07.09.2017-İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

AHMET AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, bütün işverenler, hizmet akdiyle çalıştırdıkları işçileri işten çıkarırken veya işçinin kendi isteği ile ya da haklı neden göstererek işten ayrılırken hak ettikleri alacaklarını öderken işçiden, bu alacaklarını aldığına ilişkin bir İBRANAME düzenlemekte ve almaktadır.

İşçi ile işveren arasında düzenlenen ibranamenin geçerli sayılması için yasanın öngördüğü ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararında da çok açık bir şekilde belirtildiği gibi, ibranamenin geçerli olabilmesi için belli koşulları vardır. İşçiden alınan her ibraname geçerli sayılmamakta ve mahkemelerde itibar edilmemektedir.

Bu makalenin konusu, İşçi ile işveren arasında düzenlenen ibranamenin geçerli addedilebilmesi için yasanın ön gördüğü geçerlilik koşullarının nasıl ve neler olduğu ile ilgili açıklamalar olacaktır.

II- İşçiden Alınacak İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar:

Read More

12.07.2017-Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret

Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az  Ücret

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

 

Okulların kapanması ile birlik staj yapacak olan stajyerler öğrenciler staja başlamışlardır. Bu makalenin konusu, 6764 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 3308 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve yeni düzenlenmelere göre, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerlerinde  staj yapacak olan stajyerlere, işverenlerince ödenmesi gereken ve zorunlu olan en az ücret ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

II- Stajyer Öğrencilere Taban Ücret Olarak Aylık 381,23 TL Verilecektir. Read More

12.06.2017-Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-Giriş:

Bilindiği üzere, kamu alacaklarının yapılandırılması amacıyla çıkarılan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı  Kanun, 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Read More

28.05.2017-Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

Aylık 4.941,00 Tl.  Ücret Alanlara da uygulanacaktır.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulunun daha önceki kararında, 20.05.2017 tarih ve 10326 sayılı kararı ile değişiklik yapılarak, Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret desteği,  prime esas günlük kazancı 164,70 TL  ve altında olanlara da uygulanacağına karar verilmiştir. Read More

İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK İNDİRİMLRİNDE YASAKLANMA SÜRESİ

İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik İndirimlerinde Yasaklama Süresi Bir Yıldan Bir Aya İndirildi.

İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesine göre 5 puanlık prim indirimi ve

Bakanlar Kurulunca belirlenmiş 51 ilde uygulanan ilave 6 puanlık indirimi, Ek 2. maddeye göre, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar Kapsamında sağlanan teşvik, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre, Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, aynı kanunu geçici 15. maddesine göre, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme şartlarından birisi de, işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmamasıdır.

 

Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir yıl süreyle sağlanan prim indirimi ve destek unsurlarından yararlanamaz

Read More

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak  İşçiler  İçin

İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacaktır.

I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. madde ile  özel sektör işverenlerince 01.02.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, mevcut çalışan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınacak olan işçilerin, asgari ücrete takabül eden bütün sigorta primi ve gelir vergisi İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu makalenin konusu, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerine getirilmiş olan sigorta prim desteğinden kimlerin nasıl ve ne şekilde yararlanacakları ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

 

II- 31.12.2017 Tarihine Kadar İşverenlere Getirilen Prim Ve Vergi Desteği: Read More

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri Zorunlu Olmamalıdır.

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri  Zorunlu Olmamalıdır.

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren  yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun ve çıkarılan yeni yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Read More

İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primin

İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle

Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primine Tabi Tutulacaktır.

Ahmet AĞAR                      Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. maddesinde, işverenleri tarafından sigortalılarına yapılacak hangi ödemelerinin sigorta primine tabi tutulacağı ve hangisinin tabi tutamlayacağı açıklanmış olmakla birlikte, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara işverenleri tarafından yapılan  bazı ödemelerin sigorta priminden istisna olup olmadığı konusunda tereddütler meydana gelmekte ve bunun sonucunda bazı yanlışlıkların yapıldığı bilinmektedir.

Bu makalenin konusu, işverenlerce personellerine verilen hatıra altını ile şehir içi yol yardımı bedelinin sigorta primine tabi olduğu ve hangi nakdi ödemelerin sigorta priminden istisna olduğu ve bununla ilgili SGK tarafından yapılan son düzenlemenin açıklanması olacaktır. Buna göre;

 

II- Sosyal Güvenlik Kurumu Hatıra Altınlardan Prim Kesintisi Yapılmasını

İstemektedir. Read More

BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRMİ, DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞ

BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRMİ,

DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI GETİRİLDİ

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, çalışma yaşamında toplumsal talep ve beklentilerin karşılanmasına yönelik olarak son dönemde önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanunun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasına eklenen yeni bir hükümle, isteğe bağlı sigortalılar hariç olmak üzere, kanunun 4/b (Bağ-Kur) kapsamında bulunan sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık indirimin yapılmış olması,  bir diğeri ise, 29.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununda doğum sonrası kısmi süreli çalışma ile ilgili yapılan düzenlemeye uygun olarak 08.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelikle doğum yapan kadınlara Kısmi Süreli Çalışma Hakkı ile ilgili şekil ve şartların belirlenmiş olmasıdır.

 

Bu makalenin konusu, 6745 sayılı Kanunla Bağ-Kur’lulara getirilen beş puanlık prim indirimine ilişkin  yapılan düzenleme  ile doğum yapan kadınlara,  doğum sonrası Kısmi Süreli Çalışma yapabilecekleri ve ücretsiz izne ilişkin getirilen şekil ve şartlara ait  açıklamalar olacaktır. Read More

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-Giriş:

Bilindiği üzere; kamuoyunda  Torba Kanun olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı  Kanun,  19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6736 sayılı Kanunla yapılan ve “AF” olarak kabul edilen bu düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkarılan  33. “AFFI ” olarak tarihe geçecektir.

6736 sayılı Kanunla, SGK’nın bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi ile ilgili yapılan düzenleme ve bu konuda  SGK’ya borçlu olanların yapacakları işlemler ve süreçler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmış olan  2016/18 VE 2016/22 sayılı genelgeler, bu makalenin konusunu  oluşturacaktır.

 

II- Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları: Read More