YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK

Gurbetçi vatandaşlarımız bu işi bilen Sosyal Güvenlik Müşavirleriyle birlikte yurtdışı borçlanması yapması halinde kazançlı çıkarlar.

Bunun içinde Sosyal Güvenlik Müşavirinizi iyice tanıyın,yeteneklerini keşfedin sonra danışma hizmeti alınız.

2016 yılında SGK Prime Esas Tutarlar 31/12/2016 tarihine kadar değişmeyecektir.

Formülü:

Borçlanma Tutarı = Seçilen Bir Günlük Prime Esas Kazanç x Borçlanma Gün Sayısı x % 32 olacaktır.

 

TABAN GÜNLÜK SPEK

TAVAN GÜNLÜK SPEK

Günlük SPEK

Günlük SPEK

54,90 TL

356,85 TL

Günlük Borçlanma SPEK

Günlük Borçlanma SPEK

17,57 TL

114,19 TL

 

Sosyal Güvenlik Müşaviriniz borçlanmanın yıllara göre dağılımını bununda emekli aylığına etkisini bilmesi gerekir.

SSK,EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞ-KUR maaş bağlama tekniklerine hakim olması gerekiyor.

Doğru yönlendirme ile birlikte yaklaşık maaş hesaplamaları yapılmalıdır.

Tabi maaş hesaplamaları özellikle 2016 yılı için emekli olacaklar açısından doğru ve yaklaşık olmalı,gelecek yıllar içinde en az taban aylıkları tahmin ederek öngörü yürütmeli,aylık bağlama gerçeğini bilmelidir.

3201 sayılı Kanun,5510 sayılı Kanunun hükümleri ve ikincil mevzuatları uygulamaya yönelik yorumlamalı hatalı yönlendirme yapmamalıdır.

Danışmanlık hizmeti ile bağlantılı yurtdışı borçlanması yapacak kişiye alternatif borçlanma ve çözüm odaklı hedefler sunmalı,doğru ve akılcı işlem takibi yaparak güveni sağlamalıdır.

Özellikle Sosyal Güvenlik Konularında yetkili Müşavirlerin sertifika programlarını takip ederseniz,güvenilir kaynaktan eğitim alanları tercih edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneğine de danışarak , üyelerinden yardım alabilirsiniz.

Borçlanmanın şartları

Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklandığı şekilde;

Ø  Türk vatandaşı olmak,

Ø  Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak,

Ø   Hizmetleri belgelendirmek,

Ø  Yazılı istekte bulunmak,

şartları aranacaktır.

Yurt Dışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan ya da posta yolu ile SGK’nun ilgili ünitesine ulaştırılması ile yapılacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar kapsamında geçen hizmetler Sosyal Güvenlik Kurumunda geçmiş sayıldığından ilgilinin son defa bu kanunlara tabi geçmiş hizmeti varsa borçlanma işlemleri SGK’ca yürütülecektir.

3201 sayılı Kanunun 4. maddesinde, tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödeneceği, Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrasında ise tahakkuk ettirilen borç tutarının ilgiliye iadeli – taahhütlü olarak gönderileceği ve posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarihin borcun tebliğ tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Üç aylık süre içinde ödeme yapmayanların borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bunların belgelendirilen yurt dışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi, bu konudaki yeni başvurularına bağlı olacaktır.

Sosyal  güvenlik  kanunlarına  tabi  hizmetleri  olanların,  borçlandıkları  gün  sayısı,  prim  ödeme  gün  sayıları  ile   ilgili   hizmetlerine   katılır.

Ø  Sigortalılığın   başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Ø  Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir.

Hak Sahiplerin Borçlanma ve Aylık Bağlama İşlemleri

Ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurt dışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. Ancak söz konusu sürelerde ölen sigortalının Türk vatandaşı olması, borçlanma için zorunludur.

Hak sahiplerine borçlandıkları yurt dışı sürelerine istinaden aylık bağlanabilmesi için; tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve SGK’na yazılı başvuruda bulunulması şartları aranacaktır.

 

Hak sahiplerine borçlandıkları sürelere istinaden aylık bağlanmasında; kesin dönüş, yani yurt dışındaki sigortalı işinden ayrılma, ikamete dayalı sigorta ya da sosyal yardımın sona erme şartı aranmayacak, ancak, Türkiye’de haklarında uygulanacak olan sosyal sigorta mevzuatının öngördüğü şartlar aranacaktır.

Paylaş