YENİ TEŞVİKLE KURUMA 3 AY SIFIR PRİM ÖDENECEKTİR!

Son yıllarda ”İstihdam Artırma” adına bir çok teşvik yürürlüğe konuluyor.

İşveren kesimi,işverenle barışık,ileride denetimle elinden geri alınmayacak teşvikleri istiyor.

Primini devamlı düzenli ödemenin yanında;

a.)SPEK işveren paylarının kalıcı düşürülmesi

b.)Düzenli prim ödeyenlere işletme büyüklüğüyle orantılı indirimli prim ödeme

c.)Fazla sigortalı istihdama yönelik(Ortalama sigortalı sayısı , bir önceki ayın ,dönem sonunun,yıl ortalamasının üstünde) 6111 benzeri 24 aylık teşvik gibi.

Ülkemizde uygulaması ve anlaşılması güç teşvikler var,hatta bazıları artık uygulanmıyor.

Teşvikler işverenlerin ileride hata yaptın denilerek boyunlarının kılıçla vurulduğu bir hale geliyor,bir çok işyerinin kapısına kilit vurulacak durumla karşı karşıya kalabiliriz.

Sektörde teşviki kullanarak ileride hata yaptın denilerek ,geri teşvik istendiğinde inanılmaz derecelerde davalar gündeme gelir.

Bundan dolayı basit ve anlaşılır teşvike yer verilmelidir.

Başta Cumhurbaşkanına,Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanına teşviklerin artı ve aksayan yönleri anlatılmalı,karşılaşılan güçlükleri önleyecek politikalar belirlenmelidir.Bununla ilgili düzenlemelere yer verilmesi gerekir.

Yapılandırması bozulanlar için 28/02/2019 son tarihi bu tarihte önümüzdeki günlerde belki bir ay daha uzayabilir.

İşverenleri yaşatmalıyız işyeri yaşamalı,istihdam artmalıdır.

SON TEŞVİK NEDİR?

 • Özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla
 • İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere(85,28 TL.=2558,40)
 • İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı(2558,40X0,375=959,40 TL.)
 • Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
 • Prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
 • İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
 • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
 • Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.
 • Belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.
 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
 • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.
 • Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
 • Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
 • Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar.

Bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır.

Örnek:

Ocak:50 Şubat:60 Mart:70 Nisan-Aralık Dönemi:45 Kişi var devam ediyor;

Şubat 2019 tarihinde işçi Mehmet işe aldı,İş Kura kayıtlı işsiz 10 günden az çalışması var.

Teşvik kapsamına alınacaktır.45+1=46 kişi olduğu için bundan dolayı 67,36×30=2020,80 TL

Tek şart işveren haklı nedenle iş akdini feshi etmeden 9 ay çalıştırma zorunluluğu var.1/02/2019 işe girişi var+9 ay =1/11/2019 kadar iş akdi feshi olmayacaktır.

Her teşvikte olduğu gibi prim mahsuplaşması yapılacaktır.

Örnek : İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi

SPEK 8.000 TL..%37,5..3.000 TL…3.000-2558,40=441,60  TL. Prim kuruma işveren ödeyecektir.

DESTEK İSE.. 67,36×30=2020,80 TL.

Örnek:İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde

SPEK 4.000 TL..%37,5..1.500 TL…1.500-959,40=540,6 TL. Prim kuruma işveren ödeyecektir.

DESTEK İSE.. 67,36×30=2020,80 TL.

Böylece kuruma sıfır prim ödeyecektir.

VERGİ İNDİRİMİ UYGULANACAKTIR!

4447/ Geçici 19 uncu maddesi kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

2019 YILINDA AÇILAN YENİ İŞYERİ!

5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2019 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren  ;

ÖRNEK:

A İşyeri ilk defa 01/01/2019 tarihinde açılsın,      ŞUBAT-MART-NİSAN  olacağından Nisan ayı 1 aylık kısmı yararlanır.

B İşyeri İlk defa 01/02/2019 tarihinde açılsın,MART-NİSAN-MAYIS olacağından yararlanamayacaktır.

Teşvikin kalan kısımlarında yararlanacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

05415161962 whatsapp

NOT:Konuyla ilgili genelge kurum tarafından hazırlanacak olup,Mart ayında yayınlanacaktır

Paylaş