Torba Yasa tamam, sıra uygulamada

6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM’den geçmişti. Binlerce GSS borçlusu genç, yüzbinlerce yaşlı ve engellinin gözü de bu yasada idi. Şimdi yasa dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

6704 sayılı Kanun ile 25 yaşına kadar üretilmiş GSS yani Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek. Yasa şimdi Resmi Gazete’de yayımlandı ve SGK, hazırlayacağı bilgisayar programı ile 25 yaşından önceki üretilmiş GSS borçlarını silecek. 25 yaşın ikmali ile başlamış olan borçlar ise devam edecek. Bu arada GSS borçlusu olsa da 30 Haziran 2016 gününe kadar hastanelerden yararlanma imkanı da devam ediyor.

MADDE 19- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.” 25 yaşından sonra ise çalışan veya emekli birisi ile evlenmezse, işe girmezse, GSS primi ödenmesine devam edilecek.

OĞUZ YENİDEN MÜRACAAT EDECEK

5 Nisan 2016 tarihinde bu köşede yazdığım engelli aylığı kesilen Oğuz kardeşimiz gibi olup, tüm ailenin geliri dikkate alınarak muhtaçlık kriteri belli edilen yaklaşık 100 engelli ile 150 bin 65 yaşından büyük dede ve ninelerimiz de Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yeniden başvurup aylıklarını isteyecekler.

 

MUHTAÇLIK KRİTERİNDE AİLE KALKTI

Yeni düzenleme ile 65 yaşından büyükler ile yüzde 40 ve üzerinde rapora sahip engellilere 2022 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanması için aranan muhtaç olma kriterinin hesaplanması değiştirildi. Artık, tüm ailenin gelirine değil bekar ise sadece kendi gelirine evli ise eşinin ve kendisinin gelirine bakılarak muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

“1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aym tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. 65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.

ENGELLİNİN AYLIĞI DEVAM EDECEK

2013 yılı Temmuz ayına kadar sadece engellinin gelirine göre muhtaç olup olmadığı belirlenirken bu tarihte muhtaçlık kriteri değiştirildi ve tüm ailenin geliri toplanıp, kişi sayısına bölünmeye başladı. Bu durumda muhtaç sayılan ve aylık bağlanan engellinin abisi 5000 liraya işe girse, engellinin aylığı kesilmeye başlandı. Artık, Torba Yasa ile durum değişti. Sadece engellinin ve ( varsa) eşinin geliri dikkate alınacak.

TRAFİK SİGORTASINDA İNDİRİM YOLDA

6704 sayılı, Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 90- Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.”

Yine aynı Kanun ile 2918 sayılı Kanun’un 92’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,

h) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

i) Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.”

6704 Sayılı Torba Kanun ile 2918 sayılı Kanun’un 97’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 97- Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Yani, bundan sonra trafik kazalarından şu an aldığımız maddi ve manevi tazminatlardan daha az para alacağız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısının tüm hakları Yeni Yüzyıl Gazetesine aittir. İzin alınmadan kullanılamaz, kaynak gösterilemez.


Paylaş