EMEKLİ (DUL-YETİM) AYLIĞINA HACİZ KOYMAK YASAKTIR DENMESİNE RAĞMEN İCRA MÜDÜRLÜKLERİ DİKKAT ETMELİ V

EMEKLİ (DUL-YETİM) AYLIĞINA HACİZ KOYMAK YASAKTIR DENMESİNE RAĞMEN İCRA MÜDÜRLÜKLERİ DİKKAT ETMELİ VE BÖYLESİ AÇIK DURUMLARDA YANLIŞA DÜŞMEMELİDİR?

SORU:Yasin Bey.Yaklaşık 7 yıllık Emekliyim Bir yakınıma Mobilya Alması İçin Kefil oldum.. ilgili şahısa ödeme yapılmadığın dan maaşıma icra koyul du ancak şahısla görüştüm ve icrayı kaldırmamız gerektiğini söyledim nasıl ve nereye baş vurmalıyım.cevaplar mısınız. tşk. Şahabettin POLAT

CEVAP:Merhaba Şahabettin bey(Paran Çoksa Kefil Ol Ata Sözümüzü Hatırlatır?)Sağlıklı Günler Dilerim.


(EMEKLİNİN MAAŞINA KESİNLİKLE HACİZ KOYULMAZ

Çok Kez ve sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan biri olan emekli aylıklarına konan haciz konusunu yasal yaptırımlarıyla ele almanın gerekliliği,2012 tarihinde.6111 sayılı Kanun kapsamında SGDP.(Sosyal Güvenlik Destek Pirimi) borçlarını yapılandıran emekli sayısının bir hayli fazla olmasından dolayı daha fazla sorunlar olmuştur.
Mevzuat kapsamında,emeklilerin kişilerin hak sahibi oldukları emekli aylığının yatırıldığı banka hesaplarına haciz koyulamayacağı açık olarak belirtilmesine rağmen, İcra Müdürlüklerinin “ Banka nezdinizdeki hak ve alacaklarına haczi” diye bankalara yazı göndermeye devam etmeleri sebebiyle, emekli banka hesaplarına haciz konmasına neden olmaktadır.FAKAT.

EMEKLİ (DUL-YETİM) AYLIĞINA HACİZ KOYMAK YASAKTIR


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun u’ nun 93 üncü maddesine göre;
“Madde 93 - Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”hükmü mevcuttur.
Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve S G K’ nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasal değildir. Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir Kurum veya İcra Müdürlüğü emekli aylığına haciz koyduramaz.


EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEKİ HACİZ NASIL KALDIRILIR VE NEREYE BAŞ VURULUR.
Borçlu olan emekli kişinin,muvafakatı olduğunu gösteren bir yazı olmadan, alacaklının talebi üzerine bankalara yazılan yazıdan sonra emeklinin emekli aylık hesabına haciz konmuşsa, emekli maaşına haczi koyduran ilgili Kurumun icra müdürlüğünün yapmış olduğu işlem şikayet edilebilir.
Yukarıdaki madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, “”Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir…” denilmektedir.
Bu maddeye göre emekli aylığınıza,haciz istenmişse,durumu bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Savcılığına veya İcra Tetkik İlgili İşlerine şikayet ediniz..Bu sayede yasal hükmüne aykırı olan uygulama sonlandırılacak tır.Size verilecek Belgeyi Maaşınızı Aldığınız Bankaya Vermeyi Unutmayınız Kalın sağlıcakla.

Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı.