 30.05.2011 942,43 1 31.05.2011 315,00
1 24.06.2011 315,00 1 29.07.2011 320,00
1 09,09.2011 330,00 4 09.09.2011 942,21
4 31.10.2011 943,00 1 31,10.2011 330,00
1 30.11.2011 330,00 1 28.12.2011 330,00
4 28.12.2011 942,21 1 31.01.2012 350,00
1 29.02.2012 350,00 4 29.02.2012 942,21
1 30.03,2012 350,00 4 30,04.2012 942,21
1 30.04.2012 638,46 1 30.05.2012 345,74
1 28.06.2012 345,74 4 28.06.2012 942,21
1 31.07.2012 366,80 4 31.08.2012 943,00
1 03.09.2012 370,00 1 28.09.2012 363,60
1 01,11.2012 400,00 4 01.11.2012 819,32
4 31.12.2012 942,21 1 31.12.2012 350,00
1 12.03.2013 400,00 4 12.03.2013 130,00
4 12.03.2013 942,21 4 31.05,2013 942,21
1 31.07.2013 942,50 25 30.12.2014 615,60

Sigortalı (B), 17/11/2014 tarihinde il müdürlüğüne müracaat ederek prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuş ve taksit tutarları 615,60 TL olarak tespit edilmiştir. Yapılandırma kapsamında ilk taksitini 30/12/2014 tarihinde ödeyen sigortalı (B), Ek-1 ‘de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 18/5/2015 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (B)’nin, yapılandırma taksiti olarak (25) ödeme türünde ödediği 615,60 TL (1) prim ödeme türüne alınması ve yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 17 ay prim borcunun bulunduğu tespit edildiğinden, sigortalılığı prim ödemelerine göre 31/12/2013 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3. Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerin sigortalılıklarının durdurulması

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında prim borçlarını taksitlendiren ve tecil talebi bozulmamış olanların, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek taksitlendirm el erinin bozulmasını talep etmeleri ve 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması şartıyla, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

3.3.1 Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48 inci madde talebi bozulmamış olanlar:

Bu durumda olan sigortalıların 48 inci madde talebi iptal edilerek, ödenen peşinat ile taksit tutarları prim koduna aktarılacaktır, 48 inci madde talebi ihlal olmadığı için ödenen tutarlar irat olarak kaydedilmeyecektir.

Örnek 1: 4/b kapsamındaki sigortalı (A), prim borçlarını 18/8/2014 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2015/4 üncü aya kadar olan taksitleri ile cari ay primlerini süresinde ödemiştir. 48 inci madde taksitlendirmesi devam eden sigortalı (A), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 25/5/2015 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Öncelikle, ihlale girmemiş ve devam eden 48 inci madde talebinin iptal edilerek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme koduna alınacaktır. 48 inci madde talebi ihlal olmadığı için ödenen tutarlar irat olarak kaydedilmeyecektir. Bu işlemden sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması halinde (A)’mn sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının 48 inci madde taksitlendirme iptaline ilişkin yapılan işlemler sonucunda 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan az prim borcunun olması halinde, 18/8/2014 tarihli 48 inci madde talebi yeniden onaylanacak ve (1) prim ödeme koduna alınan ödemeler tekrar (22) ve (2) ödeme koduna alınarak sigortalının 48 inci madde talebi tekrar geçerli hale getirilecektir.

3.3.2 Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48 inci madde talebi ihlale girmiş olanlar:

48 inci madde taksitlendirmesi ihlale girenler (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) hakkında öncelikle 48 inci madde talebi iptal edilecek ve aşağıda belirtilen şekilde irat kaydı yapılacaktır.

– “48. Madde” programında yer alan “Talep görüntüleme” mönüsündeki ”iptal onay” seçeneğinden talep iptal edilecektir.

– “48. Madde” programında yer alan “Tecil ve Taksitlendirme” menüsündeki “Taksit Bozma” seçeneği kullanılmak suretiyle irat kaydı yapılacaktır. Sigortalının sadece peşinat ödemesi var ise, peşinat tutarında tecil faizinin olmaması nedeniyle irat kaydı yapılmayacaktır. Program, son ödenen (2) kodundaki taksit ödemesinden alınması gereken iradı otomatik olarak hesaplamakta ve hesaplanan tutarı (27) kodunda prim hesabına kaydetmektedir. (2) kaynak kodunda kalan ödeme tutarı (l)prim ödeme koduna alınacaktır.

