2019 YILI EMEKLİLİK MÜRACAATINDA KİM KAZANDI!

9 Ocak 2019

2019 YILI EMEKLİLİK MÜRACAATINDA KİM KAZANDI!

2018 Yılı değil,2019 Yılının Ocak ayında emekliliğe müracaat eden 1 emekli için örnek kazanç tablolarını gösterdiğimizde kazançları ortalama olarak göreceksiniz.

2018 YILIN SONU TABLOSU

YILLAR GÜN ABO KAZANÇ
99 2059 66% 15025 GÖSTERGE
2008/09 3150 63% 2404,8
2008/10 3660 49,28% 6159,9
8869

 

2019 YILIN BAŞLANGIÇ TABLOSU

YILLAR GÜN ABO KAZANÇ
99 2059 66% 15025 GÖSTERGE
2008/09 3150 63% 2404,8
2008/10 3660 49,28% 7296,8
8869

İki tabloya baktığımızda;

a.)99 öncesi dönemi değişmedi.(Kazanç olarak)

b.)2000 ila 2008/09 dönemi OAK değişmeyecek

c.)2008/10 sonraki dönem de ise OAK değişecektir.

Emekli aylığı hesaplama da ABO ise süreye bağlı olarak değişecektir.Yukarıdaki emekli kişi çalışması olmadığı varsayımı ile hesaplama yapılmıştır.

Enflasyondaki %20,30 oranındaki artışla birlikte 2008/10 sonraki kazanç %18,45 oranında artmıştır.

GH henüz belirlenmediği için çarpan değeri de %20,30 oranında artacaktır.(GH (-))olması halinde bu rakam değişmez.)

Yukarıdaki emekli Aralık sonu müracaat etmesi halinde ;

Ek ödeme dahil 3.838,00 TL.bağlanır idi,2019 yılında %10,19 oranında gelen zamla birlikte ek ödeme dahil  4.229,00 TL. olacaktı.

2019 Yılında emekliliğe müracaat ederek ;

Ek ödeme dahil 4.383 TL. emekli aylığı bağlanacaktır.(2019 yılında Nisan ayında GH belirlenmesi fark alacaktır.)

2019 Yılını beklemesi ile %3,64 oranında emekli maaşını artmasıyla toplamda %14,20 oranında emekli aylığı zamlı alma imkanı yakaladılar.

Bunu yapanlar genelde Kasım ve Aralık aylarında emekli aylıklarını bağlatmayanlar olmuştur.

154 Lira gibi fazladan emekli aylığı almaya hak etmiştir.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

2019 YILINDA CENAZE YARDIMINDA KİM AYRICALIKLI?

28 Ocak 2019

2019 YILINDA CENAZE YARDIMINDA KİM AYRICALIKLI?

Cenaze yardımı ,ülkemizde hiyerarşik konumunuza göre belirlenir.

Ø  TBMM Vekil

Ø  Devlet Memuru

Ø  İşçi,Esnaf(Tarım İşçi/Tarım Bağ-Kur) ölümü olmak üzere.

Sosyal Güvenlik 5510 sayılı Kanunla tek çatı olsa da, cenaze yardımlarında  hiyerarşi sistemi bulunur.

Bu sistemin işleyişi farklıdır.

Vekil Ölürse Cenaze Yardımı!

3671 sayılı Kanunun ile TBMM Üyelerinin Kazanımları Düzenlenmiştir.

Sosyal Haklar Başlığında;

Ölüm Yardımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir.Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Görev de Vefat eden vekilimize:

Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL)
1 Ocak 2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67

 

12 katı;

Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL) Cenaze Yardımı
1 Ocak 2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67 14.888,06

 

Görev Süresi Bitenler İçin Bu Yardım Tutarı:

Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL) Cenaze Yardımı
1 Ocak 2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67 7.444,03

 657 Tabi Memurlar İçin Ölüm Yardımı:

Memurun ölümü halinde sağlığında bildirdiği  kimseye, bildirim yapmamışsa eşine ve çocuklarına, hiçbiri olmaması halinde  ana ve babasına, onlar da  yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL) Cenaze Yardımı
1 Ocak 2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67 2.481,34

 

Memur’un bir diğer avantajı SGK Ölüm Yardımından yararlanır.

Emekli olması halinde 5434 göre emekli aylığının bir aylık tutarında yardım alacaktır.

İşçi ve Esnaf Ölürse Yardım Tutarı:

5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır; 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 20,30 olarak açıklanması nedeniyle 2018 yılında 595,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2019 yılı için 716,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

TARIM İŞÇİSİNE CENAZE ÖDENEĞİ :

2925 sayılı Kanun gereğince;

Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenecektir.

SONUÇ:

Vekil ölünce 14.888.- TL

Memur ölünce 2.481.- TL

İşçi ve Esnaf Ölürse 716.- TL

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

05415161962 whatsapp

2019 YILI ASGARİ ÜCRET NETİNİN(2.020,90 TL) KORUNMASINI AÇIKLAYAN ÖRNEKLER

2019 YILI ASGARİ ÜCRET NETİNİN(2.020,90 TL) KORUNMASINI AÇIKLAYAN ÖRNEKLER

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

1) Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

2) Bu fark tutar, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır.

