100 LİRA TEŞVİKİ HİLE BOZAR

100 LİRA TEŞVİKİ HİLE BOZAR

DANIŞIKLI İŞYERİ AÇMA VE KAPAMA

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

Örnek

1/1/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan bir işyerinin çalışanlarının tamamının destekten yararlanabilmesi amacıyla tüm sigortalılarını işten çıkartarak, işyerinin ilk defa faaliyete geçen bir işyeri gibi 2016 yılında yeniden tescil edilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine işyeri dosyası iptal edilerek önceki dosya ile birleştirilecek ve bu işyeri söz konusu destekten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, yeni kurulan bir işyeri gibi 2016 yılındaki yararlanmış olduğu tüm aylara ilişkin destek tutarlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.

KAYITDIŞI

2015 ve 2016 yılının esas alınacak ilgili aylarında, prime esas kazanç miktarında ve prim ödeme gün sayısında değişikliğe neden olacak şekilde Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alman bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin, -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

-Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin, 2015 yılı için özel ve kamu sektörü işyeri ayrımı yapılmaksızın 29.02.2016 tarihinden, 2016 yılı için 28.02.2017 tarihlerinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin (S.S.İ.Y.'nin 102. Maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihlerinin 2015 yılı için 29.02.2016, 2016 yılı için 28.02.2017 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

DEVİR-İNTİKAL VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

İşyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda işyerini devralan veya işyeri intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi "adres değişikliği" seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.

DİĞER TEŞVİKLER ETKİLENİR Mİ?

İlgili aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmemesi halinde;

- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri ile ikinci fıkrasında ve anılan Kanunun Ek 2 nci maddesinde,

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında, geçici 10 ve geçici 15 inci maddelerinde,

yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerin tespitin yapıldığı işyerinden 2016/Ocak ila Aralık aylan arasında asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün bulunmamakta olup, bu aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılmış olması halinde yararlanılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerden, ilgili aylarda yararlanılan asgari ücret desteğinin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi halinde, ilgili aya ilişkin işverence ödenmesi gereken primler yasal süresinde eksik ödenmiş olacağından asgari ücret desteğinin geri alınacağı ilgili aylarda yasal süresi içinde ödeme şartına bağlı olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılmasına imkan bulunmaması nedeniyle, ilgili aylarda yararlanılan sigorta primi teşvik, destek ve indirim tutarları işverenlerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

MAHSUPLAŞMA VE İADE

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28.02.2017 tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu tutar, işverenin Kurumda tescilli başka işyerlerinin sigorta primi ile idari para cezasına mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, alacaklı tutar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilecektir.

SGK BAŞVURU ŞARTI YOK

6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci Maddesinde öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenler, Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.