İŞVERENLERE NEFES ALDIRAN TEŞVİK

6 Şubat 2019

2019 yılı asgari ücretinin %26,05 oranında artmasıyla birlikte ,işveren kesimi buna karşın artan işçilik maliyetiyle,SGK ödenecek işveren sigorta primi paylarında indirim talebinde bulundular.7162 Sayılı Kanunla GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) bu kanunda ;

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde 78 eklenmiştir.Geçici madde 78 ile konu detaylandırılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 4-1(a)/SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler yararlanacaktır.Bu sigortalılardan Sendikalı işyerleri dışında çalışanlar için 3.060 TL.(SPEK Dahil) ve altında 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’una  verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı esas alınır.

Sendikalı işyerleri için bu rakam 6.090 TL(SPEK Dahil) dikkate alınacaktır.2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı esas alınır.

500 KİŞİ SAYISININ TESPİTİ!

2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır. SGK sadece 4/a uzun vadeli prim ödeyen kişi sayısını dikkate alacak,bulduğu rakamı 11 aya bölerek uzun vadeli işçi sayısı 500 üstü ve altı olarak tespit edecektir.Ortalama sigortalı sayısı; 500’ün  altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası(Aylık 150 TL.), 500’ün ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası(100,80 TL.)  destek sağlanır.

İSTİHDAM ARTIRILMASI DİKKATE ALINMIŞTIR!

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.Bunu da örnek verirsek işletme tüm aylarda ilk 6 ay 50 kişi çalıştırmış,5 ay 45 kişi çalıştırması halinde istihdam da düşme olduğundan 2019 yılında 45 kişi altında bildirim tespiti halinde teşvik tutarlarından yararlanamaz.

TEŞVİK ÖDENMEYECEK HALLER!

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK’una prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde Geçici madde 78 birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak SGK’una olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Geçici madde 78 uygulanmasında 5510/ ek 14. maddesi hükümleri uygulanmaz.

DİĞER HÜKÜMLER

Geçici Madde 78/Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2018 yılından önce 5510 sayılı Kanun  kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.3213 sayılı Kanunun ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 271 Türk lirası olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

Paylaş