TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE

TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE EVLİLİK-EDİNİLMİŞ MAL

REJİMİNDE EDİNİLMİŞ VE KİŞİSEL MAL AYIRIMIN YAPILMASI (1-SGK ÖDEMELERİ)


04-05.02.2017 tarihleri arasında Sn.Avukat Mustafa Kırmızı’nın konuşmacı olduğu Mal Rejimleri eğitimine dinleyici olarak katılarak bilgilenmiş ve sosyal güvenlik ödemelerinin hangi usulde mal rejimi tasfiyesine uygulanması gerektiğini kişisel görüş olarak hazırlama taahhüdümü bu yazı ile yerine getirmiş oluyorum. Mustafa Kırmızı’ya konu hakkında en ayrıntılı bilgileri sunduğu için teşekkür ederim.

BU YAZININ KAPSAMI

Sadece Türk Medeni Kanunu md.228’in ikinci fıkrasıdır.

Nelerin edinilmiş mal olduğu, nasıl tasfiye edildiği konuları bu yazının konusu olmayıp sadece sosyal güvenlik kurumları veya yardım kuruluşları tarafından yapılan toplu ödemeler ile tazminat (çalışma gücünün kaybı karşılığı olanlar) mal rejimi tasfiyesine hangi usule göre girecektir sorusunun cevabının aranmasıdır.

Yine bu yazıda iş kazası-meslek hastalığı nedeni ile bağlanan gelirler ile emekli aylıklarının mal rejimi tasfiyesinde nazara alınıp-alınmaması konusu hiç incelenmeyecektir.

TÜRK MEDENİ KANUNU İLGİLİ HÜKMÜ

III. Eşlerin paylarının hesaplanması

1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması

Madde 228- Fıkra 1-Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır.

Fıkra 2-  Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

Düzenleme bu şekilde olmakla;

Bu usule,

1-SGK veya Sosyal Yardım Kuruluşlarınca yapılmış toptan ödemeler ( Bu ödemeler emekli ikramiyesi, OYAK ödemesi olarak uygulamada yer bulmaktadır. Kıdem tazminatları için içtihatlara bakılmalıdır).

2- Çalışma gücü kaybı karşılığı ödenen tazminatlar.

Yöntem yasa anlatımı ile;

Toptan ödeme, SGK’nın aynı tutarı irat olarak bağlaması durumunda, mal rejiminin sona erdiği tarihten sonrası iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne ise bu miktar kişisel mal olacak, tasfiyeye girmeyecek, mal rejiminin sona erme tarihi ile evlilik devam ederken alınan ödeme tarihi arasındaki tutar ise tasfiyeye edinilmiş mal olarak girecektir.

Örneğin 01.01. 2009 tarihinde emekli ikramiyesi olarak  50.000TLaldığını , kabul edilen boşanma davasının 01.01.2016  tarihi olduğunu varsayıldığında 01.01.2006 tarihinden sonraki yaşama karşılık gelen tutar nasıl hesap edilecektir.

Bu sorunun cevabını aramadan önce Türk Medeni Kanunu yürürlük tarihinin 01.01.2002 olması karşısında o tarihte yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik temel yasalarının 5434, 506,2925, 1479 ve 2926 sayılı yasalar yanında banka sandıkları ve TOBB’un sosyal güvenlik sisteminin bulunduğunu 1.10.2008 tarihinde 5510 sayılı kanunun kabulü ile 5 yasaya tabi olanlar  5510 sayılı Kanun kapsamında kalmışlar Banka sandıkları ile TOBB ayrı bir bağımsız sosyal güvenlik sistemi olarak varlığını sürdürmektedirler.

Sosyal güvenlikte peşin sermaye değerine dönüştürme TMK’nın yürürlük tarihinde yalnızca 506 sayılı kanunda düzenlenmiş olması nedeni ile 1.10.2008 tarihine kadar olan 506 sayılı yasa hükümlerine 1.10.2008 sonrası ise 5510 sayılı kanunla yapılan değişikliklere bakılmalıdır.