4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

6) Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

7) Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

8) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

9) Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde yer almayan hususlar hakkında, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

10) İlgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, baz alınan Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret yerine, yeni asgari ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücret esas alınacak ve buna göre ilave asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

Örnek:

Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2019 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.020,90 TL dir.

AY BRÜT MAAŞ NET AGİ AGİ DAHİL NET GV TAMAMLAMA OCAK 2019 NET
EYLÜL 2.558,40 1.750,44 191,88 1.942,32 78,58 2.020,90
EKİM 2.558,40 1.720,29 191,88 1.912,17 108,73 2.020,90
KASIM 2.558,40 1.720,29 191,88 1.912,17 108,73 2.020,90
ARALIK 2.558,40 1.720,29 191,88 1.912,17 108,73 2.020,90

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2019 yılı Eylül ayı net ücreti 1.942,32 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 1.912,17 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 2.020,90 TL’nin altında kalması nedeniyle, Eylül ayı için (2.020,90-1.942,32=) 78,58 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (2.020,90-1.912,17=) 108,73 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Örnek:

Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

AY BRÜT MAAŞ NET AGİ AGİ DAHİL NET GV TAMAMLAMA OCAK 2019 NET
EYLÜL 2.558,40 1.750,44 259,04 2.009,48 11,42 2.020,90
EKİM 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33 41,57 2.020,90
KASIM 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33 41,57 2.020,90
ARALIK 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33 41,57 2.020,90

Bay (B)’nin 2019 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.088,05 TL olup Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Eylül 2.009,48 TL ye düşmektedir.Ekim,Kasım,Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle1.979,33 TL ye düşmektedir.

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemlerde eline geçen ücretinin 2.020,90 TL nin altında kalan kısmı olan asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Örnek:

Bay (C) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (C) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

AY BRÜT MAAŞ NET AGİ AGİ DAHİL NET
EYLÜL 2.558,40 1.750,44 326,20 2.076,63
EKİM 2.558,40 1.720,29 326,20 2.046,49
KASIM 2.558,40 1.720,29 326,20 2.046,49
ARALIK 2.558,40 1.720,29 326,20 2.046,49

Bay (C)’nin 2019 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.155,22 TL dir. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle düşse bile,net ücreti 2.020,90  TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

YIL İÇİNDE PRİM/FMESAİ/ÜCRET NİTELİĞİ TAZMİNAT GİBİ ÖDENEKLER ALINMASI HALİNDE YILLIK NET KÜMÜLATİFİNE BAKILIR 2020,90 TL. ALTINDA DEĞİLSE TAMAMLAMA YAPILMAZ!

Örnek:

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi Bay (R) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (R)’nin 2019 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.088,05 TL’dir.

İşvereni tarafından Bay (R)’ye Mart ayında 8.000 TL prim ödemesi yapılması nedeniyle gelir vergisine esas tarifede üst dilime girilmiş ve Bay (R)’nin ücreti, Haziran ayından itibaren 2.088,05 TL nin altına düşmüştür.

AY BRÜT MAAŞ NET AGİ AGİ DAHİL NET
HAZİRAN 2.558,40 1.736,63 259,04 1.995,67
TEMMUZ 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33
AĞUSTOS 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33
EYLÜL 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33
EKİM 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33
KASIM 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33
ARALIK 2.558,40 1.720,29 259,04 1.979,33

Her ne kadar Bay (R)’nin Haziran ayından itibaren net ücreti, 2.088,05 TL’nin altına düşmüş olsa bile, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Sonuç:

 Asgari ücretli yıllık kümülatif net tutarı AGİ Dahil.2.020,90×12=24.250,80 TL. aşmaması gerekecektir.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

ÇALIŞANLAR VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN YARARLANDI MI?

ÇALIŞANLAR VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN YARARLANDI MI?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı;

2018 yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2019 YILI ÜCRETLİLER VERGİ DİLİMLERİNE GÖRE KESİNTİ TUTARLARI

18.000 TL’ye kadar                                                 % 15

 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası  % 20

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası   % 35

 

 Bu durumda aşağıdaki tabloya baktığımızda 2019 Yılında çalışanların ücretlerinden kesilecek vergiler için yeniden değerleme oranı özellikle yılın ikinci yarısında etkilenecekleri açıkça belirlenmiştir.

Kamu maliyesi ve hazine kaynağından kesinti yapılan ücretlilerin sırtından küflü çivi çıkarmamıştır.

Beyan esası olmayan ücretliler için bu yılda yılın ikinci yarısında asgari ücretliler hariç olmak üzere ,2.558,40 TL’nin üstünde ücret/maaş alanlar %20’lik vergi dilimi ile tanışacaklardır.