– Bu işlemden sonra tecil kapsamında daha önce ödenen (22) ve (2) kodundaki diğer ödemeler “Güvence Parasal İşlemler” menüsünden manuel olarak (1) prim ödeme koduna alınacaktır.

Örnek 2: 4/b kapsamındaki sigortalı (B), prim borçlarını 17/2/2014 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2014/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu ayda ödenmesi gereken taksitler ile cari ay primlerini zamanında ödemiş ancak, 2014/11 ve 12 nci ayda ödemesi gereken taksitlerini cari ay primleriyle birlikte ödemediği için 48 inci madde talebi ihlale girmiştir Sigortalı (B), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 13/5/2015 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce 48 inci madde talebinin ihlale girmiş olması nedeniyle, öncelikle 48 inci madde talebi iptal edilecek, programdaki taksit bozma menüsünden irat kaydı yapıldıktan sonra (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme koduna alınacaktır. Bu işlemden sonra 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması halinde (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, 48 inci madde talebinin iptaline ilişkin yapılan işlemler sonucunda 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan az prim borcu olması halinde, sigortalılığını durdurma talebi reddedilerek prim borcu tahsil edilecektir.

4- (64) sanal terk kodunun (63) gerçek terk koduna dönüştürülmesi

Program tarafından (64) sanal terk koduyla sigortalılığı durdurulanların, bu Genelgenin 3.1, 3.2 ve 3.3 üncü bölümlerinde yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda gerçek terk tarihi belirlenecek ve (64) sanal terk kodu kaldırılarak (63) gerçek terk kodu işlenecektir.

5 – Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması

Geçici 63 üncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır” hükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları geçici 63 üncü madde gereğince durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 1/5/2015 itibariyle (06) koduyla yeniden başlatılacaktır. 

6- 4/b Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği

Geçici 63 üncü maddeye göre durdurulan sigortalılık süreleri içerisinde, çakışma nedeniyle daha önceden geçersiz kabul edilen diğer mülga sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalılık süreleri geçerli sayılacaktır. 

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 2/12/2004 -31/12/2008 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanun kapsamında, 1/9/2005 ile 7/8/2008 tarihleri arasında ise 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları bulunan (A)’nın, daha önce başlayan sigortalılığı 1479 sayılı Kanun kapsamında olması nedeniyle, 506 sayılı Kanuna tabi hizmetleri geçerli sigortalılık süresi olarak kabul edilmemiştir. 

1479 sayılı Kanun kapsamında hiç prim ödemesi olmayan (A)’nın sigortalılığı, tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur. Bu durumda, daha önceden geçersiz olan 1/9/2005 -7/8/2008 tarihleri arasındaki 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık sürelerinin tamamı geçerli sayılacaktır. 

Örnek 2: 3/2/2004 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 3/2/2004 tarihinde başlatılan (B)’nin, 1/5/2008 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları da bulunmaktadır. Her iki kapsamdaki çalışmaları kesintisiz devam eden (B)’nin 4/b kapsamındaki sigortalılığı 53 üncü madde uygulamasına göre, 28/2/2011 tarihinde sonlandırılarak, 1/3/2011 tarihi itibariyle 4/a kapsamında sigortalılığı başlatılmıştır 

1479 sayılı Kanun kapsamında değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan, 30/4/2015 tarihi itibariyle de 51 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 3/6/2015 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerine göre 30/6/2010 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur. Bu durumda, 

(B) ‘nin daha önceden geçersiz sayılan 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı, 4/b kapsamında (63) terk kodu ile sigortalılığının durdurulduğu 30/6/2010 tarihini takip eden 1/7/2010 tarihi itibariyle geçerli sayılacaktır. 

(B) nin 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının 25/10/2015 tarihinde sona erdiği varsayıldığında, sigortalının vergi mükellefiyetinin devam etmesi nedeniyle, 4/b kapsamında yeniden sigortalılığı 26/10/2015 tarihi itibariyle (06) kodu ile başlatılacaktır. 