  1. PEŞİN SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRME BAKIMINDAN 506 SAYILI YASA UYARINCA KABUL EDİLEN YÖNTEM

Peşin değerlere ilişkin alt düzenlemeler;

  • 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Gereğince Bağlanan Gelirlerin Peşin Değerlerinin Hesaplanmasına Ait Tarife  (Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanarak, Sağlık Bakanlığının tasvibi alınmış ve 18.03.1965 tarih ve 915/1 26/2065 sayılı yazı ile Çalışma Bakanlığının onayına sunulmuş ve aynı tarihte de onaylanmıştır. Prof.Dr. Kemal Tahir Gürsoy’un AÜHF Dergisinin 1972 yılı 1 ve 2 nolu  sayısında yayımlanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı isimli makelesinin sh.192 dipnotu ve devamında açıklanmakta ve tablolar sunulmaktadır. (SSK Tabloları Örnekleri SGK 2011/58 sayılı genelgenin Ek 26’sı olarak erişilebilir)

Peşin sermayeye dönüştürme iki ayrı işlem türü için yapılmaktadır.

İlki; iş kazası geçiren kişilerden sürekli iş göremezlik oranı % 25’ten az olan kişilerin gelir başvurusu sırasında isteği ile her ay ödeme yerine (sürekli iş göremezlik geliri olarak adlandırılmaktadır) bir defada ödenmekte ve peşin sermayeye dönüştürme uygulanan rakam ödenmektedir. Bu uygulama Gelirin Sermayeye Çevrilmesi başlıklı 506 sayılı yasanın 22.maddesinde yer  almakta VE BU HÜKÜM ARTIK 5510 SAYILI KANUNDA YER ALMAMAKTADIR.

İkincisi ise; iş kazası ve meslek hastalığı için % 10 ve yukarı oranlar için her ay yapılan ödemenin sorumlulardan geri istenilmesinde (örneğin işveren,üçüncü şahıslar) bu ödemenin bir defada yapılmış olması halinde tutarını belirleme işlemleridir. Bu tür rücular için 2002 yılında SGK’nın tüm artışları ilgililere rücu edilirken, 506 sayılı yasanın 26.maddesinin Anayasa Mahkemesince ilgili bölümünün iptali sonucunda artık sonraki artışların rücu edilmemesi ilkesi geliştiğinden hesaplamalarda ilk peşin değer hesabından sonraki artışların fark olarak peşin sermayeye dönüştürülerek tüm peşin değer uygulaması artık ilk peşin değer olarak uygulandığından hesaplama kolaylaşmıştır.

506 sayılı SSK uygulamasına göre hazırlanan peşin değer çarpanlarının  iki özelliği vardır.

Bunlardan ilki yaş-ömür hesaplamalarına PMF yaşam tabloları esas alınmıştır. Diğeri ise bağlanan ilk geliri peşin değere dönüştürme işlemi aylık gelir tutarı X 12 ay= yıllık gelir x çarpan = ilk peşin değer şeklinde hesap yapılmasıdır. Çarpanlar belirlenirken artırım ve indirim uygulanmamış sadece iskonto uygulanmak sureti ile yapılmıştır. (Benzer uygulama özel sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerinde de uygulanmaktadır.

506 sayılı yasaya göre hazırlanan çocukların yaş grupları için olan tablo bu işlemlerde kullanılmayacak yani 1 nolu peşin değer tablosu  kullanılacaktır.( Ek 26/a)

2-5510 SAYILI KANUNUN PEŞİN SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRME KURALLARI

Bir üst başlıkta açıklandığı gibi artık % 25’ten az sürekli iş göremezlik oranı olanlara bir defada ödeme uygulaması bulunmamaktadır.

Sadece rücusu mümkün gelir ve aylık ödemelerinin ilk peşin değerleri hesaplanmaktadır.

5510 sayılı kanunu 506 dan ayıran en temel özellik hesaplamalara esas alınan yaşam tablolarının farklı olmasıdır.

5510 sayılı sayılı yasada iki ayrı yaşam tablosu kullanılmıştır.

