08.02.2015-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI (2015 TAKVİM YILI İÇİN)

2015 TAKVİM YILI İÇİN 1.201,50 TL ASGARİ ÜCRETLİNİN AGİ HESAPLAMASI

Asgari geçim indirimi , ücretlilerin vergi matrahları üzerinden vergi tarifesi kullanılarak hesaplanan gelir vergisinden, çalışanın medeni durumuna göre yıllın başında uygulanan brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanacak bir indirim tutarıdır.

Asgari geçim indirimi uygulaması sadece  gerçek kişilerin ücret gelirleri için yapılabilmektedir.

Ücretler dışındaki vergiye tabi gelirler, ( ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar) uygulamaya tabi değildir. Read More

04.02.2015-İŞVERENE 2015 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Read More


FİİLLER

CEZA

İLK 6 AY

SON 6 AY

1)

a) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile GSS giriş bildirgesini ;5510 sayılı kanunda belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için,

Bir aylık asgari ücret

1.201,50.-TL

1.237,50.TL

b) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,

Asgari ücretin iki katı

2.403,00.-TL

2.547,00.-TL

c) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (1-b) de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,

Asgari ücretin beş katı

6.007,50.-TL

6.367,50.-TL

2)İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlerden,

 

 

 

a)Kamu idarelerine

Asgari ücretin 3 katı

3.604,50.-TL

3.820,50.-TL

b)Bilanço usulüne göre defter tutanlara

Asgari ücretin 3 katı

3.604,50.-TL

3.820,50.-TL

 

c)Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

Asgari ücretin 2 katı

2.403,00.-TL

2.547,00.-TL

d)Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Bir aylık asgari ücret

1.201,50.-TL

1.273,50.-TL

3 )Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için,

 

 

 

a)  Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Aylık asgari ücretin 1/5 i

240.30.-TL

254,70.-TL

b)  Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,

Aylık asgari ücretin 1/8 i

150,19.-TL

159,19.-TL

c) Ek belgenin Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,

 

Aylık asgari ücretin

½ si

600,75.-TL

636,75.-TL

d)  Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın,

 

2.403,00.-TL

2.547,00.-TL

4)Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

Asgari ücretin iki katı

2.403,00.-TL

2.547,00.-TL

5)Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilen işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere                                                                                                                                          Not: İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak    (5-a), (5-b) ve (5-c) ye göre idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

a)  Bilanço esasına göre defter tutanlara

Asgari ücretin on iki katı

12.258,00.-TL

15.282,00.-TL

b)  Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

Asgari ücretin altı katı

7.209,00.-TL

7.641,00.-TL

c)  Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Asgari ücretin üç katı

3.604,50.-TL

3.820,50.-TL

d)  Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında;

ii. Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak (5-a) ve (5-b) ye göre idari para cezası uygulanır,

iii. Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve (5-a) ya göre idari para cezası uygulanır,

 

e)  İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı-soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için,

Aylık asgari ücretin ½ si

600,75.-TL

636,75.-TL

6)Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankaların Kurumca istenen belgeleri en geç 1 ay içinde vermemesi veya aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden fazla işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılmaması halinde,

Asgari ücretin iki katı

2.403,00.-TL

2.547,00.-TL

7)

a) Sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmesi; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi; Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olayların Kuruma bildirilmesi ve Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işi üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere,

Bir aylık asgari ücret

1.201,50.-TL

1.273,50.-TL

b) Kamu idareleri ile bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyen ya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,

Aylık asgari ücretin 1/10’u

120,15.-TL

127,34 TL

8) Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısının ve bunların işe başlama tarihinin Ticaret Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumunda Ticaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı yapılması gereken bildirimlerin;  Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bildirimlerin yasal süresi içinde Kuruma yapılmaması halinde, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için,

Bir aylık asgari ücret

1.201,50.-TL

1.273,50.-TL

9)Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının,

 

 

 

a)  Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında, (eylemleri başka bir suç oluştursa dahi)

Asgari ücretin beş katı

6.007,50.-TL

6.367,50.-TL

b)  Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265.maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca,

Asgari ücretin on katı

12.015,00.-TL

12.735,00.-TL

10)

a)  Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

Asgari ücretin beş katı

6.007,50.-TL

6.367,50.-TL

b)  Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın belirlenen süreden geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

Asgari ücretin iki katı

2.403,00.-TL

2.547,00.-TL

c)  Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,

(2) de belirtilen cezalar üçte ikisi oranında uygulanır

 

 

d) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim (Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi) ile 506 Sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için,

Bir aylık asgari ücret

1.201,50.-TL

1.273,50.-TL

07.01.2015-KAPICIYA ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATINDAN KİRACI SORUMLU OLUR MU?

Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatından kat malikinin mi yoksa kiracının mı sorumlu olacağı, tartışmalı bir konudur. Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinde,

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür. Read More

28.12.2014-ZORUNLU EMEKLİLİK SÖZ KONUSU MUDUR ?

