12.02.2015-İş Güvenliğine Uymayan Çalışan Tazminatsız İşten Çıkartılabilir mi?

İş Güvenliğine Uymayan Çalışan Tazminatsız İşten Çıkartılabilir mi?

 

Bilindiği gibi, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve yasa ile çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel sorumlulukları da düzenlenmiştir.

 

MADDE 19 Read More

12.02.2015-Meslek Hastalığı Nedir? Nasıl Tespit Edilir? Sağlanan Haklar Neler?

Meslek Hastalığı Nedir? Nasıl Tespit Edilir?  Sağlanan Haklar Neler?

 

5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Maddenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere meslek hastalığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan hastalık sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

Örneğin; Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “silikoz” , “Pnömokonyoz”, “Antrekozis” gibi hastalıklar işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen meslek hastalıklarından sayıldığı gibi sıtma savaş işyerlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “sıtma” hastalığı gibi.

Read More

03.02.2015-İşsizlik Maaşı Alma Şartları?

Asgari ücretin artmasıyla işsizlik sigortasından alınan ödenekler de değişmiş oldu. 1 Ocak 2015 tarihinden 30 Haziran 2015 tarihine kadar alınacak en düşük işsizlik ödeneği 480,60 TL, en yüksek 961,20 TL olacak. Bu rakamlardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak ve sonuçta işsizin eline 2015’in ilk altı ayında en düşük net 476,95 TL, en yüksek 953,90 TL geçecek.

1 Temmuz 2015’ten 31 Aralık 2015 tarihine kadar olan ikinci altı ayda verilecek işsizlik ödeneği miktarları, damga vergisi düşüldükten sonra, en düşük net 505,53 TL ve en yüksek 1.011,70 TL olacaktır.

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; Read More

06.01.2015-SSK’lılarda Doğum Parası Nedir ve Nasıl Alınır?

SSK’lılarda Doğum Parası Nedir ve Nasıl Alınır?

Çalışan kadınların doğum yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli şartlarda uygulanan bir yapıdır. SSK Doğum Parası Analık Geçici İş Göremezliği olarak da bilinir.

 

Hamile olan çalışan bir kadının doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan 8 hafta sonra çalıştırılması yasaktır. Ancak ikiz, üçüz gibi çoklu gebelikte 2 hafta daha eklenerek bu süre 10 hafta olmaktadır. Eğer hamile olan kadın çalışmaya devam etmek istiyorsa doktordan çalışabilir raporu alarak doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilir. Böyle durumlarda doğumdan önce çalışmadığı 5 hafta, doğum sonrasındaki 8 haftaya eklenerek 13 hafta doğum sonrası izin kullanabilmektedir. Doğumdan önce ve doğumdan sonra verilen izinler haricinde kadın vatandaşlarımız isterlerse doğumdan 6 ay sonra ücretsiz izin yapabilmektedirler. Fakat doğumdan sonra 6 ay izin alan kadın işçinin izinden sonra çalıştırılıp çalıştırılmayacağı işverene kalmıştır.

Doğum Parası ödeneğinin ödenebilmesi için; Read More

30.12.2014-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Doğum Yapan Memurun Hakları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Doğum Yapan Memurun Hakları Nelerdir?

 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.
Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Read More

11.12.2014-TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATI NEDİR? KİMLER ALABİLİR?

TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATI NEDİR? KİMLER ALABİLİR?

 

Temsil Tazminatı: Makam tazminatından yararlanan ve makam tazminatı göstergesi 7.000 ve daha fazla olan kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına, Bakanlar Kurulunca tespit edilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda temsil tazminatı (damga vergisi kesilerek) ödenmektedir.

Temsil Tazminatı ödenmesi hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 8.3.2000 tarihli ve 3785 sayılı yazısı üzerine, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10.3.2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Read More

09.12.2014-ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ORTAKLIKTAN ÇIKIŞLARININ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SGK

ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ORTAKLIKTAN ÇIKIŞLARININ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SGK’YA BİLDİRİLMEMESİ

 

“Torba Kanun” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 57 nci madde ile şirket ortaklarının ortaklığa giriş ve ortaklıktan çıkışlarının yasal süre içerisinde SGK’ya bildirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme konusunda, işverenlerimizin bilgilendirilmesine yönelik aşağıdaki açıklama yapılmıştır. Read More

03.12.2014- İŞE İADE DAVALARI VE İŞE İADE DAVASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

İŞE İADE DAVALARI VE İŞE İADE DAVASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir. Böylece iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarı sağlanmaya çalışılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21, 22 ve 29. maddeleri ile işverenin bireysel ve toplu işçi çıkarması halleri sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır. Ayrıca İş Kanunu madde 116 uyarınca, İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri, 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na kıyas yoluyla uygulanacaktır. Bu durumda, Basın İş Kanunu kapsamına giren gazeteciler de iş güvencesinden faydalanabilir hale getirilmişlerdir. Ancak tüm bu olumlu düzenlemelere rağmen, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında kalan ve iş sözleşmesi ile çalışan işçiler iş güvencesinden faydalanamamaktadır. Read More

06.11.2014- Emekli Sandığı (4-1c)’lilerde Adi, Vazife ve Harp Malullüğü Şartları

Emekli Sandığı (4-1c)’lilerde Adi, Vazife ve Harp Malullüğü Şartları

Emekli sandığına tabi personelin vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkânsız hastalıklarsebebiyle vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri olarak tanımlanabilir. Devlet memurlarının hastalık izinleri, alınacak raporlar, bu raporların süreler, hastalık sonunda iyileşmeme gibi haller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Malulen emekliliğe ilişkin hususlar ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda belirtilmiştir. Read More