1.10.2008 den itibaren 506 sayılı yasanın esas aldığı PMF yaşam tablosu yerine CSO yaşam tablosu kullanılmış ve gelen eleştiriler üzerine  sayılı genelge ile milli yaşam tablosu olan TRH-2010 esas alınarak hazırlanan tablolar kullanılmaya başlanmıştır. 25.09.2012 tarih ve 2012/32 sayılı genelgeye kadar CSO yaşam tabloları sonrası TRH-2010 yaşam tabloları kullanılmıştır.

PEŞİN DEĞER TEBLİĞİ

Resmi Gazetenin 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayısında yayımlanan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ “  yayımlanmış, dayanak 3.maddesi ile 21,22,23 maddeler gösterilmiş 39 gösterilmemiştir. Ancak md.2 c) 39 maddeye atıf yapmıştır.

Tanımlar başlıklı 4.Maddesinde e) Peşin sermaye değeri: Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarı,” olarak tanımlanmıştır.

Peşin sermaye değeri  tabloları ve peşin sermaye değerinin hesabı

MADDE 9 – (1) Kurumca,  bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen giderlerin; yaş, kesilme veya yeniden bağlanma yada hak sahipliği nedeniyle sonradan gelir veya aylık bağlanma ihtimalleri ve yüzde beş iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarı tespit etmek amacıyla peşin sermaye değeri tabloları hazırlanmış olup, bu Tebliğ ekinde yer almıştır. Hazırlanan tablolar demografik ve ekonomik değişiklikler nedeniyle Kurumca gerekli görülen hallerde güncellenir. İlk peşin sermaye değeri, gelir veya aylığın başlangıç tarihinde yürürlükte olan peşin sermaye değeri tablolarına göre belirlenir.

(2) Kurumca hazırlanan ve Tebliğ ekinde yer alan peşin sermaye değeri tabloları;

a) Kanunun 21 inci maddesi hükmüne göre, iş kazası ve meslek hastalığı halinde sigortalıya veya hak sahiplerine ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri,

b) Kanunun 23 üncü maddesi hükmüne göre, iş kazası ve meslek hastalığı halinde sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri,

c) Kanunun 39 uncu maddesi hükmüne göre, malullük ve ölüm hallerinde sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri,

hesabında kullanılır.

(3) Peşin sermaye değerlerinin hesabında, sigortalıların veya hak sahiplerinin gelire giriş tarihindeki yaşları esas alınır. Yaş hesabında altı aydan küçük yıl kesirleri dikkate alınmaz. Altı ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır.

(4) Peşin sermaye değeri, sigortalı veya hak sahibinin gelir başlangıç tarihindeki aylık gelirinin 12 katının yaş karşılığı olarak peşin sermaye değeri tablolarındaki değerle çarpımı sonucu bulunan rakamın 100’e bölünmesi suretiyle hesaplanır.

2011/58 sayılı tahsis genelgesi ekinde yer alan çarpanlar;

Ek 26’da CSO 1980Yaşam tablosuna erkek için Ek 27/e kadın için Ek 27/ç

EK 41’deTRH 2010 yaşam tablosuna göre erkek için 41/ç ,kadın için 41/e , olarak tabloda sunulmuştur.

Tabloların 506 sayılı dönem tablosundan farkı önce yaşam tablosu,gelir/aylık

alacak gruplara göre örneğin anne baba,eş,çocuk,kendisi (erkek-kadın) için ayrı tabloların hazırlanmasıdır. Yine yalnızca iskonto esası belirlenmiştir.

Bağlanan aylık gelir tutarının peşin değere dönüştürülmesi basit bir kuraldır. Buna göre aylık gelir örnek 500TLX12 ay= 6.000 TL yıllık gelir, 30 yaşında kaza geçiren erkek için 18,7514 olduğundan (orijinal rakam 1.875,14 olmakla birlikte hesap kolaylığı bakımından ve ilave işleme gerek kalmaması, yani 100 sayısına bölme işlemi yapmamak  için doğrudan yazımı seçmekteyiz ) 6.000×18,7514= 112.508,40 TL olurken 40 yaş erkek kaza geçirip kendisine gelir bağlanan  için 60.000X17,6867=106.120,20 TL olmaktadır.

