MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE 2017 DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU

MİLLETVEKİLİ  MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE  2017 DE  EMEKLİ  MAAŞLARI NE KADAR OLDU:

NOT :5510 sayılı kanuna tabi olan milletvekilleri daha düşük ücret alırlar.15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan milletvekilleri 5510 sayılı Kanun’a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun’a tabi olan milletvekillerinden daha az ücret alırlar.

(Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır)

Siyasilerin özlük haklarının ayrıntıları şöyle:

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.


Bu Kanunun 1’inci maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir.


Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar” hükmüne yer verilmiştir.


En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Başbakanlık Müsteşarı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla milletvekili ve bakanların maaşlarının kıstas alındığı maaş Başbakanlık Müsteşarı’na ödenen maaştır.
Başbakanlık Müsteşarı için ödenecek maaş tutarı ise 3056 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir.

3056 sayılı Kanun’un Sözleşmeli Personel başlıklı 35’inci maddesinde; “Başbakanlık merkez teşkilatında, müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir.

Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir”hükmüne yer verilmiştir.
Diğer yandan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık’ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında da Başbakanlık Müsteşarı’na sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında özel hizmet tazminatı, makam tazminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır.Bu hükümler çerçevesinde Maaş katsayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşını da arttırmaktadır.

BAKAN MAAŞLARI NASIL BELİRLENİR?


3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri İle Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde Başbakana ve Bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir.


Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 480 TL daha fazladır.


5510 sayılı kanuna tabi olan milletvekilleri daha düşük ücret alırlar Ç
15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan milletvekilleri 5510 sayılı Kanun’a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun’a tabi olan milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır.

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN, BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİN MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmaktadır;
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 639.600 TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 639.600 ÷ 12 = 53.300 TL’dir.

Buna göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 53.300 x % 40 = 21.320 TL’dir.

TBMM Başkanı ve Başbakan’ın emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’idir. Buna göre Başbakan’a ödenecek emekli aylığı; 21.320 x % 75 = 15.990 TL’dir.

Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının % 45’idir. Bu tutar ise 21.320 x % 45 = 9.594 TL’dir.

Maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle bunların emekli maaşlarında artış olmamaktadır.

Ücretin Unsurları Açıklama Tutarı (TL)
1 Aylık sözleşme tutarı 56.400* 0,096058 5.417,67
2 Yılda 6 ay ikramiyeden aylık ücrete düşen pay 5.417,67/2 2.708,83
3 Makam tazminatının½’si 15000/2 x 0,096058 720,43
4 Özel hizmet tazminatı (% 345) 9500 x 0,096058 3.148,30
5 Fazla çalışma ücreti (%35) 9500 x 0,096058 x0.35 319,39
6 Yolluk (5.417,67+2.708,83+720,43+3.148,30+319,30)/2 6.157,26
7 Aile Yardımı Çalışmayan eş için 204,98
8 Gelir Vergisi Vergi oranı % 15 olarak hesaplandı 1.101,6
9 Damga vergisi 141,757
10 Emekli Kesintisi 781,95
11 Net ödenen (18.676,86 – 2.025,30) + 159,97 (Asgari geçim indirimi) 16.811,52 kaynak sgk verileri ve Temenni ederim ki ülkemizin kalkınması  için her karış toprağın da emeği olan kıymetli tüm emeklilerimize de rahat geçine bilecekleri kadar maaş ödenir..

Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Paylaş