2019 YILINDA ÜCRETLİLERDE UYGULANACAK VERGİ KESİNTİ TABLOSU YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE ORANTILAMASI

2018 YILI 2019 YILI YENİDEĞERLEME ORANI 2019 ARTIŞ ORANI VERGİ DİLİMİ ORANI
0-14.800,00 0-18.000,00 21,62% 15%
14.800,01-34.000 18.000,01-40.000 17,65% 20%
34.000,01-120.000 40.000,01-148.000 23,33% 27%
120.000,01 148.000,01 23,33% 35%

%23,73 GÖRE MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMESİ GEREKEN TABLO

2018 YILI 2019 YILI YENİDEĞERLEME ORANI 2019 ARTIŞ ORANI VERGİ DİLİMİ ORANI
0-14.800,00 0-18.310,00 23,72% 15%
14.800,01-34.000 18.310,01-42.060 23,71% 20%
34.000,01-120.000 42.060,01-148.470 23,73% 27%
120.000,01 148.470,01 23,73% 35%

2019 Yılında kural bozulmamıştır.Ücretliler özellikle %20’lik dilimde yeniden değerleme oranı olan %23.73 değil,%17,65 dikkate alınmıştır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

2019 YILINDA 26 GÜN ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILACAK PRİMLER

2019 YILINDA 26 GÜN ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILACAK PRİMLER

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arası için tespit edilerek, 27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 85,28(Seksen beş lira yirmi sekiz kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

 

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 34,5 = 764,96 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 34,5 = 5.737,21 TL,

ödeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 32,5 = 720,62 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 32,5 = 5.404,62 TL ,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 35,5 = 787,13 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 35,5 = 5.903,51 TL (*)

ödeyeceklerdir.

 (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;(Tarım Bağ-Kur)

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 34,5 = 764,96 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 34,5 = 5.737,21 TL,

Evde Oya Dantele Tarhana Erişte Mantı yaparak vergiden muaf ev kadını statüsünde 4/b prim ödeyenler

Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında; 85,28 TL x 26 x % 32 = 709,53 TL,

prim ödeyeceklerdir.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TAVANI 326,20 LİRA

ASGARİ GEÇİM  İNDİRİMİ TAVANI 326,20 LİRA

2018 Yılında AGİ Tavan miktarı 258,75 TL iken 2019 Yılında AGİ Tavan Miktarı 326,20 TL yükselmesi ile birlikte %26,05 yaklaşan artışla 2019 yılında çalışanların medeni hali ve çocuk sayısı dikkate alınarak ücret/maaş bordrolarında hesaplamalara yıl sonunda dikkate alınacaktır.

Aşağıda yayınlanan tablomuzda günlük artış miktarlarını verdik.

ARTIŞ MİKTARI ARTIŞ ORANI GÜNLÜK ARTIŞ MİKTARI
YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET-2019 2.558,40 YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET-2018 2.029,50 528,90 %26,06 17,62
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLAR ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLAR ARTIŞ MİKTARI ARTIŞ ORANI GÜNLÜK ARTIŞ MİKTARI
BEKAR %50 191,88 BEKAR %50 152,21 39,67 %26,06 1,32
EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN) 38,38 EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN) 30,44 7,93 %26,08 0,26
İLK  1.ÇOCUK %7,5 28,78 İLK  1.ÇOCUK %7,5 22,83 5,95 %26,06 0,20
İLK  2.ÇOCUK %7,5 28,78 İLK  2.ÇOCUK %7,5 22,83 5,95 %26,06 0,20
3.ÇOCUK %10 38,38 3.ÇOCUK %10 30,44 7,93 %26,08 0,26
4.ÇOCUK %5 19,19 4.ÇOCUK %5 15,22 3,97 %26,08 0,13
BEKAR-2019 191,88 BEKAR-2018 152,21 39,67 %26,06 1,32
EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN) 230,26 EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN) 182,65 47,61 %26,06 1,59
EVLİ+1 ÇOCUK 259,04 EVLİ+1 ÇOCUK 205,48 53,56 %26,06 1,78
EVLİ+2 ÇOCUK 287,82 EVLİ+2 ÇOCUK 228,31 59,51 %26,06 1,98
EVLİ+3 ÇOCUK 326,20 EVLİ+3 ÇOCUK 258,75 67,45 %26,07 2,25
EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN 191,88 EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN 152,21 39,67 %26,06 1,32
EVLİ+1 ÇOCUK 220,66 EVLİ+1 ÇOCUK 175,04 45,62 %26,06 1,52
EVLİ+2 ÇOCUK 249,44 EVLİ+2 ÇOCUK 197,87 51,57 %26,06 1,72
EVLİ+3 ÇOCUK 287,82 EVLİ+3 ÇOCUK 228,31 59,51 %26,06 1,98
EVLİ+4 ÇOCUK 307,01 EVLİ+4 ÇOCUK 243,53 63,48 %26,07 2,11
EVLİ+5 ÇOCUK 326,20 EVLİ+5 ÇOCUK 258,75 67,45 %26,07 2,25

 

2019 yılında evlenen bekar işçi için ayda 38,38 lira aylık maaşına eklenecektir.Bunun şartı ise eşi bir işte çalışmayacak,ev hanımı olacaktır.Her gün için ev de hanımı oturması halinde 1,28 Lira ilave ödeme verilecektir.