EDİNİLMİŞ -KİŞİSEL MAL DEĞERLENDİRİLMESİNDE TOPTAN ÖDEMELERİN SGK VERİLERİ İLE HESAPLANMA YÖNTEMİ

Uygulamada genelde şu yöntemle OYAK,Emekli İkramiyesi gibi ödemeler şu yöntemle edinilmiş –kişisel mal olarak ayrıştırılmaktadır. Örnek 50.000TL.Ocak 2012 de alınmıştır. 2017 de edinilmiş mal rejimi sona ermiştir. PMF yaşam tablosuna göre parayı alan eşin  parayı alma tarihinde 25,5 yıl bakiye ömrü vardır. O halde 50.000 ödeme/25,5 paranın alındığı tarihten bakiye ömürdür. 50.000/25,5 yıl* 5 yıl edinilmiş mal rejimi dönemi= 9.803,92 TL olurken paranın  50.000/25,5 yıl*20,5 yılı kişisel mal kabul edilmektedir. Bu tutarda 40.196,08 Toplam  9.803,92+40.196,08= 50.000TL olmaktadır.

Ancak Türk Medeni Kanunu 228/2 de yer alan  Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.” Kuralına aykırıdır.

Yukarıda bağlanan gelirin aylık tutarının peşin değere dönüştürülmesi örneği verilmişti. Burada kanun koyucunun toplu ödemenin irada dönüştürülmesi buna göre  mal rejiminin  sona erme döneminden sonra peşin değer hesaplaması yapılmasıdır.

Bu noktada ilk engel peşin değer tebliğinde yer aldığı gibi yaş belirlenmesinde çıkmaktadır. Yaş hesabında altı aydan küçük yıl kesirleri dikkate alınmaz. Altı ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır(md.9) Buna göre 40 yaş 5 ay 29 gün olan kişi 50 yaş 40 yaş 6 ay 01 gün olan kişi 41 yaşında kabul edilecektir.

Hesaplamalarda üç ayrı yaşam tablosu olduğuna göre,

1.10.2008 tarihine kadar PMF yaşam tablosu,

1.10.2008-24.09.2012 tarihleri arasında CSO Yaşam Tablosu,

25.09.2012 tarihinden itibaren TRH-2010 tablosu,

Kullanılacaktır.

ÖRNEKLEME VE HESAPLAMA İLKESİ

Aşağıda örnekleme işleminde Toptan ödem tarihinde 40 yaş mal rejiminin sona erdiği tarihte 45 yaşında olan ve  40 yaşında 50.000TL alan eşlerden biri için işlemleri her bir yaşam tablosuna göre önce irada ve sonrasında mal rejimi tasfiye tarihinden sonra ise peşin değere dönüştürülmek sureti ile hesap yapılacaktır. Bu hesaplamalarda ödeme alan eşin yaşı ödeme aldığı yaş olarak alınacak, mal rejimi sona erme anında bu yasin ömrünü tamamladığı kabul edilecektir. Zira ömür tablosunun aynı kişi için örnek olayda 40, mal rejimi sona erme anında 45 kabulü ile bakiye ömrün belirlenmesi, yaşanan her yılda bakiye ömrün artıyor olması karşısında iki ayrı yaşa göre değil tek bir yaşa göre hesabı zorunlu kılar. Örneğin TRH-2010 40 yaş erkek için  bakiye ömrü  kabul ederken 45 yaş erkek bakiye ömrü  vermektedir. Bu şekilde 40 yaş için yapılan hesaplama fiilen yaşanan 5 yılın eklenmesiyle  daha fazla bir bakiye ömür etmektedir. Yine SGK işlemlerinde ödemelerin artmayacağı varsayımı ile hesaplama yapılmaktadır. Yaptığım hesaplamalar ile SGK peşin değer çarpanları birebir uyum arzetmemiştir. Zira  SGK peşin değerleri belirlenirken sigortalının ömür sonunda gelirin diğer eşe veya hak sahiplerine intikal edeceğini kabul ile peşin değer çarpanları sigortalı + hak sahiplerinin payları nazara alınarak hesaplandığından uyumsuzluk oluşmaktadır.