Örnek 3: 1/3/2008 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/3/2008 tarihinde başlatılan 

(C) ‘nin, aynı zamanda yasal süresi içerisinde Kuruma bildirilmiş olan ve 1/11/2008 tarihinde başlayarak kesintisiz devam eden ziraat odası kaydı da bulunmaktadır. 

1479 sayılı Kanun kapsamında hiç prim ödemesi olmayan (C)’nin sigortalılığı, 30/4/2015 tarihi itibariyle 84 ay prim borcu bulunması nedeniyle tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durduaıl muştur. 

Sigortalı (C)’nin, yasal süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal eden ziraat odası kaydı bulunmasına rağmen, 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı nedeniyle 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında başlatılmayan sigortalılığı 1/11/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır. Bu kapsamda da hiç prim ödemesi bulunmayan (C)’nin sigortalılığı, tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Her iki kapsamdaki sigortalılığı durdurulan ve hem vergi mükellefiyet kaydı hem de ziraat odası kaydı kesintisiz devam eden (C)’nin yeniden sigortalılığı, vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılacaktır

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi:

30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken, geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır Ancak, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutan = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 X 22/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2015 yılındaki ihya tutarı 22 gün üzerinden hesaplanacak olup, “22” ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir

Diğer taraftan, sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu Genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/5/2008 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 84 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 1/5/2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (A), Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 17/9/2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17/9/2015 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden prime esas günlük kazanç tutarı olarak 42,45 TL beyan edilmiştir.

30/4/2015 tarihi itibariyle durdurulan sigortalılık süresinin 2520 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X%34,5

İhya tutan = 2520 X 42,45 X %34,5 İhya Tutan= 36.906,03 TL

Hesaplanan 36.906,03 TL tutarındaki ihya borcu 17/9/2015 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğedilen ihya borçlanma tutarının tamamını 15/12/2015 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan sureler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2: 1/3/2000 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/3/2000 tarihinde başlatılan (B)’nin, 30/4/2008 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 60 aydan fazla prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının tescil tarihi olan 1/3/2000 itibariyle (19) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki yeniden sigortalılığı 1/5/2008 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

1/5/2008 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerinde değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 49 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 3 1/3/2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla ikinci kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle, yeniden sigortalılığı 1/5/2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılmıştır.

Daha sonra sigortalı (B), Ek-2’deyer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 21/10/2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir

Sigortalı (B)’nin (19) terk koduyla 2940 gün, (63) terk koduyla 1470 gün olmak üzere toplam 4410 gün durdurulan sigortalılık süresinin olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutan = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X%34,5 İhya tutarı =4410 X 42,45 X %34,5

İhya Tutara 64,585,55 TL

Hesaplanan 64.585,55 TL ihya borç tutan 21/10/2015 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 11/1/2016 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 3: Ziraat odası kaydına istinaden, Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 1/3/2009 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31/7/2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C)’nin, 30/4/2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 74 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı 1/3/2009 tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (C), Ek-2’deyer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 24/9/2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 24/9/2015 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden prime esas günlük kazanç tutarı olarak 42,45 TL beyan edilmiştir.

30/4/2015 tarihi itibariyle durdurulan sigortalılık süresinin 2.220 gün olduğu anlaşılmıştır. İhya Tutarı=Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 X 22/30

İhya tutarı = 2.220 X 42,45 X%34,5 X 22/30

ihya Tutan- 23,842,46 TL

Hesaplanan 23,842,46 TL tutarındaki ihya borcunun 24/9/2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 21/11//2015 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

8- Sigortalılığın Durdurulması ve Yeniden Başlatılmasında Devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan 03/08/1995 Tarihli ve 1995/11 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1/5/2015 – 31/7/2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık süresinin tespitinde 3/8/1995 tarihli ve 1995/11 sayılı Genelgeden yararlanma talebi olmayanların sigortalılıkları 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması halinde geçici 63 üncü madde uyarınca durdurulacaktır Durdurulan sürelerin ihya edilerek değerlendirilmesinin usul ve esasları geçici 63 üncü maddede yer aldığından, sigortalılık süresinin durdurulmasından sonra sigortalı ya da hak sahiplerinin 1995/11 sayılı Genelge hükümlerinden yararlanma talepleri dikkate alınmayacak ve ihya süresinin tespitinde 1995/11 sayılı Genelge hükümleri uygulanmayacaktır.