Evli olup eşi çalışmaz,3 çocuğu da olması halinde AGİ tavanı olan rakam 326,20 Lira yıl sonuna kadar ödenecektir.

Eşi çalışması halinde 5 çocuk sahibi olursa tavan miktarı 326,20 Lira alacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

2019 YILI SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR NE OLDU?

2019 YILI SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR NE OLDU?

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arası için tespit edilerek, 27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 85,28(Seksen beş lira yirmi sekiz kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

 1. a)Özel sektörde:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 85,28 TL

Aylık kazanç alt sınırı      : 2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 639,60 TL

Aylık kazanç üst sınırı    : 19.188,00 TL

 1. b)Kamu sektöründe:

15.12.2018 – 14.1.2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2018 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40TL

2019 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL

15.12.2018-14.1.2019 devresi için      : 1.082,40 TL + 1.193,92 TL = 2.276,32 TL

15.12.2018 – 14.1.2019 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2018 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için :507,38 TL x 16 gün = 8.118,08 TL

2019 yılı Ocak ayının ilk yarısı için       : 639,60 TL x 14 gün = 8.954,40 TL

15.12.2018-14.1.2019 devresi için       : 8.118,08 TL + 8.954,40 TL = 17.072,48 TL

 

15.1.2019 ila 14.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı   : 2.558,40 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 19.188,00 TL.

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

 1. a)Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 42,64 TL.

Aylık kazanç tutarı     : 1.279,20 TL

 1. b)Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında
  düzenleyenler için;

15.12.2018 – 14.1.2019 dönemi için;

2018 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 67,65 TL x %50 = 33,83 TL (*)

2019 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 85,28 TL x %50 = 42,64 TL

2018 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 33,83 TL x 16 gün = 541,28 TL

2019 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 42,64 TL x 14 gün = 596,96 TL

15.12.2018-14.1.2019 devresi için      : 541,28 TL + 596,96 TL = 1.138,24 TL

 

15.1.2019 ila 14.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 42,64 TL.

Aylık kazanç tutarı     : 1.279,20 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

 1. a)Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı  : 85,28 TL

Aylık kazanç tutarı        : 2.558,40 TL

 1. b)Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında
  düzenleyenler için;

 

15.12.2018 – 14.1.2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2018 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

2019 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL

15.12.2019-14.1.2019 devresi için : 1.082,40 TL + 1.193,92 TL = 2.276,32 TL

 

15.1.2019 ila 14.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 85,28 TL

Aylık kazanç tutarı : 2.558,40 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile
zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;  85,28 TL x % 6 = 5,12 TL (*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;  2.558,40 TL x % 2 = 51,17 TL (*)(Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında 2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce
Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82. maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olamayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 85,28 TL

Aylık kazanç alt sınırı    : 2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 255,84 TL

Aylık kazanç üst sınırı     : 7.675,20 TL

olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

 1. a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50. ve geçici 10. maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için :85,28 x 10 x % 37,5 = 319,80 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için :85,28 x 30 x % 37,5 = 959,40 TL

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için :639,60 x 10 x % 37,5 = 2.398,50 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için :639,60x 30 x % 37,5 = 7.195,50 TL.

a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için :85,28 x 10 x % 32 = 272,90(*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için :85,28 x 30 x % 32 = 818,69 (*) TL

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için :639,60 x 10 x % 32 = 2.046,72 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için :639,60 x 30 x % 32 = 6.140,16 TL

 1. b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için: 85,28 x % 2 = 1,71(*) TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için :1,71 x 9 = 15,39 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

85,28 x 30 x % 32,5 = 831,48 TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 34,5 = 764,96 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 34,5 = 5.737,21 TL,

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 32,5 = 720,62 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 32,5 = 5.404,62 TL ,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 35,5 = 787,13 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 35,5 = 5.903,51 TL (*)

ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

 1. a)5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 85,28 TL x 30 x % 20 = 511,68 TL,

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 639,60 TL x 30 x % 20 = 3.837,60 TL,

 1. b)Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 30 x % 32 = 818,69(*) TL(/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 30 x % 32 = 6.140,16 TL (/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1.1.2019-31.12.2019  tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 85,28 TL x 30 x % 35 = 895,44 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre:639,60 TL x 30 x % 35 = 6.715,80 TL(/30 x gün sayısı),

ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

85,28 TL x 15 x % 32,5 = 415,74 TL, olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; – (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 30 x % 34,5 = 882,65 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 30 x % 34,5 = 6.619,86 TL,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 34,5 = 764,96 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 34,5 = 5.737,21 TL,

prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

 1. a)Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 85,28 TL x 30 x % 32 = 818,69 TL,