SGK ‘nın değişen peşin değer ilkelerine göre dönem dönem 40 yaş erkek için 50.000TL toptan ödeme halinde paranın tahsilinden itibaren 5 yılın sonunda mal rejiminin sona ermesi koşulu ile seçenekler şöyle oluşmuştur.

Yıl PMF CSO TRH-2010
Aşağıdaki tablodaki aynı tutarlar esas alınarak 40 yaş erkek SGK çarpanı 14,7344 40 yaş erkek SGK çarpanı 15,8433 40 yaş erkek SGK çarpanı 17,6867
Bakiye Ömür 29,74 yıl Bakiye Ömür 34,05 yıl Bakiye Ömür 34,93 yıl
SGK ya göre  peşin  değer 48.113 SGK ya göre  peşin  değer 48917,77 SGK ya göre  peşin  değer 54043,83
Dönemine düşen/yıllık iskonto sayısı Ödeme toplamı Dönemine düşen/yıllık iskonto sayısı Ödeme toplamı Dönemine düşen/yıllık İskonto sayıs Ödeme toplamı
50000,00 50000,01 50.000,08
TOPTAN ÖDEME 1 3265,35 0,952380952 3109,86 3087,60 0,952380952 2940,57 3055,62 0,952380952 2910,11
2 3265,35 0,907029478 2961,77 3087,60 0,907029478 2800,54 3055,62 0,907029478 2771,54
3 3265,35 0,863837599 2820,73 3087,60 0,863837599 2667,18 3055,62 0,863837599 2639,56
4 3265,35 0,822702475 2686,41 3087,60 0,822702475 2540,18 3055,62 0,822702475 2513,87
5 3265,35 0,783526166 2558,49 3087,60 0,783526166 2419,22 3055,62 0,783526166 2394,16
REJİM SONU EDİNİLMİŞ MAL 14137,26 EDİNİLMİŞ MAL 13367,69 EDİNİLMİŞ MAL 13229,24
6 3265,35 0,746215397 2436,65 3087,60 0,746215397 2304,01 3055,62 0,746215397 2280,15
7 3265,35 0,710681330 2320,62 3087,60 0,710681330 2194,30 3055,62 0,710681330 2171,57
8 3265,35 0,676839362 2210,12 3087,60 0,676839362 2089,81 3055,62 0,676839362 2068,16
9 3265,35 0,644608916 2104,87 3087,60 0,644608916 1990,29 3055,62 0,644608916 1969,68
10 3265,35 0,613913254 2004,64 3087,60 0,613913254 1895,52 3055,62 0,613913254 1875,89
11 3265,35 0,584679289 1909,18 3087,60 0,584679289 1805,26 3055,62 0,584679289 1786,56
12 3265,35 0,556837418 1818,27 3087,60 0,556837418 1719,29 3055,62 0,556837418 1701,48
13 3265,35 0,530321351 1731,68 3087,60 0,530321351 1637,42 3055,62 0,530321351 1620,46
14 3265,35 0,505067953 1649,22 3087,60 0,505067953 1559,45 3055,62 0,505067953 1543,30
15 3265,35 0,481017098 1570,69 3087,60 0,481017098 1485,19 3055,62 0,481017098 1469,81
16 3265,35 0,458111522 1495,89 3087,60 0,458111522 1414,47 3055,62 0,458111522 1399,81
17 3265,35 0,436296688 1424,66 3087,60 0,436296688 1347,11 3055,62 0,436296688 1333,16
18 3265,35 0,415520655 1356,82 3087,60 0,415520655 1282,96 3055,62 0,415520655 1269,67
19 3265,35 0,395733957 1292,21 3087,60 0,395733957 1221,87 3055,62 0,395733957 1209,21
20 3265,35 0,376889483 1230,68 3087,60 0,376889483 1163,68 3055,62 0,376889483 1151,63
21 3265,35 0,358942365 1172,07 3087,60 0,358942365 1108,27 3055,62 0,358942365 1096,79
22 3265,35 0,341849871 1116,26 3087,60 0,341849871 1055,50 3055,62 0,341849871 1044,56
23 3265,35 0,325571306 1063,10 3087,60 0,325571306 1005,23 3055,62 0,325571306 994,82
24 3265,35 0,310067910 1012,48 3087,60 0,310067910 957,37 3055,62 0,310067910 947,45
25 3265,35 0,295302772 964,27 3087,60 0,295302772 911,78 3055,62 0,295302772 902,33
26 3265,35 0,281240735 918,35 3087,60 0,281240735 868,36 3055,62 0,281240735 859,36
27 3265,35 0,267848319 874,62 3087,60 0,267848319 827,01 3055,62 0,267848319 818,44
28 3265,35 0,255093637 832,97 3087,60 0,255093637 787,63 3055,62 0,255093637 779,47
29 3265,35 0,242946321 793,30 3087,60 0,242946321 750,12 3055,62 0,242946321 742,35
30 3265,35 0,231377449 559,09 3087,60 0,231377449 714,40 3055,62 0,231377449 707,00
31 3087,60 0,220359475 680,38 3055,62 0,220359475 673,33
32 3087,60 0,209866167 647,98 3055,62 0,209866167 641,27
33 3087,60 0,199872540 617,13 3055,62 0,199872540 610,73
34 3087,60 0,190354800 587,74 3055,62 0,190354800 581,65
35 3087,60 0,181290285 2,80 3055,62 0,181290285 520,72
36 KİŞİSEL MAL 35862,74 KİŞİSEL MAL 36632,32 KİŞİSEL MAL 36770,84
37 EDİNİLMİŞ MAL 14137,26 EDİNİLMİŞ MAL 13367,69 EDİNİLMİŞ MAL 13229,24
38 TOPLAM 50000,00 TOPLAM 50000,01 TOPLAM 50000,08
39 REJİME GİREN EM ORANI 0,28 REJİME GİREN EM ORANI 0,27 REJİME GİREN EM ORANI 0,26