Genel olarak zorunlu bir emeklilik yaşı yoktur. İşveren bir iş sözleşmesine göre çalışan sigortalıyı belirli bir yaşa geldiği için işçisini kendiliğinden emekliye sevk ettiğini söyleyerek aylık bağlanması işelimini başlatamaz. Yine aynı şekilde 4/ b kapsamında bulunan Bağkurlular için de zorunlu olarak emeklilik işlemlerinin başlamasına gereken bir yaş  yoktur. Sigortalılar istediği yaşa kadar faaliyetine devam edebilir ve ayrıca kuruma talepte bulunmadıkça da emeklilik işlemi başlatılmaz , aylık bağlanması da söz konusu değildir.

Bunun dışında ise kamu hizmetinde görev alan memurlar için belirli bir yaşa gelmek emekliliğe sevk sebebidir. Yine aynı zamanda kamu hizmeti gören memur sigortalının bulunduğu kadroya ihtiyaç olmaması da yaşlılık aylığı bağlanmasını gerektirir.

Emekli Sandığı iştirakçilerinin (memurların) görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir.

Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

 

Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir: Read More

25.12.2014-GEREKSİZ VEYA YANLIŞ YATIRILAN BORÇLANMA BEDELLERİNİ GERİ ALMA ŞARTLARI

Genel itibari ile kadın sigortalı için 20 yıllık erkek sigortalı içinde 25 yıllık hizmet süresini tamamlamış kişilerin yeterli prim ödeme gün sayısı bulunmadığında emekli olmaları mümkün olmamaktadır.

Kişiler  toptan ödeme yaparak emekli olmayı istemektedirler. Bir seferde kuruma toplu prim  ödeme yaparak emekli olmayı isteyen kişilerin borçlanabileceği süreler 5510 sayılı yasanın 41. Maddesinde düzenlenmiştir.Bazen kişiler bu borçlanma bedelini boşuna yatırmış veya sigortalı ölmüş hak sahiplerine de sigortalının ölüm halinde dul ve yetim aylığı bağlamak için bu kadar süreye gerek kalmadan maaş bağlanabilmektedir.

 

Sigortalıların borçlanabileceği süreler ve şartları : Read More

23.12.2014-SİZCE DANIŞANIMIZ ÇEYİZ PARASI ALABİLİR Mİ?

Danışanımızın durumu ve sorusu :

Eşimle 11 Mart 2011 tarihinde evlendim.Eşim 2007 öncesi babasından ölüm aylığı alıyordu.

Eşim Ekim 2007 – Şubat 2011 tarihleri arasında çalışıyordu ve babasının ölüm aylığını almıyordu.

Şubat 2011 tarihinde işten çıkarıldı ve müracaat sonrası işsizlik maaşı bağlandı.

Ancak işten çıktıktan sonra babasından kaynaklanan ölüm aylığına tekrar müracat etmedi.

Yani evlilik tarihimizde çalışmıyordu ve  müracaat etmediği için babasının aylığını almıyordu.

SGK ya çeyiz parası için müracaat ettiğimizde bahse konu tarihte babasından aylık almadığı için çeyiz parası ödenmeyeceği bilgisi tarafımıza verildi.Ancak eşim o tarihte çalışmıyordu ve işsizlik maaşı aldığı SGK kayıtlarında görünüyordur. Çeyiz parası alabilir miyiz? Read More

21.12.2014-YERSİZ ÖDEME İLE MAĞDUR EDİLEN VATANDAŞ / SOSYAL GÜVENLİĞİN AMACI İLE ÇELİŞİYORUZ

Haziran 2001 ‘den bugüne emekli maaşı alan danışanımın mağduriyetine hep birlikte bir bakalım.

Kasım ayında danışanıma Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Daire Başkanlığı’ndan tebligat geliyor . Söz konusu tebligatta “14.03.2003 / 18.11.2014 süresinde tarafınıza yersiz olarak ödenen 93.047,98.-TL adınıza borç kaydedilmiştir. Söz konusu Kurum alacağının tahsili için Sosyal Güvenlik Merkezine müracaatınız gerekmektedir. “ Deniliyor.

62-63 yaşlarında  2001 yılından bugüne emekli ve eşi vefat etmiş başkada bir geliri olmayan bu hanıma bugün  faizi hariç 93.047,98.- TL ve faizi ile birlikte 137.157,38.-TL borç çıkarılması Sosyal Güvenliğin amacına ters değil midir? Kaldı ki Sosyal Güvenliğin ilkeleri arasında  Devlet herkese asgari bir geliri garanti ederken, yine bireylere çalışmaları sayesinde, asgari geçinme sınırının üstünde bir geliri sağlama olanağı vermek  insanlığı korkutan yoksulluk, ailelerin gereksinmeleri göz önünde tutularak ulusal gelirin sosyal güvenlik amacıyla toplumda yeniden dağıtımı ile önlemek ,  haliyle sosyal güvenlik, yeniden dağıtım hukuku olarak  var olmak zorundadır. Read More