İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TEŞVİKLERİN KAYNAĞI

İşsizlik sigortası primleri 4/a statüsünden çalışanlarda %1 oranında işverenden ise %2 oranında tahsil edilir.%1 Devlet Katkı payı ödenir.

2017 yılında  Sigorta Prim Matrahları(SPEK)  tavan primin 7,5 katına yükseltilmiştir. Bir çok kesim düşük işsizlik ödemelerine karşılık işsizlik primlerinin en az 2 katı kadar alınması tezini dile getiriyor.

İşsizlik fonu şu ana kadar teşviklerde kaynak olarak kullanıldığı için 7,5 katına kadar işsizlikten prim alınmaya devam eder.

İşsizlik Sigortasından Verilen Tüm Teşvikler Ortalama İşçi Sayısına İlave Esası Vardır.

Milli İstihdam seferberliğinde mantık işsizlik oranını düşürmek olduğu için ,fon kullanımında öncelikli şart işsizlerin istihdamı bunun içinde ilave istihdam yaratma yatıyor.

KHK 687 sayılı Teşvikte hem sigorta priminin tamamı(Alt sınır),Alt sınır kadar(Asgari Ücret) tutarı kadar vergiden AGİ düşülerek terkini ile birlikte (0) ödeme 31/12/2017 kadar hedef alınmıştır.

Bunlardan dolayı işsizlik sigortasında prim tutarının Ahilik Sandığına göre 2 katı tutarında alınma mantığı bu dönemlerde uygulanmayacaktır.

Tüm bu teşvikler aslında işverenlere ucuz kaynak olarak kullandırılırken,çalışan sayısına ilave edilme mantığı geliştirilmiştir.

Tablo da 4447 sayılı Kanununa Göre Teşvikler

Kanun Maddesi

Ortalama Çalışan Sayısına İlave

SPEK

İndirim Miktarı

Süre

4447/50.Madde 5.fıkra

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması

Prime esas kazanç alt sınırı

Kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi

Sınırı Yok

4447/Geçici Madde 10

Özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları

Prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı

İşveren Hissesinin Tamamı

31.12.2020

4447/Geçici Madde 15

İşbaşı Eğitim Programı İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı
sayısının ortalamasına ilave olması

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden

İşveren Hissesinin Tamamı

31.12.2017

4447/Geçici Madde 17

1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır

31.12.2017

4447/Geçici Madde 18

1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları

2017 Yılı Asgari Ücret

2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir

31.12.2017

YARIN İŞSİZLİK SİGORTASI TEŞVİK DIŞINDA NELERİ DESTEKLİYOR

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

İletişim Tel:05415161962

Paylaş