YAMA YASA İLE SEVE SEVE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLMAK ZORUNDA OLMAK -1-

YAMA YASA İLE SEVE SEVE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLMAK ZORUNDA OLMAK -1-

5510 S. Kanunu n 60 ‘ıncı maddesine göre

Genel sağlık sigortası kapsamına yerleşim yeri Türkiye olmak koşulu ile aşağıdaki kişiler girmektedir.

İş sözleşmesi (hizmet akdi ) ile çalışanlar                    ;

Kamu idarelerinde kadrolu çalışanlar , sözleşmeli çalışanlar , açıktan vekil olarak atananlar ,

Köy ve mahalle muhtarları ile bağımsız çalışanlar,

İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

Yukarıdakilere göre sigortalı sayılmayanlardan;

– Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler,

– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

– 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

– 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

– 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

– 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

– Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,

– 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre köy korucuları ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,

– 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

– Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,

– 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

– Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,

– Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,

genel sağlık sigortalısı sayılır.

Genel Sağlık Sigortası İşlemler Yönetmeliği’ne göre

-Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan iş sözleşmesi askıda kalanlar , askı süresince genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

-Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından yurtdışına götürülen Türk İşçileri ,

-Kanunun 37. Maddesi gereğince evlenme ödeneği almış olan kız çocuklardan eşleri tarafından bakmakla yükümlü olmayanlar ile iki yıllık süre içinde eşlerinden boşanan kız çocukları aylıklarının kesildiği tarihten itibaren iki yıllık süre dolana kadar genel sağlık sigortasından yararlanır ,

-Görevden uzaklaştırılan , görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınanlar , görevine son verilenlerden göreve iade edilenler de genel sağlık sigortasından yararlanır.

6111 Sayılı Kanun’a göre

-Aday çırak , çırak ve meslek eğitimi öğrencileri ,

-Meslek liselerinde veya yüksek öğrenim sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ,

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine göre kısmi zamanlı çalışan öğrenciler ,

-Türkiye İş Kurumu Kursiyerleri ,

-Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ,

-Stajyer avukatlar ,

-Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyel süreksiz olarak çalışanlar ,

-Ticari taksi , dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlar ,

-Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ,

-Bağımsız sigortalılardan borçlu olanların eş ve çocukları ,

-Türk vatandaşlığından çıkanlar

-Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

6191 Sayılı Kanuna Göre

Bu kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak erbaş  ve erleri kapsamaktadır.

665 Sayılı KHK ‘ye göre

Bu kanun Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen “ Toplu yararına çalışma programlarından “ yararlananlar sigortalı sayılmış ve genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Esme Çeşme

Tlf :    0212 571 60 31

Tlf :    0212 571 60 33

Fx :    0212 571 60 08

E-mail:bakirkoy@alitezel.com

Adres: İncirli Cad.Limon Çiçeği Sk.

Anıl Apt.No:2 D:8

Bakırköy İstanbul

Paylaş