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 639,60 TL x 30 x % 32 = 6.140,16 TL ,

 1. b)Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında; 85,28 TL x 26 x % 32 = 709,53 TL,

prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60. ve Ek 13. maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13. maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.558,40 x % 3 = 76,75 TL (*),

olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.558,40 TL x 2 = 5.116,80 TL x % 12 = 614,02(*) TL,

olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.558,40 TL / 3 = 852,80 TL x % 12 = 102,34(*) TL

olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.558,40 TL x % 6 = 153,50 TL

olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2018 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 85,28 TL x % 32 = 27,29 (*),

Üst sınırı : 639,60 TL x % 32 = 204,67 TL,

esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1.1.2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 85,28 TL x % 20 = 17,06(*) TL,

Üst sınırı : 639,60 TL x % 20 = 127,92 TL ,

esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5. maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1.1.2019 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 85,28 TL altında hesaplanmış olanların, 1.1.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 85,28 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1.1.2019 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 42,64 TL altında hesaplanmış olanların, 1.1.2019 tarihinden 31.12.2019tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 42,64 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

7- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,40 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

8- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

Not:SGK tarafından genelge yayınlanacak olup,bilgi amaçlı yazılmıştır.SGK genelgesinin dikkate alınması rica olunur.

01/05/2008(DAHİL) SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARDA YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ

01/05/2008(DAHİL) SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARDA YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ

5510 sayılı Kanunla  ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle;

506, 1479, 5434, 2925(Kanunun(gm:29) ile EK/5 statüsüne alındılar) ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

Buna göre, ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

– 4(a) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,

– 4 (b-c) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

5510/28 İNCİ MADDESİNİN İKİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINA GÖRE AYLIĞA

HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN 4 (a) sigortalıları için 7200, 4 (b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ
No Madde No Yaş

 

Gün
Sayısı
Kadın erkek (4/a) Sigortalıları (4/b) Sigortalıları
5510

 

28/İki a 01.05.2008 – 31.12.2035 58 60 7200 9000
28/ üç 01.05.2008 – 31.12.2035 61 63 5400 5400
28/İki b ve üç 01.01.2036 – 31.12.2037 59 61 7200 9000
62 64 5400 5400
01.01.2038 – 31.12.2039 60 62 7200 9000
63 65 5400 5400
01.01.2040 – 31.12.2041 61 63 7200 9000
64 65 5400 5400
01.01.2042 – 31.12.2043 62 64 7200 9000
65 65 5400 5400
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65 7200 9000
    65 65 5400 5400
01.01.2046 – 31/12/2047 64 65 7200 9000
65 65 5400 5400
01.01.2048 65 65 7200 9000
65 65 5400 5400

Örnek 1: Sigortalının;           

Doğum tarihi ve yaşı                        : 12/5/1990 -58

Cinsiyeti                                            : Kadın

İlk işe giriş tarihi                               : 20/6/2008

Prim ödeme gün sayısı                    : 8270

PÖGS koşulunun  oluştuğu tarih    : 20/6/2028

Sigortalılık hali                                 : 4 (a)

Ayrılış tarihi                                      : 30/7/2032               

Tahsis talep tarihi                            : 13/5/2048

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/İki- a

Sigortalı 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başladığı için, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre değerlendirilir. Sigortalı söz konusu fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanması için aranan 7200 prim gün sayısı koşulunu 20/6/2028 tarihinde yerine getirdiğinden, fıkranın (b) bendindeki kademeli yaş koşullarına bakılmaz. Kadın sigortalı için aranan 58 yaş 7200 prim gün şartını  tahsis talep tarihinde yerine getirdiğinden aylık bağlanır.

 

Örnek 2: Sigortalının;

Doğum tarihi ve yaşı                        : 23/8/1991-60

Cinsiyeti                                            : Erkek

İlk işe giriş tarihi                               : 1/9/2009

Sigortalılık hali                                  :  4 (b)

Prim ödeme gün sayısı                    : 9000

PÖGS koşulunun oluştuğu tarih     : 3/10/2039

Ayrılış tarihi                                      : 3/10/2039               

Tahsis talep tarihi                            : 3/10/2051

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/İki-b

            Sigortalının, ilk defa çalışmaya başladığı tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olduğu için aylığa hak kazanma koşulları 28 inci maddeye göre değerlendirilir. Sigortalı söz konusu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre aylık bağlanması için aranan 9000 prim gün sayısı koşulunu 3/10/2039 tarihinde yerine getirdiğinden, fıkranın (b) bendindeki kademeli yaş koşullarına bakılır. Erkek sigortalının 1/1/2038-31/12/2039 tarihleri arasında gün koşulunu yerine getirmesi nedeniyle tahsis talep tarihinde yaşının 62 olması gerekir. Ancak sigortalı tahsis talep tarihinde 60 yaşında olduğundan, yaş koşulu yerine gelmediğinden aylığa hak kazanamaz.

