MALUL ÇOCUĞU BULUNAN ERKEK SİGORTALILARA HAKSIZLIK

Düşünce sistemimizi etkileyen birçok etken vardır .Bunlardan bir tanesi de toplumsal kurallardır.Kanun koyucular, yasaları yazarken ve yürürlüğe koyarken şartlanmış, toplumsal kurallar doğrultusunda düşündüğünden olsa gerek eksik ve objektiflikten uzak düzenlemeler yaparak haksızlığa yol açmaktadır.Bu düzenlemelerden bir tanesi 5510 sayılı yasa ile ilk defa yürürlüğe girmiş ve kanaatimce pozitif olarak düşünülmüş olan diğer sigortalılara göre daha erken yaşta ve sürede emekli olmayı sağlayan “Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadınlara kanunun 28. maddesinde verilen pozitif ayrımcılıktır.” Read More

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kurumdan  emekli aylığı, dul ve yetim aylığı, işsizlik ödeneği, iş göremezlik geliri gibi  gelir ve aylık alan kişiler dışındaki tüm genel sağlık sigortalılarının, sağlık hizmeti sunucusuna-hastaneye- başvurduğu tarihten önceki bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayılarının bulunması gerekmektedir.

Şöyle ki daha önce hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan bir kişi sigortalı olarak çalışmaya başladıktan 30 gün sonra sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Kişinin iş yerinde belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldığını varsayalım.Kişi şayet  başka bir yerde sigortalı olarak çalışmaz ise  işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün süre ile sağlık hizmetinden faydalanabilecektir.Aynı kişi iş bulamayıp geliri de asgari ücretin üçte birinden fazla ise bu sefer de 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin (g) bendi kapsamında GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır. Son bir yıl içinde 30 gün şartını kesen süreler ise ; Read More

5510 SAYILI YASA IŞIĞINDA İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR’UN KAPSAMI VE DEĞERLENDİRMESİ

5510 SAYILI YASA IŞIĞINDA  İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR’UN KAPSAMI VE DEĞERLENDİRMESİ

1. GİRİŞ

İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı Kanunun ikinci kısmının altıncı bölümünde ” İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri ” başlığı altında  50 inci, 51 inci, 52 inci maddelerinde düzenlenmiştir. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ise 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. SGK Başkanlığı tarafından yayınlanan İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ de “5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren isteğe bağlı sigortalı olanlar ile bu Kanundan önce 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup prim ödemeye devam eden sigortalılar hakkında aşağıda açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.” şeklinde ifade edilerek farklı sosyal sigorta kanunları kapsamında sigortalılar açısından farklı koşullara bağlanan isteğe bağlı sigortalılık artık tek bir kanun koşullarına bağlanmıştır.

Bu yazıda isteğe bağlı sigorta nedir, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden faydalanma şartları nelerdir, isteğe bağlı sigorta primleri ödeme ve sona erme koşulları hakkında detaylı değerlendirme yapılacaktır. Read More

Malul Sayılmak , Malullük Aylığı Ve Maluliyet Tespiti

Yasa Gereğince Malul Sayılmak ve Malullük Aylığı  Bağlanması İçin Hangi Şartlar Gerekir?

1 ) Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,

SSK (4/a) ve Bağ-kur (4/b) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,

Memurlar (4/c) b kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmeli.

2) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybetmemiş olmalı.

3) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı,

4) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunmalı,

5) Bağ- kur (4/b) kapsamında sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması Read More

HANGİ İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA YER ALIR ?

HANGİ İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA YER ALIR ?

1. GİRİŞ

Türk İş Hukuku mevzuatına İş Güvencesi kavramı ilk defa Eylül 2000 ‘de İş Güvencesi Yasa Taslağı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Ancak söz konusu taslak işverenlerden gelen tepkilerle TBMM’ne sevk edilemedi.Daha sonra 7 Şubat 2001 de 9 bilim insanından oluşan bir komisyon kurularak, Mayıs 2001 ‘de iş güvencesine ilişkin metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren kesimine sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Güvencesi Yasa Taslağı’nı 28 Mayıs 2001’de Bakanlar kurulu gündemine taşıdı.Bu süreç böyle devam ederek Millet vekilleri genel seçimlerinin öncesinde Tasarı üzerinde bir çok değişiklik yapılarak 8 Ağustos 2002’de TBMM Genle Kurulu’nun olağanüstü  toplantısı ile kabul edildi.Yasanın yürürlük tarihi işveren kesiminden gelen tepkiler neticesinde 15 Mart 2003 olarak değiştirilmiştir.Bu Yasa, 1475 sayılı İş Kanunun, iş sözleşmesinin feshini düzenleyen 13. ve toplu işten çıkarmaları düzenleyen 24. maddesinde değişiklikler yapmıştır.

Read More