Geriye Dönük SGK Teşvik İadesinde son gün 31 Mayıs 2018

21.03.2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Geçmişe Dönük Prim Teşviklerinden Bir Defaya Mahsus Yararlanma İmkânı Getirildi: 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler tarafından en son 01.04.2018 tarihini takip eden aybaşından itibaren 1 ay içinde (31.05.2018) SGK ‘ ya başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecektir. Bu kapsamda talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, 01.04.2018 tarihinden önce talepte bulunanlar için 01.04.2018 tarihini takip eden aybaşından, 01.04.2018 tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 01.04.2018 tarihini takip eden takvim yılı başından başlayarak 3 yıl içinde ödenecektir. Mahkemelerce, 01.04.2018 tarihinden önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulamayacak ve 01.04.2018 tarihinden önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılacaktır.

Paylaş