 

4 (a) SİGORTALILARI İÇİN 5510/GEÇİCİ 6-YEDİNCİ FIKRA
(B) BENDİNE  GÖRE AYLIĞA
HAK KAZANMA KOŞULLARI
İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
 BAŞLANGICI EN AZ
No Madde No   Gün
  Sayısı
   
   
   
5510 Geçici 6/Yedi-b 01.05.2008 – 31.12.2008 4600
01.01.2009 – 31.12.2009 4700
01.01.2010 – 31.12.2010 4800
01.01.2011 – 31.12.2011 4900
01.01.2012 – 31.12.2012 5000
01.01.2013 – 31.12.2013 5100
01.01.2014 – 31.12.2014 5200
01.01.2015 – 31.12.2015 5300
01.01.2016 – 5400

 

 

 

Örnek 3: Sigortalının;

Doğum tarihi ve yaşı                        : 1/2/1968-63

Cinsiyeti                                            : Kadın

İlk işe giriş tarihi                               : 1/2/2016

Sigortalılık hali                                  :  4 (a)

Prim ödeme gün sayısı                    : 5400

PÖGS koşulunun oluştuğu tarih     : 2/10/2031

Ayrılış tarihi                                      : 2/10/2031               

Tahsis talep tarihi                            : 3/10/2031

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/üç

            Sigortalının, ilk defa çalışmaya başladığı tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra  ve prim ödeme gün sayısının 7200 günden az olması nedeniyle aylığa hak kazanma koşulları 28 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre değerlendirilir.

 Sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarih 1/2/2016 olduğundan, Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendindeki gün kademesine girmeden talep tarihinde 5400 prim gün sayısı aranır.

Sigortalı 5400 prim gün sayısı koşulunu 2/10/2031 tarihinde yerine getirdiğinden, kademeli yaşa girmez. Ancak kadın sigortalı için aranan 58 yaşa 3 yaş eklenerek bulunan 61 yaş koşulunu tahsis talep tarihinde yerine getirmesi gerekir. Talep tarihinde 61 yaş ve 5400 prim gün sayısı koşulları oluştuğundan aylık bağlanır.

Örnek 4: Sigortalının;

Doğum tarihi ve yaşı                        : 3/5/1975- 59

Cinsiyeti                                            : Kadın

            İlk işe giriş tarihi                              : 1/5/2008

Sigortalılık hali                                  :  4 (a)

            Prim ödeme gün sayısı                    : 4680

PÖGS koşulunun oluştuğu tarih     : 1/5/2023

Ayrılış tarihi                                      : 1/5/2037                 

            Tahsis talep tarihi                            : 2/5/2037

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/İki-b, Geçici 6/Yedi-b

Sigortalı 1/5/2008 tarihi itibariyle ilk defa çalışmaya başladığı için, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince 28 inci maddesine,  prim ödeme gün sayısının 5400 günden az ve 4 (a) bendi kapsamında sigortalı olması nedeniyle de  geçici 6 ncı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendindeki gün kademesine bakılır. Sigortalı 1/5/2008 tarihinde ilk defa  çalışmaya başladığından, tahsis talep tarihinde aranacak asgari gün sayısı 4600 gündür.

Sigortalı 4600 prim gün sayısı koşulunu 2/10/2037 tarihinde yerine getirdiğinden, fıkranın (b) bendindeki kademeli yaş koşullarına bakılır. Sigortalının 1/1/2036-31/12/2037 tarihleri arasında gün koşulunu yerine getirmesi nedeniyle tahsis talep tarihinde 59 olması gerekir. Ancak, prim ödeme gün sayısının az olması nedeniyle  kadın sigortalı için aranan 59 yaşa 3 yaş eklenerek bulunan 62 yaş koşulunu tahsis talep tarihinde yerine getirmesi gerekir. Talep tarihinde 62 yaş koşulu oluşmadığından aylık bağlanmaz.

Kaynak:SGK EĞİTİM NOTU

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

2019 YILI ASGARİ ÜCRETİ NELERİ DEĞİŞTİRİYOR

2019 YILI ASGARİ ÜCRETİ NELERİ DEĞİŞTİRİYOR

2019 Yılı asgari ücretinin nasıl belirleneceği konusunda dün yazımda tablolar yayınladığımda bir kez daha yanılmadım.

Öncelikle işverenlerin ne istediğini önerilerini tablo da verdiğimde;

a.)TİSK önerisi olan %15 artışlı asgari ücret taleplerini tabloya taşımış,bunun kabul görmeyeceğini belirtmiştim.TİSK yetkilisi de artışı bu yönde istediğini dile getirmiş idi.

b.)TÜRK-İŞ ise ısrarla masada 2.000 TL asgari ücrette direneceği belli idi.

c.)İkili sistem 3 yıldır uygulanmıyor,bunun ise artık ritüel olduğunu bu sene de en fazla ikili sistem de olsa 2.000 TL işçi tarafının kavuşacağını fakat bazı sıkıntılı durumların ortaya çıkacağını bahsetmiş,ikili sistem de tahmini asgari ücreti AGİ dahil 2.000 TL bulmuştuk.

