24.05.2017-İnsan Kaynakları Yönetim Projesi nedir?

Şirketler; İnsan Kaynaklarının Yönetimi konusunda Yönetimsel ve Yasal eksiklikleri nedeniyle İnsan Kaynakları uygulamalarında başarılı olamadıkları ve verimlilik sağlayamadıkları görülmektedir Kurumsallaşmanın önündeki en önemli engel olan bu durumun ortadan kaldırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

İnsan Kaynağının Yönetim Sorunlarını çözmek, Yasal uygulama eksiklikleri ortadan kaldırmak, İnsan Kaynaklarını doğru yönetmek için ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. İNDENSE EĞİTİM ve Dış Kaynak Hizmetleri ve İK Yönetim Koordinatörü, İş Ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Şakir Gülsever ile İnsan Kaynakları Yönetim Projesi geliştirmiş bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetim Projesi Nedir? Read More

Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli Ağırlık Kazanıyor

Kıdem Tazminatı Fonun İle İlgili Gelişmeler

Kıdem Tazminatı Fonu kurulması tartışmaları yıllardır yaşanmasına rağmen fon kurulma imkanı bulunamamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar çalışmaların son aşamaya geldiğini göstermektedir. Ancak Bakanlık ve Sendikaların tam olarak anlaştıklarından bahsetme imkanı yoktur. Yakın zamanda oluşturma çalışmaları başlayacaktır.
Çalışma hayatında dönüm noktası olacak bu çalışmaların işçi ve işveren beklentileri yönünden iyi analiz edilmeden yapılması sisteme fayda sağladığı kadar sorunları da beraber getirecektir.  Yapılacak çalışmalar sadece fona kaynak sağlama için kullanılacaksa uzun yıllar tartışmalar devam edecektir. Read More

Alt İşveren İle Çalışmada İşyerini Kaybetmek?

Ülkemizde bulunan firmalar çalışma hayatında maliyetlerini azaltmak, yönetimlere personel maliyetlerini düşük göstermek veya ihtisaslaşmış şirketlerden alt işveren hizmeti alarak çalışmaktadır. Asıl işveren firmaların iş yapma şekillerine göre bazı zamanlarda çalışma şekli nedeniyle önemli maliyetlere katlanmakta bazı durumlarda ise tedbir almadıkları için işletmelerini kaybetme riski ile karşılaşılmaktadır.

Yönetsel olarak sürecin doğru yönetilememesi, gereken önemin verilememesi nedeniyle çoğu zaman bu sistem şirketlerin önemli kayıplara yaşamasına neden olmaktadır.

Bu duruma neden olan olaylar incelendiğinde;  Read More

İNSAN KAYNAĞINI YÖNETMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Şirketler; İnsan Kaynakları Birimi veya Mali İşler bünyesinde Çalışan ilişkilerini yönetmeye çalışmaktadır. İnsan Kaynağını Yönetmek için Organizasyon ve Planlamadan başlayan Modern İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi fonksiyonları ve bu fonksiyonlara yön veren Yasal prosedürleri bilmek ve doğru uygulamak gerekmektedir.Bu sistemin sağlıklı kurulamaması ve takip edilememesi halinde şirketler geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak riskler nedeniyle önemli kayıplar yaşayacakları gibi gereksiz maliyetlere katlandıkları ve verimlilik sağlamada başarısız oldukları görülmektedir. Read More

Fazla Çalışmada Yazılı İspatlama Zorunluluğu Ve Bordro İmzası?

Şirketler İş Kanunu yasa gereğince aylık ücret bordroları yasaya uygun olarak düzenledikten sonra işçi’ nin imzasını bordro üzerine alması gerekmesine rağmen yasa maddeleri konusunda bilgi eksikliği veya iş yoğunluğu nedeniyle imza almadıkları görülmektedir. Ücretlerin bankalara yatırılması imza yerine geçmediği gibi işçinin itirazını ortadan kaldırmamaktadır. Read More

İBRANAMENİN İSPAT GÜCÜ VE GEÇERLİLİĞİ?

İşçi’ lerin iş yerinden çeşitli nedenlerle işten ayrılmaları sırasında yasada belirlenmiş olan şekil ve şartları taşıyan ibraname düzenlenmesi ve imzalatılması zorunludur. Düzenlenen İbranamenin geçerli olması için işçi ’nin işten ayrıldığı ayda tahakkuk ettirilen ücret, fazla,mesai gibi kazançlar dışında yapılan ek ödemeler,sosyal hakları ile kıdem ve ihbar tazminatı hak ederek işten ayrılması halinde kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin alacakları gibi tüm ödemlerin doğru hesaplanarak bordroya konması ve ibra alınması  gerekmektedir.İşçinin işten ayrılması sırasında imzalatılan ibranamenin geçerli olması için yapılan ödemeler ibranamede detayları ve tutarları ile yer verilmesi gerekmektedir.

 

Read More

BORDRODA DÜŞÜK GÖSTERİLEN ÜCRETLER SORUNU

Bazı işletmelerde SGK primini ve gelir vergisini eksik ödemek için işçi ücretleri bordroda düşük gösterilmekte, ücretin önemli bir kısmı ise elden ödenmektedir. 2014-2023 yılları ile ilgili son 10 yıllık kalkınma planında; Gelir İdaresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılı sonuna kadar kayıt dışı bu işlemlerin denetim yoluyla engellenmesi için ciddi çalışmalar yapmakta ve firmalara denetim yazıları göndermektedir. Ücret farklıkları nedeniyle firmaları bekleyen en önemli sorunlar:·         Her ay sigorta priminin eksik bildirimi, eksik ödeme yapılması halinde % 5 hazine yardımlarının faizleri ile birlikte geri alınması,·         Alt işveren iseniz hem alt işverenin hem de asıl işverenin % 5 hazine yardımını iade etmeleri,·         Ücretleri düşük gösterilen aylar ile ilgili her ay için 2 asgari ücret tutarında idari para cezaları ödenmesi,·         SGK primleri ve vergi farklarının ödenmesi,·         Vergi kaçağı ile ilgili ceza uygulamaları,·         Bordroda ücreti düşük gösterilen personel emeklilik nedeniyle daha fazla emekli maaşı almak için hizmet tespit davası açması, halinde yukarıda yer verilen riskli işlemler yapılmaktadır. Read More

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ ŞİRKETİNİZİN KABUSU OLMASIN!

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 4’üncü maddesi kapsamında 4/a sigortalısı olarak çalışanların hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesi, personelin çalışmaması halinde SGK tarafından 18’inci madde gereğince ödenmektedir. SGK tarafından sadece ilk 2 günü için personele ödeme yapılmamaktadır. Read More

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ DESTEĞİ İLE HANGİ RİSKLERİNİZİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Şirket yapıları incelendiğinde bu konularda şirket bünyesinde istihdam edilen uzman kişiler olmadığı gibi eğitim verilerek kazanılan insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ve personel özlük işlerine hakim uzman yöneticiler yeterli sayıda bulunmamaktadır.

Genellikle hukuki konulara ve insan kaynakları uygulamalarına bütünsel açıdan bakılmadığı için iş davalarında savunmaların yanlış yapılması nedeniyle şirketler davaları kaybettiği gibi gelecek için tedbir alamamaktadır. Read More