İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK İNDİRİMLRİNDE YASAKLANMA SÜRESİ

İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik İndirimlerinde Yasaklama Süresi Bir Yıldan Bir Aya İndirildi.

İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesine göre 5 puanlık prim indirimi ve

Bakanlar Kurulunca belirlenmiş 51 ilde uygulanan ilave 6 puanlık indirimi, Ek 2. maddeye göre, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar Kapsamında sağlanan teşvik, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre, Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, aynı kanunu geçici 15. maddesine göre, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme şartlarından birisi de, işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmamasıdır.

 

Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir yıl süreyle sağlanan prim indirimi ve destek unsurlarından yararlanamaz

 

 

III- Yeni Düzenlemeye Göre Sigorta Primi  İndirimlerden Yasaklanma Süresi:

6824 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 14. maddeye göre, sigorta primi teşviklerinden kademeli  olarak yasaklanma durumu getirilmiş ve işverenlerin lehinde bazı değişiklikler yapılmıştır.  Sahte ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin yararlanmış oldukları teşvikler için uygulanacak olan kademeli yasaklama süresi, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, SGK’nın 2017-18 Sayılı Genelgesinde uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir. Buna göre;

1- Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, 01.04.2017 tarihinden itibaren mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerlerinin ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

2- Ayrıca, beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için yasaklama yapılmayacaktır.

IV- İşverenin İşyerinde Toplam Sigortalı Sayısının Tespiti:

İşyerinin tespitine ilişkin toplam sigortalı sayısı, tespite ilişkin tutanağın düzenlendiği aya, mahkeme kararının kesinleştiği aya, resmi kurum ve kuruluşlardan  alınan yazıların Kuruma intikal ettiği aya ilişkin olarak, Kuruma verilen  asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal belgelerindeki  sigortalı sayısı düşülmek suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre;

1- Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde toplam sigortalı sayısı, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri bazında hesaplanacaktır.

2- Asıl veya alt işverenlerce çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde toplam sigortalı sayısı, asıl işveren ve tüm alt işverenlerce SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşyerinden bildirilen toplam sigortalı sayısının yüzde 1’inin hesaplanması sonucunda bulunan sayının küsuratlı olması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.

V- Asıl İşveren, Alt İşverenlerin Aykırı Fiillerinden de Sorumlu Olacaktır:

İşyerinde yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya kesinleşen mahkeme kararına istinaden;

Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,

– Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren,

İlk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294  sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanun (Ek 1)  ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

5- 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ilgili hükümler nedeniyle bir yıllık yararlanamama kapsamına giren ve 01.04.2017 tarihinde bu bir yıllık yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmamaya esas olan tespitler ilk tespit sayılacak, ancak 01.04.2017 tarihinden önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılmayacaktır.

 

Yasaklama kapsamına girdiği halde 01.04.2017 tarihine kadar bir yıllık yasaklama işlemi yapılmamış ve yasaklama yapılmış olsaydı bir yıllık yasaklama süresi;

– 2017/Nisan ayından önce sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit, 5510 sayılı Kanuna göre ilk tespit sayılmayacağından üç yıllık süre de başlatılmayacaktır.

– 2017/Nisan ayı ve sonrasında sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit 5510 sayılı Kanuna göre ilk tespit sayılacak olup, üç yıllık süre yasaklama kapsamına giren ilk tespit tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Yasaklama hükümleri;

VI- 5510 sayılı Kanunun Ek 14. Madde Kapsamında Yasaklama Hükümleri

Uygulanmayacak Sigorta Primi Teşvik, İndirim Ve Destekler:

 

– Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği ve bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitlerde 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası (15921) ve geçici 17’nci maddesi (0687) ile 5510 sayılı Kanunun geçici 71’inci maddesi,

 

– Bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu (6111) ve geçici 15’inci maddeleri (6645) ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesi hakkında uygulanmaz.

 

Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde bildirilmeyen veya bildirildiği halde fiilen çalıştırılmayan sigortalılar hangi işyerinde tespit edilmiş ise yalnızca bu işyeri için yasaklama işlemi yapılacaktır.

VII- Sonuç:

Sonuç olarak, 6824 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 14. maddeye göre, sigorta primi teşviklerinden kademeli  olarak yasaklanma durumu getirilmiş ve işverenlerin lehinde bazı değişiklikler yapılmıştır.  Sahte ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin yararlanmış oldukları teşvikler için uygulanacak olan kademeli yasaklama süresi, 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ancak, işverenlere getirilmiş olan sigorta prim indirimlerinden  kademeli yasaklama ile ilgili yeni uygulama,  elbette ki, işyerlerinde kayıt dışı işçi çalıştırmanın ve sahte sigortalı bildirmenin haklı bir gerekçesi olamaz ve sayılmamalıdır.

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

Paylaş