Geçici Görevli Kamu Personeline Kötü Haber

Denetçi ve müfettiş gibi teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip personelin geçici görevlendirmelerinde yolluk ile birlikte geçici görevde sarf edilen konaklama bedelleri de ödenirken genel kamu personeline bu bedeller ödenmiyordu.

6245 sayılı Harcırah Kanununun kamu personeline yurt içi görevlendirmelerde ödenecek yolluk tutarlarını düzenleyen 33 üncü maddesinin d) bendinde 5335 sayılı Torba Kanunla 27.04.2005’ten itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile tüm kamu personelinin de geçici görevlendirmelerinde sarf ettikleri konaklama bedellerinden 10 güne kadar olan kısmını alabilmelerinin önü açılmıştı.

Bahse konu düzenlemede;

Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.”

hükmü bulunuyordu.

İşte bahse konu maddedeki “her defasında on günle sınırlı olmak üzere” ifadesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasıyla açılan bir davada Yüksek Mahkeme bu hususu görüşmüş ve

“Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip personel haricindeki personelin geçici görev süresinde yapacağı konaklama giderlerinin on günle sınırlı olarak karşılamasının bu kamu görevlilerinin maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğinden bahisle konaklama giderinin on günle sınırlandırılmasını öngören “…ve her defasında on günle sınırlı olmak” ibaresini Anayasaya aykırı bularak iptal etmişti. Karar 15.12.2015 tarihli (Dünkü) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Karar sonucu artık teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip olmayan personel de 10 günden fazla geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirildiğinde 10 günden fazla yaptığı geçici görev süreleri için de konaklama bedeli alabilecekti ve nitekim almaya da başlamıştı.

Mamafih bu durum kısa sürdü ve

“2016 yılında memuriyet mahalli dışında görevlendirilen memur ve hizmetlilerden;

a)

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

 

45,92

b)

Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

 

42,72

c)

Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

 

40,05

d)

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

 

35,24

e)

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

 

34,18

TL”

 

günlük harcırah alabileceklerinin belirtildiği 2016 yılı Bütçe Kanunu eki H cetveli’nde ayrıca ilk defa olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınacağı” da belirtildi.

Nitekim 13.04.2016 günkü RG’de yayımlanan 40 seri nolu Harcırah Genel Tebliği’nde de bu durum vurgulanıyor.  2016 Mali Yılı Bütçe Kanununun geç (16.03.2016) yayımlanması sebebiyle Ocak – Mart ayları arasında 10 günden fazla geçici görevlendirmelerden dolayı konaklama bedelinden tam yararlananlardan bu tutarların geri alınmayacağı vurgulanmakla birlikte 16.04.2016 tarihinden sonra uygulama değişmiş oluyor.

Buna göre artık müfettiş, denetçi gibi kamu görevlileri dışında memurların 10 günden fazla geçici görevlendirilmeleri halinde ilk 10 gün için gündelikleri yüzde 50 artırımlı ödenmekle birlikte takip eden 80 gün için gündeliklerinin yarısını geçmemek üzere konaklama bedeli ödenebilecek. Müteakip 90 gün gündeliklerinin yüzde 40’ını geçemeyecek konaklama bedeli sonraki 180 gün için ise hiç ödenmeyecek.

Oysa memur geçici görevi kamu için yapıyorsa ve bu görev de uzuyorsa ihtiyaçları azalmayacağına göre bu konaklama bedeli kısıtlaması hakkaniyetli bir uygulama olarak gözükmüyor

Paylaş