ç.)Bununla birlikte işverenlere verilecek teşvikler bu yılda devam edeceğini,ilk defa yıllardır buradan söylediğimiz işletme büyüklüğü ile teşviklerin hayata geçmesi dediğimizde, evet Sn. Cumhurbaşkanı işletme büyüklüğü teşvik dile getirmiştir.

Yeni dönemde yeni asgari ücretin taraflara kazançlı olmasını temenni ederim.

2019 Yılında Asgari Ücrettin 2.020,90 TL/Net olarak belirlenmesi durumunda SGK kasasına prim artışları ile birlikte yüklüce bir prim girdisi olacaktır.Bu girdi maliyeti işverenlere yansıyacağı için işçilik maliyetleri de yükselecektir.

Bu maliyetleri düşürme adına da teşvikler hayata geçmesi için yasal düzenlemeler yürürlüğe 2019  yılında girecektir.

Asgari Ücret yükseliş eğilimi tıpkı bir domino etkisi yaratarak, çalışanlar arasında ücret artışını beraberinde getirecektir.

Özellikle  Sigorta Primine Esas Kazançlar yükselirken,GSS anlamında SYDV test miktarları artış,İş Göremezlik,Sürekli İş Göremezlik Gelirlerinde artış, 5510/41. maddesine göre borçlanmalar,ihya tutarları da artacaktır.SPEK muafiyet miktarları da değişecektir.

İdari Para Cezaları bu dönem yükseliş eğiliminde olacaktır.

İşsizlik Sigortası,Kısa Çalışma Ödeneği,AGİ ve Çırak /Stajyer öğrenci ödemeleri de değişime uğrayacaktır.

Kısaca bu işin maliyet yükü iyi hesap edilmesi,ileride telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlara yer açmamalıdır.

Özel sektörde:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 85,28 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 639,60 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 19.188,00 TL

SİGORTA PRİMİNDEN MUAF TUTARLAR

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile
zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

85,28 TL x % 6 = 5,12 TL (*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

2.558,40 TL x % 2 = 51,17 TL(*) (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

 2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13. maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.558,40 x % 3 = 76,75 TL . olacaktır.

BORÇLANMA BEDELLERİ

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2019 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı 85,28 TL x % 32 = 27,29 (*),

Üst sınırı : 639,60 TL x % 32 = 204,67 TL,

esas alınacaktır.

İDARİ PARA CEZALARI

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,40 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

2019 YILI ASGARİ ÜCRET İKİLİ / TEKLİ Mİ BELİRLENİR?

2019 YILI ASGARİ ÜCRET İKİLİ / TEKLİ Mİ BELİRLENİR?

2019 Yılı asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşırken taraflar 2 Bin TL net asgari ücret tartışıyor.İşçi tarafı geçinemiyoruz,işveren tarafı maliyet artışları diyerek restleşiyor.

Geçmişte iki yıl olarak belirlenen asgari ücret rakamları son yıllarda ise yılda bir defa olmak üzere belirleniyor.

2016-2017-2018 yıllarında tüm yıllar için asgari ücret belirlenirken,bu yıl ikili sistem de belirlenmesi yönünde istekler masa da yerini aldı.

Asıl can alıcı nokta vergi dilimlerinin maliye yetkililerince yendin değerleme oranında %23,73 olarak artırılması da göz ardı edilmemelidir.

AGİ dahil belirlenmesi gündem de olan asgari ücret kişiye özgü olmasına rağmen,ülkemizde işletmeler açısından aile geçim ücreti olarak,Toplu İş Sözleşmelerinde taban ücret olarak belirleyici rolünü sürdürüyor.

Özellikle 2018 yılında alınan kararla, VUK yapılan düzenlemeyle birlikte Ocak ayında belirlenen net asgari ücret tutarı vergi dilimleri değişse de aynı miktar uygulamasına devam edilecektir.

Bu yasal düzenleme de bize sanki tekli asgari ücreti işaret ediyor.

İkili asgari ücret uygulamasında ise,işveren maliyeti arttığı gibi,vergi dilimleri artacak,yeni yılda belirlenen tutar ödense de Temmuz 2019 verilen tutarın altına düşecektir.O halde yasada geçici maddeye ihtiyaç duyulur,vergi dilimi artsa bile Temmuz 2019 verilen tutardan düşük olmaması gibi.

Kısaca asgari ücrettin neti ikili dönemde sancılı geçiş olur.

Bunun içinde Asgari Ücret masasında oturanlar için enflasyon ve işletmelerin mali gücü ,piyasa şartları işveren maliyetleri bir araya getirildiğinde son pazarlık çetin bir mücadeleye sahne olacaktır.

