Kadınların Doğum İzni Hakkında Değişiklikler Var

657 sayılı Kanunun 6663 sayılı Kanunla 2016 yılında değiştirilen 104 üncü maddesi gereği memurların doğum izinleri konusunda yarı süreli tam aylıklı çalışma, yarı zamanlı yarı maaşlı çalışma izni ve bu sürelerin borçlanılabilmesi hakkı gibi birtakım yeni haklar getirilmişti.

Anılan değişiklik sonucu kadın memura;

 • Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verileceği,
 • Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta ekleneceği,
 • Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memurun, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabileceği,
 • Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık izni süresine ekleneceği,
 • Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümünün de doğum sonrası analık izni süresine ilave edileceği,
 • Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edileceği,
 • Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verileceği,

hükme bağlanmıştı.

13.04.2016 günkü RG’de yayımlanan 6 seri nolu Kamu Personeli Genel Tebliği ile bu konuya açıklık getirilmiş bulunuyor. Yasada yer almayan bu önemli görüşler de uygulamaya ışık tutacak nitelikte bulunuyor.

Tebliğe göre;

Analık izninden annenin ölüm hali hariç olmak üzere sadece kadın memurun yararlanacağı, analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, kısım kısım kullanılamayacağı vurgulanıyor.

Yine Tebliğe göre;

 • Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alabileceği tabip raporunu, doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında kendi Kurumuna iletmesinin zorunlu bulunduğu,
 • Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce görev yaptığı Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta) doğum sonrası analık izni süresine ekleneceği, mamafih sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı sürelerin ise doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyeceği,
 • Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb.) kullanmasının mümkün olmakla beraber bu yasal izin sürelerinin doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyeceği,
 • Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışmasının mümkün olmadığı,

vurgulanıyor.

Aylıksız İzinde Doğum Yapan Memurun Analık İzni

İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız izninin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilecektir.

Yeni Atanan Memurlarda Analık İzni Nasıl?

Beklenen doğum tarihinden önceki sekiz haftalık süre (çoğul gebeliklerde on haftalık süre) içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmı ile doğum sonrası analık izni kullandırılabilecek.

Doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılabilecek.

Öğretmenlere Verilecek Analık İzni

Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilebilecek.

Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecek.

Paylaş