Örnek 1- 1/5/1994 – 25/5/2004 tarihleri arasında meslek kuruluşu kaydı, 20/05/1998 -24/2/2002 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet kaydı bulunan (A)’nın, mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/5/1994 – 25/5/2004 olarak tespit edilmiştir. Değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan (A)’nın 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılığı 3 1/3/2000 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Sigortalılığı durdurulduktan sonra 17/11/2015 tarihinde 95/11 numaralı Genelge hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan (A)’nın bu talebi işleme alınmayacaktır.

Örnek 2- Yukarıdaki örnekte yer alan sigortalının sigortalılık süresinin durdurulmasından önce 95/11 numaralı Genelge hükümlerinden yararlanma talebinde bulunduğu varsayıldığında, mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı vergi mükellefiyet kaydına istinaden 20/5/1998 – 24/2/2002 olarak tespit edilecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmadığı varsayıldığında (A)’nm sigortalılığı tescil tarihi olan 20/5/1998 itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Daha sonra sigortalı (A), Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep ettiğinde, oda ve sicil kayıtları dikkate alınmadan sadece vergi kayıtlarına istinaden belirlenen ve geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulan süreler dikkate alınarak ihya işlemi sonuçlandırılacaktır.

9- Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar

30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. 

Ancak, tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması halinde, ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir. 

Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek, ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutan üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır. 

Diğer taraftan tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek, değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. 

10- Hizmetlerin Bildirilmesi

Bu genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlardan, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1/5/2015 – 31/7/2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir. 

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmayacaktır. 

Geçici 63 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri tescil tarihi itibariyle durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalılık başlangıç tarihi itibariyle sigortalılığın durdurulduğu ve bu nedenle de birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir. 

Geçici 63 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanlann, durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleri bildirilecek hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayılı Kanunlara göre aylık bağlama ve toptan ödeme işlemlerinde de dikkate alınacaktır. 

11- Diğer Hususlar

11.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı, sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden verilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgiliye tebliğ edilecektir. 

Ödeme planlan oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planlan tebliğ edilememiş borçlulann her ne kadar ödeme planlan taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.


11.2- Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortalılığı

Geçici 63 üncü madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 1/1/2012 tarihinden 30/4/2015 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescilleri yapılmayacaktır.

11.3 – İhya edilerek kazanılan hizmet sürelerinin geçerlilik tarihi

Geçici 63 üncü madde kapsamında ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

11.4- Sigortalılardan alınacak belgeler

Geçici 63 üncü maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığım durdurmak isteyenlerin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri, bu sürelerin yeniden değerlendirilmesi için ihya talebinde bulunanların ise Ek-2’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, sigortalı ya da hak sahiplerinden güncel sigortalılık belgesi istenecektir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

Murat YAZICI Kurum Başkanı V.

EKLER:

1- Sigortalılık durdurma talep formu

2- İhya talep formu

Kaynak ve Ekler İçin Tıklayınız…

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 06/04/2014 TARİHLİ 4.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Derneğimizin  Olağan  Genel Kurul Toplantısının  06.Nisan.2014 Pazar günü 12,00 – 14.00  saatleri arasında arasında,  Blue Regency Otel ( İstanbul caddesi no.71 Bakırköy İSTANBUL) adresinde, çoğunluk  sağlanamadığı takdirde 13. Nisan.2014 PAZAR günü  aynı saat ve yerde yapılmasına, Genel Kurul Toplantı duyurusunun derneğe ait  www.sgmd.org.tr internet sitesinde duyurulmasına, ayrıca üyelere toplantının mail yoluyla duyurulmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

GÜNDEM

1)Yoklama, Genel Kurul’un açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
2)Genel Kurulu Yönetmek üzere Divan Başkanı ve iki Divan Sekreterinin seçilmesi
3) Yönetim Kurulu Başkanın konuşması
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
5) Eski Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
6) Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi ve yetki verilmesi
7)Tüzüğün 23. Maddesinin ( Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının  Belirlenme Şekli )  görüşülmesi ve karara bağlanması
8)Dilek ve temenniler
9) Kapanış