Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(34-152-135)

DERNEĞİN ADI VE LOGOSU
MADDE 1 –

Derneğin Adı, Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği
Derneğin Logosu. Dernek logosunu değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.

DERNEĞİN MERKEZİ
MADDE 2-

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek yurt içi ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ
MADDE 3 –

Derneğin amacı, üyelerin, sosyal, kültürel, hukuki, ekonomik ve mesleki yönlerden hak ve yararlarını korumak, ülkenin sosyal politika ve istihdam alanında bilgi, tecrübe, birikimine ve bu alanda yürütülen politikaların geliştirilmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmak amacıyla;

 1. Sosyal güvenlik sistemimizin ve mevzuatımız çerçevesinde işletmelerin ve işyerlerinin ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmalarına Sosyal Güvenlik Kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerini takip edip yürütmelerine,
 2. Çalışma mevzuatı çerçevesinde işyerlerini ve işletmelerin işçi işveren ilişkilerinin sağlıklı bir yapıda sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için müşavirlik ve danışmanlık yapmalarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile kamu kurum kuruluşlarında işletmelerin – işyerlerinin iş ve işlemlerini takip edip yürütmelerine, yardım ve destek sağlamak,
 3. Sosyal güvenlik müşavirliğini yasal çerçeveye kavuşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ile siyasi partiler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 4. Üyelerin sosyal güvenlik ve iş mevzuatını öğrenmelerini sağlamak,
 5. Sosyal güvenlik ve iş mevzuatını geliştirilmesine yönelik projeleri hazırlamak,
 6. Üyelerin, yeterli düzeye ulaşmalarını ve sürekli olarak kendilerini yenilemelerini sağlamak için eğitim semineri düzenlemek ve toplanacak bilgileri üyelere aktarmak,
 7. Üyelerin çalışma koşulları ile hizmetlerinin verimliliğini konularında inceleme ve araştırmalar yaparak ilgili yerlere duyurmak,
 8. Üyelerin, tüketim, kredi ve yapıp kooperatifleri kurmalara yardımcı olmak,
 9. Üyeler adına toplu sigorta sözleşmeleri yapmak,
 10. Üyelerin ortak hak ve yararlarının takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde idari, kazai ve adli kuruluşlar önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılacak davalardan dolayı taraf olmak,
 11. Derneğin kuruluş amacıyla uygun yayınlar yapmak,
 12. Ülkemizde başta çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik olmak üzere, sosyal politika ve istihdam alanına giren her konuda ilgililere ışık tutmak amacıyla araştırma ve incelemeler yaparak raporlar sunmak ve yayınlamak,
 13. Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı sürecindeki kuruluş amacına uygun projeler için teklif hazırlamak, sunmak ve projeleri yürütmek, proje sonuçlarını uygun olan her araçla yaymak ve yayınlanacak proje geliştirme ve yürütme alanında eğitim vermek ve üyelerine eğitim aldırmak,
 14. Kuruluş amacına uygun konularda başta sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere konunun ilgili tüm taraflarına ve toplumun her kesimine eğitimler verilmesini sağlamak ve bu alanda üyelerin eğitimine katkıda bulunmak,
 15. Üyelerin ve ailelerinin boş zamanlarını ve tatillerini iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamak üzere dinlenme yerleri, spor alanları, parkalar ve lokaller açmak, kitaplık kurmak ve bunları yönetmek,
 16. Üyeler arasındaki iyi ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayacak toplantılar ve eğlenceler düzenlemek
 17. Üyelerin ölüm ve maluliyetleri hallerinde sosyal yardımlarda bulunmak,
 18. Ülkemizin sosyal güvenliğinin yönlendirilmesinde ilgililere ışık tutmak amacı ile araştırma ve incelemeler yaparak üyelerin bağlı bulunduğu üst kuruluşa raporlar sunmaktır.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR

 1. Sosyal güvenliğin yaygınlaşması, toplumun sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, üyelerden komisyonlar oluşturmak,
 2. Süreli yayın çıkarmak
 3. Sosyal güvenlik hayatına katkı sağlayan kitap ve mecmua gibi yayınlara katkı sağlamak
 4. Üyelerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek için lokal işletmek
 5. Üyelerin kaynaşması amacıyla yemekli, yemeksiz toplantı ve kokteyller düzenlemek
 6. Kamu kurum ve kuruluşları, işveren, sigortalı ve üçüncü kişilere eğitim vermek
 7. Üyelerine eğitim aldırmak ve bu konuda gerekli çalışmalar yapmak

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
ÜYE OLMA HAKKI
MADDE 4-

Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı veya dernek internet sitesindeki başvuru formu ile elektronik olarak müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Üyelik müracaat sonucu Yönetim Kurulu tarafından başvuru sahibine yazı veya üyenin başvuru formunda tebligat adresi olarak bildirdiği elektronik posta adresine gönderilir. Gönderilen üyelik bildirimine ait elektronik postanın gönderim tarihi itibariyle 5 gün içinde üyeye tebliğ edildiği kabul edilir.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 5-

