Dilekçe Kanununu bilmemiz gerekir

aciklama

Dilekçe Kanununu bilmemiz gerekir

Çalışma hayatında ya da emeklilikle ilgili işlemlerimizde sıklıkla yaptığımız hatalar bilgi alırken ya da soru sorarken sözlü ifade ile işlem yaptığımızdan dolayı bir çok kazanılmış haklarımızı kaybediyoruz. Bu konuda resmi yollardan Kamu kurumlarına dilekçe ile başvurmak zorundayız. Bu dilekçeler usulüne uygun düzenlenmesi halinde işleme alınacaktır. 30 gün içinde yazılı cevap verilecektir. Yazımızda 3071 sayılı Kanunu ana hatlarıyla değineceğiz.
3071 sayılı Kanunun 01.11.1984 tarihinde kabul edilmiştir.10.11.1984 tarihinde RG nin 18571 sayısında yayınlanmıştır. 02.01.2003 tarihinde geniş çaplı yasa değişikliğe uğramıştır.

Amaç:

Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiyede ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

Kapsam:

Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiyede ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsıyor.

Yazılı başvurma şartı:

Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

İkamet eden yabancılar Türkçe dilekçe şartı:

Türkiyede ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.
İmza şartı:
Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

Yanlış kamu kurumuna verilen dilekçeler hakkında:

Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

Hangi tür dilekçeler incelenmez:

Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmuyorsa,
İncelenmezler.

30 gün içinde sonuçlandırılacaktır:

Türk vatandaşlarının ve Türkiyede ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

TBMM gönderilen dilekçelerde süre:

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

Dilekçe yazarken nelere dikkat edeceğiz!

Bir isteğimizi bildirmek için yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe deniliyor. Anayasal hakkımız olup, 74. Maddesine göre; vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMMye yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. (Madde 4)
Dilekçelerde istek ve dilekler, yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamalıdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak "Ek" başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, istek bölümü, "bilgilerinize arz ederim." sözleriyle bitirilmelidir. 
•Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. 
•Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. 
•Dilekçelerde imla kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır. 
•Dilekçeler belli bir plana göre yazılır.
 •Dilekçede özlü ve resmi bir üslup kullanılmalıdır


Dilekçenin bölümleri 

Başvurulan makamın adı: Dilekçelerin başında, başvurunun yapıldığı, makamın adı bulunur. Eğer gerekiyorsa başvurulan makamın adresi de yazılır.Hitap edilen makamın adı büyük harflerle; adreste yer alan kelimeler ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük ve ortalanarak yazılır. 
Dilekçenin metni: Metin kısmı, dilekçenin asıl kısmını oluşturur. Genel dilekçelerde, önce sorun (durum) aktarılır ve talepte bulunulur.
Tarih: Dilekçenin hangi tarihte verildiğini bilebilmek için, dilekçede tarihin bulunması gerekir.Tarih gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. Ancak, ayın yazı ile yazılması da mümkündür. Tarihin rakamla yazılması durumunda gün, ay ve yıl arasına eğik çizgi (/) ya da nokta (.) sembolü konulur. Yaygın kullanıma göre tarih, metnin bitiminden sonra bir aralık boşluk bırakılarak aynı satıra yazılır.
Ad, Soyad ve İmza: Metnin bitiminden sonra, sağ alta, dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır. Ad ilk harfi büyük diğer harfler küçük; soyad tamamı büyük harfle yazılır. Eğer Unvan yazılacaksa sadece ilk harf büyük diğer harfler küçük yazılır. İmza ismin üstündeki boşluğa atılır. 
Adres: Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Adres yazımında mahalle için (Mah.), sokak için(Sok.), numara için(Nu. , No.), apartman(Apt.), telefon(tel.)şeklinde kısaltma yapılabilir. 
Ek: Eğer dilekçe talebinde bulunan kişinin sunacağı ek belge varsa bu durumu adres satırının altında “Ek:” şeklinde belirtir.

(Adalet Bakanlığı resmi yazışma ders kitabından derlenmiştir.)

 

https://www.egetelgraf.com/dilekce-kanununu-bilmemiz-gerekir