Formu doğru doldur maaşın yüzde 5 artsın

EMEKLİ olacak kişiler SGK’ya başvururken “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” doldurup imzalarlar ve emekli aylığı talep ederler. O form doldurulurken bilinçli olursak bize bağlanacak emekli aylığı yüzde 5 daha fazla olur. Emekli aylığının basit hesabı; yıllar boyunca ayda ortalama kazancınız ne kadar ve bunun yüzde kaçı sizin emekli aylığınız olacak sorusunun cevabıdır.

İlgili formda “Bakmakla yükümlü olduğunuz kimse var mı?” sorusunun cevabına “evet” derseniz aylık bağlama oranınız alt sınıra göre yüzde 5 daha yukarıda olur.

İlgili maddede şöyle denilmektedir:

“Bu Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82’inci maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle 29’uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın yüzde 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa yüzde 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları;

hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının yüzde 80’inden, hak sahibi iki kişi ise yüzde 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmı aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

Kimlere bakmakla yükümlüyüz?

BAKMAKLA yükümlü olunan kişi; 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile 7’nci ve 8’inci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşini,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanun’a göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,

c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını ifade eder.

Sahte belge ile de olsa süreler silinemez

ALİ Bey, 04.01.2010 günü SSK ve Bağ-Kur hizmetlerimle emeklilik (tahsis talep) dilekçesi verdim. Ancak sosyal güvenlik denetmenince esnaf oda kayıtlarının geçersiz sayılması üzerine 11 yıl 6 ay 16 gün olan 4/B yani Bağ-Kur hizmetim 1 yıla indirilmiş ve tahsis talebim reddedildi. Primini ödediğim bu süreler olmazsa emekli olamayacağım. Bana bir yol gösterir misiniz? Akif Demirci Sayın okurum, Bağ-Kur’lu olmak için, vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı veya meslek odası-derneği kaydı gerekir.

Bazı hallerde oda-dernek veya vergi kaydı hataları sebebiyle, Bağ-Kur sigortalılık süreleri silinmektedir. Silinmiş süresi ile emekli olanların ise emekli aylıklarını da SGK kesmektedir ama yargı kesilemez diyordu.

En son 6552 sayılı Torba Yasa ile durumunuz düzeltildi. Geçmiş yıllarda esnaf oda-derneklerindeki hatalı kayıtlar sebebiyle Bağ-Kur sigortalılık süreleri silinenler için de bu geçerli, sizin için de. 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’a eklenen madde aşağıdaki gibidir ve ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gidip bu maddeyi ve bu yazımı gösteriniz. Emekli aylığınız bağlanır.

BU MADDEYİ GÖSTERİN

“Geçici Madde 54 – (Ek madde: 10.09.2014 – 6552 S.K./58. md.) Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu’na göre;

Esnaf ve sanatkar siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan 22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır.

4’üncü ve 7’nci maddeler ile 2926 sayılı Kanunun 2’nci, 5’inci ve 9’uncu maddelerine göre kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır.

Ancak tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve ikinci fıkralar uyarınca hizmet iptali yapılmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

Paylaş