03.01.2018-İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!

2017 Yılı sonunda Sosyal Güvenlik Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan önemli değişikliklere uyum sağlama konusuna hazırlık yapmayan ve tedbir almayan firmalar yaşanacak sorunlar nedeniyle ciddi riskler ile uğraşmak zorunda kalacaklardır.
05.12.2017 Tarihinde yayınlanan Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 01.07.2018 Tarihinden itibaren uygulanması kesinlik kazanan Muhtasar ve aylık prim bildirgelerinin birleştirilmesi nedeniyle yapısal ve yasal hazır olmayan firmaların 2018 başından itibaren ciddi sorunlar yaşaması kaçınılmazdır.
Yapılan önemli değişikliklerØ  31.12.217 Tarihine kadar Nace kodlarının düzenlenmesi,Ø  SGK’ ya her ay personel sayısına bağlı olmadan verilecek imzalı belgeler ve puantaj kayıtları ,Ø  Muhtasar ve prim bildirgelerinin birleştirilmesi,Ø  Ücret farkları ve düşük ücretler gösterme nedeniyle savcılığa verilme ve hapis cezaları,Ø  Ücretsiz izin ve eksik gün tahakkukları nedeniyle re’ sen tesciller ve sigortalılığın iptali,Ø  Sahte sigortalılık ve hatalı emeklilik riskleri ile ilgili araştırma konuları,Yukarıda bir kısmına yer verilen konularda 2018 yılında firmaları önemli sorunlar beklemektedir. Read More

03.01.2018-SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak

2017 ve önceki yıllarda 10 kişi üzerinde personel istihdam enden işyerlerinde APHB belgelerinde eksik günler için yapılan beyanlar ile ilgili belgeler Personel Özlük Dosyalarında saklanmakta ve denetimler sırasında işverenden talep edilmektedir. Belgelerin dosyada bulunmaması halinde ise  İPC ve resen tesciller yapılmaktaydı. 05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik(SİY) ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ nde yapılan değişiklikle ay içinde 30 otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin eksik gün belgeleri ve iki kategoriye ayrılmıştır.
Yeniden düzenlenen söz konusu değişiklikler 2018 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecektir.  Bu değişiklikle birlikte  eksik gün nedenleri ile ilgili belgeler 2 grupta yer alacaktır.
1.    SGK’ ya her ay verilmesi gereken belgeler,2.    Personel Özlük Dosyasında saklanacak belgeler Read More

03.01.2018-Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası

2018 Yılı ile ve sonrasında SGK ve Vergi konularındaki aksaklıkları düzeltmek için yapılan düzenlemenin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bilhassa beyanname ve bildirgelerin birleştirilmesi ile birlikte yapılan diğer değişiklikler çalışma hayatına ağır sorumluluklar getiriyor.
Bilindiği üzere ülkemizde 2’ li ücret sistemi yaygın olarak kullanıldığı için son 10 yıllık kalkınma planı ile ilgili süreçlerde firmalar tarafından yapılan bildirimler ve denetimlerden elde edilen sonuçlar ve yapılan denetimlerde tespit edilen hile ve hatalı durumların  yargıya intikal ettirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmanın  kapsamı netleştirildi.
Buna göre SGK’ ya verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin;  Read More

03.01.2018-SGK Meslek Kodları Uygulaması ve Şirket Sorunları

2014-2023 Yıllarını kapsayan son 10 yıllık kalkınma planı çerçevesinde SGK, Gelir İdaresi tarafından yapılacak çalışmalar ile İstihdam, sigorta kaçakları ve vergi kayıplarını önleyici faaliyetlerin 2108 yılı sonuna kadar tamamlanması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş bulunmaktadır.
01.01.2018 Tarihinden itibaren uygulanacak yenilikler;

 1. SGK Meslek Kodu Uygulaması başlatılmaktadır,
 2. SGK ve Gelir Vergisi beyannameleri birleştirilerek uygulamaya alınmaktadır, Read More

  03.07.2017-İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?

  İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?

  Değişen yasal uygulamalar nedeniyle işçi işveren ilişkilerinin yürütülmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Şirketler; alınmayan tedbirler, yanlış uygulamalar nedeniyle İş davaları, İşe iade davaları gibi uygulamalar sonucu önemli maliyetlere katlanmaktadır. İşten ayrılan personelin alacak talepleri nedeniyle 5 yıl veya 10 yıl boyunca açılacak davalar ile şirketlerin önemli kayıplar yaşadıkları görülmektedir. Ancak ödenmeyen işçi alacakları ve uygulamalarda işçilerin hak aramalarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması faydalı bulunmaktadır. Read More