Aşağıdaki tablo da günümüz asgari ücreti %15 artırılmıştır.Masada işveren tarafı bunu önerse bile işçi tarafı bu teklife sıcak bakmaz.İstihdam teşvikleri,işverenlerin yararlandığı 100 Lira teşviklerle bu maliyetlerin altına düştüğü iddia edilecektir.Çünkü bu rakama evet demesi halinde Türk-İş sendikasına karşı atak durumda olan Hak-İş Sendikasının elini güçlendirir.Aslında Hak-İş Sendikası da toplu iş sözleşmelerinde sıkıntılı sözleşmeleri imzalamıştır.Şuan itibariye DİSK net tutarına zaten masa başında olan işverenler kesinlikle kabul etmez.

AY MAAŞ SGK%14 İŞSİZLİK%1 GEL.VER D.VER. AGİ % AGİ TUTARI NET TUTAR İŞVEREN MALİYET
OCAK 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
ŞUBAT 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
MART 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
NİSAN 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
MAYIS 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
HAZİRAN 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
TEMMUZ 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
AĞUSTOS 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
EYLÜL 2.333,93 326,75 23,34 297,58 17,71 50 175,04 1.843,59 2.859,06
EKİM(**) 2.333,93 326,75 23,34 374,49 17,71 50 175,04 1.766,67 2.859,06
KASIM 2.333,93 326,75 23,34 396,77 17,71 50 175,04 1.744,40 2.859,06
ARALIK 2.333,93 326,75 23,34 396,77 17,71 50 175,04 1.744,40 2.859,06

Aşağıdaki tablo %20 artışla asgari ücret Maliyeti ortaya çıkarılmıştır.İşveren tarafı bu kısma sıcak bakabilir.İşveren hükümetten şu desteği isteyecektir.100 Lira teşviki mi geri ver diyecektir.

AY MAAŞ SGK%14 İŞSİZLİK%1 GEL.VER D.VER. AGİ % AGİ TUTARI NET TUTAR İŞVEREN MALİYET
OCAK 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
ŞUBAT 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
MART 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
NİSAN 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
MAYIS 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
HAZİRAN 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
TEMMUZ 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
AĞUSTOS 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50 175,04 1.916,14 2.983,37
EYLÜL(**) 2.435,40 340,96 24,35 327,05 18,48 50 175,04 1.899,60 2.983,37
EKİM 2.435,40 340,96 24,35 414,02 18,48 50 175,04 1.812,63 2.983,37
KASIM 2.435,40 340,96 24,35 414,02 18,48 50 175,04 1.812,63 2.983,37
ARALIK 2.435,40 340,96 24,35 414,02 18,48 50 175,04 1.812,63 2.983,37

(**)Her iki tablo da vergi dilimi %20 olması halinde düşen yılın başındaki asgari ücret tutarı yapılan yasal düzenleme ile AGİ den mahsuplaşma yapılarak net tutar korunacaktır.

Toplu İş Sözleşmesinde İşçi Tarafı şayet bunun ikili sistem de  %26 gibi zam istemesi halinde ortaya aşağıdaki tablo ve maliyeti çıkacaktır.

Şimdi bu tablo ile işverenler kısmen de olsa iki aylığına işçi için 2.000 TL net verilecektir.VUK düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktır.Maliyetler artacaktır.

İkili asgari ücret bazı dengeleri de değiştirecektir.

Piyasalar tekli sisteme 3 yıldır alışmış olduklarından 2019 yılı işverenler için daralma olmaması adına bu teklifte hararetli tartışmalara sahne olacaktır.

AY MAAŞ SGK%14 İŞSİZLİK%1 GEL.VER D.VER. AGİ % AGİ TUTARI NET TUTAR İŞVEREN MALİYET
OCAK 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50,00 175,04 1.916,14 2.983,37
ŞUBAT 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50,00 175,04 1.916,14 2.983,37
MART 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50,00 175,04 1.916,14 2.983,37
NİSAN 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50,00 175,04 1.916,14 2.983,37
MAYIS 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50,00 175,04 1.916,14 2.983,37
HAZİRAN 2.435,40 340,96 24,35 310,51 18,48 50,00 175,04 1.916,14 2.983,37
TEMMUZ 2.557,17 358,00 25,57 326,04 19,41 50,00 175,04 2.003,19 3.132,53
AĞUSTOS 2.557,17 358,00 25,57 326,04 19,41 50,00 175,04 2.003,19 3.132,53
EYLÜL(**) 2.557,17 358,00 25,57 358,10 19,41 50,00 175,04 1.971,13 3.132,53
EKİM 2.557,17 358,00 25,57 434,72 19,41 50,00 175,04 1.894,51 3.132,53
KASIM 2.557,17 358,00 25,57 434,72 19,41 50,00 175,04 1.894,51 3.132,53
ARALIK 2.557,17 358,00 25,57 434,72 19,41 50,00 175,04 1.894,51 3.132,53

Sonuç:

2019 yılı Asgari ücret komisyonu masadan hangi tarafın yüzünü güldürecektir.Kanımca ne işveren ne de işçi masadan mutlu kalkmayacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com