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu usulüne uygun olarak Yönetim Kuruluna ulaştığı tarih itibariyle çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yönetim Kurulu aidat borçlarını Borçlar Kanununa göre icra yoluyla tahsil edebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 6-

Dernek üyesi iken dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Medeni haklarını kullanma yetisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybetmek
 2. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 3. Yazılı (elektronik posta, internet sitesi duyurusu, sms) ikazlara rağmen üyelik ödentisini 6 ay içinde ödememek
 4. Dernek tüzüğüne aykırı veya Dernek faaliyetlerini engelleyecek söz ve davranışlarda bulunmak, bu beyanda yazılı ve görsel medyada bildirimde bulunmak,
 5. Yetkili olmadığı halde Dernek adına işlem ve söylemlerde bulunmak, beyanatlar vermek,
 6. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin üyelikleri sona erer

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek Yönetim Kurulunca silinir. Dernek üyeliğinden çıkarılan üye Dernek tarafından kendisine verilen üye kartı, flama, bayrak vb gibi malzemeleri üyelikten çıkarılma tarihinden itibaren 30 gün içinde Dernek merkezine posta yolu ile iade etmek zorundadır. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 7-

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 8-

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
KURULUŞ ŞEKLİ 
MADDE 9-

Genel Kurul, Derneğin en yetkin karar oranı olup Derneğe kayıtlı üyelerden, şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI
MADDE 10-

Genel Kurul 2 yılda bir NİSAN ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ
MADDE 11-

Genel Kurul, Yönetim Kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyelere bildirilir.

TOPLANTI YERİ
MADDE 12-

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 13-

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği veya derneğin feshi hallerinde 2/3ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 14-

Genel Kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili seçilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 
MADDE 15-

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 16-

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak
 7. Derneğin feshedilmesi
 8. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 17- 

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

BAŞKAN, YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, SEÇİLMELERİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI
YÖNETİM KURULU
MADDE 18-

Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan ile birlikte 8 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Başkan, toplantıda bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile ilk turda, bu çoğunluk sağlanamaz ise salt çoğunlukla; Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ise Genel Kurulda bulunan üyelerin oy çokluğu ile seçilir. Bu seçimler gizli oyla yapılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, Derneği ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonusu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 4. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek
 5. Derneğin amaçlarını gerçekleştirme için her çeşit kararı almak ve uygulamak
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim Kuruluna sunmak,
 7. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek

Başkanın Görev ve Yetkileri

Başkan aynı zamanda, Yönetim Kurulunun da tabii başkanıdır. Yönetim Kurulu adına Başkan;

 1. Derneği, devlet daireleri ile özel ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek
 2. Bu tüzükteki derneğin faaliyetleri bölümünde yazılı işleri yürütmek
 3. Derneğin çalışma programı ile bütçenin hazırlanmasını sağlamak ve Genel Kurulun bilgisine sunmak
 4. Yasal ve gerekli işlemleri yürütmek ve defterlerin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak, sarf, şekil ve yetkilerini bir talimata bağlamak
 5. Derneğin kurduğu her türlü sosyal ve kültürel tesis ve işletmelerin çalışmalarını yönetme, yaşatma, kontrol ve denetleme işlerinin yürütülmesi için yetki vermek
 6. Derneğin büro işlerinde çalıştırılacak ücretli personeli tayin etmek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak
 7. Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak
 8. Başkan yardımcısı, genel sekreter, mali sekreter, teşkilatlandırma sekreteri ile üyeler arasında görev bölümü yapıp bu hususu belli bir talimata bağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak görevlerini yürütür.

Başkan, bütün bu çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 19-

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu kararlarında eşitlik halinde Başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır.

DENETLEME KURULU
MADDE 20-

Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulunun görevleri;

 1. En geç 6 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, Derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak
 3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 21-

Dernek, Genel Kurullarında Dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz mallar için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır. Dernek amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde Genel Kurul kararı ile borçlanabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE 22-

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAR MİKTARLARININ BELİRLENME ŞEKLİ
MADDE 23-

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir. İlk Genel Kurul kararına kadar aylık 80,00 TL, yıllık 960 TL’dir. İlk giriş aidatı ise 1.000TL’dir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 24-

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, temsin, konferans, eğitim ve proje çalışmaları sonucu elde edilen gelirler
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Bağışlar ve yardımlardan oluşur.
 5. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığından izin alır.

DEFTER KAYITLARI
MADDE 25-

Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
MADDE 26-

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 27-

Tüzük değişikliği, toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TESFİYE ŞEKLİ
MADDE 28-

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bir çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısının Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir, fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığının Denel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU
MADDE 29-

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 30-

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, Dernek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBE ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 31-

Şubelerin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek, denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede Şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
MADDE 32-

Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan Genel Kurulu 2 yılda bir Ocak ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegeleri temsil eder. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak şubede kayıtlı her 20 üye için 1, arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde 1 olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, Şubeyi temsilen genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri genel merkez Genel Kuruluna katılır; ancak Şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim ve Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 33-

Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu Başlık İlginizi Çekebilir

Yardıma mı
İhtiyacınız Var!

SGMD olarak soru ve önerilerinize değer veriyoruz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın