İŞVEREN TARAFINDAN ÜCRETSİZ İZNE AYIRANLARA ÖDENEN NAKİT           ÜCRET DESTEĞİ  İLE BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU GSS

İŞVEREN TARAFINDAN ÜCRETSİZ İZNE AYIRANLARA ÖDENEN NAKİT           ÜCRET DESTEĞİ  İLE BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU GSS

PRİM ORANLARI ARTMIŞTIR.

 

Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:                                                              

Bilindiği üzere, Koronavirüs Salgını nedeniyle veya başka nedenlerle ekonomik sıkıntıya düşen bazı işyeri ve işverenleri, işyerinde çalışan bir kısım işçileri ücretsiz izne göndermektedir. Ücretsiz izne gönderilen işçilerden kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere, yapılan günlük 39,24 TL nakit ücret desteği, ile Bağ-Kur, İsteğe Bağlı ve Zorunlu Genel Sağlık Sigortalılarının ödeyecekleri prim oranları, 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret baz alınacağından artmış bulunmaktadır.

Bu makalenin konusu, İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ödenecek olan Nakit Ücret Destek Miktarı ile Bağ-Kur, İsteğe Bağlı ve Zorunlu Genel Sağlık Sigortalılarının 01.01.2021 tarihinden itibaren ödemeleri gereken sigorta prim miktarlarının ne kadar olacağı ile ilgili açıklamalar olacaktır.

            II- İşveren Tarafından Ücretsiz İzne Gönderilen ve Kısa Çalışma Ödeneğine Hak
Kazanamayan İşçilere Ödenecek Olan Nakit Ücret Desteği:

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. Maddesi hükmü uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve Cumhurbaşkanlığının 30.12.2020 tarih ve 3344 sayılı karar ile fesih yapılamayacak 17.03.2021 tarihine kadar olan süreyi aşmamak üzere (şimdilik 17.03.2021 tarihine kadar) ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, günlük ödenmekte olan 39,24 TL, yerine, 01.01.2021 tarihinden itibaren günlük 47,70, aylık 1.431,00 TL olarak ödenecektir.  Cumhurbaşkanı kararı ile işçinin iş akdinin fesih yapılamayacak süreyi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar vermeye yetkili olup, Pandemi hastalığının sürecine bağlı olmakla birlikte, işten çıkış yasağının bu tarihe kadar uzatılacağı beklenilmekte ve tahmin edilmektedir.

            III- Bağ- Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Prim Oranları:

            Bilindiği gibi, 01.01.2021 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39.maddesi, gereğince,  iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafında,  01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2021 yılı içinde uygulanacak olan günlük asgari ücret 119,25 TL, aylık brüt asgari ücreti 3.577,50 TL. olarak belirlenmiş olup, 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre, sigorta primine esas kazancın alt sınırı, brüt asgari ücretten az, üst sınırı ise,  aylık asgari ücretin 7,5 katından fazla olamaz.

Bu duruma göre, 2021 yılı içinde uygulanacak asgari ücret baz alındığında, ödenecek olan sigorta prim oranları da şöyle olacaktır:

1-      Bağ-Kur Kapsamında Sigortalıların Ödemeleri Gereken Aylık Prim Tutarı:

Kendi nam ve hesabına çalışan veya Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olup, 5510 sayılı Kanun’un 4/b kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, günlük asgari ücret olan 119,25 TL ile bunun 7,5 katı olan günlük 894,38 TL arasında olmak kaydıyla beyan edecekleri kazanç tutarı üzerinden yüzde 20 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası ve yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi olmak üzere toplam % 34,5 oranında sigorta primini ödemeleri gerekmektedir. Buna göre, aylık prim tutarı en az 1.234,24 TL, en çok ise 9.256,78 TL olacaktır.

 Kanun’un 81. Maddesine göre sigorta prim borcunu düzenli ödeyen veya borcunu   yapılandırmak suretiyle taksitlerini süresinde ödeyen zorunlu 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olan sigortalılar da 5 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanabilmektedirler. 5 puanlık prim indiriminden yararlananlar,  % 29,5 olarak prim ödeyeceklerdir.

  • İsteğe Bağlı Olarak Prim Ödeyenlerin Ödemeleri Gereken Aylık Prim Tutarı:

5510 sayılı Kanun’un 50. maddesine göre, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, veya ay içinde 30 günden az çalışan ya da kısmi süreli çalışanlar ve Türkiye’de ikamet etmeleri kaydıyla ve 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle İsteğe Bağlı Sigortalı olabilmektedirler.

            İsteğe bağlı olarak prim ödeyenler, günlük asgari ücret olan 119,25 TL ile bunun 7,5 katı olan günlük 894,38 TL arasında olmak kaydıyla beyan edecekleri kazanç tutarı üzerinden yüzde 20 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam % 32 oranında sigorta primini ödemeleri gerekmektedir. Buna göre, aylık prim tutarı en az 1.144,80 TL, en çok ise 8.586,00 TL olacaktır.

            3- Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeyenlerin Ödeyecekleri Prim Tutarı:

            5510 sayılı Kanuna göre, herhangi bir işte çalışmayan, Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık almayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmayan kişiler, zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı sayılmaktadırlar. Bu durumda olanların, SGK’ya kayıtlarını yaptırarak Genel Sağlık Sigortası Primini ödemek zorundadırlar.

            Zorunla olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olup, herhangi bir geliri olmayanların, GSS priminin devlet tarafından ödenmesi için kaymakamlık ve valilik bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testini yaptırmaları gerekir.

            Yapılacak gelir testine göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda, GSS primi devlet tarafından karşılanacaktır. 2021 yılında geliri uygulanacak 3.577,50 TL asgari ücrete göre, geliri 1.192,50 TL’nin altında olanların GSS primlerini devlet tarafından ödeyecek.       

Gelir testi sonucunda aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının 1.192,50 liradan fazla geliri olanların ise, her ay asgari ücretin yüzde 3’ü oranında 107,33  GSS primini ödemeleri zorunludur.

            IV- Sonuç:

            4857 sayılı İş Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca, gerek Koronavirüs Salgını veya gerek başka nedenlerle ekonomik sıkıntıya düşen ve Koronavirüs Salgını nedeniyle işyerindeki faaliyetine geçici bir süre için ara vermek zorunda kalan işverenlerin ve bunun sonucunda ücretsiz izne gönderilen işçilerin bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmaları ve Ülkemizin bu Korona virüs salgınını olabildiğince en az zararla atlatmasını dilerim.

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA                                                                           Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371
e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com
Web : www.ahmetagar.com

 

 

Paylaş