  03.07.2017- Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi

  Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi

  Şirketler çalıştırdıkları personel ile ilgili İnsan Kaynakları ve Yasal Uygulamalar konularında alınmayan tedbirler nedeniyle kısa ve uzun vadede önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır.
  Yapılması gereken uygulamalar konusundaki sağlıklı kararlar almak için İK ve Yasal uygulamaları bilen DANIŞMAN ile çalışılması faydalı bulunmaktadır.  Şirketlerin hukuk servisleri bulunsa da yapılacak uygulamalar risklerin önlenmesi bakımından önemli bulunmaktadır.  Read More

  03.07.2017-Performans Yönetimi’ nin İşe İadede Arabulucu Ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi

  Performans Yönetimi’nin İşe İadede Arabulucu ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi

  5221 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununda yapılacak önemli değişikliklerden birisi Mahkeme öncesi Arabulucu’ da anlaşmak veya Anlaşma olmadığı takdirde iş Mahkemelerinde dava açılması ile ilgili önemli değişiklikler yapılmaktadır.Halen bazı İş Mahkemeleri bu konuda bilirkişi yerine öncelikle Arabulucu’ da çözüm bulunmasını istemekte, çözüm bulunamaması halinde dava açılmasını uygulamaya başladıkları görülmektedir.
  Son yıllarda Yargıtay’ ın almış bulunduğu kararlarda işveren lehine bazı gelişmeler sağlansa da yeni dönemde ise işçi lehine gelişmeler yaşanması beklenmektedir. İşe İade Davasını kazanan işçi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde işe dönmek istediği bildirmediği veya 1 ay içinde işveren tarafından davet edilmesine rağmen işçi işe başlamaz ise açılan iş davası yok hükmünde kabul edilerek 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve işe iade tazminatları ortadan kalkmaktadır. Read More

  03.07.2017-Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi

  Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi

  Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından yapılan uygulamalarda 30 günden az çalışanların eksik gün bildirimi ve bazı uygulamalarda (EK-10) Anayasa’ da ki Eşitlik ilkesine aykırı olarak küçük şirketler cezalandırılmaktadır.
  SGK Tarafından yayınlanan genelgeler ile 10 kişi üzerinde çalışanı bulunan şirketlerde Aylık Prim Hizmet Belgesi (APHB) eksik gün nedenlerinin belirtilmesi ve nedenleri ile ilgili belgelerin personel özlük dosyasında saklanması yeterli bulunmaktadır. Ayrıca EK-10 ve eki belgelerin SGK ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.
  1-9 arasında çalışanı bulunan küçük işletmelere ise bu hakkın tanınmadığı görülmektedir. Bu durum Anayasa’ nın eşitlik ilkesine aykırı olarak devam etmektedir. SGK tarafından Kısmı Süreli Çalışanlar ve Çağrı üzerine çalışanlar ile ilgili 2 farklı işlem yapılmaktadır. 10 kişi üzerinde olan işletmelerde APHB’ inde Eksik Gün KODU yazılması yeterli iken 1-9 kişi arasından personel istihdam eden işletmelerde ise her ay APHB ile bildirim yapılması yeterli bulunmamakta eksik gün ile ilgili EK:10 bildirgesi ve belgeleri her ay talep edilmektedir. Read More

  24.05.2017-İnsan Kaynakları Yönetim Projesi nedir?

  Şirketler; İnsan Kaynaklarının Yönetimi konusunda Yönetimsel ve Yasal eksiklikleri nedeniyle İnsan Kaynakları uygulamalarında başarılı olamadıkları ve verimlilik sağlayamadıkları görülmektedir Kurumsallaşmanın önündeki en önemli engel olan bu durumun ortadan kaldırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

  İnsan Kaynağının Yönetim Sorunlarını çözmek, Yasal uygulama eksiklikleri ortadan kaldırmak, İnsan Kaynaklarını doğru yönetmek için ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. İNDENSE EĞİTİM ve Dış Kaynak Hizmetleri ve İK Yönetim Koordinatörü, İş Ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Şakir Gülsever ile İnsan Kaynakları Yönetim Projesi geliştirmiş bulunmaktadır.

  İnsan Kaynakları Yönetim Projesi Nedir? Read More

  Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli Ağırlık Kazanıyor

  Kıdem Tazminatı Fonun İle İlgili Gelişmeler

  Kıdem Tazminatı Fonu kurulması tartışmaları yıllardır yaşanmasına rağmen fon kurulma imkanı bulunamamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar çalışmaların son aşamaya geldiğini göstermektedir. Ancak Bakanlık ve Sendikaların tam olarak anlaştıklarından bahsetme imkanı yoktur. Yakın zamanda oluşturma çalışmaları başlayacaktır.
  Çalışma hayatında dönüm noktası olacak bu çalışmaların işçi ve işveren beklentileri yönünden iyi analiz edilmeden yapılması sisteme fayda sağladığı kadar sorunları da beraber getirecektir.  Yapılacak çalışmalar sadece fona kaynak sağlama için kullanılacaksa uzun yıllar tartışmalar devam edecektir. Read More