YABANCI İŞÇİLERİN İKAMET TESKERESİ VE SİGORTAYA BİLDİRİMİ

Bilindiği gibi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve  çalışma izninin ikamet izni sayılmasını düzenleyen 27. maddesi 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesine göre; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Belgesi, aynı zamanda ikamet izni de sayılacaktır. Read More

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi paralelinde çıkartılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen bilgileri içeren aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK tarafından çıkartılmış olan “İşveren Uygulama Tebliği”in 2.2. numaralı “Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme şekli ve süresi” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere en geç ait olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar ilgili üniteye internet ortamında vermekle işverenler yükümlü kılınmıştır. Read More

İŞVEREN SİGORTA PRİMİNE ALTI PUAN DAHA TEŞVİK İNDİRİMİ GELDİ

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenlemeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 14.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/74966 sayılı Karar ile belirlenen illerde, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde uygulanmak üzere, bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki ile ayrıca daha önce uygulanmayan, işverenlerin yurt dışındaki işyerlerine çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen sigortalılar için sigorta primine esas kazanç üzerinden ödenecek Genel Sağlık Sigortası primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının hazinece karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Read More

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU ?

I- GİRİŞ :

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı sayılıp, kimlerin sayılmayacağı, yabancı uyruklu işçilerin  sigortalılıklarına ilişkin kesin hükümler bulunmasına rağmen,  02.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğin 10. maddesi değiştirilerek,  yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilenler, en fazla üç aylık süreden sonra sigortalı olacakları  hükmü getirilmiştir.

Read More

İSTİRAHATLI OLAN SİGORTALILARIN İSTİRAHAT RAPORLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMAZLIK KAYDI GİRİŞLERİNİN SGK’YA BİLDİRİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ DEĞİŞTİRİLİMİŞTİR

02.03.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile istirahat raporlarının, istirahatın  bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi uygulaması değiştirilmiştir.  Read More

İSTİRAHATLI OLAN SİGORTALILARIN İSTİRAHAT RAPORLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMAZLIK KAYDI GİRİŞLERİNİN SGK’YA BİLDİRİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ DEĞİŞTİRİLİMİŞTİR

02.03.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile istirahat raporlarının, istirahatın  bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi uygulaması değiştirilmiştir.
Söz konusu tebliğde yapılan yeni düzenlemeye göre;

Read More

25.01.2012 Genel Sağlık Sİgortası İle İlgili Merak Edilenler

01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir.

Kimler gelir testi yaptıracak, kim ne kadar prim ödeyecek, emekli yaşını bekleyenler gelir testi yaptıracak mı, Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarına test zorunluluğu var mı, kız çocukları da GSS Primi ödeyecekler mi?

SGK’ nın verilerine göre hiçbir sağlık güvencesi olmayan yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi 31.01.2012 tarihine kadar, 9 milyon 500 bin yeşil kartlı ise vizelerinin bittiği tarihten itibaren bir ay içerisinde İkametlerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak Gelir Testi yaptırmaları gerekmektedir. Read More