SONUÇ : Buna göre yerleşik sisteme göre;

1.10.2008 öncesi dönem için 50.000/29,74*5 yıl= 8.406,19 TL yerine 14.137,26 TL ve  % 28  oranında,

01.10.2008-24.09.2012 dönemi için 50.000/34,5*5= 7.246,38TL yerine 13.367,69 TL ve % 27 oranında,

24.09.2012 ve sonrası dönemi için 50.000/34,93*5= 7.157,17TL yerine 13.229,24TL ve % 26 oranında;

Edinilmiş mal tutarı kabul edileceğinden vardığımız sonuçlar, yerleşik uygulamadan farklıdır.

Ancak SSK peşin değer cetvellerinin tam olarak işlemlere uygulanması mümkün değildir. Zira irat/gelir varsayılan

ödemenin kesilmesi ihtimalinde örneğin ölüm sonrası diğer eşe geçecek gelirlerde peşin değer tutarlarına etki etmektedir.

SGK tarafından Türk Medeni Kanunu md.228 fıkra 2 uyarınca işlemlere esas alınmak üzere yeni bir tablo türü oluşturuluncaya kadar  yürürlük tarihlerine göre yaşam tabloları esas alınmak ( kendisi gelir alan kadın ve erkekler için)  ve irada dönüştürülerek yalnızca % 5 iskonto esası ile indirimler uygulanıp tablo benzeri yöntemler ile EDİNİLMİŞ VE KİŞİSEL MAL HESAPLANMALIDIR.

( Emekli ikramiyelerinin, emeklilik hakkı doğmadığı için yapılan toptan ödeme ve kesenek iadelerinin, kıdem tazminatlarının girip girmeyeceği bu yazının konusu değildir).

Yine bu yöntem yalnızca SGK ödemeleri için kullanılabilir. Diğer kurumların ödemelerinde örneğin OYAK için bu yöntemin kullanılması mümkün değildir. Zira TMK md.228/2 veya sosyal yardım kurumunca demek sureti ile ödeme yapan kaynağın kurallarına atıf yaptığından özellikle OYAK için kendi kurallarına göre irat ödemesi esas alınmalıdır. Tazminatların aynı yöntemle hesabı ise ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Bu nedenle örneksemenin yalnızca  SGK ödemeleri bakımından kullanılması doğru olacaktır.

 

Paylaş