MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER

Maden emekçileri iş kazalarında ve meslek hastalıklarında ciddi anlamda kayıplar veriyor.Son yıllarda ülkemizde maden kazaları ile yüzlerce maden işçisi hayatını kaybetmiştir.

Soma,Ermenek’te hayatını kaybeden madencilerden dolayı 900 gün aranmadan hem gelir hem de aylık bağlanmıştır.

Yeni Yasal Düzenlemelere yer verilmiştir.

MADENCİLER İÇİN FERDİ KAZA HAYATA GEÇTİ

 

İş veren işçi başına 700 Lira prim ödeyecek ,kazada teminat 150 Bin TL olacaktır.

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.

Sigorta konusu işletmeler için daimi nezaretçi atanması esnasında sigorta poliçesi ibrazı aranır.

Teminat tutarları ve prim aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Teminatlar (TL)

Net Prim (TL)

Sakatlanma ve Ölüm

Kişi Başına

Kişi Başına

150.000

700

%100 MESAİ ÜCRETİ

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.

MADEN DE ÇALIŞMA SÜRESİ 37,5 SAAT

“Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”2 gün tatil yapacaktır.

MADEN ÇALIŞANLARINA ÖZEL DÜZENLEME

4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleşmeler kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Bu ödemeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ödemeye esas bilgi ve belgeler, işçinin son çalıştığı işvereni tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonun

İŞE İADE DAVALARINDA MADENCİYE AYRICALIK

İşe iade davalarında Madencilerde kıdem şartı aranmayacaktır.

MADENCİNİN YILLIK İZNİNE 4 GÜN İLAVE EDİLİR

Yıllık Ücretli İzinlerde Madenciler 4 gün ilave yapılacaktır.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,(madenci=18 gün)

b) 5 yıldan fazla 15  yıldan az olanlara 20 günden,( madenci=24 gün)

c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,( madenci=30 gün)

Az olamaz.

KAMU MADENLERİN DE ÇALIŞAN TAŞERONLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNİN ÜCRETİ ÜST İŞVERENİN İŞÇİLERİNİN  ÜCRETTİNDEN AZ OLAMAZ

Muvazaalı üst işverenin işini alt işverene verenler şayet ücret düşürme yönünde kurnazlık yaparsa ,mahkemece tespit edilmesi halinde alt işverenin işçilerine ödenecek ücret ve diğer sosyal haklar asıl işverenin emsal işçisine ödenen ücret ve sosyal haklardan daha az olamaz.

ÜST İŞVEREN ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN MAAŞLARININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ KONTROL EDECEK

Üst işveren alt işverene her zaman kontrol edecek gereğini yerine getirecektir. İşçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuştur.

ALT İŞVERENİN YILLIK İZİN HAKLARI KORUNUYOR

Aynı işyerinde sıklıkla alt işveren değiştirip aynı işverene hizmet veren işçilerin yıllık izin hakları korunuyor ,üst işverence kontrol edilmesi isteniyor. Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.

KAMU TAŞERON İŞÇİSİNE KIDEM TAZMİNATI GÜVENCESİ

Kamu Kurumundaki Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları Güvence Altına Alınması Kararlaştırılmıştır.

İKİ ASGARİ ÜCRET

‘Linyit’ ve ‘Taşkömürü’ çıkarılan işyerlerinde, yeraltında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.’

ÖĞLE YEMEĞİ 1/2 SAAT

YERALTINDA YEMEK YEDİRMEK DE YASAK

4857 sayılı İş Kanunu’nun 66. maddesine göre;
“MADDE 66 – Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya sualtında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler” çalışma süresinden sayılır ayrıca, öğlen yemek yeme süresi ise çalışma süresinden sayılmaz ve işçinin yemek yeme hakkının madende kullanılması da yasal ve doğru değildir.

ÖĞLE YEMEK ARASI YARIM SAATE DÜŞTÜ

4857’nin 68. Maddesi’ne göre öğle arası yemek tatili günlük çalışma saatinin 7,5 saat olması ile yarım saate düştü.

EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA MADENCİ OLACAKLAR İÇİN 50 YAŞ 7200 GÜN

SİGORTALILIK SÜRESİNİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ

ÇALIŞMANIN

TAHSİS TALEP TARİHİNDE EN AZ

Niteliği

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

Yaş

Sigortalılık
Süresi

Gün Sayısı

2008/EKİM’den sonra

Sürekli
veya Münavebeli

50

20

7200

 

 

Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde ilk defa 01.10.2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanma şartları daha basite indirgenmiş bulunuyor. Buna göre maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için 7 bin 200 gün ve 50 yaş olarak öngörülmüş bulunuyor.

Madenciler , fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim ve kurs sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.

Bu da madenciler için 360 gün fiili hizmet zammı alma önünü açmıştır.

MADENCİLERDE FİİLİ HİZMET VE YAŞDAN DÜŞME  DE SINIRLAMA YOK

Maden işçisi 360 güne karşı 180 gün fiili hizmet zammı ,aynı zamanda 180 gün emeklilik yaş süresinden düşülecektir.

MADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Ø  Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için emeklilik yaşı “50” olarak düzenlenmiştir

Ø  Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olamaz.

Ø  Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için çalışılmayan günler de çalışılmış gibi yıpranmaya (fiili hizmet süresi zammına) dâhil edilecektir. Maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs ve iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK’ya bildirilerek bu sürelerde yıpranmaya dâhil edilecektir.

Ø  Yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacağı (İş Kanununda sayılan zorunlu ve olağanüstü haller dışında) düzenlenmiştir. Zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma için ise saat başı ücret en az iki katı olarak ödenecektir.

Ø  Yer altı işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması kıdem süresine bakılmaksızın ancak gerekçe ile yapılabilecek, gerekçesiz işten çıkarma yapılamayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacaktır.

Ø  Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 4 gün artırılmıştır.

Ø  Madenciler için yer altında çalışma süresi haftalık 37,5 saat, günlük ise 7,5 saatle sınırlandırılmıştır.2 Gün tatil var.

Ø  Öğlen yemek arası 1/2 inmiştir.

Ø  Ferdi Kaza sigortası zorunlu olmuştur.

Ø  Yaşam Odaları ve ILO uygulamaları gündeme gelmiştir.

Ø  Maden Ocakları için 6331 sayılı Kanununda ve Yönetmeliklerde düzenlemeye gidilmiştir.

Ø  Kamu İşyeri olan Madenlerde çalışan taşeron madenciler için koruyucu yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

Paylaş